تست های کنکور 90 تا 95: فصل تغییر و تحول گونه ها

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●191 در نظریهء ………………….توجه………………..
    داروین ، به چگونگی وراثت صفات-می شود.
    لامارک، به چگونگی رخداد تغییر گونه ها- می شود.
    مالتوس،به تاثیر عوامل کاهش دهندهء رشد جمعیت –نمی شود.
    ترکیبی انتخاب طبیعی،به فرآیند متنوع شدن ژن های جمعیت-نمی شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 191:گزینه 2
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●188 بررسي هايي كه بر روي جمعيت پروانه هاي شب پرواز فلفلي در دو منطقه ي دورست و برمينگهام انجام گرفت، نشان داد كه در زمان   مطالعه، تغييري در …………… صورت نگرفته است .
    شايستگي تكاملي افراد
    ميزان زادآوري افراد
    خزانه ي ژني جمعيت ها
    تنوعِ درون جمعيت ها
✓پاسخ ها: سوال 188:گزینه 4


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●164 چند مورد ، دربارهء قورباغه دارای حفره گلویی، نادرست است؟
  الف-گامت های نوترکیب در فرایند لقاح شرکت می کنند.
  ب- مواد زاید نیتروژن دار به صورت اسید اوریک دفع می گردد.
  ج- خون پس از انجام تبادل گازهای تنفسی، ابتدا به قلب می رود.
  د- گلوکز مورد نیاز سلول ها ، از طریق مصرف سلولز تامین می شود.
    1
    2
    3
    4
  ●166 در نوعی الگوی تغییر گونه ها ، تغییرات شدید و ناگهانی محیط در حدود 65 میلیون سال پیش، مورد بررسی قرار گرفته است. این   تغییرات ،……………………..
    درپی یکسری تغییرات اندک و تدریجی گونه ها ایجاد شد.
    منجر به نابودی نیمی از گونه های ساکن خشکی گردید.
    برتغییر فراوانی گونه های سازگار با محیط بی تاثیر بود.
    شناخت کامل سیر تحول گونه ها را میسر ساخت.
  ●183 چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمل می نماید؟
  در جانوران ، هر نوع……………..
  الف- تبادل قطعه بین دو کروموزوم ، جهش نام دارد.
  ب-لقاح تصادفی ،بروز فنوتیپ جدید زاده ها می انجامد.
  ج- تغییری در عدد کروموزومی سلول ها ، جهش محسوب می شود.
  د- تفکیک کروموزومی در والدین ، باعث نوترکیبی گامت ها می شود.
    1
    2
    3
    4
  ●189 در مورد هر جانوری که سطح مبادلهء اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام عبارت درست می باشد؟
    بعضی از درشت مولکول های موجود در بدن ، در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند.
    کارآیی دستگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی افزایش یافته است.
    فشار تراوش در ابتدای مویرگ ها بیش از فشار اسمزی است.
    مراحل اولیهءنمو رویان ، یکسان می باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال 164:گزینه 3، سوال 166:گزینه 1، سوال 183:گزینه 1،سوال 189:گزینه 1
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●159 در هر جانداري كه …………….
    پس از لقاح داخلي تخمگذاري مي كند، دفع اوريك اسيد غيرممكن است.
    لقاح خارجي دارد، ماده ي نيتروژندار به صورت آمونياك دفع مي شود.
    تخمك هايي با ديواره ي چسبناك ژل هاي توليد مي شود، حفره ي گلويي تا پايان عمر حفظ مي گردد.
    پرده ي مننژ سه لايه دارد، تغذيه و حفاظت از جنين برعهده ي جنس ماده است.
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 4

1
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

یک دیدگاه

  • نگین رحمانی
    4 سال پیش

    لطفا تست های مربوطه رو بذارین

شبکه های اجتماعی ما: