تست های کنکور 90 تا 95: فصل سفری به درون سلول

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●180 هر پروتئین ………….. که در غشای یک سلول جانوری یافت می شود، …………….دارد.
    سراسری – با بخش آب دوست مولکول های مجاور تماس
    سطحی – به ریز رشته های اسکلت سلولی اتصال
    سراسرى – کانال های تخصصی برای عبور مواد
    سطحی – با زنجیره ای از مونوساکاریدها اتصال
    ✓پاسخ ها: سوال 180:گزینه 1
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●162 چند مورد جمله ي زير را به طور نادرستي تكميل مي كند؟
  هر پروتئين غشايي، ……………..
  الف ـ براي ايفاي نقش خود نياز به صرف انرژي دارد.
  ب ـ براي عبور مواد از منافذ خود اختصاصي عمل مي كند .
  ج ـ حداقل با زنجيرهاي از مونوساكاريدها اتصال دارد.
  د ـ به برقراري اتصال فيزيكي ميان سلول ها كمك مي كند .
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 162:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●162 كدام يك مي تواند پس از ساخته شدن در شبكه ي آندوپلاسمي صاف، در غشاي پلاسمايي سلول سازنده ي خود قرار گيرد؟
    انيدراز كربنيك
    كاتالاز
    استروژن
    كلسترول
    ✓پاسخ ها: سوال 162:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●156 همه ي كانال هاي پروتئيني كه در غشاي سلول هاي جانوري قرار دارند، ………………
    مي توانند به طور غيرتخصصي عمل كنند.
    به مولكول هاي آب اجازه عبور مي دهند .
    فقط در موقع عبور برخي مواد باز مي شوند.
    هميشه بازاند و مولكول هاي كوچك را عبور مي دهند .
  ●199 در هر سلولِ جوان گياهي، …………..
    ميكروتوبول ها در تشكيل دوك تقسيم و تاژك دخالت دارند .
    موم و كلسترول توسط شبكه ي آندوپلاسمي صاف ساخته مي شود.
    اندامك هايي با آنزيم هاي غشايي، انجام متابوليسم را ممكن مي سازند.
    گوارش اندامك هاي آسـيب ديده ي سلول، بر عهده ي ليزوزوم ها است .
    ✓پاسخ ها: سوال 156:گزینه 2، سوال 199:گزینه 3

1
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

یک دیدگاه

  • فاطمه
    2 سال پیش

    عالى

شبکه های اجتماعی ما: