تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل میوز و تولید مثل جنسی

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۷۴ در فرآیند تولیدمثل …………. جانداران، همواره …………….
    جنسی ـ فرزندان از هر دو والد ماده ی ژنتیکی دریافت می کنند.
    غیرجنسی ـ کلون هایی ایجاد می شود که می توانند میوز انجام دهند.
    جنسی ـ زاده هایی حاصل می شوند که می توانند با تقسیم میوز گامت بسازند.
    غیرجنسی ـ زاده ها از تکثیر یک سلول یا بخشی از پیکر یک والد حاصل می شوند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۴:گزینه ۴


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۸۳ چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمل می نماید؟
  در جانوران ، هر نوع……………..
  الف- تبادل قطعه بین دو کروموزوم ، جهش نام دارد.
  ب-لقاح تصادفی ،بروز فنوتیپ جدید زاده ها می انجامد.
  ج- تغییری در عدد کروموزومی سلول ها ، جهش محسوب می شود.
  د- تفکیک کروموزومی در والدین ، باعث نوترکیبی گامت ها می شود.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۳:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۷۰ کدام گزینه عبارت زیر را در مورد جانداران به درستی تکمیل می نماید؟
  «در پایان ……… ممکن نیست که ………. »
    تلوفاز I ـ بر مقدار ماده ی ژنتیکی سلول های حاصل، افزوده شود.
    یک میوز عادی ـ سلول های حاصل، مقدار ماده ی ژنتیکی متفاوتی داشته باشند.
    یک میتوز عادی ـ عدد کروموزومی سلول جنسی با سلول زاینده ی آن برابر باشد.
    تلوفاز II ـ در سلولی، تعداد کروموزوم ها، بیش از تترادهای سلول زاینده ی آن باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۰:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۷۶ شکل فرضی مقابل، بخشی از مراحل تشکیل …………… را نشان می دهد .
zist90(2)
    پروتال از هاگ سرخس
    هاگ از اسپوروفیت خزه
    آندوسپرم از بافت خورش کاج
    دانه ی گرده ی نارس در کیسه ی گرده ی شاهپسند
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۶:گزینه ۲

https://zistyad.ir?p=2280
زیست یاد

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.