تست های کنکور 90 تا 95: فصل قارچ ها

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  173 هر قارچی که بتواند …………. پدید آورد، قطعا ………………… نیز تولید می کند.
    نوعی بیماری در انسان – هاگ جنسی
    زیگوسپورانژی با دیواره ای ضخیم – ریزوئید
    تخینه های درهم بافته فنجانی شکلی – استولون
    هاگ های غیرجنسی را بر روی بازیدی – نخینه هایی با دیوارهٔ عرضی
    ✓پاسخ ها: سوال 173:گزینه 2
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●188 ساکارومایسز سرویزیه …………..است و ………………….. نمی باشد.
    دارای ریزوئید-بیماری زا
    انگل-قادر به ایجاد استولون
    فاقد آسکوکارپ –تک سلولی
    قادر به آزادسازی دی اکسیدکربن-پرسلولی
    ✓پاسخ ها: سوال 188:گزینه 4
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  174 هر ساختار توليدمثلي جنسي در آمانيتا موسكاريا، …………
    محتوي چندين سلول ديپلوييدي است.
    بعد از ادغام هسته هاي هاپلوييدي تشكيل مي شود.
    در پي تشكيل نخينه هاي دو هسته اي به وجود مي آيد.
    همواره چهار نوع هاگ هاپلوييدي توليد مي كند.
  ●197 ريزوپوس، ………. دارد و ………. نمي باشد.
    اسپورانژ ـ انگل
    استولون ـ پرسلولي
    هاگ متحرك ـ تك سلولي
    ميسليوم ـ هتروتروف
    ✓پاسخ ها: سوال 174:گزینه 3،سوال 197:گزینه 1
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  173 در چرخه ي زندگي ريزوپوس …………….. آسكوميست پرسلولي، ……………. مي شوند .
    همانند ـ هاگ هاي غيرجنسي بيرون هاگدان و در نوك نخينه ها تشكيل
    همانند ـ هاگ هاي جنسي به مراتب بيشتر از هاگ هاي غيرجنسي توليد
    برخلاف ـ با انجام ميوز تخم و سپس ميتوز سلول هاي هاپلوئيدي، هاگ ها توليد
    برخلاف ـ سلول هاي هاپلوييدي در درون ساختار توليدمثلي جنسي روئيده
    ✓پاسخ ها: سوال 173:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●195 بيشتر آسكوميست هاي تك سلولي، ……………
    براي انسان بيماريزا مي باشند.
    ميسليوم تشكيل مي دهند .
    توانايي توليد آسك در آسكوكارپ را دارند.
    به روش غيرجنسي توليدمثل مي كنند.
  ●203 به طور معمول كپك پنيسيليوم …………..
    در توليد آنتي بيوتيك و تخمير سس سويا استفاده مي شود.
    داراي ديواره ي سلولي از جنس كيتين است و توليدمثل جنسي ندارد .
    به تنهايي از مولكول هاي آلي موجـود در محيط خود استفاده نمي كند.
    فاقد ديواره ي عرضي در نخينه است و در شرايط مساعد زيگوسپورانژ تشكيل مي دهد.
    ✓پاسخ ها: سوال 195:گزینه 4، سوال 203:گزینه 2


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  203 در چرخهء زندگی………………………،امکان وقوع پدیدهء کراسینگ اور در سلول های ……………….. وجود دارد.
    تاژک چرخان-پیکری
    قارچ چتری-سازندهء هاگ ها
    کلپ-سازندهء سلول های جنسی
    عامل مولد مالاریا- حاصل از نمو مروزوئیت ها
    ✓پاسخ ها: سوال 203:گزینه 2
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  183 هر عامل بيماريزاي گياهي كه داراي ………. است، قطعاً …………
    ريبونوكلئيك اسيد ـ توسط پروتئازها غيرفعال مي شود.
    ريبوزوم ـ به دو روش جنسي و غيرجنسي تكثير مي شود.
    آنزيم هاي گوارشي ـ در ساختار خود دو نوع اسيد هسته اي دارد.
    غشاء پلاسمايي ـ براي تنظيم بيان ژن هاي خود به عوامل رونويسي نياز دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 183:گزینه 3
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  193 در كاهوي دريايي و ريزوپوس استولونيفر، اسپورانژ…………..
    ديپلوييدي مي باشد.
    تقسيم ميوز انجام مي دهد.
    مولد زئوسپور مي باشد.
    با تقسيم ميتوز ايجاد مي شود.
  202 در چرخه ي زندگي كانديدا آلبيكنز ………….
    با الحاق نخينه ها، ساختار توليدمثل جنسي پديد مي آيد.
    وقوع نوتركيبي بدون نياز به پيدايش الل هاي جديد ممكن مي باشد.
    تشكيل هاگ هاي هاپلوييدي درون كيسه ي ميكروسكوپي غيرممكن است.
    مانند همه ي آسكوميست ها، تكثير به روش جوانه زدن نيز ديده مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 193:گزینه 4، سوال 202:گزینه 2
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  171 كدام جاندار در چرخه ي زندگي خود نمي تواند سلول جنسي تاژكدار توليد نمايد؟
    كاهوي دريايي
    كپك نوروسپورا
    كپك مخاطي پلاسموديومي
    پلاسموديوم مولد مالاريا
    ✓پاسخ ها: سوال 171:گزینه 2

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: