تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل سفری در دنیای جانداران

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۵۶ بسیاری از سلول های واقع در بخش خارجی پوست ساقه های جوان، ……………
    ماده ای کوتینی ترشح می کنند.
    دیواره ی نخستین ضخیم دارند.
    توانایی رشد خود را از دست داده اند.
    دیواره ی دومین با ضخامت غیریکنواخت دارند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۶:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۶۵ گیاه گوجه فرنگی، برای هدایت مواد معدنی به سلول هایی نیاز دارد که …………… دارند .
    اندامک های تغییر شکل یافته
    باریک و طویل هستند و انشعاب
    غشای سلولی و انتهایی مخروطی شکل
    دیواره ی سلولی و پایان های با منافذ بزرگ

    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۵:گزینه ۴


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۵۹ در گیاهان، حرکت های ………….. حرکت های …………….. بدون دخالت محرک های بیرونی انجام می شوند.
    خود به خودی برخلاف – تاکتیکی
    غیرفعال همانند با خود به خودی
    تاکتیکی همانند – تنجشی
    غیرفعال بر خلاف – گرایشی
  ●۱۸۵ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور متاسب کامل می کند؟
  در هر جانوری که ……………….. وجود دارد،…………………
    چهار نوع بافت اصلی – پروتئین شیر توسط آنزیم رنین رسوب می نماید.
    رگ شکمی – مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن مبادله می شود.
    تعدادی کیسهٔ هوا دار – قدرت پیوستگی هموگلوبین به مولکول های اکسیژن بسیار زیاد است.
    گردش خون مضاعف – سطح قشر چین خوردهٔ مخ نسبت به اندازهٔ بدن، بیشترین مقدار را دارد.
  ●۱۸۸ کدام عبارت، دربارهٔ مهم ترین مناطق مریستمی موجود در یک گیاه علفی، نادرست است؟
    تنها در نوک ساقه ها و نزدیک به نوک ریشه ها قرار دارند.
    توسط سلول های زنده یا غیر زنده محافظت می شوند.
    باعث ایجاد سه گروه بافت اصلی گیاه می شوند.
    در رشد قطری ریشه و ساقه نقش دارند.
  ●۲۰۰ کدام عبارت، دربارهٔ اغلب سلول های مستقر در سقف حفرهٔ بینی انسان صحیح است؟
    به ساده ترین بافت بدن تعلق دارند.
    با دندریت های نورون های بویایی در تماس هستند.
    توسط مژک های خود، با مولکول های بو در تماس می باشند.
    می توانند پتانسیل الکتریکی سلول های لب بویایی را تغییر دهند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۹:گزینه ۲،سوال ۱۸۵:گزینه ۳،سوال ۱۸۸:گزینه ۱،سوال ۲۰۰:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۵۶ کدام عبارت ،دربارهء سلول های سازندهء تارکشندهء ریشه هویج ، درست است؟
    درپیوستگی شیره خام در آوندهای چوبی نقش دارند.
    توسط سلول های مردهء نوک ریشه محافظت می شوند.
    در مجاورت سلول های بنیادی مریستم ساز قرار می گیرند.
    همواره پلی مری از اسیدهای چرب بر روی دیوارهء خود دارند.
  ●۱۶۰ کدام عبارت ، دربارهء همهء آنزیم های موجود در رودهء باریک انسان درست است؟
    ابتدا به صورت مولکول هایی غیرفعال ترشح می شوند.
    همراه با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می گردند.
    تنها با صرف انرژی توسط سلول های سازندهء خود، آزاد می گردند.
    توسط سلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک، تولید می شوند.
  ●۱۷۹ در همه ی گیاهان آوندی ، هر سلول تمایز یافتهء روپوست برگ ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟
    در پی تثبیت دی اکسید کربن جو ، یک اسید سه کربنه می سازد.
    با تولید نوعی ترکیب ثانوی، همواره حشرات مزاحم را دور می نماید.
    باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود.
    در مرحلهء بی هوازی تنفس ،+۲H تولید می نماید.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۶:گزینه ۱،سوال ۱۶۰:گزینه ۴،سوال ۱۷۹:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۵۹ در ساقه ی گیاه نرگس، بعضی از سلول های بافت آوند آبکش، می توانند ……….
    با تولید ATP، اگزالواستات را به اسیدسیتریک تبدیل نمایند.
    با کمک NADPH، مرحله ای از واکنش های چرخه ی کالوین را انجام دهند.
    در مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات، NADH بسازند.
    +H را بدون صرف انرژی به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد نمایند.
  ●۱۷۳ گیاه بنت قنسول …………
    برخلاف زنبق، از گیاهان چند ساله ی علفی می باشد.
    برخلاف گندم، در انتهای برگ های خود روزنه های آبی دارد.
    همانند گوجه فرنگی، می تواند تحت تأثیر یک شب بسیار گرم گل دهد.
    همانند نرگس زرد، در برش عرضی ساقه ی خود، سه بخش متمایز دارد.
  ●۱۷۷ با توجه به شکل روبه رو، که به نوعی گیاه C3 تعلق دارد، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
  «بخشی که با شماره ………….. نشان داده شده است، می تواند ………..»
zist 93(1)
  الف ـ ۱ـ در هنگام شب، دی اکسیدکربن را در واکوئل های خود تثبیت نماید.
  ب ـ ۲ـ با فعالیت ژن های خود، آنزیم های پوستک ساز را بسازد.
  ج ـ ۳ـ با آزادسازی CO2 از اسید چهارکربنی، قند سه کربنی بسازد.
  د ـ ۴ـ با تبدیل پیروویک اسید به استیل کوانزیم آ ، NADH تولید نمایند.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۳،سوال ۱۷۳:گزینه ۴،سوال ۱۷۷:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۵۸ هر سلول گیاهی که …………… می باشد، ………………
    فاقد هسته ـ شیره ی پرورده را به نقاط مختلف گیاه منتقل می کند.
    فاقد پروتوپلاسم زنده ـ در استحکام اندام های گیاهی نقش دارد .
    واجد دیواره ی نخستین ـ قابلیت رشد خود را در طول حیات حفظ می کند.
    دارای پوشش کوتینی ـ فاقد توانایی تولید نیکوتین آمید آدنین دینوکلئوتید می باشد .
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۸:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۹۸ در شکل زیر، بخش مشخص شده، دارای سلول های ……………
zist91(2)
    منشعب است و طول آنها به کندی کوتاه می شود.
    رشته ای است و دارای بخش های تیره و روشن می باشد.
    غیرمنشعب است و محتوی مقدار زیادی ذخیره ی کلسیم می باشد.
    غیررشته ای است و فعالیت آنها توسط اعصاب پیکری تنظیم می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۸:گزینه ۳

https://zistyad.ir?p=2261
زیست یاد

دیدگاه کاربران

یک پاسخ به «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل سفری در دنیای جانداران»

nazer گفت:

ممنون خوب بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.