تست های کنکور 90 تا 95: فصل شارش انرژی در جانداران

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●179 کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ باکتری هایی درست است که ضمن مصرف یک مولکول گلوکز، دی اکسید کربن آزاد می کنند؟
    انتقال الکترون هاى يک مولکول NADH ، به ترکيب دو کربنی
    استفاده از انرژی ذخیره شده در مولکول  NADH برای تولید ATP
    تولید یک مولکول  NADH، همزمان با تجزیهٔ یک مولکول پیروویک اسید
    تولید یک مولکولی NADH در مرحلهٔ دو فسفاته شدن یک ترکیب سه کرینی
  ●183 هرگیاهی که قادر است دی اکسید کربن را فقط………..تثبیت کند، در نور و گرمای زیاد،…………
    هنگام شب – اسیدهای آلی را به درون کلروپلاست ها انتشار می دهد.
    در ترکیب چهار کربنی – به کمک NADH ، ATP تولید می نماید.
    توسط چرخهٔ کالوین – بدون حضور اکسیژن، NADH  می سازد.
    هنگام روز – فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را افزایش می دهد.
  ●205 در هر زنجیرهٔ انتقال الکترون غشای تیلاکوئیدهای گیاه بنت قتسول، کدام اتفاق روی می دهد؟
    یون های هیدروژن بر خلاف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور می کنند.
    پیوندهای کربن – هیدروژن به کمک الکترون های پر انرژی ساخته می شوند.
    الکترون های پر انرژی به یون های هیدروژن می پیوندند.
    انرژی به طور موقت در نوعی ترکیب ذخیره می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 179:گزینه 4، سوال 183:گزینه 3، سوال 205:گزینه 4
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●163 هرگیاه که در دمای بالا و شدت زیاد نور……………..، قطعا ………………
    از افزایش دفع آب جلوگیری می کند- در هنگام شب روزنه های خود را کاملا باز می نماید.
    فرایند فتوسنتز را متوقف می سازد – می تواند به تولید ATP در غیاب اکسیژن بپردازد.
    به کندی رشد می کند- دی اکسید کربن را در دو نوع سلول خود تثبیت می کند.
    بر تنفس نوری غلبه می نماید – فتوسنتز را با کارایی بسیار پایینی انجام می دهد.
  ●175 کدام عبارت ، دربارهء واکنش های وابسته به نور در سلول های برگ یک گیاه علفی ، نادرست است؟
    انتقال الکترون های تحریک شده از P680 به P700 ، تولید ATP را به دنبال دارد.
    انرژی الکترون های برانگیخته از P700 ، پمپ غشایی تلاکوئید را فعال می کند.
    پروتئین ATP ساز، در کاهش تراکم +H درون تیلاکوئید موثر می باشد.
    کمبود الکترون های P680، با تجزیه مولکول آب جبران می گردد.
  ●187 در سلول های نگهبان روزنهء گیاهان C3 ، لازم است در گام …………..از واکنش های تثبیت دی اکسید کربن بر خلاف گام ……….از   واکنش های مرحلهءاول تنفس سلولی ، ADP………….شود.
    چهارم-چهارم-تولید
    سوم-اول-مصرف
    سوم-چهارم-مصرف
    دوم-اول-تولید
  ●201 هر سلول موجود در خون که از تقسیم سلول های بنیادی مغز استخوان ایجاد می شود، توانایی تولید و مصرف کدام دو ماده را دارد؟
    پیرووات و NADH
    NADH و FADH2
    استیل کوآنزیم A و لاکتات
    FADH2 و گلوکز
    ✓پاسخ ها: سوال 163:گزینه 2، سوال 175:گزینه 2، سوال 187:گزینه 1، سوال 201:گزینه 1
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●189 در يك سلول استوانه اي موجود در شبكيه ي انسان، ……….. نمي شود.
    پيرووات به كمك NADH، احياء
    +NAD در غشاي داخلي ميتوكندري، بازسازي
    انرژي ذخيره شده در NADH صرف توليد ATP
    NADH درون ماده ي زمينه ي سيتوپلاسم توليد
    ✓پاسخ ها: سوال 189:گزینه 1
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●167 در گياه ادريسي، ……………… مي شود .
    در مرحله ي تبديل مولكول سه كربني به قند سه كربني، NADPH توليد
    در گام سوم از مرحله ي بي هوازي تنفس، +NAD مصرف
    در مسير توليد پيرووات از تركيب شش كربني فسفات دار، ADP توليد
    در زنجيره ي انتقال الكترون، هم زمان با خروج الكترون از فتوسيستم یک NADPH مصرف
  ●171 در يك فرد سالم، هنگام فعاليت عضله ي چهار سر ران، به دنبال افزايش ……………….. در سلول، از …………….. كاسته مي شود .
    توليد استيل كوآنزيم A ـ غلظت يون هيدروژن خون
    توليد لاكتيك اسيد ـ ميزان بيكربنات خون
    توليد دي اكسيد كربن ـ ميزان توليد ATP
    مصرف اكسيژن ـ توليد اسيد كربنيك خون
  ●185 چند مورد جمله ي زير را به طور صحيحي تكميل مي كند؟
  سلول هاي مشخص شده در تصوير مي توانند …………….
  الف) با تثبيت دي اكسيد كربن، اسيد چهار كربني بسازند .
  ب) سيتريك اسيد را توليد و سپس تجزيه نمايند .
  ج) سبب فعاليت كربوكسيلازي روبيسكو شوند .
  د) تنفس نوري را به ميزان زياد انجام دهند .
zist92 (2)
    1
    2
    3
    4
  ●205 در يك سلول گيرنده ي مكانيكي گوش انسان، با مصرف يك مولكول استيل كوانزيم A ، در گام 3 ………….. گام 5، ……………. خواهد   شد.
    همانند ـ ATP توليد
    همانند ـ +NAD مصرف
    برخلاف ـ NADH توليد
    برخلاف ـ FAD مصرف
    ✓پاسخ ها: سوال 167:گزینه 2، سوال 171:گزینه 2، سوال 185:گزینه 2، سوال 205:گزینه 2
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●164 در برگ درخت بيد، درگامي از چرخه ي كالوين كه ………. مي شود، ……….. مي گردد.
    ATP  ساخته ـ تركيب 5 كربني تجزيه
    ATP  مصرف ـ تركيب شش كربني ناپايدار توليد
    قند سه كربني ساخته ـ+NADP توليد
    NADPH  مصرف ـ ATP توليد
  ●181 پروتئين هاي كانالي موجود در غشاي تيلاكوئيد حسن يوسف، با صرف انرژي …………. مي كنند.
    ATP را به ADP تبديل
    ADP را به ATP تبديل
    يون هاي هيدروژن را به تيلاكوئيد وارد
    يون هاي هيدروژن را از تيلاكوئيد خارج
    ✓پاسخ ها: سوال 164:گزینه 3، سوال 181:گزینه 2
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●164 با تبديل ………….، انرژي لازم براي افزودن گروه فسفات به ADP فراهم مي شود .
    NADH به +NAD در هنگام تثبيت دي اكسيد كربن
    تركيب پنج كربني به تركيب چهار كربني در چرخه ي كربس
    گلوكز به تركيب شش كربني فسفات دار در گـام اول گليكوليز
    مولكول سه كربني به قند سه كربني در مرحله ي تاريكي فتوسنتز
  ●168 ضمن انجام فرآيندهاي هوازي، ……….. از تجزيه ي گلوكز در درون سيتوسل توليد مي شود .
    سيتريك اسيد
    تركيب دو كربني
    دي اكسيد كربن
    تركيب سه كربني دو فسفاته
  ●193 +NADP…………
    به عنوان عضوي از زنجيره ي انتقال الكترون بر توليد ATP بي تأثير است .
    به كلروفيل در به دام انداختن نور كمك مي كند و در تجزيه ي آب توسط فتوسيستم I نقش دارد .
    در رايج ترين روش تثبيت دي اكسيد كربن، به هنگام تشكيل قند سه كربني از مولكول سه كربني توليد مي شود .
    الكترون ها را به چرخه ي كالوين منتقل مي كند و در تشكيل تركيب چهاركربني از تركيب پنج كربني نقش دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 164:گزینه 2، سوال 168:گزینه 4، سوال 193:گزینه 3


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●179 در همه ی گیاهان آوندی ، هر سلول تمایز یافتهء روپوست برگ ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟
    در پی تثبیت دی اکسید کربن جو ، یک اسید سه کربنه می سازد.
    با تولید نوعی ترکیب ثانوی، همواره حشرات مزاحم را دور می نماید.
    باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود.
    در مرحلهء بی هوازی تنفس ، دو +H تولید می نماید.
    ✓پاسخ ها: سوال 179:گزینه 4
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●159 در ساقه ي گياه نرگس، بعضي از سلول هاي بافت آوند آبكش، مي توانند ……….
    با توليد ATP، اگزالواستات را به اسيدسيتريك تبديل نمايند.
    با كمك NADPH، مرحله اي از واكنش هاي چرخه ي كالوين را انجام دهند.
    در مسير تبديل تركيب شش كربني فسفات دار به دو پيرووات، NADH بسازند.
    +H را بدون صرف انرژي به فضاي بين دو غشاي ميتوكندري وارد نمايند .
  ●165 چند مورد جمله زير را به نادرستي تكميل مي نمايد؟
  «در حين هر نوع انقباض ماهيچه ي دو سر بازو………»
  الف ـ از طول عضله كاسته مي شود.
  ب ـ به ازاي هر مولكول FADH2  ، دو مولكول ATP توليد مي شود.
  ج ـ مرحله ي بي هوازي تنفس انجام مي گيرد.
  د ـ همه ي تارهاي عضلاني هم زمان با هم منقبض مي شوند.
    1
    2
    3
    4
  ●177 با توجه به شكل روبه رو، كه به نوعي گياه C3 تعلق دارد، چند مورد عبارت زير را به نادرستي تكميل مي نمايد؟
  «بخشي كه با شماره ………….. نشان داده شده است، مي تواند ………..»
zist 93(1)
  الف ـ 1ـ در هنگام شب، دي اكسيدكربن را در واكوئل هاي خود تثبيت نمايد.
  ب ـ 2ـ با فعاليت ژن هاي خود، آنزيم هاي پوستك ساز را بسازد.
  ج ـ 3ـ با آزادسازي CO2 از اسيد چهاركربني، قند سه كربني بسازد.
  د ـ 4ـ با تبديل پيروويك اسيد به استيل كوانزيم آ ، NADH توليد نمايند.
    1
    2
    3
    4
  ●204 چند مورد جمله زير را به نادرستي تكميل مي نمايد؟
  «در انسان، مولكول هاي گلوكز مي توانند در سلول هاي ………»
  الف ـ ديافراگم، به يكديگر بپيوندند و پليمر بسازند.
  ب ـ غضروف بين مهرهاي، توليد لاكتات را افزايش دهند.
  ج ـ پوششي روده، دي اكسيدكربن و آب توليد نمايند.
  د ـ استخواني، به تركيبي شش كربني و فسفات دار تبديل شوند.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 3،سوال 165:گزینه 3،سوال 177:گزینه 2،سوال 204:گزینه 1
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●158 هر سلول گياهي كه …………… مي باشد، ………………
    فاقد هسته ـ شيره ي پرورده را به نقاط مختلف گياه منتقل مي كند.
    فاقد پروتوپلاسم زنده ـ در استحكام اندام هاي گياهي نقش دارد .
    واجد ديواره ي نخستين ـ قابليت رشد خود را در طول حيات حفظ مي كند.
    داراي پوشش كوتيني ـ فاقد توانايي توليد نيكوتين آميد آدنين دي نوكلئوتيد مي باشد .
    ✓پاسخ ها: سوال 158:گزینه 2
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●178 به طور معمول در همه ي گياهان از تجزيه ي كامل يك مولكول گلوكز، تركيبات مختلف بدون نيتروژني پديد مي آيند كه ………. شوند.
    مي توانند به بخش هاي مرده ي گياه منتقل شده و سپس انبار
    در هر شرايطي در گياه باقي مانده و سبب افزايش كارآئي تنفس نوري
    ممكن است طبق قوانين اسمز از طريق روزنه ها به محيط خارج دفع
    مي توانند در جهت شيب تراكم خود و از طريق روزنه ها به محيط خارج وارد
  ●200 كدام نادرست است؟
  افزايش غيرطبيعي هورمون هاي تيروئيدي در خون انسان سبب مي شود تا ……………
    از ميزان آرامش فرد كاسته شود.
    ميزان نياز فرد به بعضي از ويتامين ها افزايش يابد.
    مقدار بيشتري پيروويك اسيد در سلول ها توليد شود.
    به تدريج از فعاليت پمپ سديم ـ پتاسيم كاسته شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 178:گزینه 4، سوال 200:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●200 كدام موارد مي توانند جمله ي زير را تكميل كنند؟
  همه ي سلول هاي فتوسنتز كننده، …………..
  الف ـ اكسيژن توليد مي كنند .
  ب ـ اكسيژن مصرف مي كنند.
  ج ـ رنگيزه دارند.
  دـ DNA حلقوي دارند .
    الف ـ ب
    الف ـ ج
    ب ـ د
    ج ـ د
    ✓پاسخ ها: سوال 200:گزینه 4

2
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

2 دیدگاه

  • dr.
    4 سال پیش

    مرسی بابت مطالب ارزشمندتون

  • پرگل
    4 سال پیش

    عالی بود مرسی

شبکه های اجتماعی ما: