تست های کنکور 90 تا 95: فصل ژنتیک جمعیت

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●203 با توجه به تأثیر انتخاب طبیعی بر روند تکامل اسب ها، کدام عبارت درست است؟
     بعد از گذشت یک دورهٔ طولانی – افراد واقع در دو انتهای نمودار، از نظر شکل انگشتان، شباهت زیادی داشتند.
     بعد از گذشت یک دوره کوتاه – افراد واقع در دو انتهای نمودار، یا محیط علفزار سازگاری زیادی داشتند.
     پس از طی یک دورهٔ طولانی – افراد واقع در میانهٔ نمودار، برای زندگی در محیط جنگل سازگارتر بودند.
     پس از طی یک دورهٔ کوتاه – افراد واقع در یک انتهای نمودار، تسبت به افراد میانهٔ طیف بزرگتر بودند.
     ✓پاسخ ها: سوال 203:گزینه 4
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●159 هر جانور دو رگهء…………….،قطعا…………..
     زیستا- روند تبادل ژن بین گونه های نزدیک را پایدار می کند.
     نازا- توانایی تکثیر اطلاعات ژنتیکی والدین خود را دارد.
     زیستا- زاده هایی ضعیف یا نازا تولید می کند.
     نازا- با فاصلهء کوتاهی پس از تولید می میرد.
  ●176 در جمعیتی فرضی و تعادلی ، برای صفتی با دو الل A و a ، سه نوع ژنتوتیپ وجود دارد. اگر افراد این جمعیت تنها شدیدترین حالت   درون آمیزی را انجام دهند. باگذشت زمان ، فراوانی اولیهء افراد ……………….. همانند افراد ……………خواهد یافت.
     هتروزیگوس-غالب ، کاهش
     غالب- مغلوب،افزایش
     هتروزیگوس- هموزیگوس، افزایش
     هموزیگوس- مغلوب ، کاهش
  ●184 در همهء الگو های انتخاب طبیعی که صفات پیوسته را مورد مطالعه قرار می دهند، پس از گذشت مدت زمان طولانی ، وقوع کدام اتفاق ،   غیر ممکن است؟
     نمودار توزیع جمعیت ، در جهت افزایش یک فنوتیپ آستانه ای جابه جا شود.
     فراوانی فنوتیپ های قرارگرفته در بخش میانه طیف بیشتری شود.
     همهء فنوتیپ های جمعیت ، از فراوانی یکسانی برخوردار شوند.
     دو نوع فنوتیپ افراطی ، بر سایر فنوتیپ ها ترجیح داده شوند.
     ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 2،سوال 176:گزینه 1،سوال 184:گزینه 3
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●192 در گذشته، به منظور اشتقاق دو گونه مارمولك شاخدار، از يك گونه ي نيايي در نواحي جنوب غربي آمريكا، ابتدا ………..
     تنها، عامل تغييردهنده ي الل ها فعال گرديد.
     همه ي عوامل مؤثر بر تغيير فراواني الل ها دست به كار شدند.
     بعضي از اعضاي جمعيت متحمل تغييرات ناگهاني و جدايي توليدمثلي شدند.
     يكي از نيروهاي مؤثر بر تغيير ساختار ژني جمعيت، متوقف يا كند گرديد.
  ●195 جمعيت متعادلي با سه نوع ژنوتيپ AA ، Aa و aa مفروض است. اگر با انجام يك بار خودلقاحي، 12% به فراواني افراد مغلوب افزوده   شده باشد، فراواني ثانويه افراد هتروزيگوس به فراواني اوليه ي افراد هموزيگوس كدام مي تواند باشد؟
    3/13
    6/13
    6/19
    12/13
  ●203 در نوعي از الگوي انتخاب طبيعي، فنوتيپ هاي ………. بيشترين فراواني را دارند، با گذشت زمان …………
     ميانه ـ قطعاً محيط دستخوش تغييرات اساسي خواهد شد.
     دو آستانه ـ ممكن است خزانه ي ژني دو گروه كاملاً از هم جدا شود.
     ميانه ـ نمودار توزيع همواره در جهت افزايش يكي از آستانه ها پيش خواهد رفت.
     دو آستانه، معمولاً فراواني فنوتيپ هاي حد واسط دو گروه افزايش خواهد يافت.
     ✓پاسخ ها: سوال 192:گزینه 4،سوال 195:گزینه 2 ،سوال 203:گزینه 2
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●164 در ارتباط با گياه شبدر كه داراي ژن خود ناسازگار است، كدام عبارت نادرست مي باشد؟
    هر سلول مادر دانه ي گرده، داراي دو نوع الل مي باشد .
    سلول هاي كلاله، فقط داراي يك نوع الل مي باشند .
    ژنوتيپ سلول تخم مي تواند با ژنوتيپ گياه نر يكسان باشد .
    در نيمي از سلول هاي حاصل از لقاح، دو الل يكسان ديده مي شود.
  ●200 جمعيت در حال تعادلي متشكل از سه نوع ژنوتيپ ( AA , Aa ,aa ) مفروض است. اگر افراد اين جمعيت شروع به خود لقاحي نمايند،   پس از پنج نسل ………….. از فراواني هتروزيگوس هاي اوليه به فراواني افراد مغلوب افزوده خواهد گرديد.
     15/128
     31/32
     31/64
     31/128
     ✓پاسخ ها: سوال 164:گزینه 2، سوال 200:گزینه 3
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●165 در جمعيتي از پروانه هاي غيرسمي، گروه ي ظاهري شبيه به پروانه هاي سمي دارند (مقلد) تا از شكار شدن توسط پرنده ها مصون باشند   و گروهي ديگر ظاهري متفاوت دارند (غيرمقلد). باگذشت زمان در اين جمعيت، ………..
     شايستگي تكاملي افراد تغيير نمي كند.
     تغييري در فراواني فنوتيپي افراد رخ نمي دهد.
     از فراواني الل هاي مربوط به جمعيت كاسته نمي شود.
     از تنوع فنوتيپي افراد كاسته نمي شود.
     ✓پاسخ ها: سوال 165:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●184 بررسي بر روي منقار جمعيتي از سهره هاي كامرون، نشان مي دهد كه در گذشته و طي يك دوران طولاني، ……… است .
     بقاي فنوتيپ هاي آستانه اي سير نزولي داشته
     شانس زادآوري تمام افراد جمعيت، يكسان بوده
     شايستگي تكاملي افرادي با فنوتيپ حد واسط كاهش يافته
     جهش و نوتركيبي عامل اصلي تغيير فراواني الل هاي جمعيت بوده
  ●196 كدام عبارت صحيح است؟
     مريكيپوس بيش از يك انگشت در هر پا داشته است .
     هيراكوتريوم از نظر اندازه ي بدن بزرگتر از مريكيپوس بوده است .
     هيراكوتريوم، سازگاري زيادي براي زيست در علفزار داشته است .
     فراواني مريكيپوس نسبت به اكوئوس پس از يك دوره ي طولاني افزايش يافته است.
  ●202 16% افراد جمعيت در حال تعادلي، مبتلا به كم خوني گلبول هاي داسي شكل هستند، نسبت دختران ناقل بيماري به افراد خالصِ اين   جمعيت، …………… است.
     2/3
     3/13
     6/13
     12/13
     ✓پاسخ ها: سوال 184:گزینه 3،سوال 196:گزینه 1،سوال 202:گزینه 3


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●160 کدام عبارت، دربارهٔ ملخ های یک جمعیت درست است ؟
     هر صفت جهش یافته ای، از والدین به همهٔ زاده ها منتقل می شود.
     فرایند کراسینگ اور می تواند منجر به عدم تولید گامت نوترکیب شود.
     به دنبال هر جهش، تغییری در تعداد نوکلئوتیدهای یک ژن رخ می دهد.
     هر سلول با داشتن دو مجموعه کروموزوم، می تواند گامت توترکیب ایجاد کند.
     ✓پاسخ ها: سوال 160:گزینه 2
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●157 کدام یک از رفتارهای زیر، با استفاده از آزمون و خطا انجام می گیرد؟
     برگرداندن تخم به لانه توسط غاز ماده
     کشتن بچه شیرها توسط رهبر جدید گله
     امتناع پرنده از خوردن پروانه های مقلد
     حملهء نوعی ماهی به نرهای وارد شده در قلمرواش
  ●183 چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمل می نماید؟
  در جانوران ، هر نوع……………..
  الف- تبادل قطعه بین دو کروموزوم ، جهش نام دارد.
  ب-لقاح تصادفی ،بروز فنوتیپ جدید زاده ها می انجامد.
  ج- تغییری در عدد کروموزومی سلول ها ، جهش محسوب می شود.
  د- تفکیک کروموزومی در والدین ، باعث نوترکیبی گامت ها می شود.
     1
     2
     3
     4
     ✓پاسخ ها: سوال 157:گزینه 3،سوال 183:گزینه 1
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●195 جمعيت متعادلي با سه نوع ژنوتيپ AA ، Aa و aa مفروض است. اگر با انجام يك بار خودلقاحي، 12% به فراواني افراد مغلوب افزوده   شده باشد، فراواني ثانويه افراد هتروزيگوس به فراواني اوليه ي افراد هموزيگوس كدام مي تواند باشد؟
     13/3
     13/6
     19/6
     13/12
     ✓پاسخ ها: سوال 195:گزینه 2
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●202 در چرخه ي زندگي كانديدا آلبيكنز ………….
     با الحاق نخينه ها، ساختار توليدمثل جنسي پديد مي آيد.
     وقوع نوتركيبي بدون نياز به پيدايش الل هاي جديد ممكن مي باشد.
     تشكيل هاگ هاي هاپلوييدي درون كيسه ي ميكروسكوپي غيرممكن است.
     مانند همه ي آسكوميست ها، تكثير به روش جوانه زدن نيز ديده مي شود.
     ✓پاسخ ها: سوال 202:گزینه 2

5
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

5 دیدگاه

 • ako
  6 سال پیش

  بهترین سایت واسه طبقه بندی سوالات زیست شناسی…خیلی ممنون

 • ناشناس
  6 سال پیش

  خیلی عالیه ممنون ولی کاش تستها کمی بیشتر باشه
  خیلی ممنون

 • ava
  5 سال پیش

  خیلی عالی بود فقط کاشکی میشد برای تست های پاسخ تشریحی هم بزارین

  • زیست یاد
   5 سال پیش

   سلام. در اسرع وقت قرار داده میشه ?

 • زهرا
  4 سال پیش

  سایتتون عالیههههههههه…. خسته نباشد و متشکرم

شبکه های اجتماعی ما: