تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ژنتیک و خاستگاه آن

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۶۴ هسهٔ زاده های نر و نیمی از زاده های مادهٔ دو کبوتر والد، صفت غالب را نشان می دهند. در صورت آمیزش دو زاده ای که ژنوتیپ   متفاوتی با والدین دارند. در نسل دوم، چند درصد از  زاده های ماده صفت غالب را نشان خواهند داد؟
    صفر
    ۲۵
    ۵۰
    ۱۰۰
  ●۱۷۵ اگر دودمانهٔ زیر، مربوط به یک صفت ……………… باشد، ……………
zist2f87995521
    اتوزومی مغلوب – ژنوتیپ فرد شمارهٔ ۸ برخلاف فرد شمارهٔ ۱۳ مشخص است.
    اتوزومی غالب -ژنوتیپ فرد شمارهٔ ۱۵ همانند فرد شمارهٔ ۱۸ نامشخص است.
    وابسته به جنس مغلوب – از ازدواج فرد شمارهٔ ۷ با فردی سالم، تمام زاده های پسر سالم خواهند بود.
    وابسته به جنس غالب – از ازدواج فرد شمارهٔ ۱۰ با فردی بیمار، تمام زاده های دختر بیمار خواهند بود.
  ●۱۸۹ الل a وابسته به کروموزوم جنسی  x و مسئول بروز رنگ سفید چشم در مگس سرکه است و الل A عامل بروز رنگ قرمز چشم در این   مگس می باشد. اگر در جمعیت مگس ها، ۳۴۰ مگس نر چشم قرمز و ۶۰ مگس نر چشم سفید مشاهده گردد؛ در این صورت، چند درصد مگس   های ماده چشم قرمز می باشند؟ (تعیین جنسیت در مگس سرکه همانند تعیین جنسیت در انسان است.)
    ۷۲.۲۵
    ۷۴.۵۰
    ۸۵
    ۹۷.۷۵
  ●۲۰۲  پدر و مادری سالم با گروه خونی A+ و B+ ، صاحب دو فرزند پسر با گروه خونی O-  می باشند، که اولی مبتلا به بیماری هموفیلی و دیگری   مبتلا به نشانگان زالی – ناشنوایی است. در این خانواده احتمال تولد دختری مبتلا به تالاسمی ماژور و دارای گروه خونی متفاوت با سایر اعضا   خانواده، کدام است؟
    ۳/۱۲۸
    ۷/۶۴
    ۹/۶۴
    ۹/۱۲۸
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۴:گزینه ۴، سوال ۱۷۵:گزینه ۲، سوال ۱۸۹:گزینه ۴،سوال ۲۰۲:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۷۴ با فزض این که دودمانهء زیر مربوط به نوعی صفت ………..باشد، از ازدواج فرد شمارهء ………………. بافرد بیمار، احتمال تولد فرزندان   سالم………………درصد خواهد بود.
zist94(1)
    اتوزومی غالب-۱۳-۷۵
    اتوزومی مغلوب-۱۵-۱۰۰
    وابسته به جنس غالب-۱۳-۵۰
    وابسته به جنس مغلوب-۸-۵۰
  ●۱۸۱ در جمعیت ملخ ها، یک صفت وابسته به جنس ۴ اللی مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض آمیزش ملخ هایی که از نظر صفت مورد نظر   هموزیگوس می باشند با ملخ های جنس مخالف، مطابق با قانون احتمالات، …………… خواهند بود.
    ۱/۸ زاده های ماده ، خالص
    ۱/۱۶ زاده ها ، دارای دونوع الل
    ۵/۸ زاده ها ، دارای یک نوع الل
    زاده های ماده حداقل دارای ۱۰ نوع ژنوتیپ
  ●۱۹۵ از ازدواج مردی کور رنگ (صفت وابسته به جنس) و ناقل بیماری زالی و دارای گروه خونی B با زنی ناقل بیماری هموفیلی و زالی و دارای   گروه خونی AB، دختری سالم با گروه خونی A متولد گردیده است.در این خانواده، احتمال تولد پسری فقط مبتلا به بیماری هموفیلی با گروه خونی B   و احتمال تولد دختری فقط مبتلا به بیماری زالی با گروه خونی A ، به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟
    ۱/۸ ، ۱/۳۲
    ۱/۸ ، ۱/۱۶
    ۳/۳۲ ، ۱/۱۶
    ۳/۳۲ ، ۱/۳۲
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۴:گزینه ۴، سوال ۱۸۱:گزینه ۳، سوال ۱۹۵:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۸۲ از ازدواج مردی Rh منفی و مبتلا به دو بیماری تحلیل عضلانی دوشن (ژن مغلوب) و هانتینگتون با زنی سالم و Rh مثبت ، دختری مبتلا به   تحلیل عضلانی دوشن و Rh منفی متولد گردید. در این خانواده احتمال تولد پسرانی که ژنوتیپی مانند پدر دارند به دختران مبتلا به هر دو نوع   بیماری، کدام است؟
    ۱
    ۱/۲
    ۱/۴
    ۱/۸
  ●۱۹۱ با توجه به آمیزش زیر در پروانه های کلم:
zist 93(2)
  در نسل دوم، با شرط برقرار بودنِ قوانین احتمالات، ……….. خواهند داشت.
    ۱/۸ ماده ها، پای کوتاه
    ۱/۴ چشم روشن ها، پای بلند
    ۱/۲ چشم تیره ها، پای کوتاه
    ۱/۲ نرها، چشم تیره
  ●۱۹۹ اگر دودمانه ی زیر، به نوعی صفت ………. تعلق داشته باشد، افراد شماره ی …….. قطعاً ……… می باشند.
zist 93(3)
    اتوزومی مغلوب ـ ۳ و ۷ ـ هتروزیگوس
    اتوزومی غالب ـ ۷ و ۱۰ ـ هموزیگوس
    وابسته به جنس مغلوب ـ ۱۴ و ۳ ـ هموزیگوس
    وابسته به جنس غالب ـ ۶ و ۱۴ ـ هتروزیگوس
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۲:گزینه ۲،سوال ۱۹۱:گزینه ۴،سوال ۱۹۹:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۶۹ از آمیزش بیستون بتولاریای ماده با چشم قرمز روشن و پای کوتاه و جنس نر با چشم قرمز تیره و پای بلند، در نسل اول همه ی زاده ها   چشم قرمز تیره و پای کوتاه گردیدند و رنگ چشم قرمز روشن تنها در ماده های نسل دوم مشاهده گردید، با توجه به قانون احتمالات، ……………   از زاده های نسل دوم، ……………. خواهند بود .
    ۲/۸ ـ نرِ چشم قرمز تیره و پا بلند
    ۳/۱۶ ـ نرِ چشم قرمز تیره و پا کوتاه
    ۳/۱۶ ـ ماده ی چشم قرمز تیره و پا کوتاه
    ۲/۸ ـ ماده ی چشم قرمز روشن و پا بلند
  ●۱۷۹ اگر دودمانه ی زیر مربوط به نوعی صفت ……………… فرض شود، تعیین ژنوتیپ فرد شماره ی ………….. غیرممکن می باشد .
zist92 (3)
    وابسته به جنس مغلوب ـ ۱۲
    وابسته به جنس غالب ـ ۱۵
    اتوزومی غالب ـ ۱۳
    اتوزومی مغلوب ـ۱۱
  ●۱۸۹ از ازدواج مردی با گروه خونی AB و مبتلا به تحلیل عضلانی دوشن (ژن مغلوب) و زنی سالم با گروه خونی B، پسری با گروه خونی A و مبتلا   به تحلیل عضلانی دوشن و دختری مبتلا به بیماری تالاسمی متولد شده است. در این خانواده احتمال تولد پسری سالم با گروه خونی B، کدام است؟
    ۳/۶۴
    ۱/۸
    ۳/۳۲
    ۱/۳۲
  ●۱۹۶ در ملخ با فرض اینکه ژن وابسته به جنس M به شاخک بلند و ژن D به شاخک کوتاه تعلق داشته باشد، از آمیزش ملخ نر شاخک   ………….. با ماده ی شاخک …………. طبق قانون احتمالات نیمی از زاده ها شاخک کوتاه بوده و یک نوع جنسیت را نشان خواهند داد .
    کوتاه ـ بلند
    کوتاه ـ متوسط
    بلند ـ متوسط
    بلند ـ کوتاه
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۹:گزینه ۳، سوال ۱۷۹:گزینه ۴، سوال ۱۸۹:گزینه ۳،سوال ۱۹۶:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۶۳ به طور معمول فردی که ناقل هموفیلی است و گروه خونی +A دارد، در هر بار میوز …………. می سازد.
    یک نوع گامت
    حداکثر چهار گامت
    هشت نوع گامت
    حداقل دو نوع گامت
  ●۱۸۲ دودمانه ی زیر نشان دهنده ی نوعی صفت …………… است و فرد شماره ی ………. از نظر این صفت هموزیگوس می باشد. (□ و ○ به   ترتیب مرد و زن سالم و ■ و ● مرد و زن بیمار)
zist91(1)
    وابسته به جنس غالب ـ ۹
    اتوزومی مغلوب ـ ۷
    وابسته به جنس مغلوب ـ ۸
    اتوزومی غالب ـ ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۳:گزینه ۱، سوال ۱۸۲:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۷۸ اگر در سسک ها صفت سیاه ی پر نسبت به سفیدی پر غالب، کوچکی منقار با بزرگی منقار رابطه ی غالبیت ناقص و بلندی بال نسبت به   کوتاه ی بال، صفتی مغلوب باشد، با فرض اتوزومی بودن همه ی صفات، بیشترین تنوع گامت را می توان در………. دید .
    نر پر سیاه، منقار متوسط و بال کوتاه
    نر پر سفید، منقار بزرگ و بال بلند
    ماده ی پر سیاه، منقار متوسط و بال کوتاه
    ماده ی پر سفید، منقار بزرگ و بال بلند
  ●۱۸۱ از آمیزش افرادی با ژنوتیپ های aaBbCc×AaBbcc ، در صورتی که ژن ها از قانون دوم مندل پیروی کنند، چه نسبتی از افراد F1   برای تمام صفات هتروزیگوس خواهند شد؟ (طبق قوانین احتمالات)
    ۱/۱۶
    ۱/۸
    ۳/۱۶
    ۱/۴
  ●۱۹۴ اگر از آمیزش فلفلی که میوه های قرمز و برگ های صاف دارد با فلفلی که میوه های سبز و برگ های دندانه دار دارد، در نسل اول، همه   ی فلفل ها میوه های زرد و برگ های صاف (این صفات از قانون دوم مندل پیروی می کنند) داشته باشند، چه نسبتی از افراد نسل دوم، فلفل   هایی با میوه های زرد و برگ های صاف خواهند داشت؟ (طبق قوانین احتمالات)
    ۱/۸
    ۳/۱۶
    ۳/۸
    ۹/۱۶
  ●۲۰۵ با توجه به دودمانه ی زیر، اگر فقط تولد فرد «A» غیرممکن باشد، بیماری مورد مطالعه می تواند نوعی صفت …………. باشد(□ و ○ به   ترتیب مرد و زن سالم و ■ و ● مرد و زن بیمار)
zist90(4)
    اتوزومی غالب
    اتوزومی مغلوب
    وابسته به جنس غالب
    وابسته به جنس مغلوب
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۸:گزینه ۳،سوال ۱۸۱:گزینه ۲، سوال ۱۹۴:گزینه ۳، سوال ۲۰۵:گزینه ۳


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۸۳ به طور معمول در یک زیگوت کبوتر، …………..
    ژن های مغلوب کمتر از ژن های غالب مضاعف می شوند.
    هر ژن توسط آنزیم ویژه ی خود رونویسی می شود .
    هر الل مغلوب به تنهایی در بروز صفت مغلوب ناتوان است .
    هر ژن فقط به کمک یک نوع آنزیم همانندسازی می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۳:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۶۸ در چکاوک ماده با عدد کروموزومی ۲n=14، چهار جفت از کروموزوم های اتوزومی هموزیگوس می باشند، این پرنده حداکثر توانایی تولید   ……….. نوع گامت را دارد.
    ۴
    ۱۲
    ۸
    ۱
  ●۱۹۴ در ملخ صفتی دو اللی و وابسته به جنس با رابطه ی غالب و مغلوبی مفروض است. هنگامی ملخ های نر فنوتیپ مغلوب را نشان می دهند که   والد ……… قطعاً ………….. باشد.
    ماده ـ دارای الل مغلوب
    ماده ـ هموزیگوس مغلوب
    نر ـ دارای الل مغلوب
    نر ـ فاقد الل مغلوب
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۸:گزینه ۳،سوال ۱۹۴:گزینه ۱

https://zistyad.ir?p=2283
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۸ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ژنتیک و خاستگاه آن»

سبحان گفت:

سلام ! عجب سایتییی! تبریک میگم بابت ساختن چنین سایتی! کاش فایل دانلود پی دی اف سوالات رو هم درست میکردید تا حالا مثلا بتونیم پیرینت هم بگیریم !

ناشناس گفت:

واقعاممنون سایت خیلی خوبی دارین

سینا گفت:

عالی فقط لینک دانلود نداره حیف!

زهرا گفت:

سلام سلام
عااالیه فقط ب قول دوستان گذشته!کاش فایل پی دی اف هم بود ک میشد دانلود کرد ولی بازم مرسی

امیرحسین چاییچی گفت:

عالی بود دیگه نیاز نیس خودمون تو دفترچه ها بگردیم جدا کنیم کلی تو وقت صرفه جویی شد ??????

حجت فتائی گفت:

درود بر شما
سپاسگذارم

آقا بسیار بسیار ممنونم. خدا خیرتون بده ایشالا

زیست یاد گفت:

ممنونم 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.