تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تولیدمثل و رشد و نمو در جانوران

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۸۷ چند مورد، دربارهٔ هر اسپرماتوسیت موجود در لوله های اسپرم ساز یک فرد بالغ درست است؟
  کروموزوم های دو کروماتیدی دارد.
  حاوی ژن یا ژن های سازندهٔ تاژک می باشد.
  با تقسیم خود، سلول های هاپلوئیدی می سازد.
  ساختارهای چهار کروماتیدی تشکیل می دهد.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
  ●۱۹۸ با توجه به مراحل تولید گامت در یک زن جوان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
  هر سلولی که در مرحلهٔ پروفاز میوز Ⅰ قرار دارد، قطعا………..
  در ابتدای یک چرخهٔ جنسی به وجود آمده است.
  توسط تعداد یا سلولی سوماتیک احاطه شده است.
  سلولی بسیار بزرگ تر از اسپرم را به وجود می آورد.
  در واکنش به حداکثر میزان ترشح LH  ، تقسیم می شود.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۷:گزینه ۳،سوال ۱۹۸:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۶۹ در طی چرخه جنسی یک فرد سالم ، هم زمان با …………….، میزان هورمون …………….در خون………..
    آغاز تحلیل توده ای زرد رنگ از سلول های فولیکولی – استروژن – کاهش می یابد.
    تشکیل نخستین گویچهء قطبی – لوتئینی کننده _ شروع به افزایش می نماید.
    آغاز رشد فولیکولی پاره شده – محرک فولیکولی – شروع به کاهش می نماید.
    آزاد شدن تخمک تمایز نیافته از تخمدان – پروژسترون – افزایش می یابد.
  ●۱۹۴ کدام عبارت ،درمورد هر سلول هاپلوئید موجود در لولهء اسپرم ساز یک فرد بالغ، درست است؟
    از سیتوکینز سلول قبلی خود ایجاد می شود.
    در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریز قرار دارد.
    تحت تاثیر فعالیت هورمون های هیپوفیز قرار می گیرد.
    قابلیت تقسیم دارد و می تواند به سلول های جنسی تبدیل شود.
  ●۲۰۰ به طور معمول در انسان ، قبل از……………..رویان،…………..
    تشکیل سیاهرگ های بند ناف- بلاستوسیست به جدارهء رحم متصل می گردد.
    شکل گیری بازو ها و پاهای-کبدی و پانکراس شروع به تشکیل شدن می کنند.
    به وجود آمدن پرده های اطراف- ساختار جفت تشکیل می شود.
    شروع نمو رودهء-ضربان قلب آغاز می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۹:گزینه ۱،سوال ۱۹۴:گزینه ۳،سوال ۲۰۰:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۶۰ در یک مرد بالغ، یکی از هورمون های مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند، …………….
    باعث بلوغ اسپرم ها در محل تولید خود شود.
    با تأثیر مستقیم بر لوله های اسپرم ساز، تولید تستوسترون را افزایش دهد.
    باعث آزادسازی آنزیم های درون وزیکولیِ موجود در سر سلول های جنسی شود .
    در میوز بعضی از سلول های دیواره ی لوله های اسپرم ساز نقش داشته باشد.
  ●۱۶۷ در بخشی از چرخه ی جنسی زنان، اختلاف میان مقدار LH و FSH خون در بیشترین حد خود قرار دارد. بلافاصله پس از این زمان،………..
    تخمک نابالغ به تخمک تمایزنیافته تبدیل می شود.
    میزان هورمون های مترشحه از تخمدان افزایش می یابد.
    ترشحات جسم زرد و هورمون های هیپوفیزی افزایش می یابد.
    تفاوت میان مقدار استروژن و پروژسترون خون کم می شود.
  ●۲۰۲ کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
  « در انسان، ………. »
    به طور معمول سلول های داخلی بلاستوسیست در تعامل با رحم، جفت را تشکیل می دهند.
    هنگام جایگزینی بلاستوسیست در دیواره ی رحم، منبع تولید پروژسترون فعال می باشد.
    کاهش حجم سلول های حاصل از میتوز تخم، در طول لول هی فالوپ ادامه پیدا می کند.
    به دنبال تشکیل جفت در جداره ی رحم، بلوغ فولیکول های تخمدانی متوقف می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۰:گزینه ۴، سوال ۱۶۷:گزینه ۴، سوال ۲۰۲:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۷۵ کدام عبارت در مورد رشد و نمو رویان انسان صحیح است؟
    هم زمان با شروع نمو رگ های خونی، ضربان قلب نیز آغاز می شود .
    پس از کامل شدن جفت، تشکیل سه لایه بافت مقدماتی ممکن می شود .
    در انتهای هفته ی هشتم، رویان در حدود ۱۱ برابر هفته سوم درازا دارد .
    در انتهای هفته ی سوم همه ی اندام های اصلی شروع به تشکیل شدن می کنند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۵:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۵۷ به طور معمول، در فاصله روزهای ۱۴ تا ۲۱ از چرخه جنسی زنان، ………… است.
    اندازه ی جسم زرد رو به کاهش
    ضخامت دیواره ی رحم رو به افزایش
    غلظت هورمون های تخمدان در خون رو به کاهش
    غلظت هورمون های هیپوفیزی در خون رو به افزایش
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۷:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۸۹ منحنی زیر، تغییرات یکی از هورمون های تخمدان را نشان می دهد، هم زمان با نقطه ی A، ……………..
zist90(3)
    اندازه ی جسم زرد روبه کاهش است .
    میزان پروژسترون خون روبه افزایش است .
    دیواره ی رحم شروع به ضخیم شدن می کند.
    فولیکول پاره می شود و هورمون محرک فولیکولی کاهش می یابد.
  ●۲۰۴ در رویانِ انسان، به طور معمول در پایان هفته ی چهارم بارداری ………………
    ضربان قلب آغاز می شود .
    روده و کبد شکل می گیرد .
    رگ های خونی شروع به نمو می کند.
    پرده های اطراف رویان شروع به تشکیل می کنند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۹:گزینه ۲،سوال ۲۰۴:گزینه ۱


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۶۷ خون سرخرگ بند ناف جنین انسان …………خون…………. ماهی، ……………….. است.
    همانند- سرخرگ پشتی روشن
    برخلاف – سیاهرگ شکمی تیره
    همانند – سرخرگ شکمی تیره
    بر خلاف – سرخرگ آبششی – روشن
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۷:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۹۳ هر مهره داری که سلول های جنسی خود را به داخل آب رها می سازد، ………..
    در دوران جنینی، مغز سه بخشی دارد.
    دارای گردش خون مضاعف است.
    ماده دفعی نیتروژن دار خود را، بدون صرف انرژی به آب پیرامونی منتشر می کند.
    به کمک دستگاه تنفسی خود، فقط از اکسیژن محلول در آب استفاده می نماید.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۳:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۹۹ به طور معمول، در چرخه ی جنسی یک فرد سالم، هم زمان با …………… بر مقدار تولید ………… افزوده شده و از میزان تولید استروژن   کاسته می شود .
    شروع ضخیم شدن دیواره ی رحم ـ هورمون محرک فولیکولی
    شروع رشد فولیکول ها ـ هورمون آزادکننده
    شروع رشد جسم زرد ـ هورمون لوتئینی کننده
    آزاد شدن تخمک از تخمدان ـ پروژسترون
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۹:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۵۹ در هر جانداری که …………….
    پس از لقاح داخلی تخم گذاری می کند، دفع اوریک اسید غیرممکن است.
    لقاح خارجی دارد، ماده ی نیتروژندار به صورت آمونیاک دفع می شود.
    تخمک هایی با دیواره ی چسبناک ژل های تولید می شود، حفره ی گلویی تا پایان عمر حفظ می گردد.
    پرده ی مننژ سه لایه دارد، تغذیه و حفاظت از جنین برعهده ی جنس ماده است.
  ●۱۶۶ ترشحات کدام، به ساختارهای لوله مانند خود وارد می شود؟
    وزیکول سمینال
    فولیکول در تخمدان
    بخش قشری غده فوق کلیه
    سلول های بینابین لوله های اسپرم ساز
  ●۱۹۲ کدام عبارت نادرست است؟
    در شرایطی، یک سلول پیکری گاو میتواند همه ی ژن های خود را فعال نماید.
    بسیاری از سلول های ارکیده تحت شرایطی می توانند همه ی ژن های خود را فعال سازند.
    رشد و تمایز در طول زندگی گیاه آفتابگردان پیوسته ادامه دارد.
    در انسان، همراه با تقسیمات اولیه ی تخم، سلوله ای حاصل حجیم هم می شوند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۴، سوال ۱۶۶:گزینه ۱، سوال ۱۹۲:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۶۶ کدام عبارت نادرست است؟
    LH نوعی هورمون گلیکوپروتئینی است که ……………
    با فعال کردنِ پیک دومین وارد عمل می شود .
    همراه با FSH ترشح تستوسترون را تحریک می کند .
    در رشدِ بیشتر فولیکولِ تخمدان و ترشح استروژن نقش دارد .
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۶:گزینه ۲

https://zistyad.ir?p=2278
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۱۰ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل تولیدمثل و رشد و نمو در جانوران»

آیدا گفت:

سلام ………… تستا کمن کاش از سال ۸۵ به بعد میذاشتین ولی بازم متشکرم هیچ تست درست و حسابی نتونستم از نت پیدا کنم …اینا عالین ..ممنون

مهدی گفت:

واقعا دمتون گرم کارتون عالیه فقط ای کاش برای تست های کنکور پاسخ تشریحی هم پایینشون مینوشتین بقیه چیزها فوق العادست مخصوصا خلاصه ها

يه كنكوري گفت:

سایتتون عالیه دسته بندی سوالات خیلی خوبه و خلاصه ها خیلی مفیده. جزئیات سایت هم خیلی قشنگه مخصوصا عکس های هر قسمت فوق العادست ادم دلش وا میشه 🙂 اگه پاسخ تشریحیم داشت کامل میشد. امسال کلی استفاده کردم ممنون :))

زیست یاد گفت:

خوشحالیم که زیست یاد برای شما مفید بوده… 🙂
تو فکر پاسخ تشریحی هستیم. انشالا با یه کار مشارکتی این بخش هم به زیست یاد اضافه میشه…

ali گفت:

دست هر کی درست کرده درد نکنه خیلی علیه ممنون

m گفت:

سلام ممنون بابت تستاتون خیلی بدردم خورد

aram گفت:

سلام مرسی واقعا کارتون خوبه که سوال کنکور قرار دادید اما کاش پاسخنامه تشریحی هم قرار میدادید

مهشاد گفت:

خیلی عالی
تشکر
???

negar گفت:

متشکر بابت مطالب مفیدتون

AREZOO HI SI گفت:

خیلی خوب بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.