تست های کنکور 90 تا 95: فصل ژنتیک و خاستگاه آن

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●164 هسهٔ زاده های نر و نیمی از زاده های مادهٔ دو کبوتر والد، صفت غالب را نشان می دهند. در صورت آمیزش دو زاده ای که ژنوتیپ   متفاوتی با والدین دارند. در نسل دوم، چند درصد از  زاده های ماده صفت غالب را نشان خواهند داد؟
    صفر
    25
    50
    100
  ●175 اگر دودمانهٔ زیر، مربوط به یک صفت ……………… باشد، ……………
zist2f87995521
    اتوزومی مغلوب – ژنوتیپ فرد شمارهٔ 8 برخلاف فرد شمارهٔ 13 مشخص است.
    اتوزومی غالب -ژنوتیپ فرد شمارهٔ 15 همانند فرد شمارهٔ 18 نامشخص است.
    وابسته به جنس مغلوب – از ازدواج فرد شمارهٔ 7 با فردی سالم، تمام زاده های پسر سالم خواهند بود.
    وابسته به جنس غالب – از ازدواج فرد شمارهٔ 10 با فردی بیمار، تمام زاده های دختر بیمار خواهند بود.
  ●189 الل a وابسته به کروموزوم جنسی  x و مسئول بروز رنگ سفید چشم در مگس سرکه است و الل A عامل بروز رنگ قرمز چشم در این   مگس می باشد. اگر در جمعیت مگس ها، 340 مگس نر چشم قرمز و 60 مگس نر چشم سفید مشاهده گردد؛ در این صورت، چند درصد مگس   های ماده چشم قرمز می باشند؟ (تعیین جنسیت در مگس سرکه همانند تعیین جنسیت در انسان است.)
    72.25
    74.50
    85
    97.75
  ●202  پدر و مادری سالم با گروه خونی A+ و B+ ، صاحب دو فرزند پسر با گروه خونی O-  می باشند، که اولی مبتلا به بیماری هموفیلی و دیگری   مبتلا به نشانگان زالی – ناشنوایی است. در این خانواده احتمال تولد دختری مبتلا به تالاسمی ماژور و دارای گروه خونی متفاوت با سایر اعضا   خانواده، کدام است؟
    3/128
    7/64
    9/64
    9/128
    ✓پاسخ ها: سوال 164:گزینه 4، سوال 175:گزینه 2، سوال 189:گزینه 4،سوال 202:گزینه 4
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●174 با فزض این که دودمانهء زیر مربوط به نوعی صفت ………..باشد، از ازدواج فرد شمارهء ………………. بافرد بیمار، احتمال تولد فرزندان   سالم………………درصد خواهد بود.
zist94(1)
    اتوزومی غالب-13-75
    اتوزومی مغلوب-15-100
    وابسته به جنس غالب-13-50
    وابسته به جنس مغلوب-8-50
  ●181 در جمعیت ملخ ها، یک صفت وابسته به جنس 4 اللی مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض آمیزش ملخ هایی که از نظر صفت مورد نظر   هموزیگوس می باشند با ملخ های جنس مخالف، مطابق با قانون احتمالات، …………… خواهند بود.
    1/8 زاده های ماده ، خالص
    1/16 زاده ها ، دارای دونوع الل
    5/8 زاده ها ، دارای یک نوع الل
    زاده های ماده حداقل دارای 10 نوع ژنوتیپ
  ●195 از ازدواج مردی کور رنگ (صفت وابسته به جنس) و ناقل بیماری زالی و دارای گروه خونی B با زنی ناقل بیماری هموفیلی و زالی و دارای   گروه خونی AB، دختری سالم با گروه خونی A متولد گردیده است.در این خانواده، احتمال تولد پسری فقط مبتلا به بیماری هموفیلی با گروه خونی B   و احتمال تولد دختری فقط مبتلا به بیماری زالی با گروه خونی A ، به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟
    1/8 ، 1/32
    1/8 ، 1/16
    3/32 ، 1/16
    3/32 ، 1/32
    ✓پاسخ ها: سوال 174:گزینه 4، سوال 181:گزینه 3، سوال 195:گزینه 4
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●182 از ازدواج مردي Rh منفی و مبتلا به دو بيماري تحليل عضلاني دوشن (ژن مغلوب) و هانتينگتون با زني سالم و Rh مثبت ، دختري مبتلا به   تحليل عضلاني دوشن و Rh منفی متولد گرديد. در اين خانواده احتمال تولد پسراني كه ژنوتيپي مانند پدر دارند به دختران مبتلا به هر دو نوع   بيماري، كدام است؟
    1
    1/2
    1/4
    1/8
  ●191 با توجه به آميزش زير در پروانه هاي كلم:
zist 93(2)
  در نسل دوم، با شرط برقرار بودنِ قوانين احتمالات، ……….. خواهند داشت.
    1/8 ماده ها، پاي كوتاه
    1/4 چشم روشن ها، پاي بلند
    1/2 چشم تيره ها، پاي كوتاه
    1/2 نرها، چشم تيره
  ●199 اگر دودمانه ي زير، به نوعي صفت ………. تعلق داشته باشد، افراد شماره ي …….. قطعاً ……… مي باشند.
zist 93(3)
    اتوزومي مغلوب ـ 3 و 7 ـ هتروزيگوس
    اتوزومي غالب ـ 7 و 10 ـ هموزيگوس
    وابسته به جنس مغلوب ـ 14 و 3 ـ هموزيگوس
    وابسته به جنس غالب ـ 6 و 14 ـ هتروزيگوس
    ✓پاسخ ها: سوال 182:گزینه 2،سوال 191:گزینه 4،سوال 199:گزینه 4
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●169 از آميزش بيستون بتولارياي ماده با چشم قرمز روشن و پاي كوتاه و جنس نر با چشم قرمز تيره و پاي بلند، در نسل اول همه ي زاده ها   چشم قرمز تيره و پاي كوتاه گرديدند و رنگ چشم قرمز روشن تنها در ماده هاي نسل دوم مشاهده گرديد، با توجه به قانون احتمالات، ……………   از زاده هاي نسل دوم، ……………. خواهند بود .
    2/8 ـ نرِ چشم قرمز تيره و پا بلند
    3/16 ـ نرِ چشم قرمز تيره و پا كوتاه
    3/16 ـ ماده ي چشم قرمز تيره و پا كوتاه
    2/8 ـ ماده ي چشم قرمز روشن و پا بلند
  ●179 اگر دودمانه ي زير مربوط به نوعي صفت ……………… فرض شود، تعيين ژنوتيپ فرد شماره ي ………….. غيرممكن مي باشد .
zist92 (3)
    وابسته به جنس مغلوب ـ 12
    وابسته به جنس غالب ـ 15
    اتوزومي غالب ـ 13
    اتوزومي مغلوب ـ11
  ●189 از ازدواج مردي با گروه خوني AB و مبتلا به تحليل عضلاني دوشن (ژن مغلوب) و زني سالم با گروه خوني B، پسري با گروه خوني A و مبتلا   به تحليل عضلاني دوشن و دختري مبتلا به بيماري تالاسمي متولد شده است. در اين خانواده احتمال تولد پسري سالم با گروه خوني B، كدام است؟
    3/64
    1/8
    3/32
    1/32
  ●196 در ملخ با فرض اينكه ژن وابسته به جنس M به شاخك بلند و ژن D به شاخك كوتاه تعلق داشته باشد، از آميزش ملخ نر شاخک   ………….. با ماده ي شاخك …………. طبق قانون احتمالات نيمي از زاده ها شاخك كوتاه بوده و يك نوع جنسيت را نشان خواهند داد .
    كوتاه ـ بلند
    كوتاه ـ متوسط
    بلند ـ متوسط
    بلند ـ كوتاه
    ✓پاسخ ها: سوال 169:گزینه 3، سوال 179:گزینه 4، سوال 189:گزینه 3،سوال 196:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●163 به طور معمول فردي كه ناقل هموفيلي است و گروه خوني +A دارد، در هر بار ميوز …………. مي سازد.
    يك نوع گامت
    حداكثر چهار گامت
    هشت نوع گامت
    حداقل دو نوع گامت
  ●182 دودمانه ي زير نشان دهنده ي نوعي صفت …………… است و فرد شماره ي ………. از نظر اين صفت هموزيگوس مي باشد. (□ و ○ به   ترتيب مرد و زن سالم و ■ و ● مرد و زن بيمار)
zist91(1)
    وابسته به جنس غالب ـ 9
    اتوزومي مغلوب ـ 7
    وابسته به جنس مغلوب ـ 8
    اتوزومي غالب ـ 4
    ✓پاسخ ها: سوال 163:گزینه 1، سوال 182:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●178 اگر در سسك ها صفت سياه ي پر نسبت به سفيدي پر غالب، كوچكي منقار با بزرگي منقار رابطه ي غالبيت ناقص و بلندي بال نسبت به   كوتاه ي بال، صفتي مغلوب باشد، با فرض اتوزومي بودن همه ي صفات، بيشترين تنوع گامت را مي توان در………. ديد .
    نر پر سياه، منقار متوسط و بال كوتاه
    نر پر سفيد، منقار بزرگ و بال بلند
    ماده ي پر سياه، منقار متوسط و بال كوتاه
    ماده ي پر سفيد، منقار بزرگ و بال بلند
  ●181 از آميزش افرادي با ژنوتيپ هاي aaBbCc×AaBbcc ، در صورتي كه ژن ها از قانون دوم مندل پيروي كنند، چه نسبتي از افراد F1   براي تمام صفات هتروزيگوس خواهند شد؟ (طبق قوانين احتمالات)
    1/16
    1/8
    3/16
    1/4
  ●194 اگر از آميزش فلفلي كه ميوه هاي قرمز و برگ هاي صاف دارد با فلفلي كه ميوه هاي سبز و برگ هاي دندانه دار دارد، در نسل اول، همه   ي فلفل ها ميوه هاي زرد و برگ هاي صاف (اين صفات از قانون دوم مندل پيروي مي كنند) داشته باشند، چه نسبتي از افراد نسل دوم، فلفل   هايي با ميوه هاي زرد و برگ هاي صاف خواهند داشت؟ (طبق قوانين احتمالات)
    1/8
    3/16
    3/8
    9/16
  ●205 با توجه به دودمانه ي زير، اگر فقط تولد فرد «A» غيرممكن باشد، بيماري مورد مطالعه مي تواند نوعي صفت …………. باشد(□ و ○ به   ترتيب مرد و زن سالم و ■ و ● مرد و زن بيمار)
zist90(4)
    اتوزومي غالب
    اتوزومي مغلوب
    وابسته به جنس غالب
    وابسته به جنس مغلوب
    ✓پاسخ ها: سوال 178:گزینه 3،سوال 181:گزینه 2، سوال 194:گزینه 3، سوال 205:گزینه 3


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●183 به طور معمول در يك زيگوت كبوتر، …………..
    ژن هاي مغلوب كمتر از ژن هاي غالب مضاعف مي شوند.
    هر ژن توسط آنزيم ويژه ي خود رونويسي مي شود .
    هر الل مغلوب به تنهايي در بروز صفت مغلوب ناتوان است .
    هر ژن فقط به كمك يك نوع آنزيم همانندسازي مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 183:گزینه 2
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●168 در چكاوك ماده با عدد كروموزومي 2n=14، چهار جفت از كروموزوم هاي اتوزومي هموزيگوس مي باشند، اين پرنده حداكثر توانايي توليد   ……….. نوع گامت را دارد.
    4
    12
    8
    1
  ●194 در ملخ صفتي دو اللي و وابسته به جنس با رابطه ي غالب و مغلوبي مفروض است. هنگامي ملخ هاي نر فنوتيپ مغلوب را نشان مي دهند كه   والد ……… قطعاً ………….. باشد.
    ماده ـ داراي الل مغلوب
    ماده ـ هموزيگوس مغلوب
    نر ـ داراي الل مغلوب
    نر ـ فاقد الل مغلوب
    ✓پاسخ ها: سوال 168:گزینه 3،سوال 194:گزینه 1

8
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

8 دیدگاه

 • سبحان
  6 سال پیش

  سلام ! عجب سایتییی! تبریک میگم بابت ساختن چنین سایتی! کاش فایل دانلود پی دی اف سوالات رو هم درست میکردید تا حالا مثلا بتونیم پیرینت هم بگیریم !

 • ناشناس
  6 سال پیش

  واقعاممنون سایت خیلی خوبی دارین

 • سینا
  5 سال پیش

  عالی فقط لینک دانلود نداره حیف!

 • زهرا
  5 سال پیش

  سلام سلام
  عااالیه فقط ب قول دوستان گذشته!کاش فایل پی دی اف هم بود ک میشد دانلود کرد ولی بازم مرسی

 • امیرحسین چاییچی
  5 سال پیش

  عالی بود دیگه نیاز نیس خودمون تو دفترچه ها بگردیم جدا کنیم کلی تو وقت صرفه جویی شد ??????

 • حجت فتائی
  5 سال پیش

  درود بر شما
  سپاسگذارم

 • 5 سال پیش

  آقا بسیار بسیار ممنونم. خدا خیرتون بده ایشالا

  • زیست یاد
   5 سال پیش

   ممنونم 🙂

شبکه های اجتماعی ما: