۱۱ آبان ۱۳۹۴ ۲۱,۴۸۳ تست های طبقه بندی شده , دستگاه عصبی
تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل دستگاه عصبی

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۹۴ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
  در شکل زیر، بخش شمارهٔ ……………..، معادل بخشی از مغز انسان است که……………
zist2f2558955
    ۳- در تصحیح و یا انجام همهٔ حرکات بدن نقشی مؤثری دارد.
    ۲- در تقویت و پردازش اغلب اطلاعات حسی نقش مهمی دارد.
    ۴-فعالیت های مربوط به ضربان قلب و تتقس را تنظیم می کند.
    ۱- پیام های مربوط به گیرنده های بویایی و بینایی، ابتدا به آن وارد می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۴:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۶۱ یک سلول عصبی با نوعی سلول غیر عصبی ارتباط سیناپسی دارد. انرژی حاصل از عملکرد زنجیرهء انتقال الکترون در این نورون ، صرف   کدام مورد نمی شود؟
    سنتز مولکول های انتقال دهندهء عصبی
    اتصال انتقال دهندهء عصبی به گیرندهء ویژه اش
    برقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی
    آزاد سازی انتقال دهندهء عصبی به فضای سیناپسی
  ●۱۹۸ برای بروز همهء انعکاس های بدن انسان ، کدام مورد نقش موثری دارد؟
    یادگیری و تجربه
    سلول های نوروگلیا
    دستگاه عصبی خود مختار
    مرکز اصلی پردازش اطلاعات حسی بدن
  ●۲۰۲ با در نظر گرفتن فرایند انعکاس زردپی زیر زانو ، چند مورد ، دربارهء نورون های رابطی که فقط در مادهء خاکستری نخاع یافت می شوند ،   درست است؟
  الف-دارای دندریت های طویل می باشند.
  ب-تنها با نورون های حرکتی ارتباط دارند.
  ج-توسط سلول های پشتیبان پوشش دار می شوند.
  د- در جابه جایی یون ها در دو سوی غشای بعضی نورون ها نقش دارند.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۱:گزینه ۲،سوال ۱۹۸:گزینه ۲،سوال ۲۰۲:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۷۶ در انسان، خارجی ترین لایه ی مننژ ……….. داخلی ترین لایه ی آن، ………..
    برخلاف ـ دارای حفرات کوچک و بزرگی می باشد.
    برخلاف ـ در ایجاد سد خونی ـ مغزی نقش دارد.
    همانند ـ از نوعی بافت پیوندی سست ساخته شده است.
    همانند ـ در ساختار خود مقادیر فراوانی مایع مغزی ـ نخاعی دارد.
  ●۱۹۴ بعضی از تارهای عصبی که به دستگاه عصبی پیکری تعلق دارند، می توانند ………..
    به کمک پمپ سدیم ـ پتاسیم غشای خود، به پتانسیل آرامش دست یابند.
    اطلاعات اندام های حسی را به دستگاه عصبی مرکزی منتقل نمایند.
    پیام های عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت کنند.
    به واسطه ی فعالیت نوعی سلول های عصبی عایق بندی شوند.
  ●۱۹۶ چند مورد جمله ی زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟
  «هنگام تشریح مغز گوسفند، در حالتی که لُب های بویایی به سمت بالا قرار دارند، ……….. می باشد. »
  الف ـ درخت زندگی در بالای بطن ۱ و ۲
  ب ـ اپیفیز در پایین اجسام مخطط
  ج ـ بطن ۴ درون نیمکره های مخ
  د ـ کیاسمای بینایی در بالای پایک های مغزی
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۶:گزینه ۱،سوال ۱۹۴:گزینه ۳،سوال ۱۹۶:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۵۷ بخشی از هر نورون که پیام عصبی را از جسم سلولی دور می کند، ……………. بخشی از آن که پیام را به جسم سلولی نزدیک می کند،   ……………..
    برخلاف ـ دارای انشعابات فراوان می باشد.
    مانند ـ توسط غلافی از جنس لیپید پوشانده شده است.
    مانند ـ واجد شبکه آندوپلاسمی گسترده و هسته می باشد .
    برخلاف ـ می تواند از طریق غشای خود به وزیکول های سیناپسی بپیوندد
  ●۱۷۲ کدام عبارت در مورد پتانسیل عمل ایجاد شده در غشاء یک نورون حسی، صحیح است؟
    در ابتدای پتانسیل عمل، کانال های دریچه دار پتاسیمی باز می شوند .
    بعد از پایان پتانسیل عمل، تراکم پتاسیم داخل سلول شدیداً کاهش خواهد یافت .
    با نزدیک شدن پتانسیل عمل از صفر به +۴۰ کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند .
    در پی بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی، پتانسیل درون سلول نسبت به خارج منفی می شود .
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۷:گزینه ۴،سوال ۱۷۲:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۹۵ کدام نادرست است؟
    با فرض صدمه دیدن مخچه در انسان، …………
    تصحیح بعضی فعالیت های حرکتی در فرد غیرممکن می گردد.
    همه ی اعمال بدن غیرماهرانه و غیردقیق انجام می شود.
    فرد از پیشبینی فاصله ی خود با موانع ناتوان می گردد.
    اختلالی در دریافت پیام های ارسالی به پشت ساقه مغز ایجاد می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۵:گزینه ۲


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۸۵ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور متاسب کامل می کند؟
  در هر جانوری که ……………….. وجود دارد،…………………
    چهار نوع بافت اصلی – پروتئین شیر توسط آنزیم رنین رسوب می نماید.
    رگ شکمی – مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن مبادله می شود.
    تعدادی کیسهٔ هوا دار – قدرت پیوستگی هموگلوبین به مولکول های اکسیژن بسیار زیاد است.
    گردش خون مضاعف – سطح قشر چین خوردهٔ مخ نسبت به اندازهٔ بدن، بیشترین مقدار را دارد.
  ●۲۰۰ کدام عبارت، دربارهٔ اغلب سلول های مستقر در سقف حفرهٔ بینی انسان صحیح است؟
    به ساده ترین بافت بدن تعلق دارند.
    با دندریت های نورون های بویایی در تماس هستند.
    توسط مژک های خود، با مولکول های بو در تماس می باشند.
    می توانند پتانسیل الکتریکی سلول های لب بویایی را تغییر دهند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۵:گزینه ۳،سوال ۲۰۰:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۹۷ در چشم انسان ، ماهیچهء مژکی با کدام بخش در تماس مستقیم است و چه خصوصیتی دارد؟
    عدسی-فاقد گیرنده های هورمونی می باشد.
    قرینه-دارای سلول های کشیده و چند هسته ای است.
    مشمیه – می تواند به سرعت سلول های خود را کوتاه نماید.
    عنبیه – تحت تاثیر دستگاه عصبی خود مختار قرار می گیرد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۷: گزینه ۴
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۵۶ هر جانوری که ساده ترین ………… را دارد، فاقد ……….. می باشد .
    گیرنده ی نوری ـ هومئوستازی
    دستگاه عصبی ـ همولنف
    دستگاه گردش مواد ـ سلول هایی با زوائد حرکتی
    گردش خون بسته – گوارش برون سلولی
  ●۱۹۳ هر مهره داری که سلول های جنسی خود را به داخل آب رها می سازد، ………..
    در دوران جنینی، مغز سه بخشی دارد.
    دارای گردش خون مضاعف است.
    ماده دفعی نیتروژن دار خود را، بدون صرف انرژی به آب پیرامونی منتشر می کند.
    به کمک دستگاه تنفسی خود، فقط از اکسیژن محلول در آب استفاده می نماید.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۶:گزینه ۲،سوال ۱۹۳:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۵۹ در یک فرد بالغ …………… می تواند ناشی از افزایش ………………. باشد.
    کاهش استحکام زردپی آشیل ـ هورمون کورتیزول
    کاهش میزان آب خون ـ هورمون ضد ادراری
    افزایش دفع سدیم از کلیه ـ فشارهای روحی ـ جسمی
    افزایش خون رسانی به ماهیچه ی توأم ـ تحریک اعصاب پاراسمپاتیک
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۷۷ چند مورد از موارد نام برده می تواند جمله ی زیر را تکمیل نماید؟
  به طور معمول، انتقال دهنده های عصبی …………..
  الف ـ در مقایسه با هورمون ها، مسافت کوتاه تری را در خون طی می کنند.
  ب ـ در پاسخ به محرک های متفاوتی ساخته و آزاد می شوند.
  ج ـ پاسخ های سریع و کوتاه مدتی را سبب می شوند.
  د ـ متنوع می باشند و در هماهنگ کردن فعالیت های بدن نقش دارند.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
  ●۱۹۸ در شکل زیر، بخش مشخص شده، دارای سلول های ……………
zist91(2)
    منشعب است و طول آنها به کندی کوتاه می شود.
    رشته ای است و دارای بخش های تیره و روشن می باشد.
    غیرمنشعب است و محتوی مقدار زیادی ذخیره ی کلسیم می باشد.
    غیررشته ای است و فعالیت آنها توسط اعصاب پیکری تنظیم می شود.
  ●۲۰۰ کدام نادرست است؟
    افزایش غیرطبیعی هورمون های تیروئیدی در خون انسان سبب می شود تا ……………
    از میزان آرامش فرد کاسته شود.
    میزان نیاز فرد به بعضی از ویتامین ها افزایش یابد.
    مقدار بیشتری پیروویک اسید در سلول ها تولید شود.
    به تدریج از فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم کاسته شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۷:گزینه ۳،سوال ۱۹۸:گزینه ۳،سوال ۲۰۰:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۷۰ کدام عبارت صحیح است؟
    در رشته های میلین دار، انتقال پیام عصبی به صورت جهشی انجام می گیرد .
    عدم تمرکز پرتوهای نوری بر یک نقطه ی شبکیه، می تواند نشانه ی آستیگماتیسم باشد .
    در گوش انسان، امواج صوتی در مجاری نیم دایره به پیام عصبی تبدیل و به مغز ارسال می شود .
    در روی زبان انسان، پنجاه تا صد جوانه ی چشایی وجود دارد و هر جوانه، هزاران سلول چشایی دارد .
  ●۱۷۷ چگونگی آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت، همانند ………… است .
    تراوش اوریک اسید به کپسول بومن
    ترشح پتاسیم به لوله ی پیچ خورده ی دور
    خروج پتاسیم از نورون در هنگام پتانسیل عمل
    خروج استیل کولین از نورون پیش سیناپسی
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۰:گزینه ۲،سوال ۱۷۷:گزینه ۴

https://zistyad.ir?p=2289
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۷ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل دستگاه عصبی»

نرگس گفت:

لطفا پاسخ تشریحی سوالات هم بزارین ممنونم

امیر گفت:

لطفا پاسخ نامه تشریحی اضافه کنید
ممنون

طوطی گفت:

عالی بود اما مختصر بود ولی بدک نیست

ملیسا گفت:

خیلی ممنونم ولی اگ ب صورت فایل پی دی اف بود خیلی بهتر میشد

ملینا گفت:

سلام . ببخشید نصف این تستا مربوط به فصل یکه و خیلی هم قدیمی هستن . ممنون میشم سوالا رو به روز کنید . شما تنها سایتی هستین که تستای کنکور رو درس به درس میزاره

زیست یاد گفت:

سلام. بخش کنکور ۱۴۰۱ رو مطالعه بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.