تست های کنکور 90 تا 95: فصل آغازیان

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  181 به طور معمول کدام عبارت، دربارهٔ چرخهٔ زندگی پلاسمودیوم مولد مالاریا درست است؟
    اسپوروزوئیت ها همانند گامت ها در غدد بزاقی پشه یافت می شوند.
    گامت ها برخلاف گامتوسیت ها فقط در بدن یک میزبان تولید می شوند.
    گامتوسیت ها همانند مروزوئیت ها فقط در بدن یک میزبان یافت می شوند.
    مروزوئیت ها برخلاف اسپوروزوئیت ها در داخل سلول های بدون هسته تغییر می یابند.
  197 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
  در چرخهٔ زندگی کاهوی دریایی، هر سلول ………….
    که متعلق به ساختار تولید مثلی پر سلولی است، می تواند تعدادی سلول متحرک فتوسنتز کتتده بسازد.
    که جزئی از ساختار پرسلولی است، می تواند تحت تاثیر کراسینگ اور قرار گیرد.
    دیپلوئیدی تولید مثلی، می تواند سلول های هاپلوئیدی تاژک دار بسازد.
    دیپلوئیدی، می تواند سلول هایی با توانایی انجام میوز بسازد.
  201 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
  با توجه به بخشی از چرخهٔ زندگی ……………، می توان بیان داشت که در شرایط محیطی مناسب، قطعا …………. را می سازند.
    کلامیدوموناس – سلول های بالغ میوز نموده و زئوسپورها
    اسپیروژیر – زیگوت ها رویش نموده و رشته های دیپلوئیدی
    کپک های مخاطی – هاگ ها رویش نموده و سلول های متحرکی
    جلبک های قهوه ای – رویان ها میتوز نموده و اسپوروفیت های بالغ
    ✓پاسخ ها: سوال 181:گزینه 4، سوال 197:گزینه 3، سوال 201:گزینه 3
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●167 درچرخهء زندگی کاهوی دریایی ، هر سلول هاپلوئیدی……………
    تاژکدار ، توانایی هم جوشی با سلول نظیر خود را دارد.
    تاژکدار ، به ساختار پرسلولی گامتوفیتی تبدیل می شود.
    بدون تاژک ، از میوز سلولی با دو مجموعه کرموزوم به وجود می آید.
    بدون تاژک ، حاصل تقسیم میتوز سلولی با یک مجموعه کروموزوم است.
  170 هر کپک مخاطی که …………. دارد ، در شرایطی می تواند ……………..
    تاحدی قابلیت تحرک – هاگ را درون کپسول خود برویاند.
    توانایی تولید سلول های هاپلوئید را – سلول جنسی تاژک دار بسازد.
    تودهء سیتوپلاسمی چند هسته ای _ از طریق میتوز تکثیر شود.
    توانایی تولید سلول آمیبی شکل را – به توده های متعددی تقسیم شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 167:گزینه 4، سوال 170:گزینه 3
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●171 در چرخه ي زندگي كلاميدوموناس همانند كاهوي دريايي، …………
    تنها در شرايط مساعد زيگوت تشكيل مي شود.
    هر سلول هاپلوييدي، از ميوز سلول ديپلوييدي به وجود مي آيد.
    از تقسيم زيگوت، ساختاري با سلول هاي ديپلوييدي به وجود مي آيد.
    در پي تقسيم ميوز هر سلول ديپلوييدي، سلول هاي تاژكدار ايجاد مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 171:گزینه 4
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  170 همه ي آغازيانِ داراي …………….
    شكل هاي غيرمتعارف، پوشش غيرسلولزي دارند .
    كلروفيل، در شرايطي مي توانند ساختار پرسلولي n كروموزومي بسازند .
    هاگ مقاوم، مواد آلي مورد نياز خود را از پيكر زنده جانداران به دست مي آورند .
    لكه ي چشمي، مي توانند دوك تقسيم را در بيرون هسته تشكيل دهند .
  176 چند مورد ميتواند جمله ي زير را به طور نادرستي تكميل نمايد؟
  هر جانداري كه بتواند به واسطه ي برآمدگي هاي سيتوپلاسمي خود حركت نمايد، ……………. .
  الف ـ زندگي آزاد دارد.
  ب ـ ديواره سلوليِ قابل انعطاف دارد .
  ج ـ فقط به روش غيرجنسي توليدمثل مي كند.
  د ـ گوارش درون سلولي و برون سلولي دارد.
    1
    2
    3
    4
  193 در چرخه ي زندگي كاهوي دريايي، هر ساختار پرسلولي …………
    توانايي انجام تقسيم ميوز را دارد.
    از سلول هاي ديپلوييدي تشكيل شده است .
    مي تواند سلول هاي متحركِ هاپلوييدي بسازد.
    سازنده ي سلول هايي است كه توانايي لقاح دارند .
    ✓پاسخ ها: سوال 170:گزینه 4، سوال 176:گزینه 4، سوال 193:گزینه 3
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  179 همه ي كپك هاي مخاطي ……………
    با تركيب گامت هاي تاژكدار زيگوت مي سازند.
    سلول هاي تك هسته اي و هاپلوييدي توليد مي كنند.
    به دنبال رويش هاگ، توده هاي پلاسموديومي ايجاد مي كنند.
    پيوسته تحرك دارند و از باكتري ها تغذيه مي كنند.
  196 بيشتر آميب ها ……………
    آزادزي هستند.
    ديواره ي سلولي ندارند.
    تقسيم ميتوز انجام مي دهند.
    قادر به توليد زيگوت نمي باشند.
  197 در چرخه ي زندگي كلاميدوموناس، ………….. ممكن نمي باشد.
    توليد هاگ با تقسيم ميتوز
    توليد گامت با تقسيم ميوز
    توليد زئوسپور در شرايط مساعد
    وجود تنوع در گامت هاي ملحق شده
    ✓پاسخ ها: سوال 179:گزینه 2، سوال 196:گزینه 1، سوال 197:گزینه 2
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  167 اوگلنا …………..
    در انتهاي دو تاژك بلندش، لكه ي چشمي دارد.
    از طريق هم يوغي و مبادله ي مواد ژني توليدمثل مي كند.
    ارتباط خويشاوندي آشكاري با تاژكداران جانوري دارد.
    پوشش سلولزي دارد كه اغلب با سيليس پوشيده شده است.
  197 كدام عبارت صحيح است؟
    بسياري از پلانكتون هاي آب شور، از جلبك هاي قرمز هستند .
    بسياري از جلبك هاي سبزِ ساكن آب شيرين، پرسلولي هستند .
    اكثر جلبك هاي قرمز براي تهيه ي آگار مورد استفاده قرار مي گيرند .
    در تعدادي از جلبك هاي سبز، گامت هاي تاژكدار به روش هم جوشي به يكديگر ملحق مي شوند .
    ✓پاسخ ها: سوال 167:گزینه 3، سوال 197:گزینه 4


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  165 چند مورد، ویژگی مشترک اعضای سه شاخهٔ عمدهٔ تاژکداران را نشان می دهد؟
  هر زاده، یک نسخه از تمامی ژن های والد خود را دریافت می کند.
  گاز اکسیژن دفع شده از پیکر آن ها، حاصل تجزیه مولکول های آب است.
  در پی نوترکیبی گامت های آن ها، مادهٔ خام انتخاب طبیعی تامین می گردد.
  در طول DNA هستهٔ آنها، دو راهی های همانند سازی مختلفی تشکیل می شود.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 165:گزینه 1
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  203 در چرخهء زندگی………………………،امکان وقوع پدیدهء کراسینگ اور در سلول های ……………….. وجود دارد.
    تاژک چرخان-پیکری
    قارچ چتری-سازندهء هاگ ها
    کلپ-سازندهء سلول های جنسی
    عامل مولد مالاریا- حاصل از نمو مروزوئیت ها
    ✓پاسخ ها: سوال 203:گزینه 2
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  183 هر عامل بيماريزاي گياهي كه داراي ………. است، قطعاً …………
    ريبونوكلئيك اسيد ـ توسط پروتئازها غيرفعال مي شود.
    ريبوزوم ـ به دو روش جنسي و غيرجنسي تكثير مي شود.
    آنزيم هاي گوارشي ـ در ساختار خود دو نوع اسيد هسته اي دارد.
    غشاء پلاسمايي ـ براي تنظيم بيان ژن هاي خود به عوامل رونويسي نياز دارد.
  ●186 چند مورد جمله ي زير را به طور درستي تكميل مي كند؟
  « هر جاندار آغازي كه ………. دارد، ……… »
  الف ـ توانايي توليد پلاسموديوم را ـ نوعي هاگ مقاوم توليد مي كند.
  ب ـ ظاهر حلزوني شكل ـ اكسيژن محيط را افزايش مي دهد.
  ج ـ ديواره سيليسي ـ در هسته ي خود، تعدادي نوكلئوزوم را جاي داده است.
  د ـ شيار دهاني و ديواره ي انعطاف پذير ـ داراي چرخه ي زندگي از نوع تناوب نسل است.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 183:گزینه 3، سوال 186:گزینه 2
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  193 در كاهوي دريايي و ريزوپوس استولونيفر، اسپورانژ…………..
    ديپلوييدي مي باشد.
    تقسيم ميوز انجام مي دهد.
    مولد زئوسپور مي باشد.
    با تقسيم ميتوز ايجاد مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 193:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  159 كدام جاندار در محيط زيست خود بيشتر اوقات به تكيه گاه چسبيده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذايي مورد نياز خود را با   گوارش برون سلولي و درون سلولي تأمين مي كند؟
    هيدر
    اسفنج
    كشتي چسب
    كپك مخاطي سلولي
  171 كدام جاندار در چرخه ي زندگي خود نمي تواند سلول جنسي تاژكدار توليد نمايد؟
    كاهوي دريايي
    كپك نوروسپورا
    كپك مخاطي پلاسموديومي
    پلاسموديوم مولد مالاريا
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 1، سوال 171:گزینه 2

1
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

یک دیدگاه

  • 5 سال پیش

    تروخدا نیگا چقد ساده اومده از آغازیان ..!!! تو کنکور ازمایشیا اینقد میپیچوننش!

شبکه های اجتماعی ما: