سوال های نهایی 90 تا 95: فصل حواس

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


۱)سوال های نهایی:
مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):
  ●دندریت های عمق ترین گیرنده های حسی پوست را پوششی از جنس بافت پیوندی احاطه کرده است. (خرداد ماه ۹۳)
  ●گیرنده های درد نسبت به گیرنده های فشار در بخش های عمیق تر پوست قرار دارند. (خرداد ماه ۹۲)
  ●شیپور استاش، هوا را بین گوش میانی و گوش درونی ، انتقال می دهد. (خرداد ماه ۹۱)
  ●خط جانبی ماهی ها ، تنها، قادر به تشخیص اجسام متحرک می باشد. (خرداد ماه ۹۰)
کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):
  در گوش درونی بخشی به نام …………………. وجود دارد که در تشخیص موقعیت فضایی انسان نقش دارد. (خرداد ماه ۹۵)
  ●دندریت های گیرندهء لمسی را پوششی از بافت …………………. احاطه کرده است. (خرداد ماه ۹۴)
  ●در فرد نزدیک بین، کرهء چشم بیش از اندازه بزرگ است و تصویر اشیای دور در ………………. شبکیه تشکیل می شود. (خرداد ماه ۹۴)
  ●در چشم افراد سالم، هنگام تطابق، تصویر اشیای نزدیک ، …………… شبکیه تشکیل می شود. (خرداد ماه ۹۳)
  ●درهنگام دیدن اشیاء نزدیک ، قطر عدسی چشم ………………  می شود . (خرداد ماه ۹۲)
انتخاب گزینه درست (پاسخ های تشریحی):
  ●در قاعدهء موهای سبیل خرس و شاخک جنس نر نوعی پروانهٔ ابریشم، به ترتیب چه نوع گیرنده هایی وجود دارند؟ (خرداد ماه ۹۴)
    گیرنده های شیمیایی – گیرنده های شیمیایی
    گیرنده های لمس – گیرنده های شیمیایی
    گیرنده های لمس – گیرنده های لمسی
    گیرنده های شیمیایی – گیرنده های لمسی
  ●نوع گیرنده های حسی حساس به فشار خون با کدام یک متفاوت است؟ (خرداد ماه ۹۳)
    گیرنده ی کششی ماهیچه های اسکلتی
    گیرنده های موجود در مجاری نیم دایره ای گوش
    گیرنده های موجود در سقف حفرهای بینی
    گیرنده های موجود در قاعده ی سبیل خرس
  ●در کدام جانور ماهیچه های گوش میانی ، به هنگام شنیدن صداهای بلند به استراحت در می آیند؟ (خرداد ماه ۹۲)
    مار زنگی
    خرچنگ
    گربه ماهی
    خفاش
سوال های تشریحی (پاسخ های تشریحی):
  در ارتباط با اندام های حسی انسان، به سؤالات زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه ۹۵)
    الف) برای اصلاح کدام عیب انکساری چشم، از عدسی همگرا استفاده می شود؟
    ب) اولین استخوان کوچکی گوش میانی که ارتعاشات به آن می رسد، چه نام دارد؟
    ج) سیناپس گیرنده های بویایی با نورون های دیگر، در کجا انجام می شود؟
  در هر یک از شکل های داده شده، سلول های گیرندهٔ نور را با ذکر شماره مشخصی کنید. (خرداد ماه ۹۵)
zist2f3665897
  ●در بارهء اندام های حسی به پرسش های زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه ۹۴)
    الف) ماهیچه های کدام بخش از چشم، باعث تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک می شود؟
    ب) در شکل ۱، به کمک تحریک سلول های مژکدار کدام شماره، مغز می تواند جهت و موقعیت سر را تعیین کند؟
    ج) در شکل ۲ نام قسمت شمارهء ۱ چیست؟
zist2f35504
  ●به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه ۹۳)
    الف) عدم یکنواختی انحنای قرنیه سبب بروز کدام یک از عیوب انکساری چشم می شود؟
    ب) استخوان های گوش میانی، ارتعاشات کدام قسمت را به مایع داخل گوش درونی منتقل می کند؟
    ج) گیرنده های درک مزه ی محلول آسپیرین در کدام قسمت زبان قرار گرفته اند؟
    د) پردازش پیام های عصبی تولید شده در گیرنده های نوری مخروطی ، در کدام لوب مغز انسان صورت می گیرد؟
  ●در مورد گیرنده های حسی، به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه ۹۲)
    الف) نوع گیرنده ی سلول های مژکدار گوش درونی را نام ببرید.
    ب) پردازش اطلاعات بینایی در کدام بخش قشر مخ ، انجام می گیرد؟
    ج) گیرنده های بویایی بینی در کجا قرار دارند؟
  ●در مورد گیرنده های حسی، در جانوران پاسخ دهید: (خرداد ماه ۹۱)
    الف) کدام گیرنده ی حسی پوست، فاقد پوشش پیوندی است؟
    ب) بجز گیرنده ی حساس به لمس در پوست، کدام گیرنده ی پوشش دار، از انواع گیرنده های مکانیکی محسوب می شود؟
    ج) مارهای زنگی به کمک چه گیرنده هایی ، موقعیت دقیق شکار خود را در تاریکی تشخیص می دهند؟
  ●برای دیدن دقیق جسم رنگی نزدیک ، در نور کم ، کدامیک از ماهیچه های صاف چشم، نقش دارند؟ (خرداد ماه ۹۱)
  ●در مورد اندام های حسی انسان ، به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه ۹۰)
    الف) محرک گیرنده ی درد را بنویسید.
    ب) بخشی که باعث تغییر قطر مردمک چشم می شود، از کدام لایه ی چشمی بوجود می آید ؟
    ج) در شکل روبرو، بخش مشخص شده چه نام دارد ؟
zist2f35101
  ●در مورد اندام های حسی در جانوران ، به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه ۹۰)
    الف) هر واحد مستقل بینایی در چشم خرچنگ ، علاوه بر گیرنده نور و عدسی شامل چه بخش دیگری می باشد ؟
    ب) میدان الکتریکی تولید شده توسط مارماهی ، چگونه باعث تشخیص اشیای زنده و غیر زنده در محیط می شود ؟

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: