سوال های نهایی 90 تا 95: فصل رشد و نمو در گیاهان

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1)سوال های نهایی:
مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):
  ●چوب پنبه، کامبیوم چوب پنبه ساز و چوب پسین، مجموعاً پوست درخت را تشکیل می دهند. (خرداد ماه 90)
کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):
  ●در آزمایش ونت، با قرار دادن قطعهٔ آگار حاوی اکسین روی یک قسمت از لبهٔ بریدگی ساقه های جوان، ساقه ها در جهت ……………. به رشد   خود ادامه دادند. (خرداد ماه 95)
  ●گیاه هویج، برای تکمیل چرخهٔ زندگی خود، ……………………دورهء رویشی را پشت سر می گذارد. (خرداد ماه 94)
  ●در گیاه لوبیا، بعد از جوانه زنی، …………………. از راس ساقه های جوان محافظت می کند. (خرداد ماه 93)
انتخاب گزینه درست (پاسخ های تشریحی):
  ●برای گل دادن گیاه زنبق در زمستان کدام مورد صحیح است؟ (خرداد ماه 93)
    مساوی بودن طول روز و شب
    بلند کردن طول شب
    کوتاه کردن طول شب
    کوتاه کردن طول روز
سوال های تشریحی (پاسخ های تشریحی):
  ●گیاه جعفری، در دومین دورهٔ رویشی خود از مواد غذایی ذخیره شده در ریشه، برای چه کاری استفاده می کند؟(خرداد ماه 95)
  ●در شکل مقابل که مربوط به ساقهٔ گیاه است، از بخشی که با علامت سؤال (؟) مشخص شده است، کدام نوع از بافت های  نخستین تمایز پیدا   نهایی کنند ؟ (دو مورد نام ببرید.) (خرداد ماه 95)

zist2f1044589

  ●آبسیزیک اسید، چگونه تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی، تنظیم می کند؟(خرداد ماه 95)
  ●به پرسش های زیر که در رابطه با تنظیم رشد و نمو گیاهان است، پاسخ دهید. (خرداد ماه 95)
    الف) چرا دانه های سیب را به مدت چند هفته در دماهای پایین قرار می دهند؟
    ب) به چه دلیلی گلابی رسیده را درون کیسهٔ محتوی موزهای سبز قرار داده و دهانهٔ این کیسه ها را محکم می بندند؟
  ●مناسب ترین کلمه را از میان کلمات داخل پرانتز انتخاب کرده، و در پاسخ نامه بنویسید. (خرداد ماه 94)
    الف) در پوست درخت، کامبیوم چوب پنبه ساز به (چوب پسین – آبکش پسین) نزدیک تر است.
    ب) هورمون (ژیبرلین – آبسیزیک اسید) باعث تحریک و جوانه زنی می شود.
    ج) قرار دادن دانه سیب به مدت چند هفته در دمای پایین  (4 درجه سانتی گراد)، باعث (ورود به دورهٔ خفتگی – شکستن خفتگی) می شود.
  ●یکی از روش های جدید بهسازی گیاهان، استفاده از مهندسی ژنتیک است. این روش را توضیح دهید. (خرداد ماه 94)
  ●تصویر رو به رو برش عرضی تنه ی یک درخت را نشان می دهد. (خرداد ماه 93)
    الف) هنگام قطع تنه ی این درخت، سن تقریبی آن چند سال بوده است؟
    ب) کدام یک از حلقه های (۱ یا ۲) در سال پر باران تر تشکیل شده است؟
zist2f102578
  ●در هر یک از موارد زیر از کدام هورمون گیاهی می توان استفاده کرد؟ (خرداد ماه 93)
    الف) شادابی شاخه های گل
    ب) تسهیل برداشت مکانیکی میوه گیلاس
  ●به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 93)
    الف) کدام مریستم، مسئول رشد قطری ساقه ی آفتابگردان است؟
    ب) دمای بسیار بالا در طول شب، چه اثری بر بسیاری از گیاهان گوجه فرنگی دارد؟
  ●اصطلاح «نمو» زیر را تعریف کنید. (بخشی از یک سوال خرداد ماه 92)
  ●علت مورد زیر را بنویسید. (بخشی از یک سوال خرداد ماه 92)
    بریدن سر شاخه های گیاهان در پرشاخه و برگ شدن آن ها مؤثر است.
  ●کامبیوم آوند ساز و مریستم رأسی نزدیک نوک ریشه، هریک مسئول کدام نوع رشد، می باشند؟ (خرداد ماه 92)
  ●در مورد انواع رشد در گیاهان ، به سوالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 91)
    الف) رشد قطری ساقه گندم به چه صورتی است؟
    ب) به چه دلیل گفته می شود که مریستم ریشه موقعیتی نزدیک به انتها دارد؟
  ●در مورد تکنیک کشت سلول و بافت گیاهی ، به سوالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 91)
    الف) برای ایجاد گیاهان دورگه، از چه نوع سلولی استفاده می شود؟
    ب) گیاهان حاصل از رشد و تمایز سلول های کالوس، از نظر ژنتیکی نسبت به گیاه والد شان چگونه اند؟
  ●هر یک از اعمال زیر توسط کدام تنظیم کننده رشد گیاهی ، انجام می شود ؟ (خرداد ماه 91)
    الف) افزایش انعطاف پذیری دیواره سلولی
    ب) بسته شدن روزنه های هوایی
    ج) تحریک جوانه زنی
  ●به سوالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 90)
    الف) رشد قطری ساقه ها و ریشه های جوانی که فقط مریستم نخستین دارند، چگونه ایجاد می شود؟
    ب) نسبت بالای اکسین به سیتوکینین، در کشت بافت، چه نتیجه ای دارد؟
    ج) اثر دماهای پایین بر خفتگی دانه های سیب را به طور دقیق بنویسید.
  ●به سوالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 90)
    الف) اولین علامت جوانه زنی دانه ی گیاه را بنویسید.
    ب) برای تولید پروتوپلاست، دیواره ی سلولی، چگونه حذف می شود؟

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: