تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل پروتئین سازی

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۶۶ کدام عبارت، دربارهٔ تنظیم بیان ژن های اپران لک اشریشیا کلای درست است؟
    توالی واحدهای سازندهٔ عامل تنظیم کننده، توسط ژن تنظیم کننده تعیین می گردد.
    در حضور لاکتوز، پروتئین تنظیم کننده تغییر شکل یافته و به توالی اپراتور متصل می شود.
    محصول ژن تنظیم کننده، بر فرایند رونویسی بعضی از ژن های ساختاری ایران تاثیرگذار است.
    در پی اتصال عامل تنظیم کتتده به پروتئین تنظیم کننده، گلوکز بیشتری در اختیار سلول قرار می گیرد.
  ●۱۹۹ کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ  RNAهایی که در مرکز تنظیم ژنتیک یک سلول ولوکس قرار دارند، درست است؟
    در یک انتهای خود، توالی نوکلئوتیدی یکسانی دارند.
    در درون یک یا چند تودهٔ متراکم هسته ساخته شده اند.
    به عنوان الگو برای تولید پلی پپتید به سیتوپلاسم فرستاده می شوند.
    در پی فعال شدن عوامل رونویسی متصل به راه انداز ساخته شده اند.
  ●۲۰۴ کدام عبارت، دربارهٔ هر سلولی که سانتریول های آن مضاعف می شوند، درست است؟
    در صورت لزوم، هر واحد سازندهٔ ژن های آن مورد رونویسی قرار می گیرد.
    بیان هر ژن آن، مستلزم استفاده از آنزیم های درون سلولی متفاوتی است.
    در کنار هر هستهٔ دیپلوئیدی آن، رشته های دوک شکل می گیرند.
    محصول نهایی هر ژن آن، یک زنجیرهٔ پلی پپتیدی است.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۶:گزینه ۴، سوال ۱۹۹:گزینه ۴، سوال ۲۰۴:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۶۲ در ژن پروتئین ساز باکتری مولد ذات الریه ، جهش نقطه ای از نوع یک روی داده است. در این باکتری ، قطعا تغییری در کدام مورد   صورت نمی گیرد؟
    اندازهء رونوشت اولیهء ژن
    فعالیت محصول ژن
    اندازهء عامل ترانسفورماسیون
    تنظیم بیان ژن
  ●۱۹۲ کدام عبارت در مورد یک سلول فعال پانکراس، درست است؟
    هر کدون توسط یک آنتی کدون شناسایی می شود.
    تنوع آمینو اسید ها کمتر از تنوع tRNA ها است.
    هر آمینواسید،بیش از یک رمز سه نوکلوتیدی دارد.
    هر RNA مورد نیاز برای پروتئین سازی، کدون آغاز دارد.
  ●۱۹۹ نوعی جاندار تک سلولی می تواند طی چرخهء سلولی خود و با گذشت از نقاط وارسی ، مواد آلی غیر زندهء محیط را تجزیه نماید. کدام   عبارت ، در مورد این جاندار درست است؟
    به طور معمول ، هر ژن بیش از یک توالی تنظیمی دارد.
    تنظیم بیان ژن ، همواره در سطح رونویسی انجام می گیرد.
    ممکن است در ضمن رونویسی اغلب ژن ها ، ترجمه هم صورت بگیرد.
    مسئولیت تنظیم بیان چند ژن مجاور بر عهدهء یک توالی تنظیم کننده می باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۲:گزینه ۳، سوال ۱۹۲:گزینه ۲، سوال ۱۹۹:گزینه۱
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۶۸ کدام عبارت در مورد استافیلوکوکوس اورئوس درست است؟
  « در مرحله ی ………….»
    اول رونویسی، آنزیم رونویسی کننده، نوکلئوتید مناسبی را برای جایگاه آغاز انتخاب می کند.
    دوم رونویسی، پیوند بین بازهای آلی دو رشته ی الگو و غیرالگوی DNA، گسسته می شود.
    ادامه ی ترجمه، با جابه جایی آخرین tRNA، کدون پایان به جایگاه A ریبوزوم منتقل می شود.
    آغاز ترجمه، پس از اتصال دو زیر واحد ریبوزوم به یکدیگر، tRNA آغازی با نخستین رمز جفت می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۸:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۷۷ اگر در محیط باکتری اِ.کلای لاکتوز یافت نشود، حتی پس از اتصال …………..
    عامل تنظیم کننده به پروتئین تنظیم کننده، mRNAی چند ژنی ساخته خواهد شد .
    پروتئین تنظیم کننده به اپراتور، تولید عامل تنظیم کننده ادامه خواهد داشت .
    مهارکننده به اپراتور، رونویسی از ژن تنظیم کننده ادامه پیدا خواهد کرد .
    عوامل رونویسی به راه انداز، سدی در مقابل حرکت RNA پلیمراز ایجاد خواهد شد .
  ●۱۹۰ هر جهشِ ……………. است .
    نقطه ای، نوعی جهش جانشینی
    نقطه ای، بر بیان ژن تأثیرگذار
    جانشینی بر مولکول حاصل از رونویسی بی تأثیر
    تغییر چارچوب، نوعی جهش نقطه ای
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۷:گزینه ۳، سوال ۱۹۰:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۸۶ در مگس سرکه ………………
    تنظیم بیان ژن، نمی تواند در خارج از هسته صورت بگیرد.
    تنها یک راه انداز، رونویسی از چند ژن مجاور را ممکن می سازد.
    یک نوع آنزیم رونویسی کننده مسئول تولید انواع RNAها می باشد.
    علاوه بر راه انداز توالی های دیگری از DNA در رونویسی دخالت دارند.
  ●۲۰۳ بروز هر جهش نقطه ای در یک ژن، همواره تغییری در …………… ایجاد می کند.
    ترتیب آمینواسیدها
    تعداد مونومرهای mRNA
    طول مولکول های حاصل از ترجمه
    مولکول های حاصل از رونویسی
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۶:گزینه ۴، سوال ۲۰۳:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۷۵ با توجه به mRNAی مقابل، چهارمین کدون وارد به جایگاه A ………… و سومین آنتی کدون وارد به جایگاه p ریبوزوم ………….است.

    ACG – UGC     
    UAC – UUC
    UAC – AAG
    AUG – UUC
  ●۱۸۰ اگر اشرشیا کلای در محیط فاقد لاکتوز قرار گیرد، …………….
    رونویسی از ژن تنظیم کننده ادامه می یابد.
    اتصال RNA پلیمراز II به اپراتور مختل می شود .
    سنتز mRNAی تک ژنی اپران لک متوقف می شود.
    تغییراتی در شکل پروتئین تنظیم کننده ایجاد می شود
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۵:گزینه ۴، سوال ۱۸۰:گزینه ۱


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۶۰ کدام عبارت، دربارهٔ ملخ های یک جمعیت درست است ؟
    هر صفت جهش یافته ای، از والدین به همهٔ زاده ها منتقل می شود.
    فرایند کراسینگ اور می تواند منجر به عدم تولید گامت نوترکیب شود.
    به دنبال هر جهش، تغییری در تعداد نوکلئوتیدهای یک ژن رخ می دهد.
    هر سلول با داشتن دو مجموعه کروموزوم، می تواند گامت توترکیب ایجاد کند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۰:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۶۱ در یکی از آزمایشات گوس، حذف رقابتی بین گونه های پارامسی رخ نداد. این گونه های رقیب از موجوداتی تغذیه می کردند که همگی   …………
    در زنجیره ی انتقال الکترون خود با کمک NADH، انرژی کسب می کردند .
    برای رونویسی ژن های خود، از یک نوع RNA پلیمراز استفاده می کردند.
    در ژنوم خود، تعداد زیادی محل های آغاز همانندسازی داشتند.
    در چرخه سلولی شان، سه نقطه ی وارسی داشتند.
  ●۱۸۳ هر عامل بیماریزای گیاهی که دارای ………. است، قطعاً …………
    ریبونوکلئیک اسید ـ توسط پروتئازها غیرفعال می شود.
    ریبوزوم ـ به دو روش جنسی و غیرجنسی تکثیر می شود.
    آنزیم های گوارشی ـ در ساختار خود دو نوع اسید هسته ای دارد.
    غشاء پلاسمایی ـ برای تنظیم بیان ژن های خود به عوامل رونویسی نیاز دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۱:گزینه ۲، سوال ۱۸۳:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۸۳ به طور معمول در یک زیگوت کبوتر، …………..
    ژن های مغلوب کمتر از ژن های غالب مضاعف می شوند.
    هر ژن توسط آنزیم ویژه ی خود رونویسی می شود .
    هر الل مغلوب به تنهایی در بروز صفت مغلوب ناتوان است .
    هر ژن فقط به کمک یک نوع آنزیم همانندسازی می شود.
  ●۲۰۲ کدام عبارت صحیح است؟
    نوکلئوتیدهای آزاد درون هسته، همگی دارای دو گروه فسفات می باشند .
    اکسونِ سلول های عصبی هیپوتالاموس در بخش های مختلف هیپوفیز ادامه می یابد .
    تعدادی از هورمون های هیپوتالاموس در محلی غیر از محل ساخت خود به خون وارد می شوند .
    هر مولکولی که توسط RNA پلیمراز مورد رونویسی قرار می گیرد، فاقد پیوند هیدروژنی است .
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۳:گزینه ۲، سوال ۲۰۲:گزینه ۳

https://zistyad.ir?p=1554
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۷ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل پروتئین سازی»

simin گفت:

سلام و خسته نباشید … مرسی از سایت خوبتون قشنگ دنبال همچین مطلبی بودم ، فقط اگه ممکنه بصورت فایل pdf بذارین که راحت بشه دانلود کنیم … بازم مرسی … موفق باشید .. انشاالله …

علی گفت:

سلام . دوست خوبم میتونی با زدن دکمه های ctrl و p همزمان هر جیی رو کهبا موس گرفتی رو به شکل پی دی اف دانلود کنی 😉

امیر حسین گفت:

دقیقا اگر به صورت pdf و همراه با پاسخ تشریحی باشه خیلی خوبه

s گفت:

سلام ببخشید نمیشه اینا رو ب صورت یه نرم افزار مثه word یا pdf و… دان کرد؟

زیست یاد گفت:

سلام
هنوز همچین امکانی تو وب سایت وجود نداره

s گفت:

خیلی ممنون

Ali گفت:

سلام ممنون از سایت پرمحتواتون اگه ممکنه سوالای تالیفی و کنکور رو با هم پی دی اف بذارید خیلی عالی میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.