تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ویروس ها و باکتری ها

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۹۵ کدام گزینه، برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟
  هر ویروسی که …………………. دارد، …………………..
    اسید هسته ای از نوع   DNA – از انواع آنزیم های رونویسی کننده میزبان خود استفاده می نماید.
    آنزیم های مخصوصی به همراه – یا کمک میزبان خود، دو نوع پلیمر ساختاری می سازد.
    ساختارهای لازم برای پروتئین سازی را – تأثیر مهمی بر دنیای زنده بر جای می گذارد.
    کپسید چند وجهی – توسط وزیکول، به سلول میزبان وارد می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۵:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۹۶ هر باکتری که بتواند برای ساختن ترکیبات آلی خود، از …………….. به عنوان منبع الکترون استفاده کند، ………..
    ترکیبات غیر گوگردی – در پی تولید +NAD ، به طور مداوم ATP می سازد.
    آب- انرژی زیستی قابل استفاده خود را تنها در حضور اکسیژن به دست می آورد.
    ترکیبات گوگردی – برای باز سازی +NAD به یک ترکیب غیرآلی نیاز دارد.
    ترکیبات غیرآلی – در غشاء خود فاقد رنگیزه فتوسنتزی است.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۶:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۶۴ همه ی باکتری های ………. می توانند، ………… نمایند.
    شوره گذار ـ در غیاب اکسیژن، ATP تولید
    تثبیت کننده ی نیتروژن ـ دی اکسیدکربن جو را تثبیت
    فتواتوتروف ارغوانی ـ برای تولید ماده ی آلی، سولفید هیدروژن را مصرف
    فتواتوتروف غیرگوگردی ـ از ترکیبات آلی به عنوان منبع الکترون برای فتوسنتز، استفاده
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۴:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۶۰ کمبود …………… محیط، بر فعالیت های متابولیسمی ………….. تأثیرگذار است .
    نور ـ نیتروزوموناس
    هیدروژن سولفید ـ بعضی از ریزوبیوم ها
    دی اکسید کربن ـ سیانوباکتری ها
    اسیدهای آلی ـ هر باکتری ارغوانی
  ●۱۸۴ در هر ویروس دارای ……………… یافت می شود .
    کپسید مارپیچی، پوششِ لیپیددار
    کپسید چند وجهی، ریبونوکلئیک اسید
    دم مارپیچی، یک نوع اسید هسته ای
    دئوکسی ریبونوکلئیک اسید، آنزیم های مخصوصی
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۰:گزینه ۳، سوال ۱۸۴:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۹۹ همه ی آرکی باکتری هایی که …………..
    تولید کننده اند، در آب های شیرین زندگی می کنند.
    هالوفیل اند، در خاک های شور زندگی می کنند.
    گاز متان تولید می کنند، دیواره ی سلولی دارند.
    ترموفیل اند، دمای بین ۸۰ تا ۱۲۰ درجه را به خوبی تحمل می کنند.
    ✓پاسخ ها:  سوال ۱۹۹:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۷۴ هر باکتری که دارای …………. است، ……….. دارد .
     پیلی ـ ریبوزوم
    غشای پلاسمایی ـ دیواره ی سلولی
    ناحیه ی نوکلئوییدی ـ آندوسپور
    دیواره ی پپتیدوگلیکانی ـ تنفس هوازی

    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۴:گزینه ۱


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۹۳ چند مورد ، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟
  هر ویروسی که بتواند از طریق شکاف های کوچک دیواره ، به سلول میزبان وارد گردد،ممکن است……
  الف-پوشش لیپیدی خود را پیوسته حفظ نماید.
  ب-در پی فعالیت پلاسموسیت ها غیرفعال شود.
  ج-از طریق سلول های غیر زنده،در بدن میزبان منتشر شود.
  د-تحت تاثیر بعضی بازدارنده ها،متابولیسم خود را متوقف نماید.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۳:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۸۳ هر عامل بیماریزای گیاهی که دارای ………. است، قطعاً …………
    ریبونوکلئیک اسید ـ توسط پروتئازها غیرفعال می شود.
    ریبوزوم ـ به دو روش جنسی و غیرجنسی تکثیر می شود.
    آنزیم های گوارشی ـ در ساختار خود دو نوع اسید هسته ای دارد.
    غشاء پلاسمایی ـ برای تنظیم بیان ژن های خود به عوامل رونویسی نیاز دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۳:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۹۷ کورینه باکتریوم دیفتریا …………….. کلستریدیوم بوتولینم می تواند ………………..
    همانند ـ به روش رنگ آمیزی گرم، پاسخ منفی دهد .
    برخلاف ـ در شرایط بی هوازی آندوسپور بسازد .
    برخلاف ـ با ترشح سم، بعضی اندام های بدن را تحت تأثیر قرار دهد .
    همانند ـ DNA پلیمراز را در مجاورت کروموزوم بسازد.
  ●۲۰۳ در برخی از سلول های پوست انسان، تظاهرات بیماری تبخال قابل رویت است، می توان گفت که این سلول ها پس از آنکه در معرض   حمله ی عامل بیماریزا قرار گرفتند، ……………
    در مقابله با عملکرد آنزیم های متابولیسمی میکروب مربوطه ناتوان گردیدند .
    فقط توانستند ژن های ویروسی را در درون کروموزوم خود جای دهند .
     به سبب تولید اینترفرون نسبت به ویروس مقاوم گشتند .
    ژن ها و پروتئین های ویروسی را سنتز نمودند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۷:گزینه ۴، سوال ۲۰۳:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۶۹ عامل مولد بیماری ذات الریه، …………… دارد.
    در اطراف بخشی از سیتوپلاسم خود کپسول
    از نظر آنزیم رونویسی کننده به مخمر نان شباهت
    توانایی تبدیل مولکول های غیرآلی به مولکول های آلی را
    در دیواره ی خود ترکیبی از دو نوع پلیمر
  ●۱۷۶ در هیچ  کدام از باکتری ها، امکان ………….. وجود ندارد.
    دریافت ماده ی ژنتیکی از محیط خارج
    مقاومت در شرایط نامطلوب محیطی
    اتصال مولکول DNA به غشای پلاسمایی
    تقسیم شدن پس از تکثیر میکروتوبول ها
  ●۱۸۳ همه ی باکتری ها و قارچ ها ………….
    دیواره ای از جنس پلی ساکارید دارند.
    دارای دو نوع ریبوزوم می باشند.
    واکنش های گلیکولیز را انجام می دهند.
    در شرایط نامساعد هاگ مقاوم می سازند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۹:گزینه ۴، سوال ۱۷۶:گزینه ۴، سوال ۱۸۳:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۷۹ کدام عبارت صحیح است؟
    ژن های پروپیونی باکتریوم آکنس بر خلاف ژن های متانوژن، دارای قطعات اینترون می باشند .
    آنابنا همانند ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن جو نقش دارد و از نظر شیوه ی کسب انرژی متفاوتند .
    استافیلوکوکوس اورئوس برخلاف کلستریدیوم بوتولینم میتواند در محیط های بی هوازی رشد کند .
    کورینه باکتریوم دیفتریا همانند مایکو باکتریوم توبرکلوسیز، با تولید اندوتوکسین بر قلب و اعصاب فرد تأثیر می گذارد .
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۹:گزینه ۲

https://zistyad.ir?p=3755
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۲ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل ویروس ها و باکتری ها»

خاطره قلی پور گفت:

خیلی عالی بود تست ها استاندار بودن

حدیثا گفت:

عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.