سوال های نهایی 90 تا 95: فصل کروموزوم و میتوز

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1)سوال های نهایی:
مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):
  ●کروموزوم درون هستهٔ سلول های یوکاریوتی که در حال تقسیم اند، دیده می شود. (خرداد ماه 95)
  ●بعضی سلول ها پس از دومین مرحلهٔ رشد(G۲)، وارد مرحلهٔ G0 (جی صفر) شده و تقسیم سلول در آنها برای همیشه متوقف می شود. (خرداد   ماه 95)
  ●کروموزوم های همتا در سلول های جنسی یافت نمی شود. (خرداد ماه 94)
  ●کروموزوم های همتا در همه ی سلول ها وجود دارند. (خرداد ماه 92)
  ●برخی از سلول های جنسی نر تولید شده در ملخ نر، فاقد کروموزوم جنسی است. (خرداد ماه 91)
کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):
  ●اگر قطعه جدا شده از یک کروموزوم به کروموزوم ………………متصل شود، جهش جابه جایی می نامند. (خرداد ماه 93)
  ●در جهش ساختاری کروموزومی، از نوع ……………….. بعد از ایجاد جهش، مقدار ماده وراثتی حاصل، به طور واضح کاهش می یابد. (خرداد ماه 91)
انتخاب گزینه درست (پاسخ های تشریحی):
  ●کدام یک از جانداران زیر می تواند دو نوع گامت تولید کند؟(خرداد ماه 95)
    ملخ ماده
    زن
    مرغ
    خروس
  ●شکل زیر مربوط به سلولی است که در حال انجام تقسیم میتوز است. کدام مورد از جمله های زیر درست است؟(خرداد ماه 95)
zist2f699874
    بخشی که با علامت سؤال (؟) مشخص شده، از جنس پروتئین است.
    هر یک از سلول های دختر که در پایان میتوز از این سلول ایجاد می شوند، ۸=۲n است.
    کروموزوم های، تک کروماتیدی در این مرحله، حداکثر فشردگی را پیدا می کنند.
    یک مرحله قبل از این سلول، همهٔ رشته های دوک از یک سو به قطب و از سوی دیگر به سانترومر کروموزوم ها متصل شده اند.
  ●در تنظیم چرخه ی سلولی، نقطه وارسی در کدام مورد وجود ندارد؟ (خرداد ماه 93)
    پایان G1
    پایان S
    اواخر G2
    پایان میتوز
  ●جنسیت کدام یک با بقیه تفاوت دارد؟ (خرداد ماه 92)
    پروانه ZZ
    ملخ XO
    انسان XY
    کبوتر ZW
سوال های تشریحی (پاسخ های تشریحی):
  ●در گیاهانی که سانتریول ندارند، دوک چگونه ساخته می شود؟(خرداد ماه 95)
  ●اصطلاح «جهش واژگونی» را تعریف کنید. (بخش از یک سوال خرداد ماه 95)
  ●جهش کروموزومی را تعریف کنید. (خرداد ماه 94)
  ●در ارتباط با چرخهٔ سلول، به پرسش های زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه 94)
    الف) در چه حالتی گفته می شود که سلول وارد مرحله G0 (جی صفر) شده است؟
    ب) در کدام مرحله از چرخهٔ سلول جانوری، کمر بندی از رشته های پروتئینی ایجاد می شود؟
  ●به پرسش های زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه 94)
    الف) در کدام مرحله از میتوز، کروموزوم ها با باز شدن پیچیدگی ها و تابیدگی های آنها دوباره شروع به باریک و دراز شدن می کنند؟
    ب) میکروتوبول از جنس چه ماده ای است؟
  ●به سؤالات زیر پاسخ دهید : (خرداد ماه 93)
    الف) ساده ترین نوع تقسیم در جانداران را نام ببرید.
    ب) در ساختار هر نوکلئوزوم چند مولکول هیستون شرکت می کند؟
    ج) همانند سازی سانتریول ها در کدام مرحله ی چرخه ی سلولی انجام می شود؟
    د) بازشدگی مجدد پیچیدگی ها و تابیدگی های کروموزوم ها در کدام مرحله از تقسیم میتوز صورت می گیرد؟
  ●طرح رو به رو سلول پیکری ملخ را نشان می دهد. (خرداد ماه 93)
zist2f6622547
    الف) جنسیت جاندار را مشخص کنید.
    ب) سلول های جنسی این جاندار، چند اتوزوم دارند؟
  ●در رابطه با کروموزوم ها به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 92)
    الف) پروتئینی که سبب فشرده شدن DNA می شود، چه نام دارد؟
    ب) در کدام نوع جهش کروموزومی ، قطعه ی شکسته شده به کروموزوم همتا متصل می شود؟
    ج) در کدام مرحله از چرخه ی سلولی ، کروموزوم ها دو کروماتیدی می شوند؟
    د) ناهنجاری موجود در تعداد کروموزوم ها چگونه تشخیص داده می شود؟
  ●در سلول های گیاهی، سیتوکینز، چگونه انجام می شود؟ (خرداد ماه 92)
  ●به چه دلیل آسیب های وارد به مغز و نخاع جبران نمی شوند؟ (خرداد ماه 92)
  ●هر یک از وقایع زیر در کدام مرحله از چرخه سلولی ، صورت می گیرند؟ (خرداد ماه 91)
    الف) همانند سازی سانترومر
    ب) همانند سازی میتوکندری
  ●هر یک از ویژگی های زیر در کدام مرحله از تقسیم میتوز انجام می شود؟ (خرداد ماه 91)
    الف) اتصال رشته های دوک به ناحیه سانترومر کروموزوم های مضاعف
    ب) باز شدن پیچدگی ها و تابیدگی DNA
    ج) ناپدید شدن پوشش هسته
  ●در شکل مقابل ، کدام شماره ها، نقاط وارسی اصلی را نشان می دهد؟ (خرداد ماه 91)
zist2f62147
  ●در ساختار نوکلئوزوم، چه نوع مولکول هایی شرکت دارند؟ (خرداد ماه 90)
  ●به سوالات زیر پاسخ دهید:(خرداد ماه 90)
    الف) در خروس  2n=78 می باشد. سلول جنسی این جاندار، دارای چند اتوزوم می باشد؟ 
    ب)در انسان، ژن هایی که سبب می شوند، تخمک لقاح یافته، به نوزاد پسر نمو یابد، روی چه کروموزومی قراردارند؟
  ●در رابطه با چرخه زندگی یک سلول یوکاریوتی به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 90)
    الف) در کدام یک از مراحل اینترفاز، کروماتید ها، کمترین فشردگی خود را دارند؟
    ب)در مرحله ی آنافاز، علت جدا و کشیده شدن کروماتید های خواهری ، به سوی قطب های سلول را بنویسید.

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: