تست های کنکور 90 تا 95: فصل دستگاه عصبی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●194 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
  در شکل زیر، بخش شمارهٔ ……………..، معادل بخشی از مغز انسان است که……………
zist2f2558955
    3- در تصحیح و یا انجام همهٔ حرکات بدن نقشی مؤثری دارد.
    2- در تقویت و پردازش اغلب اطلاعات حسی نقش مهمی دارد.
    4-فعالیت های مربوط به ضربان قلب و تتقس را تنظیم می کند.
    1- پیام های مربوط به گیرنده های بویایی و بینایی، ابتدا به آن وارد می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 194:گزینه 3
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●161 یک سلول عصبی با نوعی سلول غیر عصبی ارتباط سیناپسی دارد. انرژی حاصل از عملکرد زنجیرهء انتقال الکترون در این نورون ، صرف   کدام مورد نمی شود؟
    سنتز مولکول های انتقال دهندهء عصبی
    اتصال انتقال دهندهء عصبی به گیرندهء ویژه اش
    برقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی
    آزاد سازی انتقال دهندهء عصبی به فضای سیناپسی
  ●198 برای بروز همهء انعکاس های بدن انسان ، کدام مورد نقش موثری دارد؟
    یادگیری و تجربه
    سلول های نوروگلیا
    دستگاه عصبی خود مختار
    مرکز اصلی پردازش اطلاعات حسی بدن
  ●202 با در نظر گرفتن فرایند انعکاس زردپی زیر زانو ، چند مورد ، دربارهء نورون های رابطی که فقط در مادهء خاکستری نخاع یافت می شوند ،   درست است؟
  الف-دارای دندریت های طویل می باشند.
  ب-تنها با نورون های حرکتی ارتباط دارند.
  ج-توسط سلول های پشتیبان پوشش دار می شوند.
  د- در جابه جایی یون ها در دو سوی غشای بعضی نورون ها نقش دارند.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 161:گزینه 2،سوال 198:گزینه 2،سوال 202:گزینه 1
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●176 در انسان، خارجي ترين لايه ي مننژ ……….. داخلي ترين لايه ي آن، ………..
    برخلاف ـ داراي حفرات كوچك و بزرگي مي باشد.
    برخلاف ـ در ايجاد سد خوني ـ مغزي نقش دارد.
    همانند ـ از نوعي بافت پيوندي سست ساخته شده است.
    همانند ـ در ساختار خود مقادير فراواني مايع مغزي ـ نخاعي دارد.
  ●194 بعضي از تارهاي عصبي كه به دستگاه عصبي پيكري تعلق دارند، مي توانند ………..
    به كمك پمپ سديم ـ پتاسيم غشاي خود، به پتانسيل آرامش دست يابند.
    اطلاعات اندام هاي حسي را به دستگاه عصبي مركزي منتقل نمايند.
    پيام هاي عصبي را از جسم سلولي تا انتهاي خود هدايت كنند.
    به واسطه ي فعاليت نوعي سلول هاي عصبي عايق بندي شوند.
  ●196 چند مورد جمله ي زير را به طور درستي تكميل مي كند؟
  «هنگام تشريح مغز گوسفند، در حالتي كه لُب هاي بويايي به سمت بالا قرار دارند، ……….. مي باشد. »
  الف ـ درخت زندگي در بالاي بطن 1 و 2
  ب ـ اپيفيز در پايين اجسام مخطط
  ج ـ بطن 4 درون نيمكره هاي مخ
  د ـ كياسماي بينايي در بالاي پايك هاي مغزي
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 176:گزینه 1،سوال 194:گزینه 3،سوال 196:گزینه 2
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●157 بخشي از هر نورون كه پيام عصبي را از جسم سلولي دور مي كند، ……………. بخشي از آن كه پيام را به جسم سلولي نزديك مي كند،   ……………..
    برخلاف ـ داراي انشعابات فراوان مي باشد.
    مانند ـ توسط غلافي از جنس ليپيد پوشانده شده است.
    مانند ـ واجد شبكه آندوپلاسمي گسترده و هسته مي باشد .
    برخلاف ـ مي تواند از طريق غشاي خود به وزيكول هاي سيناپسي بپيوندد
  ●172 كدام عبارت در مورد پتانسيل عمل ايجاد شده در غشاء يك نورون حسي، صحيح است؟
    در ابتداي پتانسيل عمل، كانال هاي دريچه دار پتاسيمي باز مي شوند .
    بعد از پايان پتانسيل عمل، تراكم پتاسيم داخل سلول شديداً كاهش خواهد يافت .
    با نزديك شدن پتانسيل عمل از صفر به +40 كانال هاي دريچه دار پتاسيمي بسته مي شوند .
    در پي بسته شدن كانال هاي دريچه دار سديمي، پتانسيل درون سلول نسبت به خارج منفي مي شود .
    ✓پاسخ ها: سوال 157:گزینه 4،سوال 172:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●195 كدام نادرست است؟
    با فرض صدمه ديدن مخچه در انسان، …………
    تصحيح بعضي فعاليت هاي حركتي در فرد غيرممكن مي گردد.
    همه ي اعمال بدن غيرماهرانه و غيردقيق انجام مي شود.
    فرد از پيشبيني فاصله ي خود با موانع ناتوان مي گردد.
    اختلالي در دريافت پيام هاي ارسالي به پشت ساقه مغز ايجاد مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 195:گزینه 2


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●185 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور متاسب کامل می کند؟
  در هر جانوری که ……………….. وجود دارد،…………………
    چهار نوع بافت اصلی – پروتئین شیر توسط آنزیم رنین رسوب می نماید.
    رگ شکمی – مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن مبادله می شود.
    تعدادی کیسهٔ هوا دار – قدرت پیوستگی هموگلوبین به مولکول های اکسیژن بسیار زیاد است.
    گردش خون مضاعف – سطح قشر چین خوردهٔ مخ نسبت به اندازهٔ بدن، بیشترین مقدار را دارد.
  ●200 کدام عبارت، دربارهٔ اغلب سلول های مستقر در سقف حفرهٔ بینی انسان صحیح است؟
    به ساده ترین بافت بدن تعلق دارند.
    با دندریت های نورون های بویایی در تماس هستند.
    توسط مژک های خود، با مولکول های بو در تماس می باشند.
    می توانند پتانسیل الکتریکی سلول های لب بویایی را تغییر دهند.
    ✓پاسخ ها: سوال 185:گزینه 3،سوال 200:گزینه 1
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●197 در چشم انسان ، ماهیچهء مژکی با کدام بخش در تماس مستقیم است و چه خصوصیتی دارد؟
    عدسی-فاقد گیرنده های هورمونی می باشد.
    قرینه-دارای سلول های کشیده و چند هسته ای است.
    مشمیه – می تواند به سرعت سلول های خود را کوتاه نماید.
    عنبیه – تحت تاثیر دستگاه عصبی خود مختار قرار می گیرد.
    ✓پاسخ ها: سوال 197: گزینه 4
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●156 هر جانوري كه ساده ترين ………… را دارد، فاقد ……….. مي باشد .
    گيرنده ي نوري ـ هومئوستازي
    دستگاه عصبي ـ همولنف
    دستگاه گردش مواد ـ سلول هايي با زوائد حركتي
    گردش خون بسته – گوارش برون سلولي
  ●193 هر مهره داري كه سلول هاي جنسي خود را به داخل آب رها مي سازد، ………..
    در دوران جنيني، مغز سه بخشي دارد.
    داراي گردش خون مضاعف است.
    ماده دفعي نيتروژن دار خود را، بدون صرف انرژي به آب پيراموني منتشر مي كند.
    به كمك دستگاه تنفسي خود، فقط از اكسيژن محلول در آب استفاده مي نمايد.
    ✓پاسخ ها: سوال 156:گزینه 2،سوال 193:گزینه 1
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●159 در يك فرد بالغ …………… مي تواند ناشي از افزايش ………………. باشد.
    كاهش استحكام زردپي آشيل ـ هورمون كورتيزول
    كاهش ميزان آب خون ـ هورمون ضد ادراري
    افزايش دفع سديم از كليه ـ فشارهاي روحي ـ جسمي
    افزايش خون رساني به ماهيچه ي توأم ـ تحريك اعصاب پاراسمپاتيك
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 1
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●177 چند مورد از موارد نام برده مي تواند جمله ي زير را تكميل نمايد؟
  به طور معمول، انتقال دهنده هاي عصبي …………..
  الف ـ در مقايسه با هورمون ها، مسافت كوتاه تري را در خون طي مي كنند.
  ب ـ در پاسخ به محرك هاي متفاوتي ساخته و آزاد مي شوند.
  ج ـ پاسخ هاي سريع و كوتاه مدتي را سبب مي شوند.
  د ـ متنوع مي باشند و در هماهنگ كردن فعاليت هاي بدن نقش دارند.
    1
    2
    3
    4
  ●198 در شكل زير، بخش مشخص شده، داراي سلول هاي ……………
zist91(2)
    منشعب است و طول آنها به كندي كوتاه مي شود.
    رشته اي است و داراي بخش هاي تيره و روشن مي باشد.
    غيرمنشعب است و محتوي مقدار زيادي ذخيره ي كلسيم مي باشد.
    غيررشته اي است و فعاليت آنها توسط اعصاب پيكري تنظيم مي شود.
  ●200 كدام نادرست است؟
    افزايش غيرطبيعي هورمون هاي تيروئيدي در خون انسان سبب مي شود تا ……………
    از ميزان آرامش فرد كاسته شود.
    ميزان نياز فرد به بعضي از ويتامين ها افزايش يابد.
    مقدار بيشتري پيروويك اسيد در سلول ها توليد شود.
    به تدريج از فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم كاسته شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 177:گزینه 3،سوال 198:گزینه 3،سوال 200:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●170 كدام عبارت صحيح است؟
    در رشته هاي ميلين دار، انتقال پيام عصبي به صورت جهشي انجام مي گيرد .
    عدم تمركز پرتوهاي نوري بر يك نقطه ي شبكيه، مي تواند نشانه ي آستيگماتيسم باشد .
    در گوش انسان، امواج صوتي در مجاري نيم دايره به پيام عصبي تبديل و به مغز ارسال مي شود .
    در روي زبان انسان، پنجاه تا صد جوانه ي چشايي وجود دارد و هر جوانه، هزاران سلول چشايي دارد .
  ●177 چگونگي آزاد شدن هيستامين از ماستوسيت، همانند ………… است .
    تراوش اوريك اسيد به كپسول بومن
    ترشح پتاسيم به لوله ي پيچ خورده ي دور
    خروج پتاسيم از نورون در هنگام پتانسيل عمل
    خروج استيل كولين از نورون پيش سيناپسي
    ✓پاسخ ها: سوال 170:گزینه 2،سوال 177:گزینه 4

7
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

7 دیدگاه

 • سام
  4 سال پیش

  عالی

 • نرگس
  3 سال پیش

  لطفا پاسخ تشریحی سوالات هم بزارین ممنونم

 • امیر
  3 سال پیش

  لطفا پاسخ نامه تشریحی اضافه کنید
  ممنون

 • طوطی
  1 سال پیش

  عالی بود اما مختصر بود ولی بدک نیست

 • ملیسا
  1 سال پیش

  خیلی ممنونم ولی اگ ب صورت فایل پی دی اف بود خیلی بهتر میشد

 • ملینا
  7 ماه پیش

  سلام . ببخشید نصف این تستا مربوط به فصل یکه و خیلی هم قدیمی هستن . ممنون میشم سوالا رو به روز کنید . شما تنها سایتی هستین که تستای کنکور رو درس به درس میزاره

  • زیست یاد
   7 ماه پیش

   سلام. بخش کنکور 1401 رو مطالعه بفرمایید.

شبکه های اجتماعی ما: