تست های کنکور 90 تا 95: فصل رفتارشناسی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●158 انتخاب طبيعي، در جمعيت شيرهاي شرق آفريقا نمي تواند ……….
    در بروز رفتار افراد، نقش داشته باشد.
    بر فنوتيپ افراد جمعيت مؤثر باشد.
    فراواني الل هاي نامطلوب را كاهش دهد.
    سبب پيدايش الل هاي سازگار شود.
  ●180 در جانوران، رفتار شرطي شدن فعال برخلاف رفتار حل مسئله، …………
    محصول برهمكنش اطلاعات ژنتيكي و يادگيري است.
    با استفاده از تجارب گذشته به انجام مي رسد.
    با استفاده از آزمون و خطا انجام مي گيرد.
    فقط داراي برنامه ريزي ژني است
    ✓پاسخ ها: سوال 158:گزینه 4، سوال 180:گزینه 3
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●161 به طور معمول مرغ جولاي ماده در فصل توليدمثل، ………………
    ابتدا توسط نرها مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
    محدوديت زيادي در امر توليد مثل دارد .
    در جبران هزينه هاي مصرفي ناتوان است.
    همه ي هزينه هاي لازم براي پرورش نوزادان را برعهده مي گيرد.
  ●182 مي توان گفت كه ……………. در بروز رفتار ……………… بي تأثير است .
    غريزه ـ نقش پذيري
    تجربه ـ جوجه ي كوكو
    محرك بياثر ـ شرطي شدن كلاسيك
    وراثت ـ مهاجرت پروانه هاي مونارك
  ●204 شايستگي تكاملي فرزندانِ …………….. با توجه به رفتار والدينِ آنها، …………… مي يابد .
    سينه سرخ و شير نر شرق افريقا ـ كاهش
    نوعي گاو وحشي و زنبور كارگر ـ كاهش
    سينه سرخ و نوعي گاو وحشي ـ افزايش
    زنبور كارگر و شير نر شرق آفريقا ـ افزايش
    ✓پاسخ ها: سوال 161:گزینه 2، سوال 182:گزینه 2،سوال 204:گزینه 3
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●158 حمله ي نوعي ماهي به نرهايي كه وارد قلمرو او مي شوند، رفتاري است كه …………
    هميشه به يك شكل انجام نمي گيرد.
    صرفاً غريزي محسوب نمي شود.
    در اثر تجربه حاصل نشده است.
    هيچگاه به زاده هايش منتقل نمي شود.
  ●205 كدام عبارت صحيح است؟
    در بروز برخي رفتارهاي يادگيري، وراثت فاقد نقش است.
    در معدودي از رفتارها، وراثت نقش تعيين كننده دارد.
    در بروز يك رفتار غريزي، آموزش و تجربه فاقد نقش است.
    در شكل گيري معدودي از رفتارها، دو عامل وراثت و محيط نقش دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 158:گزینه 3، سوال 205:گزینه 3


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●168 کدام گزینه، صحیح است؟
    جانداری با ساده ترین دستگاه گردش مواد، فاقد هرگونه تغییر رفتار ژنتیکی است.
    در مواردی، محرک شرطی می تواند پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید.
    بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است.
    در تغییر هر رفتار ژنتیکی، آزمون و خطا نقشی مؤثری دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 168:گزینه 2
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●157 کدام یک از رفتارهای زیر، با استفاده از آزمون و خطا انجام می گیرد؟
    برگرداندن تخم به لانه توسط غاز ماده
    کشتن بچه شیرها توسط رهبر جدید گله
    امتناع پرنده از خوردن پروانه های مقلد
    حملهء نوعی ماهی به نرهای وارد شده در قلمرواش
    ✓پاسخ ها: سوال 157:گزینه 3
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●192 هر زنبور ماده مي تواند ……………
    بقاي ژن هاي خود را تضمين كند.
    توليدمثل جنسي يا غيرجنسي داشته باشد.
    تخمك هايي با توانايي بارورشدن داشته باشد.
    غيرمستقيم ژن هاي خود را به نسل بعد منتقل سازد.
    ✓پاسخ ها: سوال 192:گزینه 1

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: