تست های کنکور 90 تا 95: فصل میوز و تولید مثل جنسی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●174 در فرآيند توليدمثل …………. جانداران، همواره …………….
    جنسي ـ فرزندان از هر دو والد ماده ي ژنتيكي دريافت مي كنند.
    غيرجنسي ـ كلون هايي ايجاد مي شود كه مي توانند ميوز انجام دهند.
    جنسي ـ زاده هايي حاصل مي شوند كه مي توانند با تقسيم ميوز گامت بسازند.
    غيرجنسي ـ زاده ها از تكثير يك سلول يا بخشي از پيكر يك والد حاصل مي شوند.
    ✓پاسخ ها: سوال 174:گزینه 4


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●183 چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمل می نماید؟
  در جانوران ، هر نوع……………..
  الف- تبادل قطعه بین دو کروموزوم ، جهش نام دارد.
  ب-لقاح تصادفی ،بروز فنوتیپ جدید زاده ها می انجامد.
  ج- تغییری در عدد کروموزومی سلول ها ، جهش محسوب می شود.
  د- تفکیک کروموزومی در والدین ، باعث نوترکیبی گامت ها می شود.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 183:گزینه 1
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●170 كدام گزينه عبارت زير را در مورد جانداران به درستي تكميل مي نمايد؟
  «در پايان ……… ممكن نيست كه ………. »
    تلوفاز I ـ بر مقدار ماده ي ژنتيكي سلول هاي حاصل، افزوده شود.
    يك ميوز عادي ـ سلول هاي حاصل، مقدار ماده ي ژنتيكي متفاوتي داشته باشند.
    يك ميتوز عادي ـ عدد كروموزومي سلول جنسي با سلول زاينده ي آن برابر باشد.
    تلوفاز II ـ در سلولي، تعداد كروموزوم ها، بيش از تترادهاي سلول زاينده ي آن باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال 170:گزینه 1
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●176 شكل فرضي مقابل، بخشي از مراحل تشكيل …………… را نشان مي دهد .
zist90(2)
    پروتال از هاگ سرخس
    هاگ از اسپوروفيت خزه
    آندوسپرم از بافت خورش كاج
    دانه ي گرده ي نارس در كيسه ي گرده ي شاهپسند
    ✓پاسخ ها: سوال 176:گزینه 2

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: