تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ژنتیک جمعیت

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۲۰۳ با توجه به تأثیر انتخاب طبیعی بر روند تکامل اسب ها، کدام عبارت درست است؟
     بعد از گذشت یک دورهٔ طولانی – افراد واقع در دو انتهای نمودار، از نظر شکل انگشتان، شباهت زیادی داشتند.
     بعد از گذشت یک دوره کوتاه – افراد واقع در دو انتهای نمودار، یا محیط علفزار سازگاری زیادی داشتند.
     پس از طی یک دورهٔ طولانی – افراد واقع در میانهٔ نمودار، برای زندگی در محیط جنگل سازگارتر بودند.
     پس از طی یک دورهٔ کوتاه – افراد واقع در یک انتهای نمودار، تسبت به افراد میانهٔ طیف بزرگتر بودند.
     ✓پاسخ ها: سوال ۲۰۳:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۵۹ هر جانور دو رگهء…………….،قطعا…………..
     زیستا- روند تبادل ژن بین گونه های نزدیک را پایدار می کند.
     نازا- توانایی تکثیر اطلاعات ژنتیکی والدین خود را دارد.
     زیستا- زاده هایی ضعیف یا نازا تولید می کند.
     نازا- با فاصلهء کوتاهی پس از تولید می میرد.
  ●۱۷۶ در جمعیتی فرضی و تعادلی ، برای صفتی با دو الل A و a ، سه نوع ژنتوتیپ وجود دارد. اگر افراد این جمعیت تنها شدیدترین حالت   درون آمیزی را انجام دهند. باگذشت زمان ، فراوانی اولیهء افراد ……………….. همانند افراد ……………خواهد یافت.
     هتروزیگوس-غالب ، کاهش
     غالب- مغلوب،افزایش
     هتروزیگوس- هموزیگوس، افزایش
     هموزیگوس- مغلوب ، کاهش
  ●۱۸۴ در همهء الگو های انتخاب طبیعی که صفات پیوسته را مورد مطالعه قرار می دهند، پس از گذشت مدت زمان طولانی ، وقوع کدام اتفاق ،   غیر ممکن است؟
     نمودار توزیع جمعیت ، در جهت افزایش یک فنوتیپ آستانه ای جابه جا شود.
     فراوانی فنوتیپ های قرارگرفته در بخش میانه طیف بیشتری شود.
     همهء فنوتیپ های جمعیت ، از فراوانی یکسانی برخوردار شوند.
     دو نوع فنوتیپ افراطی ، بر سایر فنوتیپ ها ترجیح داده شوند.
     ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۲،سوال ۱۷۶:گزینه ۱،سوال ۱۸۴:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۹۲ در گذشته، به منظور اشتقاق دو گونه مارمولک شاخدار، از یک گونه ی نیایی در نواحی جنوب غربی آمریکا، ابتدا ………..
     تنها، عامل تغییردهنده ی الل ها فعال گردید.
     همه ی عوامل مؤثر بر تغییر فراوانی الل ها دست به کار شدند.
     بعضی از اعضای جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولیدمثلی شدند.
     یکی از نیروهای مؤثر بر تغییر ساختار ژنی جمعیت، متوقف یا کند گردید.
  ●۱۹۵ جمعیت متعادلی با سه نوع ژنوتیپ AA ، Aa و aa مفروض است. اگر با انجام یک بار خودلقاحی، ۱۲% به فراوانی افراد مغلوب افزوده   شده باشد، فراوانی ثانویه افراد هتروزیگوس به فراوانی اولیه ی افراد هموزیگوس کدام می تواند باشد؟
    ۳/۱۳
    ۶/۱۳
    ۶/۱۹
    ۱۲/۱۳
  ●۲۰۳ در نوعی از الگوی انتخاب طبیعی، فنوتیپ های ………. بیشترین فراوانی را دارند، با گذشت زمان …………
     میانه ـ قطعاً محیط دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد.
     دو آستانه ـ ممکن است خزانه ی ژنی دو گروه کاملاً از هم جدا شود.
     میانه ـ نمودار توزیع همواره در جهت افزایش یکی از آستانه ها پیش خواهد رفت.
     دو آستانه، معمولاً فراوانی فنوتیپ های حد واسط دو گروه افزایش خواهد یافت.
     ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۲:گزینه ۴،سوال ۱۹۵:گزینه ۲ ،سوال ۲۰۳:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۶۴ در ارتباط با گیاه شبدر که دارای ژن خود ناسازگار است، کدام عبارت نادرست می باشد؟
    هر سلول مادر دانه ی گرده، دارای دو نوع الل می باشد .
    سلول های کلاله، فقط دارای یک نوع الل می باشند .
    ژنوتیپ سلول تخم می تواند با ژنوتیپ گیاه نر یکسان باشد .
    در نیمی از سلول های حاصل از لقاح، دو الل یکسان دیده می شود.
  ●۲۰۰ جمعیت در حال تعادلی متشکل از سه نوع ژنوتیپ ( AA , Aa ,aa ) مفروض است. اگر افراد این جمعیت شروع به خود لقاحی نمایند،   پس از پنج نسل ………….. از فراوانی هتروزیگوس های اولیه به فراوانی افراد مغلوب افزوده خواهد گردید.
     ۱۵/۱۲۸
     ۳۱/۳۲
     ۳۱/۶۴
     ۳۱/۱۲۸
     ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۴:گزینه ۲، سوال ۲۰۰:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۶۵ در جمعیتی از پروانه های غیرسمی، گروه ی ظاهری شبیه به پروانه های سمی دارند (مقلد) تا از شکار شدن توسط پرنده ها مصون باشند   و گروهی دیگر ظاهری متفاوت دارند (غیرمقلد). باگذشت زمان در این جمعیت، ………..
     شایستگی تکاملی افراد تغییر نمی کند.
     تغییری در فراوانی فنوتیپی افراد رخ نمی دهد.
     از فراوانی الل های مربوط به جمعیت کاسته نمی شود.
     از تنوع فنوتیپی افراد کاسته نمی شود.
     ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۵:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۸۴ بررسی بر روی منقار جمعیتی از سهره های کامرون، نشان می دهد که در گذشته و طی یک دوران طولانی، ……… است .
     بقای فنوتیپ های آستانه ای سیر نزولی داشته
     شانس زادآوری تمام افراد جمعیت، یکسان بوده
     شایستگی تکاملی افرادی با فنوتیپ حد واسط کاهش یافته
     جهش و نوترکیبی عامل اصلی تغییر فراوانی الل های جمعیت بوده
  ●۱۹۶ کدام عبارت صحیح است؟
     مریکیپوس بیش از یک انگشت در هر پا داشته است .
     هیراکوتریوم از نظر اندازه ی بدن بزرگتر از مریکیپوس بوده است .
     هیراکوتریوم، سازگاری زیادی برای زیست در علفزار داشته است .
     فراوانی مریکیپوس نسبت به اکوئوس پس از یک دوره ی طولانی افزایش یافته است.
  ●۲۰۲ ۱۶% افراد جمعیت در حال تعادلی، مبتلا به کم خونی گلبول های داسی شکل هستند، نسبت دختران ناقل بیماری به افراد خالصِ این   جمعیت، …………… است.
     ۲/۳
     ۳/۱۳
     ۶/۱۳
     ۱۲/۱۳
     ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۴:گزینه ۳،سوال ۱۹۶:گزینه ۱،سوال ۲۰۲:گزینه ۳


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۶۰ کدام عبارت، دربارهٔ ملخ های یک جمعیت درست است ؟
     هر صفت جهش یافته ای، از والدین به همهٔ زاده ها منتقل می شود.
     فرایند کراسینگ اور می تواند منجر به عدم تولید گامت نوترکیب شود.
     به دنبال هر جهش، تغییری در تعداد نوکلئوتیدهای یک ژن رخ می دهد.
     هر سلول با داشتن دو مجموعه کروموزوم، می تواند گامت توترکیب ایجاد کند.
     ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۰:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۵۷ کدام یک از رفتارهای زیر، با استفاده از آزمون و خطا انجام می گیرد؟
     برگرداندن تخم به لانه توسط غاز ماده
     کشتن بچه شیرها توسط رهبر جدید گله
     امتناع پرنده از خوردن پروانه های مقلد
     حملهء نوعی ماهی به نرهای وارد شده در قلمرواش
  ●۱۸۳ چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمل می نماید؟
  در جانوران ، هر نوع……………..
  الف- تبادل قطعه بین دو کروموزوم ، جهش نام دارد.
  ب-لقاح تصادفی ،بروز فنوتیپ جدید زاده ها می انجامد.
  ج- تغییری در عدد کروموزومی سلول ها ، جهش محسوب می شود.
  د- تفکیک کروموزومی در والدین ، باعث نوترکیبی گامت ها می شود.
     ۱
     ۲
     ۳
     ۴
     ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۷:گزینه ۳،سوال ۱۸۳:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۹۵ جمعیت متعادلی با سه نوع ژنوتیپ AA ، Aa و aa مفروض است. اگر با انجام یک بار خودلقاحی، ۱۲% به فراوانی افراد مغلوب افزوده   شده باشد، فراوانی ثانویه افراد هتروزیگوس به فراوانی اولیه ی افراد هموزیگوس کدام می تواند باشد؟
     ۱۳/۳
     ۱۳/۶
     ۱۹/۶
     ۱۳/۱۲
     ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۵:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۲۰۲ در چرخه ی زندگی کاندیدا آلبیکنز ………….
     با الحاق نخینه ها، ساختار تولیدمثل جنسی پدید می آید.
     وقوع نوترکیبی بدون نیاز به پیدایش الل های جدید ممکن می باشد.
     تشکیل هاگ های هاپلوییدی درون کیسه ی میکروسکوپی غیرممکن است.
     مانند همه ی آسکومیست ها، تکثیر به روش جوانه زدن نیز دیده می شود.
     ✓پاسخ ها: سوال ۲۰۲:گزینه ۲

https://zistyad.ir?p=2276
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۵ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ژنتیک جمعیت»

ako گفت:

بهترین سایت واسه طبقه بندی سوالات زیست شناسی…خیلی ممنون

ناشناس گفت:

خیلی عالیه ممنون ولی کاش تستها کمی بیشتر باشه
خیلی ممنون

ava گفت:

خیلی عالی بود فقط کاشکی میشد برای تست های پاسخ تشریحی هم بزارین

زیست یاد گفت:

سلام. در اسرع وقت قرار داده میشه ?

زهرا گفت:

سایتتون عالیههههههههه…. خسته نباشد و متشکرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.