تست های کنکور 90 تا 95: فصل تولید مثل گیاهی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●182 کدام گزینه دربارهٔ هر یک از چهار سلول هاپلوئیدی که به یکدیگر چسبیده اند و در کیسهٔ گردهء  شاه پسند یافت می شوند، صحیح است؟
    به تدریج، میتوز هسته ای انجام می دهد.
    ابتدا با تقسیم خود، دو گامت نر تولید می کند.
    در دیوارهٔ خارجی آن، تزئینات خاصی دیده می شود.
    می تواند با تقسیم خود، دانهٔ گردهٔ نارس را تولید کند.
    ✓پاسخ ها: سوال 182:گزینه 1
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●173 چند مورد ، دربارهء سلول های در برگیرندهء کیسهء رویانی یک تخمک تازه بارور شدهء نخود ، نادرست است؟
  الف- حاوی کروموزوم های همتا می باشند.
  ب- می توانند آلبومن را به طور کامل مصرف نمایند.
  ج-در شرایطی، ساختارهای چهار کروماتیدی ایجاد می کنند.
  د- با تشکیل بخشی ویژه موجب اتصال رویان به گیاه مادر می شوند.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 173:گزینه 3
تست های کنکور 93 (دفترچه C):

  ●163 در همه ي گياهان …………
  آركگن دار، گامتوفيت در بخشي از اسپوروفيت تمايز مي يابد.
  سانتريول دار، اسپوروفيت در ابتداي رويش به گامتوفيت وابسته است.
  غيرآوندي، هر گامتوفيت ساختارهاي چند سلولي نر و ماده توليد مي كند.
  آوندي، يك يا چند برگ تغيير شكل يافته در رساندن مواد غذايي به رويان نقش دارد.
  ●188 گياه ……… برخلاف ……….
    سرخس ـ چمن، داراي توليدمثل رويشي مي باشد.
    بنفشه آفريقائي ـ بلوط، مقادير فراواني گرده توليد مي كند.
    برگ بيدي ـ خزه، مي تواند به روش غيرجنسي تكثير شود.
    نخودفرنگي ـ بيد، داراي اولين و دومين حلقه ي گل است.
    ✓پاسخ ها: سوال 163: گزینه 2، سوال 188:گزینه 4
تست های کنکور 92 (دفترچه A):

  ●201 چند مورد جمله ي زير را به طور صحيحي تكميل مي نمايد؟
  هاگ و گامت سرخس، از نظر ………… به يكديگر شباهت دارند .
  الف ـ شكل و اندازه
  ب ـ توانايي تقسيم شدن
  ج ـ عدد كروموزومي
  د ـ نوع تقسيمي كه به طور مستقيم از آن به وجود مي آيند
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها:  سوال 201:گزینه 1
تست های کنکور 91 (دفترچه A):

  ●189 در گياهاني كه گامتوفيت، پيوسته به اسپوروفيت باقيمانده و اسپورفيت هيچگونه وابستگي غذايي به گامتوفيت ندارد، ………..
    گامت ماده در درون آركگن تشكيل مي شود.
    هر تخمك داراي يك پوسته و يك سفت است.
    يكي از چهار سلول دانه ي گرده، سلول زايشي نام دارد.
    سلول زايشي مولد دو گامت نر فاقد تاژك است.
    ✓پاسخ ها: سوال 189:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):

  ●187 در بخشي از چرخه ي زندگي كاج بر خلاف اركيده، ……………
    دانه فاقد گامتوفيت ماده است.
    گامتوفيت ماده، درون تخمك قرار دارد .
    سلول رويشي، لوله ي گرده را مي سازد.
    بافت حاوي مواد غذايي دانه، بخشي از گامتوفيت است.
  ●201 در چرخه ي زندگي سرخس، …………….
    اندام هاي توليدمثلي در سطح فوقاني گامتوفيت قرار دارند .
    سلول هاي n كروموزومي، حاصل تقسيم ميتوز يا ميوز هستند .
    پيكر پرسلولي n كروموزومي، فاقد قدرت فتوسنتز كنندگي است .
    لقاح سلول هاي هاپلوييدِ حاصل از مرحله ي اسپوروفيت، امكان پذير است.
    ✓پاسخ ها: سوال 187:گزینه 4، سوال 201:گزینه 2


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●169 هرگیاهی که بتواند از طریق …………..، تکثیر شود، در چرخهٔ زندگی خود اسپوروفیتی را به وجود می آورد که ……..
    دانه در ابتدای  رویش به گامتوفیت وابستگی دارد.
    پیوند زدن – تامین کنندهٔ مواد غذایی برای گامتوفیت است.
    ساقة تغییر شکل یافته – همواره به گامتوفیت متصل باقی می ماند.
    بخش هایی که برای تولید مثل رویشی تخصصی نیافته اند – فاقد عناصر آوندی است.
    ✓پاسخ ها: سوال 169:گزینه 2
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●178 درهمهء گیاهانی که ………………..دارند،اسپروفیت …………….است.
    ساقهء زیرزمینی-جوان برای مدتی به گامتوفیت وابسته
    حرکت های غیر فعال – بالغ کوچکتر از گامتوفیت
    رشد پسین – بالغ تغذیه کنندهء گامتوفیت
    ریشهء گوشتی – جدید به گامتوفیت وابسته
    ✓پاسخ ها: سوال 178:گزینه 3
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●187 در همه ي گياهان، ………………
    صعود آب در عناصر آوندي، ناشي از فرايند تعريق يا تعرق است.
    كلاهك از مريستم هاي راس ريشه محافظت مي كند .
    دو مسير براي حركت آب در عرض ريشه وجود دارد.
    در پي تفكيك الل ها از يكديگر، هاگ تشكيل مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 187:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●171 در چرخه ي زندگي همه ي گياهاني كه داراي ………….. هستند، …………….
    رشد پسين ـ گامتوفيت ماده در تخمك تمايز مي يابد.
    گل يك جنسي ـ بافت مغذي رويان قبل از لقاح شكل مي گيرد.
    گامتوفيتِ كوچك فتوسنتز كننده ـ گامت نر در دانه ي گرده تشكيل مي شود.
    روياني با بيش از يك لپه ـ ساقه ي جوان پس از جوانه زني قلاب تشكيل مي دهد.
    ✓پاسخ ها: سوال 171:گزینه 1
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●176 شكل فرضي مقابل، بخشي از مراحل تشكيل …………… را نشان مي دهد .
zist90(2)
    پروتال از هاگ سرخس
    هاگ از اسپوروفيت خزه
    آندوسپرم از بافت خورش كاج
    دانه ي گرده ي نارس در كيسه ي گرده ي شاهپسند
    ✓پاسخ ها: سوال 176:گزینه 2

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: