تست های کنکور 90 تا 95: فصل پروتئین سازی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●166 کدام عبارت، دربارهٔ تنظیم بیان ژن های اپران لک اشریشیا کلای درست است؟
    توالی واحدهای سازندهٔ عامل تنظیم کننده، توسط ژن تنظیم کننده تعیین می گردد.
    در حضور لاکتوز، پروتئین تنظیم کننده تغییر شکل یافته و به توالی اپراتور متصل می شود.
    محصول ژن تنظیم کننده، بر فرایند رونویسی بعضی از ژن های ساختاری ایران تاثیرگذار است.
    در پی اتصال عامل تنظیم کتتده به پروتئین تنظیم کننده، گلوکز بیشتری در اختیار سلول قرار می گیرد.
  ●199 کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ  RNAهایی که در مرکز تنظیم ژنتیک یک سلول ولوکس قرار دارند، درست است؟
    در یک انتهای خود، توالی نوکلئوتیدی یکسانی دارند.
    در درون یک یا چند تودهٔ متراکم هسته ساخته شده اند.
    به عنوان الگو برای تولید پلی پپتید به سیتوپلاسم فرستاده می شوند.
    در پی فعال شدن عوامل رونویسی متصل به راه انداز ساخته شده اند.
  ●204 کدام عبارت، دربارهٔ هر سلولی که سانتریول های آن مضاعف می شوند، درست است؟
    در صورت لزوم، هر واحد سازندهٔ ژن های آن مورد رونویسی قرار می گیرد.
    بیان هر ژن آن، مستلزم استفاده از آنزیم های درون سلولی متفاوتی است.
    در کنار هر هستهٔ دیپلوئیدی آن، رشته های دوک شکل می گیرند.
    محصول نهایی هر ژن آن، یک زنجیرهٔ پلی پپتیدی است.
    ✓پاسخ ها: سوال 166:گزینه 4، سوال 199:گزینه 4، سوال 204:گزینه 2
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●162 در ژن پروتئین ساز باکتری مولد ذات الریه ، جهش نقطه ای از نوع یک روی داده است. در این باکتری ، قطعا تغییری در کدام مورد   صورت نمی گیرد؟
    اندازهء رونوشت اولیهء ژن
    فعالیت محصول ژن
    اندازهء عامل ترانسفورماسیون
    تنظیم بیان ژن
  ●192 کدام عبارت در مورد یک سلول فعال پانکراس، درست است؟
    هر کدون توسط یک آنتی کدون شناسایی می شود.
    تنوع آمینو اسید ها کمتر از تنوع tRNA ها است.
    هر آمینواسید،بیش از یک رمز سه نوکلوتیدی دارد.
    هر RNA مورد نیاز برای پروتئین سازی، کدون آغاز دارد.
  ●199 نوعی جاندار تک سلولی می تواند طی چرخهء سلولی خود و با گذشت از نقاط وارسی ، مواد آلی غیر زندهء محیط را تجزیه نماید. کدام   عبارت ، در مورد این جاندار درست است؟
    به طور معمول ، هر ژن بیش از یک توالی تنظیمی دارد.
    تنظیم بیان ژن ، همواره در سطح رونویسی انجام می گیرد.
    ممکن است در ضمن رونویسی اغلب ژن ها ، ترجمه هم صورت بگیرد.
    مسئولیت تنظیم بیان چند ژن مجاور بر عهدهء یک توالی تنظیم کننده می باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال 162:گزینه 3، سوال 192:گزینه 2، سوال 199:گزینه1
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●168 كدام عبارت در مورد استافيلوكوكوس اورئوس درست است؟
  « در مرحله ي ………….»
    اول رونويسي، آنزيم رونويسي كننده، نوكلئوتيد مناسبي را براي جايگاه آغاز انتخاب مي كند.
    دوم رونويسي، پيوند بين بازهاي آلي دو رشته ي الگو و غيرالگوي DNA، گسسته مي شود.
    ادامه ي ترجمه، با جابه جايي آخرين tRNA، كدون پايان به جايگاه A ريبوزوم منتقل مي شود.
    آغاز ترجمه، پس از اتصال دو زير واحد ريبوزوم به يكديگر، tRNA آغازي با نخستين رمز جفت مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 168:گزینه 2
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●177 اگر در محيط باكتري اِ.كلاي لاكتوز يافت نشود، حتي پس از اتصال …………..
    عامل تنظيم كننده به پروتئين تنظيم كننده، mRNAي چند ژني ساخته خواهد شد .
    پروتئين تنظيم كننده به اپراتور، توليد عامل تنظيم كننده ادامه خواهد داشت .
    مهاركننده به اپراتور، رونويسي از ژن تنظيم كننده ادامه پيدا خواهد كرد .
    عوامل رونويسي به راه انداز، سدي در مقابل حركت RNA پليمراز ايجاد خواهد شد .
  ●190 هر جهشِ ……………. است .
    نقطه اي، نوعي جهش جانشيني
    نقطه اي، بر بيان ژن تأثيرگذار
    جانشيني بر مولكول حاصل از رونويسي بي تأثير
    تغيير چارچوب، نوعي جهش نقطه اي
    ✓پاسخ ها: سوال 177:گزینه 3، سوال 190:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●186 در مگس سركه ………………
    تنظيم بيان ژن، نمي تواند در خارج از هسته صورت بگيرد.
    تنها يك راه انداز، رونويسي از چند ژن مجاور را ممكن مي سازد.
    يك نوع آنزيم رونويسي كننده مسئول توليد انواع RNAها مي باشد.
    علاوه بر راه انداز توالي هاي ديگري از DNA در رونويسي دخالت دارند.
  ●203 بروز هر جهش نقطه اي در يك ژن، همواره تغييري در …………… ايجاد مي كند.
    ترتيب آمينواسيدها
    تعداد مونومرهاي mRNA
    طول مولكول هاي حاصل از ترجمه
    مولكول هاي حاصل از رونويسي
    ✓پاسخ ها: سوال 186:گزینه 4، سوال 203:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●175 با توجه به mRNAي مقابل، چهارمين كدون وارد به جايگاه A ………… و سومين آنتي كدون وارد به جايگاه p ريبوزوم ………….است.

    ACG – UGC     
    UAC – UUC
    UAC – AAG
    AUG – UUC
  ●180 اگر اشرشيا كلاي در محيط فاقد لاكتوز قرار گيرد، …………….
    رونويسي از ژن تنظيم كننده ادامه مي يابد.
    اتصال RNA پليمراز II به اپراتور مختل مي شود .
    سنتز mRNAي تك ژني اپران لك متوقف مي شود.
    تغييراتي در شكل پروتئين تنظيم كننده ايجاد مي شود
    ✓پاسخ ها: سوال 175:گزینه 4، سوال 180:گزینه 1


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●160 کدام عبارت، دربارهٔ ملخ های یک جمعیت درست است ؟
    هر صفت جهش یافته ای، از والدین به همهٔ زاده ها منتقل می شود.
    فرایند کراسینگ اور می تواند منجر به عدم تولید گامت نوترکیب شود.
    به دنبال هر جهش، تغییری در تعداد نوکلئوتیدهای یک ژن رخ می دهد.
    هر سلول با داشتن دو مجموعه کروموزوم، می تواند گامت توترکیب ایجاد کند.
    ✓پاسخ ها: سوال 160:گزینه 2
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●161 در يكي از آزمايشات گوس، حذف رقابتي بين گونه هاي پارامسي رخ نداد. اين گونه هاي رقيب از موجوداتي تغذيه مي كردند كه همگي   …………
    در زنجيره ي انتقال الكترون خود با كمك NADH، انرژي كسب مي كردند .
    براي رونويسي ژن هاي خود، از يك نوع RNA پليمراز استفاده مي كردند.
    در ژنوم خود، تعداد زيادي محل هاي آغاز همانندسازي داشتند.
    در چرخه سلولي شان، سه نقطه ي وارسي داشتند.
  ●183 هر عامل بيماريزاي گياهي كه داراي ………. است، قطعاً …………
    ريبونوكلئيك اسيد ـ توسط پروتئازها غيرفعال مي شود.
    ريبوزوم ـ به دو روش جنسي و غيرجنسي تكثير مي شود.
    آنزيم هاي گوارشي ـ در ساختار خود دو نوع اسيد هسته اي دارد.
    غشاء پلاسمايي ـ براي تنظيم بيان ژن هاي خود به عوامل رونويسي نياز دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 161:گزینه 2، سوال 183:گزینه 3
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●183 به طور معمول در يك زيگوت كبوتر، …………..
    ژن هاي مغلوب كمتر از ژن هاي غالب مضاعف مي شوند.
    هر ژن توسط آنزيم ويژه ي خود رونويسي مي شود .
    هر الل مغلوب به تنهايي در بروز صفت مغلوب ناتوان است .
    هر ژن فقط به كمك يك نوع آنزيم همانندسازي مي شود.
  ●202 كدام عبارت صحيح است؟
    نوكلئوتيدهاي آزاد درون هسته، همگي داراي دو گروه فسفات مي باشند .
    اكسونِ سلول هاي عصبي هيپوتالاموس در بخش هاي مختلف هيپوفيز ادامه مي يابد .
    تعدادي از هورمون هاي هيپوتالاموس در محلي غير از محل ساخت خود به خون وارد مي شوند .
    هر مولكولي كه توسط RNA پليمراز مورد رونويسي قرار مي گيرد، فاقد پيوند هيدروژني است .
    ✓پاسخ ها: سوال 183:گزینه 2، سوال 202:گزینه 3

7
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

7 دیدگاه

 • simin
  6 سال پیش

  سلام و خسته نباشید … مرسی از سایت خوبتون قشنگ دنبال همچین مطلبی بودم ، فقط اگه ممکنه بصورت فایل pdf بذارین که راحت بشه دانلود کنیم … بازم مرسی … موفق باشید .. انشاالله …

  • علی
   5 سال پیش

   سلام . دوست خوبم میتونی با زدن دکمه های ctrl و p همزمان هر جیی رو کهبا موس گرفتی رو به شکل پی دی اف دانلود کنی 😉

 • امیر حسین
  5 سال پیش

  دقیقا اگر به صورت pdf و همراه با پاسخ تشریحی باشه خیلی خوبه

 • s
  5 سال پیش

  سلام ببخشید نمیشه اینا رو ب صورت یه نرم افزار مثه word یا pdf و… دان کرد؟

  • زیست یاد
   5 سال پیش

   سلام
   هنوز همچین امکانی تو وب سایت وجود نداره

  • s
   5 سال پیش

   خیلی ممنون

 • Ali
  1 سال پیش

  سلام ممنون از سایت پرمحتواتون اگه ممکنه سوالای تالیفی و کنکور رو با هم پی دی اف بذارید خیلی عالی میشه

شبکه های اجتماعی ما: