تست های کنکور 90 تا 95: فصل سفری در دنیای جانداران

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●156 بسياري از سلول هاي واقع در بخش خارجي پوست ساقه هاي جوان، ……………
    ماده اي كوتيني ترشح مي كنند.
    ديواره ي نخستين ضخيم دارند.
    توانايي رشد خود را از دست داده اند.
    ديواره ي دومين با ضخامت غيريكنواخت دارند.
    ✓پاسخ ها: سوال 156:گزینه 2
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●165 گياه گوجه فرنگي، براي هدايت مواد معدني به سلول هايي نياز دارد كه …………… دارند .
    اندامك هاي تغيير شكل يافته
    باريك و طويل هستند و انشعاب
    غشاي سلولي و انتهايي مخروطي شكل
    ديواره ي سلولي و پايان هاي با منافذ بزرگ

    ✓پاسخ ها: سوال 165:گزینه 4


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●159 در گیاهان، حرکت های ………….. حرکت های …………….. بدون دخالت محرک های بیرونی انجام می شوند.
    خود به خودی برخلاف – تاکتیکی
    غیرفعال همانند با خود به خودی
    تاکتیکی همانند – تنجشی
    غیرفعال بر خلاف – گرایشی
  ●185 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور متاسب کامل می کند؟
  در هر جانوری که ……………….. وجود دارد،…………………
    چهار نوع بافت اصلی – پروتئین شیر توسط آنزیم رنین رسوب می نماید.
    رگ شکمی – مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن مبادله می شود.
    تعدادی کیسهٔ هوا دار – قدرت پیوستگی هموگلوبین به مولکول های اکسیژن بسیار زیاد است.
    گردش خون مضاعف – سطح قشر چین خوردهٔ مخ نسبت به اندازهٔ بدن، بیشترین مقدار را دارد.
  ●188 کدام عبارت، دربارهٔ مهم ترین مناطق مریستمی موجود در یک گیاه علفی، نادرست است؟
    تنها در نوک ساقه ها و نزدیک به نوک ریشه ها قرار دارند.
    توسط سلول های زنده یا غیر زنده محافظت می شوند.
    باعث ایجاد سه گروه بافت اصلی گیاه می شوند.
    در رشد قطری ریشه و ساقه نقش دارند.
  ●200 کدام عبارت، دربارهٔ اغلب سلول های مستقر در سقف حفرهٔ بینی انسان صحیح است؟
    به ساده ترین بافت بدن تعلق دارند.
    با دندریت های نورون های بویایی در تماس هستند.
    توسط مژک های خود، با مولکول های بو در تماس می باشند.
    می توانند پتانسیل الکتریکی سلول های لب بویایی را تغییر دهند.
    ✓پاسخ ها: سوال 169:گزینه 2،سوال 185:گزینه 3،سوال 188:گزینه 1،سوال 200:گزینه 1
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●156 کدام عبارت ،دربارهء سلول های سازندهء تارکشندهء ریشه هویج ، درست است؟
    درپیوستگی شیره خام در آوندهای چوبی نقش دارند.
    توسط سلول های مردهء نوک ریشه محافظت می شوند.
    در مجاورت سلول های بنیادی مریستم ساز قرار می گیرند.
    همواره پلی مری از اسیدهای چرب بر روی دیوارهء خود دارند.
  ●160 کدام عبارت ، دربارهء همهء آنزیم های موجود در رودهء باریک انسان درست است؟
    ابتدا به صورت مولکول هایی غیرفعال ترشح می شوند.
    همراه با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می گردند.
    تنها با صرف انرژی توسط سلول های سازندهء خود، آزاد می گردند.
    توسط سلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک، تولید می شوند.
  ●179 در همه ی گیاهان آوندی ، هر سلول تمایز یافتهء روپوست برگ ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟
    در پی تثبیت دی اکسید کربن جو ، یک اسید سه کربنه می سازد.
    با تولید نوعی ترکیب ثانوی، همواره حشرات مزاحم را دور می نماید.
    باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود.
    در مرحلهء بی هوازی تنفس ،+2H تولید می نماید.
    ✓پاسخ ها: سوال 156:گزینه 1،سوال 160:گزینه 4،سوال 179:گزینه 4
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●159 در ساقه ي گياه نرگس، بعضي از سلول هاي بافت آوند آبكش، مي توانند ……….
    با توليد ATP، اگزالواستات را به اسيدسيتريك تبديل نمايند.
    با كمك NADPH، مرحله اي از واكنش هاي چرخه ي كالوين را انجام دهند.
    در مسير تبديل تركيب شش كربني فسفات دار به دو پيرووات، NADH بسازند.
    +H را بدون صرف انرژي به فضاي بين دو غشاي ميتوكندري وارد نمايند.
  ●173 گياه بنت قنسول …………
    برخلاف زنبق، از گياهان چند ساله ي علفي مي باشد.
    برخلاف گندم، در انتهاي برگ هاي خود روزنه هاي آبي دارد.
    همانند گوجه فرنگي، مي تواند تحت تأثير يك شب بسيار گرم گل دهد.
    همانند نرگس زرد، در برش عرضي ساقه ي خود، سه بخش متمايز دارد.
  ●177 با توجه به شكل روبه رو، كه به نوعي گياه C3 تعلق دارد، چند مورد عبارت زير را به نادرستي تكميل مي نمايد؟
  «بخشي كه با شماره ………….. نشان داده شده است، مي تواند ………..»
zist 93(1)
  الف ـ 1ـ در هنگام شب، دي اكسيدكربن را در واكوئل هاي خود تثبيت نمايد.
  ب ـ 2ـ با فعاليت ژن هاي خود، آنزيم هاي پوستك ساز را بسازد.
  ج ـ 3ـ با آزادسازي CO2 از اسيد چهاركربني، قند سه كربني بسازد.
  د ـ 4ـ با تبديل پيروويك اسيد به استيل كوانزيم آ ، NADH توليد نمايند.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 3،سوال 173:گزینه 4،سوال 177:گزینه 2
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●158 هر سلول گياهي كه …………… مي باشد، ………………
    فاقد هسته ـ شيره ي پرورده را به نقاط مختلف گياه منتقل مي كند.
    فاقد پروتوپلاسم زنده ـ در استحكام اندام هاي گياهي نقش دارد .
    واجد ديواره ي نخستين ـ قابليت رشد خود را در طول حيات حفظ مي كند.
    داراي پوشش كوتيني ـ فاقد توانايي توليد نيكوتين آميد آدنين دينوكلئوتيد مي باشد .
    ✓پاسخ ها: سوال 158:گزینه 2
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●198 در شكل زير، بخش مشخص شده، داراي سلول هاي ……………
zist91(2)
    منشعب است و طول آنها به كندي كوتاه مي شود.
    رشته اي است و داراي بخش هاي تيره و روشن مي باشد.
    غيرمنشعب است و محتوي مقدار زيادي ذخيره ي كلسيم مي باشد.
    غيررشته اي است و فعاليت آنها توسط اعصاب پيكري تنظيم مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 198:گزینه 3

1
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

یک دیدگاه

  • nazer
    5 سال پیش

    ممنون خوب بود.

شبکه های اجتماعی ما: