تست های کنکور 90 تا 95: فصل ویروس ها و باکتری ها

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●195 کدام گزینه، برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟
  هر ویروسی که …………………. دارد، …………………..
    اسید هسته ای از نوع   DNA – از انواع آنزیم های رونویسی کننده میزبان خود استفاده می نماید.
    آنزیم های مخصوصی به همراه – یا کمک میزبان خود، دو نوع پلیمر ساختاری می سازد.
    ساختارهای لازم برای پروتئین سازی را – تأثیر مهمی بر دنیای زنده بر جای می گذارد.
    کپسید چند وجهی – توسط وزیکول، به سلول میزبان وارد می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 195:گزینه 2
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●196 هر باکتری که بتواند برای ساختن ترکیبات آلی خود، از …………….. به عنوان منبع الکترون استفاده کند، ………..
    ترکیبات غیر گوگردی – در پی تولید +NAD ، به طور مداوم ATP می سازد.
    آب- انرژی زیستی قابل استفاده خود را تنها در حضور اکسیژن به دست می آورد.
    ترکیبات گوگردی – برای باز سازی +NAD به یک ترکیب غیرآلی نیاز دارد.
    ترکیبات غیرآلی – در غشاء خود فاقد رنگیزه فتوسنتزی است.
    ✓پاسخ ها: سوال 196:گزینه 1
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●164 همه ي باكتري هاي ………. مي توانند، ………… نمايند.
    شوره گذار ـ در غياب اكسيژن، ATP توليد
    تثبيت كننده ي نيتروژن ـ دي اكسيدكربن جو را تثبيت
    فتواتوتروف ارغواني ـ براي توليد ماده ي آلي، سولفيد هيدروژن را مصرف
    فتواتوتروف غيرگوگردي ـ از تركيبات آلي به عنوان منبع الكترون براي فتوسنتز، استفاده
    ✓پاسخ ها: سوال 164:گزینه 1
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●160 كمبود …………… محيط، بر فعاليت هاي متابوليسمي ………….. تأثيرگذار است .
    نور ـ نيتروزوموناس
    هيدروژن سولفيد ـ بعضي از ريزوبيوم ها
    دي اكسيد كربن ـ سيانوباكتري ها
    اسيدهاي آلي ـ هر باكتري ارغواني
  ●184 در هر ويروس داراي ……………… يافت مي شود .
    كپسيد مارپيچي، پوششِ ليپيددار
    كپسيد چند وجهي، ريبونوكلئيك اسيد
    دم مارپيچي، يك نوع اسيد هسته اي
    دئوكسي ريبونوكلئيك اسيد، آنزيم هاي مخصوصي
    ✓پاسخ ها: سوال 160:گزینه 3، سوال 184:گزینه 3
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●199 همه ي آركي باكتري هايي كه …………..
    توليد كننده اند، در آب هاي شيرين زندگي مي كنند.
    هالوفيل اند، در خاك هاي شور زندگي مي كنند.
    گاز متان توليد مي كنند، ديواره ي سلولي دارند.
    ترموفيل اند، دماي بين 80 تا 120 درجه را به خوبي تحمل مي كنند.
    ✓پاسخ ها:  سوال 199:گزینه 3
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●174 هر باكتري كه داراي …………. است، ……….. دارد .
     پيلي ـ ريبوزوم
    غشاي پلاسمايي ـ ديواره ي سلولي
    ناحيه ي نوكلئوييدي ـ آندوسپور
    ديواره ي پپتيدوگليكاني ـ تنفس هوازي

    ✓پاسخ ها: سوال 174:گزینه 1


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●193 چند مورد ، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟
  هر ویروسی که بتواند از طریق شکاف های کوچک دیواره ، به سلول میزبان وارد گردد،ممکن است……
  الف-پوشش لیپیدی خود را پیوسته حفظ نماید.
  ب-در پی فعالیت پلاسموسیت ها غیرفعال شود.
  ج-از طریق سلول های غیر زنده،در بدن میزبان منتشر شود.
  د-تحت تاثیر بعضی بازدارنده ها،متابولیسم خود را متوقف نماید.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 193:گزینه 3
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●183 هر عامل بيماريزاي گياهي كه داراي ………. است، قطعاً …………
    ريبونوكلئيك اسيد ـ توسط پروتئازها غيرفعال مي شود.
    ريبوزوم ـ به دو روش جنسي و غيرجنسي تكثير مي شود.
    آنزيم هاي گوارشي ـ در ساختار خود دو نوع اسيد هسته اي دارد.
    غشاء پلاسمايي ـ براي تنظيم بيان ژن هاي خود به عوامل رونويسي نياز دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 183:گزینه 3
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●197 كورينه باكتريوم ديفتريا …………….. كلستريديوم بوتولينم مي تواند ………………..
    همانند ـ به روش رنگ آميزي گرم، پاسخ منفي دهد .
    برخلاف ـ در شرايط بي هوازي آندوسپور بسازد .
    برخلاف ـ با ترشح سم، بعضي اندام هاي بدن را تحت تأثير قرار دهد .
    همانند ـ DNA پليمراز را در مجاورت كروموزوم بسازد.
  ●203 در برخي از سلول هاي پوست انسان، تظاهرات بيماري تبخال قابل رويت است، مي توان گفت كه اين سلول ها پس از آنكه در معرض   حمله ي عامل بيماريزا قرار گرفتند، ……………
    در مقابله با عملكرد آنزيم هاي متابوليسمي ميكروب مربوطه ناتوان گرديدند .
    فقط توانستند ژن هاي ويروسي را در درون كروموزوم خود جاي دهند .
     به سبب توليد اينترفرون نسبت به ويروس مقاوم گشتند .
    ژن ها و پروتئين هاي ويروسي را سنتز نمودند.
    ✓پاسخ ها: سوال 197:گزینه 4، سوال 203:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●169 عامل مولد بيماري ذات الريه، …………… دارد.
    در اطراف بخشي از سيتوپلاسم خود كپسول
    از نظر آنزيم رونويسي كننده به مخمر نان شباهت
    توانايي تبديل مولكول هاي غيرآلي به مولكول هاي آلي را
    در ديواره ي خود تركيبي از دو نوع پليمر
  ●176 در هيچ  كدام از باكتري ها، امكان ………….. وجود ندارد.
    دريافت ماده ي ژنتيكي از محيط خارج
    مقاومت در شرايط نامطلوب محيطي
    اتصال مولكول DNA به غشاي پلاسمايي
    تقسيم شدن پس از تكثير ميكروتوبول ها
  ●183 همه ي باكتري ها و قارچ ها ………….
    ديواره اي از جنس پلي ساكاريد دارند.
    داراي دو نوع ريبوزوم مي باشند.
    واكنش هاي گليكوليز را انجام مي دهند.
    در شرايط نامساعد هاگ مقاوم مي سازند.
    ✓پاسخ ها: سوال 169:گزینه 4، سوال 176:گزینه 4، سوال 183:گزینه 3
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●179 كدام عبارت صحيح است؟
    ژن هاي پروپيوني باكتريوم آكنس بر خلاف ژن هاي متانوژن، داراي قطعات اينترون مي باشند .
    آنابنا همانند ريزوبيوم در تثبيت نيتروژن جو نقش دارد و از نظر شيوه ي كسب انرژي متفاوتند .
    استافيلوكوكوس اورئوس برخلاف كلستريديوم بوتولينم ميتواند در محيط هاي بي هوازي رشد كند .
    كورينه باكتريوم ديفتريا همانند مايكو باكتريوم توبركلوسيز، با توليد اندوتوكسين بر قلب و اعصاب فرد تأثير مي گذارد .
    ✓پاسخ ها: سوال 179:گزینه 2

2
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

2 دیدگاه

  • خاطره قلی پور
    6 سال پیش

    خیلی عالی بود تست ها استاندار بودن

  • حدیثا
    5 سال پیش

    عالی

شبکه های اجتماعی ما: