تست های کنکور 90 تا 95: فصل رشد و نمو گیاهی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●161 هر هورمون گیاهی که …………….. می شود، کار ……………. نیز دخالت دارد.
    مانع رشد جوانه های جانبی ساقه ها – خفتگی دانه ها
    مانع رشد و جوانه زنی دانه ها- باز شدن روزنه های گیاه
    باعث تسریع رسیدگی میوه ها – خمیدگی گیاهچه ها به سمت نور
    به کمک آن، جذب آب و املاح برای قلمه ها ممکن – طویل شدن ساقهٔ گیاه
    ✓پاسخ ها: سوال 161:گزینه 4
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●165 کدام عبارت ، در مورد بسیاری از گیاهان درست است؟
    برگ ها برخلاف ریشه ها ، بیشترین مورد نیاز را از طریق ،فتوسنتز خود تامین می کنند.
    هورمون موثر در حفظ جذب آب توسط ریشه ها ، در خفتگی جوانه ها بی تاثیر است.
    مواد شیمیایی عامل خفتگی ، در پاسخ به دماهای پایین تجزیه می شوند.
    هر سلول هسته دار ، توانایی تولید نوعی هورمون محرک رشد را دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 165:گزینه 3
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●179 در گياهان، هورموني كه محرك ………. است، نمي تواند سبب ……… شود.
    خفتگي جوانه ها ـ پلاسموليز سلول هاي نگهبان روزنه ها
    تقسيم سلولي ـ افزايش مدت نگهداري ميوه ها
    طويل شدن ساقه ها ـ خفتگي دانه ها
    افزايش طول ديواره ي سلول ها ـ توقف رشد جوانه هاي جانبي
  ●205 در ساقه ي همه ي گياهان چوبي، ………..
    دو نوع مريستم پسين در منطقه ي پوست وجود دارد.
    قطر عناصر آوندي در فصول مختلف سال متفاوت است.
    ضخامت آبكش پسين بيش از چوب پسين مي باشد.
    گروه ي از سلول هاي راسي فاقد واكوئل مي باشند.
    ✓پاسخ ها: سوال 179:گزینه 3، سوال 205:گزینه 4
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●181 هورموني كه سبب …………… مي شود، برخلاف سيتوكينين …………..
    چيرگي راسي ـ بر ريشه دار كردن قلمه ها بي تأثير است .
    تشكيل ساقه از سلول هاي تمايز نيافته ـ در رئوس ريشه ها توليد مي شود .
    مقاومت گياه در شرايط غرقابي ـ مدت نگهداري ميوه ها را كاهش مي دهد .
    درشت كردن ميوه هاي تريپلوييدي ـ فرايند تقسيم سلول ها را تشديد مي کند.
    ✓پاسخ ها: سوال 181:گزینه 3
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●160 كدام عبارت نادرست است؟
     بسياري از گياهان با قرار گرفتن در سرما، توانايي گلزايي در اوايل بهار را پيدا مي كنند.
    گياه چمن به فراواني و به سرعت از طريق توليدمثل رويشي زياد مي شود.
    توليدمثل غيرجنسي گياهان عموماً از طريق بخش هاي ويژه شده اي انجام مي گيرد.
    گياه زنبق با استفاده از يك فلاش نوري در طول شب هاي كوتاه، گل مي دهد.
  ●201 در همه ي گياهان دو ساله، …………..
    شيره ي خام فقط توسط يك نوع آوند چوبي هدايت مي شود.
    تشكيل بافت هاي حاصل از رشد پسين غيرممكن مي باشد.
    مريستم هاي نخستين در نوك ساقه و نزديك به نوك ريشه تشكيل مي شوند.
    ساقه تنها محل ذخيره ي مواد غذايي براي تشكيل محور گل مي باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال 160:گزینه 4،  سوال 201:گزینه 3
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●157 در كشت بافت، ماده اي كه به همراه اكسين ريشه زايي را تحريك مي كند، در كشاورزي براي …………. مورد استفاده قرار مي گيرد .
    بازدارندگي رشد جوانه هاي جانبي
    افزايش مدت نگهداري ميوه ها
    درشت كردن ميوه هاي بدون دانه
    تسهيل در برداشت مكانيكي ميوه ها
    ✓پاسخ ها: سوال 157:گزینه 2


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●169 هرگیاهی که بتواند از طریق …………..، تکثیر شود، در چرخهٔ زندگی خود اسپوروفیتی را به وجود می آورد که ……..
    دانه در ابتدای  رویش به گامتوفیت وابستگی دارد.
    پیوند زدن – تامین کنندهٔ مواد غذایی برای گامتوفیت است.
    ساقة تغییر شکل یافته – همواره به گامتوفیت متصل باقی می ماند.
    بخش هایی که برای تولید مثل رویشی تخصصی نیافته اند – فاقد عناصر آوندی است.
  ●188 کدام عبارت، دربارهٔ مهم ترین مناطق مریستمی موجود در یک گیاه علفی، نادرست است؟
    تنها در نوک ساقه ها و نزدیک به نوک ریشه ها قرار دارند.
    توسط سلول های زنده یا غیر زنده محافظت می شوند.
    باعث ایجاد سه گروه بافت اصلی گیاه می شوند.
    در رشد قطری ریشه و ساقه نقش دارند.
    ✓پاسخ ها: سوال 169:گزینه 2، سوال 188:گزینه 1
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●178 درهمهء گیاهانی که ………………..دارند،اسپروفیت …………….است.
    ساقهء زیرزمینی-جوان برای مدتی به گامتوفیت وابسته
    حرکت های غیر فعال – بالغ کوچکتر از گامتوفیت
    رشد پسین – بالغ تغذیه کنندهء گامتوفیت
    ریشهء گوشتی – جدید به گامتوفیت وابسته
    ✓پاسخ ها: سوال 178:گزینه 3
تست های کنکور 93 (دفترچه C):

  ●173 گياه بنت قنسول …………
    برخلاف زنبق، از گياهان چند ساله ي علفي مي باشد.
    برخلاف گندم، در انتهاي برگ هاي خود روزنه هاي آبي دارد.
    همانند گوجه فرنگي، مي تواند تحت تأثير يك شب بسيار گرم گل دهد.
    همانند نرگس زرد، در برش عرضي ساقه ي خود، سه بخش متمايز دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 173:گزینه 4
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●192 كدام نادرست است؟
  در طول …………….. بسيار گرم، ………………
    شب هاي ـ گياه گوجه فرنگي، گل هاي فراواني توليد مي كند .
    روزهاي ـ گياه نيشكر مي تواند در استروما قند سه كربني بسازد .
    شب هاي ـ فرايند تثبيت دي اكسيدكربن در كاكتوس انجام مي شود.
    روزهاي مرطوب و  پديده ي تعريق در حاشيه ي برگِ لادن رويت مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 192:گزینه 1
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●171 در چرخه ي زندگي همه ي گياهاني كه داراي ………….. هستند، …………….
    رشد پسين ـ گامتوفيت ماده در تخمك تمايز مي يابد.
    گل يك جنسي ـ بافت مغذي رويان قبل از لقاح شكل مي گيرد.
    گامتوفيتِ كوچك فتوسنتز كننده ـ گامت نر در دانه ي گرده تشكيل مي شود.
    روياني با بيش از يك لپه ـ ساقه ي جوان پس از جوانه زني قلاب تشكيل مي دهد.
  ●192 كدام عبارت نادرست است؟
    در شرايطي، يك سلول پيكري گاو مي تواند همه ي ژن هاي خود را فعال نمايد.
    بسياري از سلول هاي اركيده تحت شرايطي مي توانند همه ي ژن هاي خود را فعال سازند.
    رشد و تمايز در طول زندگي گياه آفتابگردان پيوسته ادامه دارد.
    در انسان، همراه با تقسيمات اوليه ي تخم، سلوله اي حاصل حجيم هم مي شوند.
    ✓پاسخ ها: سوال 171:گزینه 1، سوال 192:گزینه 4

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: