تست های کنکور 90 تا 95: فصل گوارش

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  191 در رودهٔ باریک انسان، همهٔ موادی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده نقش مؤثری دارند، توسط سلول های………. می شوند.
    مستقر بر روی غشای پایه، تولید
    دارای ریز پرزهای فراوان، ساخته
    سازندهٔ صفرا به ابتدای دوازدهه، ترشح
    غدد برون ریز به مایع بین سلولی، وارد
  196 به طور معمول سلول های دیوارهٔ ……………. در گنجشک همانند سلول های دیوارهٔ رودهٔ باریک در اسب، نمی توانند …………
    روده – مواد حاصل از تجزیهٔ سلولز را جذب نمایند.
    سنگدان – آنزیم های هیدرولیزکنندهٔ  سلولز را ترشح نمایند.
    معده- از فراورده های آنزیم های غیر پروتئینی استفاده نمایند.
    چینه دان – آدنوزین تری فسفات را در سطح پیش ماده بسازند.
    ✓پاسخ ها: سوال 191:گزینه 1، سوال 196:گزینه 2
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●177 در شکل زیر سلول های دیوارهء بخش ………… سلول های دیوارهء بخش ………….. می توانند …………..
    1 همانند-3-درعدم حضور اکسیژن انرژی زیستی تولید کنند.
    4 همانند-3- سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه نمایند.
    4 برخلاف -1- در مجاورت با غذای دوباره جویده شده ، قرار گیرند.
    3 برخلاف-2- جذب بخشی از مواد حاصل از گوارش را انجام دهند.
zist94(2)
  ●185 در نوعی انعکاس دفاعی که با یک دم عمیق و بسته شدن حنجره و بالا رفتن زبان کوچک آغاز می شود، ابتدا ……………. متوقف ، سپس   ……………….. خواهد یافت.
    انقباض عضلات دریچه ء پیلور- چین خوردگی های سطح داخلی معده ، کاهش
    انقباض عضلات حلقوی بخش انتهایی مری – کشیدگی دیواره ء معده ، کاهش
    انقباض عضلات موررب داخلی و خارجی شکم – حجم کیموس معده ، افزایش
    تحریک گیرنده های معده – انقباض ماهیچه های ناحیه کاردیا ، افزایش
    ✓پاسخ ها: سوال 177:گزینه 1، سوال 185:گزینه 2
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●157 كدام گزينه عبارت زير را به نادرستي تكميل مي نمايد؟
  «در فرد مبتلا به سنگ كيسه ي صفرا، بخشي از …………. »
    مواد رنگين صفرا به خون وارد مي شود.
    تري گليسريدها، از طريق روده دفع ميگردد.
    تركيبات صفرا حين غليظ شدن رسوب مي نمايد.
    چربي ها به مويرگ هاي خوني ديواره ي روده وارد مي شوند.
  ●172 در ………..، محتويات لوله ي گوارش، پس از آن كه گوارش مكانيكي را آغاز نمودند، بلافاصله وارد بخش ديگري مي شوند كه جايگاه   ……… است.
    كرم خاكي برخلاف گنجشك ـ ترشح آنزيم هاي گوارشي
    گنجشك برخلاف ملخ ـ اصلي جذب مواد غذايي و آب
    ملخ همانند كرم خاكي ـ آغاز گوارش شيميايي مواد غذايي
    گنجشك همانند ملخ ـ هضم شيميايي و مكانيكي مواد غذايي
  ●175 كدام گزينه عبارت زير را به نادرستي تكميل مي نمايد؟
  «در يك فرد بالغ، آنزيم هايي كه آغازگر روند هضم پروتئين ها مي باشند، ………… »
    مي توانند در توليد مولكول هاي كوچك پپتيدي نقش داشته باشند.
    فقط از غدد مجاور دريچه ي انتهايي معده ترشح مي شوند.
    توسط ترشحات بعضي از سلول هاي غدد معدي، فعال مي شوند.
    تحت تأثير نوعي پيك شيميايي دستگاه درون ريز قرار مي گيرند.
    ✓پاسخ ها: سوال 157:گزینه 4، سوال 172:گزینه 1، سوال 175:گزینه 2
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●178 در دستگاه گوارش انسان ………………، در سمت ……………. قرار گرفته است .
    كارديا همانند روده ي كور ـ راست
    دريچه ي پيلور بر خلاف كيسه صفرا ـ چپ
    كولون بالارو همانند كيسه ي صفرا ـ راست
    كولون پايين رو بر خلاف كارديا ـ چپ
  ●180 در دستگاه گوارش …………………، بخشي كه بلافاصله قبل از ………….. قرار دارد، مي تواند مواد غذايي را به طور موقت ذخيره نموده   و تنها به …………….. مواد غذايي بپردازد .
     ملخ ـ روده ـ جذب
    گاو ـ شيردان ـ گوارش شيميايي
    كرم خاكي ـ روده ـ گوارش مكانيكي
    گنجشك ـ سنگدان ـ گوارش شيميايي
  ●191 در انسان، سكرتين برخلاف گاسترين، …………..
    ترشح بيكربنات را به خون افزايش مي دهد .
    از سلول هاي سازنده ي خود به خون وارد مي شود.
    محرك ترشح پروتئازهاي فعال در لوزالمعده مي باشد .
    در خنثي نمودن كيموس اسيدي موجود در دوازدهه نقش دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 178:گزینه 3،سوال 180:گزینه 3، سوال 191:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●184 در ملخ ……………. گنجشك، …………… مي شود.
    برخلاف ـ آب در روده جذب
    برخلاف ـ مواد غذايي در معده جذب
    همانند ـ مواد گوارش نيافته در چينه دان ذخيره
    همانند ـ غذا پس از گوارش شيميايي وارد سنگدان
    ✓پاسخ ها: سوال 184:گزینه 2


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  174 در انسان، به دنبال تحریک یا حساسیت زیاد …………، نوعی واکنش دفاعی آغاز می شود. در این واکنش، ابتدا………..
    نایژه ها – عضلات شکم به شدت منقبض می گردند.
    گیرنده های روده- زبان کوچک به سمت پایین متمایل می گردد.
    مجاری بینی – فشار هوای داخل ریه ها به سرعت افزایش می یابد.
    گیرنده های معده- انقباض ماهیچه های حلقوی بخش انتهایی مری از بین می رود.
  185 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور متاسب کامل می کند؟
  در هر جانوری که ……………….. وجود دارد،…………………
    چهار نوع بافت اصلی – پروتئین شیر توسط آنزیم رنین رسوب می نماید.
    رگ شکمی – مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن مبادله می شود.
    تعدادی کیسهٔ هوا دار – قدرت پیوستگی هموگلوبین به مولکول های اکسیژن بسیار زیاد است.
    گردش خون مضاعف – سطح قشر چین خوردهٔ مخ نسبت به اندازهٔ بدن، بیشترین مقدار را دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 174:گزینه 3، سوال 185:گزینه 3
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●160 کدام عبارت ، دربارهء همهء آنزیم های موجود در رودهء باریک انسان درست است؟
    ابتدا به صورت مولکول هایی غیرفعال ترشح می شوند.
    همراه با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می گردند.
    تنها با صرف انرژی توسط سلول های سازندهء خود، آزاد می گردند.
    توسط سلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک، تولید می شوند.
  ●164 چند مورد ، دربارهء قورباغه دارای حفره گلویی، نادرست است؟
  الف-گامت های نوترکیب در فرایند لقاح شرکت می کنند.
  ب- مواد زاید نیتروژن دار به صورت اسید اوریک دفع می گردد.
  ج- خون پس از انجام تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به قلب می رود.
  د- گلوکز مورد نیاز سلول ها ، از طریق مصرف سلولز تامین می شود.
    1
    2
    3
    4
  ●189 در مورد هر جانوری که سطح مبادلهء اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام عبارت درست می باشد؟
    بعضی از درشت مولکول های موجود در بدن ، در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند.
    کارآیی دستگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی افزایش یافته است.
    فشار تراوش در ابتدای مویرگ ها بیش از فشار اسمزی است.
    مراحل اولیهءنمو رویان ، یکسان می باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال 160:گزینه 4، سوال 164:گزینه 3، سوال 189:گزینه 1
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●156 هر جانوري كه ساده ترين ………… را دارد، فاقد ……….. مي باشد .
    گيرنده ي نوري ـ هومئوستازي
    دستگاه عصبي ـ همولنف
    دستگاه گردش مواد ـ سلول هايي با زوائد حركتي
    گردش خون بسته – گوارش برون سلولي
    ✓پاسخ ها: سوال 156:گزینه 2
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●168 در ……………….، نوكلئوتيد يافت نمي شود .
    EcoRI و هليكاز
    عامل ترانسفورماسيون و كاتالاز
    جايگاه تشخيص آنزيم محدودكننده و پتيالين  
    پپسينوژن و پيك دومينِ گلوكاگون
    ✓پاسخ ها: سوال 168:گزینه 1
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●185 كدام نادرست است؟
  به طور معمول در يك فرد بالغ، ……………
    انتشار تحريك از دهليزها به بطن ها از طريق بافت پيوندي غيرممكن است.
    كاهش سديم بدن و افزايش پروتئين هاي خون در بهبود اِدم موثر مي باشد.
    خون جمع آوري شده از روده ي باريك، از طريق سياهرگ ها مستقيماً به قلب وارد مي شود.
    کاهش  O2 و افزايش CO2 خون، مستقيماً بر تغيير قطر سرخرگ هاي كوچك تاثيرگذار است.
  ●198 در شكل زير، بخش مشخص شده، داراي سلول هاي ……………
    منشعب است و طول آنها به كندي كوتاه مي شود.
    رشته اي است و داراي بخش هاي تيره و روشن مي باشد.
    غيرمنشعب است و محتوي مقدار زيادي ذخيره ي كلسيم مي باشد.
    غيررشته اي است و فعاليت آنها توسط اعصاب پيكري تنظيم مي شود.
zist91(2)
    ✓پاسخ ها: سوال 185:گزینه 3، سوال 198:گزینه 3
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●159 كدام جاندار در محيط زيست خود بيشتر اوقات به تكيه گاه چسبيده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذايي مورد نياز خود را با   گوارش برون سلولي و درون سلولي تأمين مي كند؟
    هيدر
    اسفنج
    كشتي چسب
    كپك مخاطي سلولي
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 1

13
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

13 دیدگاه

 • 7 سال پیش

  با تشکر
  موفق باشید

  • ....
   7 سال پیش

   خواهش می کنم
   شما هم همینطور

 • محمد
  6 سال پیش

  خدا خیرتون بده

 • 5 سال پیش

  خیلی سایت خوبی دارید عالی بود

 • کنکوری
  5 سال پیش

  بسیاااااااااااار عالی
  متشکرم

 • Alive
  5 سال پیش

  چرا pdf نمیکنی داداش؟ 😐

 • زیبا مهدوی
  4 سال پیش

  عاآااالی بود ممنون از پدید آورندگان محترم. سالم و شاد باشید.

 • فاطمه
  4 سال پیش

  عالی بود

 • یک عدد کنکوری
  3 سال پیش

  عالی بود ممنون لطفا از سال های قبل هم بذارید

 • سجاد
  3 سال پیش

  خیلی عالیه فقط جوابهای تشریحی اگ بود معرکه میشد

 • زهرا
  3 سال پیش

  سلام ممنون از مطالب خوبتون ولی کاش حداقل پاسخ گزینه هارو هم یکم توضیح بدید مثلا من در سوال 177 اصلا متوجه نشدم ک جواب چرا گزینه یک هست.باز هم متشکرم از سایت خوبتون

 • negar
  3 سال پیش

  مرسیییی بابت جمع بندی خوبتون

 • ابوالفضل
  2 سال پیش

  بسیار بسیار عالی
  لطفا فصل های دیگر رو هم به همین قرار بدید
  ممنون

شبکه های اجتماعی ما: