تست های کنکور 90 تا 95: فصل تولیدمثل و رشد و نمو در جانوران

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●187 چند مورد، دربارهٔ هر اسپرماتوسیت موجود در لوله های اسپرم ساز یک فرد بالغ درست است؟
  کروموزوم های دو کروماتیدی دارد.
  حاوی ژن یا ژن های سازندهٔ تاژک می باشد.
  با تقسیم خود، سلول های هاپلوئیدی می سازد.
  ساختارهای چهار کروماتیدی تشکیل می دهد.
    1
    2
    3
    4
  ●198 با توجه به مراحل تولید گامت در یک زن جوان، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
  هر سلولی که در مرحلهٔ پروفاز میوز Ⅰ قرار دارد، قطعا………..
  در ابتدای یک چرخهٔ جنسی به وجود آمده است.
  توسط تعداد یا سلولی سوماتیک احاطه شده است.
  سلولی بسیار بزرگ تر از اسپرم را به وجود می آورد.
  در واکنش به حداکثر میزان ترشح LH  ، تقسیم می شود.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 187:گزینه 3،سوال 198:گزینه 1
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●169 در طی چرخه جنسی یک فرد سالم ، هم زمان با …………….، میزان هورمون …………….در خون………..
    آغاز تحلیل توده ای زرد رنگ از سلول های فولیکولی – استروژن – کاهش می یابد.
    تشکیل نخستین گویچهء قطبی – لوتئینی کننده _ شروع به افزایش می نماید.
    آغاز رشد فولیکولی پاره شده – محرک فولیکولی – شروع به کاهش می نماید.
    آزاد شدن تخمک تمایز نیافته از تخمدان – پروژسترون – افزایش می یابد.
  ●194 کدام عبارت ،درمورد هر سلول هاپلوئید موجود در لولهء اسپرم ساز یک فرد بالغ، درست است؟
    از سیتوکینز سلول قبلی خود ایجاد می شود.
    در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریز قرار دارد.
    تحت تاثیر فعالیت هورمون های هیپوفیز قرار می گیرد.
    قابلیت تقسیم دارد و می تواند به سلول های جنسی تبدیل شود.
  ●200 به طور معمول در انسان ، قبل از……………..رویان،…………..
    تشکیل سیاهرگ های بند ناف- بلاستوسیست به جدارهء رحم متصل می گردد.
    شکل گیری بازو ها و پاهای-کبدی و پانکراس شروع به تشکیل شدن می کنند.
    به وجود آمدن پرده های اطراف- ساختار جفت تشکیل می شود.
    شروع نمو رودهء-ضربان قلب آغاز می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 169:گزینه 1،سوال 194:گزینه 3،سوال 200:گزینه 2
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●160 در يك مرد بالغ، يكي از هورمون هاي مترشحه از هيپوفيز پيشين مي تواند، …………….
    باعث بلوغ اسپرم ها در محل توليد خود شود.
    با تأثير مستقيم بر لوله هاي اسپرم ساز، توليد تستوسترون را افزايش دهد.
    باعث آزادسازي آنزيم هاي درون وزيكوليِ موجود در سر سلول هاي جنسي شود .
    در ميوز بعضي از سلول هاي ديواره ي لوله هاي اسپرم ساز نقش داشته باشد.
  ●167 در بخشي از چرخه ي جنسي زنان، اختلاف ميان مقدار LH و FSH خون در بيشترين حد خود قرار دارد. بلافاصله پس از اين زمان،………..
    تخمك نابالغ به تخمك تمايزنيافته تبديل مي شود.
    ميزان هورمون هاي مترشحه از تخمدان افزايش مي يابد.
    ترشحات جسم زرد و هورمون هاي هيپوفيزي افزايش مي يابد.
    تفاوت ميان مقدار استروژن و پروژسترون خون كم مي شود.
  ●202 كدام گزينه عبارت زير را به نادرستي تكميل مي نمايد؟
  « در انسان، ………. »
    به طور معمول سلول هاي داخلي بلاستوسيست در تعامل با رحم، جفت را تشكيل مي دهند.
    هنگام جايگزيني بلاستوسيست در ديواره ي رحم، منبع توليد پروژسترون فعال مي باشد.
    كاهش حجم سلول هاي حاصل از ميتوز تخم، در طول لول هي فالوپ ادامه پيدا مي كند.
    به دنبال تشكيل جفت در جداره ي رحم، بلوغ فوليكول هاي تخمداني متوقف مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 160:گزینه 4، سوال 167:گزینه 4، سوال 202:گزینه 1
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●175 كدام عبارت در مورد رشد و نمو رويان انسان صحيح است؟
    هم زمان با شروع نمو رگ هاي خوني، ضربان قلب نيز آغاز مي شود .
    پس از كامل شدن جفت، تشكيل سه لايه بافت مقدماتي ممكن مي شود .
    در انتهاي هفته ي هشتم، رويان در حدود 11 برابر هفته سوم درازا دارد .
    در انتهاي هفته ي سوم همه ي اندام هاي اصلي شروع به تشكيل شدن مي كنند.
    ✓پاسخ ها: سوال 175:گزینه 3
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●157 به طور معمول، در فاصله روزهاي 14 تا 21 از چرخه جنسي زنان، ………… است.
    اندازه ي جسم زرد رو به كاهش
    ضخامت ديواره ي رحم رو به افزايش
    غلظت هورمون هاي تخمدان در خون رو به كاهش
    غلظت هورمون هاي هيپوفيزي در خون رو به افزايش
    ✓پاسخ ها: سوال 157:گزینه 2
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●189 منحني زير، تغييرات يكي از هورمون هاي تخمدان را نشان مي دهد، هم زمان با نقطه ي A، ……………..
zist90(3)
    اندازه ي جسم زرد روبه كاهش است .
    ميزان پروژسترون خون روبه افزايش است .
    ديواره ي رحم شروع به ضخيم شدن مي كند.
    فوليكول پاره مي شود و هورمون محرك فوليكولي كاهش مي يابد.
  ●204 در رويانِ انسان، به طور معمول در پايان هفته ي چهارم بارداري ………………
    ضربان قلب آغاز مي شود .
    روده و كبد شكل مي گيرد .
    رگ هاي خوني شروع به نمو مي كند.
    پرده هاي اطراف رويان شروع به تشكيل مي كنند.
    ✓پاسخ ها: سوال 189:گزینه 2،سوال 204:گزینه 1


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●167 خون سرخرگ بند ناف جنین انسان …………خون…………. ماهی، ……………….. است.
    همانند- سرخرگ پشتی روشن
    برخلاف – سیاهرگ شکمی تیره
    همانند – سرخرگ شکمی تیره
    بر خلاف – سرخرگ آبششی – روشن
    ✓پاسخ ها: سوال 167:گزینه 3
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●193 هر مهره داري كه سلول هاي جنسي خود را به داخل آب رها مي سازد، ………..
    در دوران جنيني، مغز سه بخشي دارد.
    داراي گردش خون مضاعف است.
    ماده دفعي نيتروژن دار خود را، بدون صرف انرژي به آب پيراموني منتشر مي كند.
    به كمك دستگاه تنفسي خود، فقط از اكسيژن محلول در آب استفاده مي نمايد.
    ✓پاسخ ها: سوال 193:گزینه 1
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●199 به طور معمول، در چرخه ي جنسي يك فرد سالم، هم زمان با …………… بر مقدار توليد ………… افزوده شده و از ميزان توليد استروژن   كاسته مي شود .
    شروع ضخيم شدن ديواره ي رحم ـ هورمون محرك فوليكولي
    شروع رشد فوليكول ها ـ هورمون آزادكننده
    شروع رشد جسم زرد ـ هورمون لوتئيني كننده
    آزاد شدن تخمك از تخمدان ـ پروژسترون
    ✓پاسخ ها: سوال 199:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●159 در هر جانداري كه …………….
    پس از لقاح داخلي تخم گذاري مي كند، دفع اوريك اسيد غيرممكن است.
    لقاح خارجي دارد، ماده ي نيتروژندار به صورت آمونياك دفع مي شود.
    تخمك هايي با ديواره ي چسبناك ژل هاي توليد مي شود، حفره ي گلويي تا پايان عمر حفظ مي گردد.
    پرده ي مننژ سه لايه دارد، تغذيه و حفاظت از جنين برعهده ي جنس ماده است.
  ●166 ترشحات كدام، به ساختارهاي لوله مانند خود وارد مي شود؟
    وزيكول سمينال
    فوليكول در تخمدان
    بخش قشري غده فوق كليه
    سلول هاي بينابين لوله هاي اسپرم ساز
  ●192 كدام عبارت نادرست است؟
    در شرايطي، يك سلول پيكري گاو ميتواند همه ي ژن هاي خود را فعال نمايد.
    بسياري از سلول هاي اركيده تحت شرايطي مي توانند همه ي ژن هاي خود را فعال سازند.
    رشد و تمايز در طول زندگي گياه آفتابگردان پيوسته ادامه دارد.
    در انسان، همراه با تقسيمات اوليه ي تخم، سلوله اي حاصل حجيم هم مي شوند.
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 4، سوال 166:گزینه 1، سوال 192:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●166 كدام عبارت نادرست است؟
    LH نوعي هورمون گليكوپروتئيني است كه ……………
    با فعال كردنِ پيك دومين وارد عمل مي شود .
    همراه با FSH ترشح تستوسترون را تحريك مي كند .
    در رشدِ بيشتر فوليكولِ تخمدان و ترشح استروژن نقش دارد .
    ✓پاسخ ها: سوال 166:گزینه 2

10
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

10 دیدگاه

 • آیدا
  6 سال پیش

  سلام ………… تستا کمن کاش از سال 85 به بعد میذاشتین ولی بازم متشکرم هیچ تست درست و حسابی نتونستم از نت پیدا کنم …اینا عالین ..ممنون

 • مهدی
  6 سال پیش

  واقعا دمتون گرم کارتون عالیه فقط ای کاش برای تست های کنکور پاسخ تشریحی هم پایینشون مینوشتین بقیه چیزها فوق العادست مخصوصا خلاصه ها

 • يه كنكوري
  6 سال پیش

  سايتتون عاليه دسته بندي سوالات خيلي خوبه و خلاصه ها خيلي مفيده. جزئيات سايت هم خيلي قشنگه مخصوصا عكس هاي هر قسمت فوق العادست ادم دلش وا ميشه 🙂 اگه پاسخ تشريحيم داشت كامل ميشد. امسال كلي استفاده كردم ممنون :))

  • زیست یاد
   6 سال پیش

   خوشحالیم که زیست یاد برای شما مفید بوده… 🙂
   تو فکر پاسخ تشریحی هستیم. انشالا با یه کار مشارکتی این بخش هم به زیست یاد اضافه میشه…

 • ali
  5 سال پیش

  دست هر کی درست کرده درد نکنه خیلی علیه ممنون

 • m
  3 سال پیش

  سلام ممنون بابت تستاتون خیلی بدردم خورد

 • aram
  3 سال پیش

  سلام مرسی واقعا کارتون خوبه که سوال کنکور قرار دادید اما کاش پاسخنامه تشریحی هم قرار میدادید

 • مهشاد
  3 سال پیش

  خیلی عالی
  تشکر
  ???

 • negar
  3 سال پیش

  متشکر بابت مطالب مفیدتون

 • AREZOO HI SI
  2 سال پیش

  خیلی خوب بود

شبکه های اجتماعی ما: