تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل شارش انرژی در جانداران

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۷۹ کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ باکتری هایی درست است که ضمن مصرف یک مولکول گلوکز، دی اکسید کربن آزاد می کنند؟
    انتقال الکترون هاى یک مولکول NADH ، به ترکیب دو کربنی
    استفاده از انرژی ذخیره شده در مولکول  NADH برای تولید ATP
    تولید یک مولکول  NADH، همزمان با تجزیهٔ یک مولکول پیروویک اسید
    تولید یک مولکولی NADH در مرحلهٔ دو فسفاته شدن یک ترکیب سه کرینی
  ●۱۸۳ هرگیاهی که قادر است دی اکسید کربن را فقط………..تثبیت کند، در نور و گرمای زیاد،…………
    هنگام شب – اسیدهای آلی را به درون کلروپلاست ها انتشار می دهد.
    در ترکیب چهار کربنی – به کمک NADH ، ATP تولید می نماید.
    توسط چرخهٔ کالوین – بدون حضور اکسیژن، NADH  می سازد.
    هنگام روز – فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را افزایش می دهد.
  ●۲۰۵ در هر زنجیرهٔ انتقال الکترون غشای تیلاکوئیدهای گیاه بنت قتسول، کدام اتفاق روی می دهد؟
    یون های هیدروژن بر خلاف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور می کنند.
    پیوندهای کربن – هیدروژن به کمک الکترون های پر انرژی ساخته می شوند.
    الکترون های پر انرژی به یون های هیدروژن می پیوندند.
    انرژی به طور موقت در نوعی ترکیب ذخیره می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۹:گزینه ۴، سوال ۱۸۳:گزینه ۳، سوال ۲۰۵:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۶۳ هرگیاه که در دمای بالا و شدت زیاد نور……………..، قطعا ………………
    از افزایش دفع آب جلوگیری می کند- در هنگام شب روزنه های خود را کاملا باز می نماید.
    فرایند فتوسنتز را متوقف می سازد – می تواند به تولید ATP در غیاب اکسیژن بپردازد.
    به کندی رشد می کند- دی اکسید کربن را در دو نوع سلول خود تثبیت می کند.
    بر تنفس نوری غلبه می نماید – فتوسنتز را با کارایی بسیار پایینی انجام می دهد.
  ●۱۷۵ کدام عبارت ، دربارهء واکنش های وابسته به نور در سلول های برگ یک گیاه علفی ، نادرست است؟
    انتقال الکترون های تحریک شده از P680 به P700 ، تولید ATP را به دنبال دارد.
    انرژی الکترون های برانگیخته از P700 ، پمپ غشایی تلاکوئید را فعال می کند.
    پروتئین ATP ساز، در کاهش تراکم +H درون تیلاکوئید موثر می باشد.
    کمبود الکترون های P680، با تجزیه مولکول آب جبران می گردد.
  ●۱۸۷ در سلول های نگهبان روزنهء گیاهان C3 ، لازم است در گام …………..از واکنش های تثبیت دی اکسید کربن بر خلاف گام ……….از   واکنش های مرحلهءاول تنفس سلولی ، ADP………….شود.
    چهارم-چهارم-تولید
    سوم-اول-مصرف
    سوم-چهارم-مصرف
    دوم-اول-تولید
  ●۲۰۱ هر سلول موجود در خون که از تقسیم سلول های بنیادی مغز استخوان ایجاد می شود، توانایی تولید و مصرف کدام دو ماده را دارد؟
    پیرووات و NADH
    NADH و FADH2
    استیل کوآنزیم A و لاکتات
    FADH2 و گلوکز
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۳:گزینه ۲، سوال ۱۷۵:گزینه ۲، سوال ۱۸۷:گزینه ۱، سوال ۲۰۱:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۸۹ در یک سلول استوانه ای موجود در شبکیه ی انسان، ……….. نمی شود.
    پیرووات به کمک NADH، احیاء
    +NAD در غشای داخلی میتوکندری، بازسازی
    انرژی ذخیره شده در NADH صرف تولید ATP
    NADH درون ماده ی زمینه ی سیتوپلاسم تولید
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۹:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۶۷ در گیاه ادریسی، ……………… می شود .
    در مرحله ی تبدیل مولکول سه کربنی به قند سه کربنی، NADPH تولید
    در گام سوم از مرحله ی بی هوازی تنفس، +NAD مصرف
    در مسیر تولید پیرووات از ترکیب شش کربنی فسفات دار، ADP تولید
    در زنجیره ی انتقال الکترون، هم زمان با خروج الکترون از فتوسیستم یک NADPH مصرف
  ●۱۷۱ در یک فرد سالم، هنگام فعالیت عضله ی چهار سر ران، به دنبال افزایش ……………….. در سلول، از …………….. کاسته می شود .
    تولید استیل کوآنزیم A ـ غلظت یون هیدروژن خون
    تولید لاکتیک اسید ـ میزان بیکربنات خون
    تولید دی اکسید کربن ـ میزان تولید ATP
    مصرف اکسیژن ـ تولید اسید کربنیک خون
  ●۱۸۵ چند مورد جمله ی زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟
  سلول های مشخص شده در تصویر می توانند …………….
  الف) با تثبیت دی اکسید کربن، اسید چهار کربنی بسازند .
  ب) سیتریک اسید را تولید و سپس تجزیه نمایند .
  ج) سبب فعالیت کربوکسیلازی روبیسکو شوند .
  د) تنفس نوری را به میزان زیاد انجام دهند .
zist92 (2)
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
  ●۲۰۵ در یک سلول گیرنده ی مکانیکی گوش انسان، با مصرف یک مولکول استیل کوانزیم A ، در گام ۳ ………….. گام ۵، ……………. خواهد   شد.
    همانند ـ ATP تولید
    همانند ـ +NAD مصرف
    برخلاف ـ NADH تولید
    برخلاف ـ FAD مصرف
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۷:گزینه ۲، سوال ۱۷۱:گزینه ۲، سوال ۱۸۵:گزینه ۲، سوال ۲۰۵:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۶۴ در برگ درخت بید، درگامی از چرخه ی کالوین که ………. می شود، ……….. می گردد.
    ATP  ساخته ـ ترکیب ۵ کربنی تجزیه
    ATP  مصرف ـ ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید
    قند سه کربنی ساخته ـ+NADP تولید
    NADPH  مصرف ـ ATP تولید
  ●۱۸۱ پروتئین های کانالی موجود در غشای تیلاکوئید حسن یوسف، با صرف انرژی …………. می کنند.
    ATP را به ADP تبدیل
    ADP را به ATP تبدیل
    یون های هیدروژن را به تیلاکوئید وارد
    یون های هیدروژن را از تیلاکوئید خارج
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۴:گزینه ۳، سوال ۱۸۱:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۶۴ با تبدیل ………….، انرژی لازم برای افزودن گروه فسفات به ADP فراهم می شود .
    NADH به +NAD در هنگام تثبیت دی اکسید کربن
    ترکیب پنج کربنی به ترکیب چهار کربنی در چرخه ی کربس
    گلوکز به ترکیب شش کربنی فسفات دار در گـام اول گلیکولیز
    مولکول سه کربنی به قند سه کربنی در مرحله ی تاریکی فتوسنتز
  ●۱۶۸ ضمن انجام فرآیندهای هوازی، ……….. از تجزیه ی گلوکز در درون سیتوسل تولید می شود .
    سیتریک اسید
    ترکیب دو کربنی
    دی اکسید کربن
    ترکیب سه کربنی دو فسفاته
  ●۱۹۳ +NADP…………
    به عنوان عضوی از زنجیره ی انتقال الکترون بر تولید ATP بی تأثیر است .
    به کلروفیل در به دام انداختن نور کمک می کند و در تجزیه ی آب توسط فتوسیستم I نقش دارد .
    در رایج ترین روش تثبیت دی اکسید کربن، به هنگام تشکیل قند سه کربنی از مولکول سه کربنی تولید می شود .
    الکترون ها را به چرخه ی کالوین منتقل می کند و در تشکیل ترکیب چهارکربنی از ترکیب پنج کربنی نقش دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۴:گزینه ۲، سوال ۱۶۸:گزینه ۴، سوال ۱۹۳:گزینه ۳


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۷۹ در همه ی گیاهان آوندی ، هر سلول تمایز یافتهء روپوست برگ ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟
    در پی تثبیت دی اکسید کربن جو ، یک اسید سه کربنه می سازد.
    با تولید نوعی ترکیب ثانوی، همواره حشرات مزاحم را دور می نماید.
    باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود.
    در مرحلهء بی هوازی تنفس ، دو +H تولید می نماید.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۹:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۵۹ در ساقه ی گیاه نرگس، بعضی از سلول های بافت آوند آبکش، می توانند ……….
    با تولید ATP، اگزالواستات را به اسیدسیتریک تبدیل نمایند.
    با کمک NADPH، مرحله ای از واکنش های چرخه ی کالوین را انجام دهند.
    در مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات، NADH بسازند.
    +H را بدون صرف انرژی به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد نمایند .
  ●۱۶۵ چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
  «در حین هر نوع انقباض ماهیچه ی دو سر بازو………»
  الف ـ از طول عضله کاسته می شود.
  ب ـ به ازای هر مولکول FADH2  ، دو مولکول ATP تولید می شود.
  ج ـ مرحله ی بی هوازی تنفس انجام می گیرد.
  د ـ همه ی تارهای عضلانی هم زمان با هم منقبض می شوند.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
  ●۱۷۷ با توجه به شکل روبه رو، که به نوعی گیاه C3 تعلق دارد، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
  «بخشی که با شماره ………….. نشان داده شده است، می تواند ………..»
zist 93(1)
  الف ـ ۱ـ در هنگام شب، دی اکسیدکربن را در واکوئل های خود تثبیت نماید.
  ب ـ ۲ـ با فعالیت ژن های خود، آنزیم های پوستک ساز را بسازد.
  ج ـ ۳ـ با آزادسازی CO2 از اسید چهارکربنی، قند سه کربنی بسازد.
  د ـ ۴ـ با تبدیل پیروویک اسید به استیل کوانزیم آ ، NADH تولید نمایند.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
  ●۲۰۴ چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
  «در انسان، مولکول های گلوکز می توانند در سلول های ………»
  الف ـ دیافراگم، به یکدیگر بپیوندند و پلیمر بسازند.
  ب ـ غضروف بین مهرهای، تولید لاکتات را افزایش دهند.
  ج ـ پوششی روده، دی اکسیدکربن و آب تولید نمایند.
  د ـ استخوانی، به ترکیبی شش کربنی و فسفات دار تبدیل شوند.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۳،سوال ۱۶۵:گزینه ۳،سوال ۱۷۷:گزینه ۲،سوال ۲۰۴:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۵۸ هر سلول گیاهی که …………… می باشد، ………………
    فاقد هسته ـ شیره ی پرورده را به نقاط مختلف گیاه منتقل می کند.
    فاقد پروتوپلاسم زنده ـ در استحکام اندام های گیاهی نقش دارد .
    واجد دیواره ی نخستین ـ قابلیت رشد خود را در طول حیات حفظ می کند.
    دارای پوشش کوتینی ـ فاقد توانایی تولید نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید می باشد .
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۸:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۷۸ به طور معمول در همه ی گیاهان از تجزیه ی کامل یک مولکول گلوکز، ترکیبات مختلف بدون نیتروژنی پدید می آیند که ………. شوند.
    می توانند به بخش های مرده ی گیاه منتقل شده و سپس انبار
    در هر شرایطی در گیاه باقی مانده و سبب افزایش کارآئی تنفس نوری
    ممکن است طبق قوانین اسمز از طریق روزنه ها به محیط خارج دفع
    می توانند در جهت شیب تراکم خود و از طریق روزنه ها به محیط خارج وارد
  ●۲۰۰ کدام نادرست است؟
  افزایش غیرطبیعی هورمون های تیروئیدی در خون انسان سبب می شود تا ……………
    از میزان آرامش فرد کاسته شود.
    میزان نیاز فرد به بعضی از ویتامین ها افزایش یابد.
    مقدار بیشتری پیروویک اسید در سلول ها تولید شود.
    به تدریج از فعالیت پمپ سدیم ـ پتاسیم کاسته شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۸:گزینه ۴، سوال ۲۰۰:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۲۰۰ کدام موارد می توانند جمله ی زیر را تکمیل کنند؟
  همه ی سلول های فتوسنتز کننده، …………..
  الف ـ اکسیژن تولید می کنند .
  ب ـ اکسیژن مصرف می کنند.
  ج ـ رنگیزه دارند.
  دـ DNA حلقوی دارند .
    الف ـ ب
    الف ـ ج
    ب ـ د
    ج ـ د
    ✓پاسخ ها: سوال ۲۰۰:گزینه ۴

https://zistyad.ir?p=3752
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۲ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل شارش انرژی در جانداران»

dr. گفت:

مرسی بابت مطالب ارزشمندتون

پرگل گفت:

عالی بود مرسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.