تست های کنکور 90 تا 95: فصل هورمون ها و دستگاه درون ریز

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●172 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
  در یک فرد، کاهش شدید هورمون های ………….. سبب می شود تا ………… کاهش یابد و بر میزان …………. افزوده شود.
    موجود در هیپوفیز پسین – ترشح هورمون آزاد کننده – غلظت ادرار
    هیپوفیزی محرک تخمدان – ضخامت دیوارهٔ رحم – ترشح هورمون های جنسی
    تیروئیدی تنظیم کنندهٔ سوخت و ساز – رسوب کلسیم در بافت استخوانی – برون ده قلبی
    بخش قشری غدد فوق کلیه – پاسخ دیرپا به فشارهای روحی  و جسمی – دفع سدیم توسط کلیه ها
  ●190 به دنبال افزایش ……… در خون ھر فرد، بر میزان…………افزوده می شود.
     ترشح انسولین – جذب گلوکز توسط اغلب سلول های بدن
    ترشح انسولین – متابولیسم سلول های ماهیچه ای
    گلوکز – واکنش های سنتز آبدهی در کبد
    گلوکز – ذخایر چربی سلول های بدن
    ✓پاسخ ها: سوال 172:گزینه 4،سوال 190:گزینه 2
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●204 کدام موارد، در یک فرد مبتلا به پر کاری تیروئید افزایش خواهد یافت؟
    ذخیرهء گلیکوژن عضلات و اندازهء سلول های چربی
    نیاز به مصرف بعضی ویتامین ها و میزان خشکی پوست
    فعالیت بعضی غدد درون ریز بدن و تحرک بافت گرهی قلب
    میزان ترکیب دی اکسیدکربن با هموگلوبین و میزان کلسیم استخوان ها
    ✓پاسخ ها: سوال 204:گزینه 3
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●160 كدام عبارت به درستي بيان شده است؟
    از وظايف پيك هاي شيميايي دستگاهِ درون ريزِ جانورانِ پر سلولي، برقراري هومئوستازي است .
    هورمون هاي آزادكننده و مهاركننده ي هيپوتالاموس، ترشحات هيپوفيز پيشين و پسين را تنظيم مي كنند .
    گيرنده ي برخي هورمون هاي آمينواسيدي برخلاف گيرنده هاي هورمون هاي استروييدي در غشاي سلول هدف قرار دارد .
    اپي فيز كه توسط ساقه ي كوتاه از هيپوتالاموس آويزان به نظر ميرسد، احتمالاً در تنظيم ريتم هاي شبانه روزي نقش دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 160:گزینه 1


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●200 هر هورموني كه مصرف گلوكز را در سلول هاي بدن افزايش مي دهد، قطعاً ………….
    از غدهاي در بالاي تيموس ترشح مي شود.
    از غدهاي در زير معده به خون وارد مي شود.
    گيرنده هايي بر روي غشاي پلاسمايي سلول هاي هدف دارد.
    فعاليت نوعي آنزيم موجود در غشاي گلبول هاي قرمز را ممكن مي سازد.
  ●204 چند مورد جمله زير را به نادرستي تكميل مي نمايد؟
  «در انسان، مولكول هاي گلوكز مي توانند در سلول هاي ………»
  الف ـ ديافراگم، به يكديگر بپيوندند و پليمر بسازند.
  ب ـ غضروف بين مهره اي، توليد لاكتات را افزايش دهند.
  ج ـ پوششي روده، دي اكسيدكربن و آب توليد نمايند.
  د ـ استخواني، به تركيبي شش كربني و فسفات دار تبديل شوند.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 200:گزینه 4،سوال 204:گزینه 1
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●159 در يك فرد بالغ …………… مي تواند ناشي از افزايش ………………. باشد.
    كاهش استحكام زردپي آشيل ـ هورمون كورتيزول
    كاهش ميزان آب خون ـ هورمون ضد ادراري
    افزايش دفع سديم از كليه ـ فشارهاي روحي ـ جسمي
    افزايش خون رساني به ماهيچه ي توأم ـ تحريك اعصاب پاراسمپاتيك
  ●168 در ……………….، نوكلئوتيد يافت نمي شود .
    EcoRI و هليكاز
    عامل ترانسفورماسيون وكاتالاز
    جايگاه تشخيص آنزيم محدودكننده و پتيالين
    پپسينوژن و پيك دومينِ گلوكاگون
  ●202 كدام عبارت صحيح است؟
    نوكلئوتيدهاي آزاد درون هسته، همگي داراي دو گروه فسفات مي باشند .
    اكسونِ سلول هاي عصبي هيپوتالاموس در بخش هاي مختلف هيپوفيز ادامه مي يابد .
    تعدادي از هورمون هاي هيپوتالاموس در محلي غير از محل ساخت خود به خون وارد مي شوند .
    هر مولكولي كه توسط RNA پليمراز مورد رونويسي قرار مي گيرد، فاقد پيوند هيدروژني است .
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 1،سوال 168:گزینه 1،سوال 202:گزینه 3
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●166 ترشحات كدام، به ساختارهاي لوله مانند خود وارد مي شود؟
    وزيكول سمينال
    فوليكول در تخمدان
    بخش قشري غده فوق كليه
    سلول هاي بينابينی لوله هاي اسپرم ساز
  ●177 چند مورد از موارد نام برده مي تواند جمله ي زير را تكميل نمايد؟
  به طور معمول، انتقال دهنده هاي عصبي …………..
  الف ـ در مقايسه با هورمون ها، مسافت كوتاه تري را در خون طي مي كنند.
  ب ـ در پاسخ به محرك هاي متفاوتي ساخته و آزاد مي شوند.
  ج ـ پاسخ هاي سريع و كوتاه مدتي را سبب مي شوند.
  د ـ متنوع مي باشند و در هماهنگ كردن فعاليت هاي بدن نقش دارند.
    1
    2
    3
    4
  ●200 كدام نادرست است؟
    افزايش غيرطبيعي هورمون هاي تيروئيدي در خون انسان سبب مي شود تا ……………
    از ميزان آرامش فرد كاسته شود.
    ميزان نياز فرد به بعضي از ويتامين ها افزايش يابد.
    مقدار بيشتري پيروويك اسيد در سلول ها توليد شود.
    به تدريج از فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم كاسته شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 166:گزینه 1،سوال 177:گزینه 3،سوال 200:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●166 كدام عبارت نادرست است؟
  LH نوعي هورمون گليكوپروتئيني است كه ……………
    با فعال كردنِ پيك دومين وارد عمل مي شود .
    همراه با FSH ترشح تستوسترون را تحريك مي كند .
    در رشدِ بيشتر فوليكولِ تخمدان و ترشح استروژن نقش دارد .
    قبل از تخمك گذاري، مقدار آن به درخون دليل خود تنظيمي مثبت افزايش مي يابد.
    ✓پاسخ ها: سوال 166:گزینه 2

3
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

3 دیدگاه

 • پردیس
  5 سال پیش

  ممنون مفید بود

 • نجوا
  5 سال پیش

  ممنوونم

 • sara
  5 سال پیش

  سلام لطفا جواب تشریحی هم بذارید

شبکه های اجتماعی ما: