۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲,۵۰۹ آغازیان , تست های طبقه بندی شده
تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل آغازیان

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ۱۸۱ به طور معمول کدام عبارت، دربارهٔ چرخهٔ زندگی پلاسمودیوم مولد مالاریا درست است؟
    اسپوروزوئیت ها همانند گامت ها در غدد بزاقی پشه یافت می شوند.
    گامت ها برخلاف گامتوسیت ها فقط در بدن یک میزبان تولید می شوند.
    گامتوسیت ها همانند مروزوئیت ها فقط در بدن یک میزبان یافت می شوند.
    مروزوئیت ها برخلاف اسپوروزوئیت ها در داخل سلول های بدون هسته تغییر می یابند.
  ۱۹۷ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
  در چرخهٔ زندگی کاهوی دریایی، هر سلول ………….
    که متعلق به ساختار تولید مثلی پر سلولی است، می تواند تعدادی سلول متحرک فتوسنتز کتتده بسازد.
    که جزئی از ساختار پرسلولی است، می تواند تحت تاثیر کراسینگ اور قرار گیرد.
    دیپلوئیدی تولید مثلی، می تواند سلول های هاپلوئیدی تاژک دار بسازد.
    دیپلوئیدی، می تواند سلول هایی با توانایی انجام میوز بسازد.
  ۲۰۱ کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
  با توجه به بخشی از چرخهٔ زندگی ……………، می توان بیان داشت که در شرایط محیطی مناسب، قطعا …………. را می سازند.
    کلامیدوموناس – سلول های بالغ میوز نموده و زئوسپورها
    اسپیروژیر – زیگوت ها رویش نموده و رشته های دیپلوئیدی
    کپک های مخاطی – هاگ ها رویش نموده و سلول های متحرکی
    جلبک های قهوه ای – رویان ها میتوز نموده و اسپوروفیت های بالغ
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۱:گزینه ۴، سوال ۱۹۷:گزینه ۳، سوال ۲۰۱:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۶۷ درچرخهء زندگی کاهوی دریایی ، هر سلول هاپلوئیدی……………
    تاژکدار ، توانایی هم جوشی با سلول نظیر خود را دارد.
    تاژکدار ، به ساختار پرسلولی گامتوفیتی تبدیل می شود.
    بدون تاژک ، از میوز سلولی با دو مجموعه کرموزوم به وجود می آید.
    بدون تاژک ، حاصل تقسیم میتوز سلولی با یک مجموعه کروموزوم است.
  ۱۷۰ هر کپک مخاطی که …………. دارد ، در شرایطی می تواند ……………..
    تاحدی قابلیت تحرک – هاگ را درون کپسول خود برویاند.
    توانایی تولید سلول های هاپلوئید را – سلول جنسی تاژک دار بسازد.
    تودهء سیتوپلاسمی چند هسته ای _ از طریق میتوز تکثیر شود.
    توانایی تولید سلول آمیبی شکل را – به توده های متعددی تقسیم شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۷:گزینه ۴، سوال ۱۷۰:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۷۱ در چرخه ی زندگی کلامیدوموناس همانند کاهوی دریایی، …………
    تنها در شرایط مساعد زیگوت تشکیل می شود.
    هر سلول هاپلوییدی، از میوز سلول دیپلوییدی به وجود می آید.
    از تقسیم زیگوت، ساختاری با سلول های دیپلوییدی به وجود می آید.
    در پی تقسیم میوز هر سلول دیپلوییدی، سلول های تاژکدار ایجاد می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۱:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ۱۷۰ همه ی آغازیانِ دارای …………….
    شکل های غیرمتعارف، پوشش غیرسلولزی دارند .
    کلروفیل، در شرایطی می توانند ساختار پرسلولی n کروموزومی بسازند .
    هاگ مقاوم، مواد آلی مورد نیاز خود را از پیکر زنده جانداران به دست می آورند .
    لکه ی چشمی، می توانند دوک تقسیم را در بیرون هسته تشکیل دهند .
  ۱۷۶ چند مورد میتواند جمله ی زیر را به طور نادرستی تکمیل نماید؟
  هر جانداری که بتواند به واسطه ی برآمدگی های سیتوپلاسمی خود حرکت نماید، ……………. .
  الف ـ زندگی آزاد دارد.
  ب ـ دیواره سلولیِ قابل انعطاف دارد .
  ج ـ فقط به روش غیرجنسی تولیدمثل می کند.
  د ـ گوارش درون سلولی و برون سلولی دارد.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
  ۱۹۳ در چرخه ی زندگی کاهوی دریایی، هر ساختار پرسلولی …………
    توانایی انجام تقسیم میوز را دارد.
    از سلول های دیپلوییدی تشکیل شده است .
    می تواند سلول های متحرکِ هاپلوییدی بسازد.
    سازنده ی سلول هایی است که توانایی لقاح دارند .
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۰:گزینه ۴، سوال ۱۷۶:گزینه ۴، سوال ۱۹۳:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ۱۷۹ همه ی کپک های مخاطی ……………
    با ترکیب گامت های تاژکدار زیگوت می سازند.
    سلول های تک هسته ای و هاپلوییدی تولید می کنند.
    به دنبال رویش هاگ، توده های پلاسمودیومی ایجاد می کنند.
    پیوسته تحرک دارند و از باکتری ها تغذیه می کنند.
  ۱۹۶ بیشتر آمیب ها ……………
    آزادزی هستند.
    دیواره ی سلولی ندارند.
    تقسیم میتوز انجام می دهند.
    قادر به تولید زیگوت نمی باشند.
  ۱۹۷ در چرخه ی زندگی کلامیدوموناس، ………….. ممکن نمی باشد.
    تولید هاگ با تقسیم میتوز
    تولید گامت با تقسیم میوز
    تولید زئوسپور در شرایط مساعد
    وجود تنوع در گامت های ملحق شده
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۹:گزینه ۲، سوال ۱۹۶:گزینه ۱، سوال ۱۹۷:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ۱۶۷ اوگلنا …………..
    در انتهای دو تاژک بلندش، لکه ی چشمی دارد.
    از طریق هم یوغی و مبادله ی مواد ژنی تولیدمثل می کند.
    ارتباط خویشاوندی آشکاری با تاژکداران جانوری دارد.
    پوشش سلولزی دارد که اغلب با سیلیس پوشیده شده است.
  ۱۹۷ کدام عبارت صحیح است؟
    بسیاری از پلانکتون های آب شور، از جلبک های قرمز هستند .
    بسیاری از جلبک های سبزِ ساکن آب شیرین، پرسلولی هستند .
    اکثر جلبک های قرمز برای تهیه ی آگار مورد استفاده قرار می گیرند .
    در تعدادی از جلبک های سبز، گامت های تاژکدار به روش هم جوشی به یکدیگر ملحق می شوند .
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۷:گزینه ۳، سوال ۱۹۷:گزینه ۴


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ۱۶۵ چند مورد، ویژگی مشترک اعضای سه شاخهٔ عمدهٔ تاژکداران را نشان می دهد؟
  هر زاده، یک نسخه از تمامی ژن های والد خود را دریافت می کند.
  گاز اکسیژن دفع شده از پیکر آن ها، حاصل تجزیه مولکول های آب است.
  در پی نوترکیبی گامت های آن ها، مادهٔ خام انتخاب طبیعی تامین می گردد.
  در طول DNA هستهٔ آنها، دو راهی های همانند سازی مختلفی تشکیل می شود.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۵:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ۲۰۳ در چرخهء زندگی………………………،امکان وقوع پدیدهء کراسینگ اور در سلول های ……………….. وجود دارد.
    تاژک چرخان-پیکری
    قارچ چتری-سازندهء هاگ ها
    کلپ-سازندهء سلول های جنسی
    عامل مولد مالاریا- حاصل از نمو مروزوئیت ها
    ✓پاسخ ها: سوال ۲۰۳:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ۱۸۳ هر عامل بیماریزای گیاهی که دارای ………. است، قطعاً …………
    ریبونوکلئیک اسید ـ توسط پروتئازها غیرفعال می شود.
    ریبوزوم ـ به دو روش جنسی و غیرجنسی تکثیر می شود.
    آنزیم های گوارشی ـ در ساختار خود دو نوع اسید هسته ای دارد.
    غشاء پلاسمایی ـ برای تنظیم بیان ژن های خود به عوامل رونویسی نیاز دارد.
  ●۱۸۶ چند مورد جمله ی زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟
  « هر جاندار آغازی که ………. دارد، ……… »
  الف ـ توانایی تولید پلاسمودیوم را ـ نوعی هاگ مقاوم تولید می کند.
  ب ـ ظاهر حلزونی شکل ـ اکسیژن محیط را افزایش می دهد.
  ج ـ دیواره سیلیسی ـ در هسته ی خود، تعدادی نوکلئوزوم را جای داده است.
  د ـ شیار دهانی و دیواره ی انعطاف پذیر ـ دارای چرخه ی زندگی از نوع تناوب نسل است.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۳:گزینه ۳، سوال ۱۸۶:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ۱۹۳ در کاهوی دریایی و ریزوپوس استولونیفر، اسپورانژ…………..
    دیپلوییدی می باشد.
    تقسیم میوز انجام می دهد.
    مولد زئوسپور می باشد.
    با تقسیم میتوز ایجاد می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۳:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ۱۵۹ کدام جاندار در محیط زیست خود بیشتر اوقات به تکیه گاه چسبیده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذایی مورد نیاز خود را با   گوارش برون سلولی و درون سلولی تأمین می کند؟
    هیدر
    اسفنج
    کشتی چسب
    کپک مخاطی سلولی
  ۱۷۱ کدام جاندار در چرخه ی زندگی خود نمی تواند سلول جنسی تاژکدار تولید نماید؟
    کاهوی دریایی
    کپک نوروسپورا
    کپک مخاطی پلاسمودیومی
    پلاسمودیوم مولد مالاریا
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۱، سوال ۱۷۱:گزینه ۲

https://zistyad.ir?p=3466
زیست یاد

دیدگاه کاربران

یک پاسخ به «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل آغازیان»

محمد گفت:

تروخدا نیگا چقد ساده اومده از آغازیان ..!!! تو کنکور ازمایشیا اینقد میپیچوننش!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.