۲۲ فروردین ۱۳۹۵ ۳۱,۶۱۶ تست های طبقه بندی شده , گوارش
تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل گوارش

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ۱۹۱ در رودهٔ باریک انسان، همهٔ موادی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده نقش مؤثری دارند، توسط سلول های………. می شوند.
    مستقر بر روی غشای پایه، تولید
    دارای ریز پرزهای فراوان، ساخته
    سازندهٔ صفرا به ابتدای دوازدهه، ترشح
    غدد برون ریز به مایع بین سلولی، وارد
  ۱۹۶ به طور معمول سلول های دیوارهٔ ……………. در گنجشک همانند سلول های دیوارهٔ رودهٔ باریک در اسب، نمی توانند …………
    روده – مواد حاصل از تجزیهٔ سلولز را جذب نمایند.
    سنگدان – آنزیم های هیدرولیزکنندهٔ  سلولز را ترشح نمایند.
    معده- از فراورده های آنزیم های غیر پروتئینی استفاده نمایند.
    چینه دان – آدنوزین تری فسفات را در سطح پیش ماده بسازند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۱:گزینه ۱، سوال ۱۹۶:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۷۷ در شکل زیر سلول های دیوارهء بخش ………… سلول های دیوارهء بخش ………….. می توانند …………..
    ۱ همانند-۳-درعدم حضور اکسیژن انرژی زیستی تولید کنند.
    ۴ همانند-۳- سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه نمایند.
    ۴ برخلاف -۱- در مجاورت با غذای دوباره جویده شده ، قرار گیرند.
    ۳ برخلاف-۲- جذب بخشی از مواد حاصل از گوارش را انجام دهند.
zist94(2)
  ●۱۸۵ در نوعی انعکاس دفاعی که با یک دم عمیق و بسته شدن حنجره و بالا رفتن زبان کوچک آغاز می شود، ابتدا ……………. متوقف ، سپس   ……………….. خواهد یافت.
    انقباض عضلات دریچه ء پیلور- چین خوردگی های سطح داخلی معده ، کاهش
    انقباض عضلات حلقوی بخش انتهایی مری – کشیدگی دیواره ء معده ، کاهش
    انقباض عضلات موررب داخلی و خارجی شکم – حجم کیموس معده ، افزایش
    تحریک گیرنده های معده – انقباض ماهیچه های ناحیه کاردیا ، افزایش
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۷:گزینه ۱، سوال ۱۸۵:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۵۷ کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
  «در فرد مبتلا به سنگ کیسه ی صفرا، بخشی از …………. »
    مواد رنگین صفرا به خون وارد می شود.
    تری گلیسریدها، از طریق روده دفع میگردد.
    ترکیبات صفرا حین غلیظ شدن رسوب می نماید.
    چربی ها به مویرگ های خونی دیواره ی روده وارد می شوند.
  ●۱۷۲ در ………..، محتویات لوله ی گوارش، پس از آن که گوارش مکانیکی را آغاز نمودند، بلافاصله وارد بخش دیگری می شوند که جایگاه   ……… است.
    کرم خاکی برخلاف گنجشک ـ ترشح آنزیم های گوارشی
    گنجشک برخلاف ملخ ـ اصلی جذب مواد غذایی و آب
    ملخ همانند کرم خاکی ـ آغاز گوارش شیمیایی مواد غذایی
    گنجشک همانند ملخ ـ هضم شیمیایی و مکانیکی مواد غذایی
  ●۱۷۵ کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
  «در یک فرد بالغ، آنزیم هایی که آغازگر روند هضم پروتئین ها می باشند، ………… »
    می توانند در تولید مولکول های کوچک پپتیدی نقش داشته باشند.
    فقط از غدد مجاور دریچه ی انتهایی معده ترشح می شوند.
    توسط ترشحات بعضی از سلول های غدد معدی، فعال می شوند.
    تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی دستگاه درون ریز قرار می گیرند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۷:گزینه ۴، سوال ۱۷۲:گزینه ۱، سوال ۱۷۵:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۷۸ در دستگاه گوارش انسان ………………، در سمت ……………. قرار گرفته است .
    کاردیا همانند روده ی کور ـ راست
    دریچه ی پیلور بر خلاف کیسه صفرا ـ چپ
    کولون بالارو همانند کیسه ی صفرا ـ راست
    کولون پایین رو بر خلاف کاردیا ـ چپ
  ●۱۸۰ در دستگاه گوارش …………………، بخشی که بلافاصله قبل از ………….. قرار دارد، می تواند مواد غذایی را به طور موقت ذخیره نموده   و تنها به …………….. مواد غذایی بپردازد .
     ملخ ـ روده ـ جذب
    گاو ـ شیردان ـ گوارش شیمیایی
    کرم خاکی ـ روده ـ گوارش مکانیکی
    گنجشک ـ سنگدان ـ گوارش شیمیایی
  ●۱۹۱ در انسان، سکرتین برخلاف گاسترین، …………..
    ترشح بیکربنات را به خون افزایش می دهد .
    از سلول های سازنده ی خود به خون وارد می شود.
    محرک ترشح پروتئازهای فعال در لوزالمعده می باشد .
    در خنثی نمودن کیموس اسیدی موجود در دوازدهه نقش دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۸:گزینه ۳،سوال ۱۸۰:گزینه ۳، سوال ۱۹۱:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۸۴ در ملخ ……………. گنجشک، …………… می شود.
    برخلاف ـ آب در روده جذب
    برخلاف ـ مواد غذایی در معده جذب
    همانند ـ مواد گوارش نیافته در چینه دان ذخیره
    همانند ـ غذا پس از گوارش شیمیایی وارد سنگدان
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۴:گزینه ۲


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ۱۷۴ در انسان، به دنبال تحریک یا حساسیت زیاد …………، نوعی واکنش دفاعی آغاز می شود. در این واکنش، ابتدا………..
    نایژه ها – عضلات شکم به شدت منقبض می گردند.
    گیرنده های روده- زبان کوچک به سمت پایین متمایل می گردد.
    مجاری بینی – فشار هوای داخل ریه ها به سرعت افزایش می یابد.
    گیرنده های معده- انقباض ماهیچه های حلقوی بخش انتهایی مری از بین می رود.
  ۱۸۵ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور متاسب کامل می کند؟
  در هر جانوری که ……………….. وجود دارد،…………………
    چهار نوع بافت اصلی – پروتئین شیر توسط آنزیم رنین رسوب می نماید.
    رگ شکمی – مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن مبادله می شود.
    تعدادی کیسهٔ هوا دار – قدرت پیوستگی هموگلوبین به مولکول های اکسیژن بسیار زیاد است.
    گردش خون مضاعف – سطح قشر چین خوردهٔ مخ نسبت به اندازهٔ بدن، بیشترین مقدار را دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۴:گزینه ۳، سوال ۱۸۵:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۶۰ کدام عبارت ، دربارهء همهء آنزیم های موجود در رودهء باریک انسان درست است؟
    ابتدا به صورت مولکول هایی غیرفعال ترشح می شوند.
    همراه با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می گردند.
    تنها با صرف انرژی توسط سلول های سازندهء خود، آزاد می گردند.
    توسط سلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک، تولید می شوند.
  ●۱۶۴ چند مورد ، دربارهء قورباغه دارای حفره گلویی، نادرست است؟
  الف-گامت های نوترکیب در فرایند لقاح شرکت می کنند.
  ب- مواد زاید نیتروژن دار به صورت اسید اوریک دفع می گردد.
  ج- خون پس از انجام تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به قلب می رود.
  د- گلوکز مورد نیاز سلول ها ، از طریق مصرف سلولز تامین می شود.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
  ●۱۸۹ در مورد هر جانوری که سطح مبادلهء اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام عبارت درست می باشد؟
    بعضی از درشت مولکول های موجود در بدن ، در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند.
    کارآیی دستگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی افزایش یافته است.
    فشار تراوش در ابتدای مویرگ ها بیش از فشار اسمزی است.
    مراحل اولیهءنمو رویان ، یکسان می باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۰:گزینه ۴، سوال ۱۶۴:گزینه ۳، سوال ۱۸۹:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۵۶ هر جانوری که ساده ترین ………… را دارد، فاقد ……….. می باشد .
    گیرنده ی نوری ـ هومئوستازی
    دستگاه عصبی ـ همولنف
    دستگاه گردش مواد ـ سلول هایی با زوائد حرکتی
    گردش خون بسته – گوارش برون سلولی
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۶:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۶۸ در ……………….، نوکلئوتید یافت نمی شود .
    EcoRI و هلیکاز
    عامل ترانسفورماسیون و کاتالاز
    جایگاه تشخیص آنزیم محدودکننده و پتیالین  
    پپسینوژن و پیک دومینِ گلوکاگون
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۸:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۸۵ کدام نادرست است؟
  به طور معمول در یک فرد بالغ، ……………
    انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها از طریق بافت پیوندی غیرممکن است.
    کاهش سدیم بدن و افزایش پروتئین های خون در بهبود اِدم موثر می باشد.
    خون جمع آوری شده از روده ی باریک، از طریق سیاهرگ ها مستقیماً به قلب وارد می شود.
    کاهش  O2 و افزایش CO2 خون، مستقیماً بر تغییر قطر سرخرگ های کوچک تاثیرگذار است.
  ●۱۹۸ در شکل زیر، بخش مشخص شده، دارای سلول های ……………
    منشعب است و طول آنها به کندی کوتاه می شود.
    رشته ای است و دارای بخش های تیره و روشن می باشد.
    غیرمنشعب است و محتوی مقدار زیادی ذخیره ی کلسیم می باشد.
    غیررشته ای است و فعالیت آنها توسط اعصاب پیکری تنظیم می شود.
zist91(2)
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۵:گزینه ۳، سوال ۱۹۸:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۵۹ کدام جاندار در محیط زیست خود بیشتر اوقات به تکیه گاه چسبیده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذایی مورد نیاز خود را با   گوارش برون سلولی و درون سلولی تأمین می کند؟
    هیدر
    اسفنج
    کشتی چسب
    کپک مخاطی سلولی
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۱

https://zistyad.ir?p=2813
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۱۳ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل گوارش»

با تشکر
موفق باشید

.... گفت:

خواهش می کنم
شما هم همینطور

محمد گفت:

خدا خیرتون بده

بالابر گفت:

خیلی سایت خوبی دارید عالی بود

کنکوری گفت:

بسیاااااااااااار عالی
متشکرم

Alive گفت:

چرا pdf نمیکنی داداش؟ 😐

زیبا مهدوی گفت:

عاآااالی بود ممنون از پدید آورندگان محترم. سالم و شاد باشید.

فاطمه گفت:

عالی بود

یک عدد کنکوری گفت:

عالی بود ممنون لطفا از سال های قبل هم بذارید

سجاد گفت:

خیلی عالیه فقط جوابهای تشریحی اگ بود معرکه میشد

زهرا گفت:

سلام ممنون از مطالب خوبتون ولی کاش حداقل پاسخ گزینه هارو هم یکم توضیح بدید مثلا من در سوال ۱۷۷ اصلا متوجه نشدم ک جواب چرا گزینه یک هست.باز هم متشکرم از سایت خوبتون

negar گفت:

مرسیییی بابت جمع بندی خوبتون

ابوالفضل گفت:

بسیار بسیار عالی
لطفا فصل های دیگر رو هم به همین قرار بدید
ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.