تست های کنکور 90 تا 95: فصل تکنولوژی زیستی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●186 در مهندسی ژنتیک، پس از مرحلهٔ کلون شدن یک ژن، ابتدا لازم است کدام عمل قبل از سایرین انجام شود؟
    سلول های حاوی DNA نوترکیب تکثیر گردند.
    پلازمید و ژن خارجی توسط ژل از یکدیگر تفکیک گردند.
    سلول های حاوی  DNA  نوترکیب از سایر سلول ها متمایز شوند.
    توالی کوتاهی از DNA نوترکیب، توسط نوعی آنزیم شناسایی شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 186:گزینه 3
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●171 در مهندسی ژنتیک ، بعضی ویکتورها می توانند…………….
    درون سلول میزبان به طور مستقل تکثیر شوند.
    از آنزیم های همانندسازی کنندهء میزبان استفاده کنند.
    از طریق شلیک مستقیم به سلول های میزبان وارد شوند.
    به قطعات DNA با دو انتهای تک رشته ای تبدیل شوند.
    ✓پاسخ ها: سوال 171:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●172 براي انتقال ژن تثبيت كننده ي نيتروژن از ريزوبيوم به گندم، مي توان ژن مورد نظر را به طور مستقيم از طريق …………. به گياه مورد   نظر منتقل نمود.
    پلازميد
    تفنگ ژني
    ويروس
    باكتري
    ✓پاسخ ها: سوال 172:گزینه 2
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●172 كدام عبارت نشان دهنده ي يك جاندار تراژني نمي باشد ؟
    گندمي كه تنها به روش تفنگ ژني اصلاح شده است.
    انساني كه بارها ژن سازنده ي آنزيم دستگاه ايمني را دريافت كرده است .
    انساني كه فقط، محصول ژن فاكتور انعقادي VIII را دريافت كرده است .
    برنجي كه توانايي توليد مقادير بالاي بتاكاروتن و آهن را كسب كرده است .
    ✓پاسخ ها: سوال 172:گزینه 3


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●183 هر عامل بيماريزاي گياهي كه داراي ………. است، قطعاً …………
    ريبونوكلئيك اسيد ـ توسط پروتئازها غيرفعال مي شود.
    ريبوزوم ـ به دو روش جنسي و غيرجنسي تكثير مي شود.
    آنزيم هاي گوارشي ـ در ساختار خود دو نوع اسيد هسته اي دارد.
    غشاء پلاسمايي ـ براي تنظيم بيان ژن هاي خود به عوامل رونويسي نياز دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 183:گزینه 3
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●168 در ……………….، نوكلئوتيد يافت نمي شود .
    EcoRI و هليكاز
    عامل ترانسفورماسيون وكاتالاز
    جايگاه تشخيص آنزيم محدودكننده و پتيالين
    پپسينوژن و پيك دومينِ گلوكاگون
    ✓پاسخ ها: سوال 168:گزینه 1
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●192 كدام عبارت نادرست است؟
    در شرايطي، يك سلول پيكري گاو ميتواند همه ي ژن هاي خود را فعال نمايد.
    بسياري از سلول هاي اركيده تحت شرايطي مي توانند همه ي ژن هاي خود را فعال سازند.
    رشد و تمايز در طول زندگي گياه آفتابگردان پيوسته ادامه دارد.
    در انسان، همراه با تقسيمات اوليه ي تخم، سلول هاي حاصل حجيم هم مي شوند.
    ✓پاسخ ها: سوال 192:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●158 به طور معمول در باكتري هايي كه كروموزوم هاي كمكي دارند، به تعداد مولكول هاي DNA، ………… وجود دارد .
    دو راهي همانندسازي
    ژن مقاومت نسبت به آنتي بيوتيك
    جايگاه شروع همانندسازي
    جايگاه تشخيص آنزيم محدودكننده
    ✓پاسخ ها: سوال 158:گزینه 3

1
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

یک دیدگاه

  • soren
    6 سال پیش

    merc babat site aaliton

شبکه های اجتماعی ما: