خلاصه فصل: گوارش و جذب مواد (گفتار 2)

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل:
گفتار 2) ساختار و عملکرد لولهء گوارش


راهنمای زیست یاد :
۱) علایم ترتیب بندی مطالب : ۱) ، ❶ ، ● ، ▲ ، ■ ، ◆ ، ○
۲) مطالب با رنگ: مطالب فصل کتاب درسی:برای دانش آموزان، مطالب مرتبط از فصل های دیگر کتاب های درسی:برای کنکوری ها، مطالب خارج از کتاب های درسی:برای توضیح بیشتر مطالب


گفتار 2) ساختار و عملکرد لولهء گوارش
  ●دستگاه گوارش از لولهٔ گوارش و اندام های دیگر مرتبط با آن تشکیل شده است.
  ●لولهٔ گوارش←لولهٔ پیوسته از دهان تا مخرج
  ●قسمت های مختلف لولهٔ گوارش: دهان←حلق←مری←معده←رودهٔ باریک←رودهٔ بزرگ←راست روده←مخرج
  ●اندام های مرتبط با لولهٔ گوارش: غده های بزاقی، پانکراس (لوزالمعده)، کبد و کیسهٔ صفرا← ترشحات این اندام ها در گوارش غذا نقش   دارند.
  ●اسفنکتر (بنداره):
    ▲بخش های مختلف لولهٔ گوارش از هم جدا می کنند.
    ▲جنس بنداره یا اسفنکتر←ماهیچهٔ حلقوی
    ▲ویژگی های بنداره←دریچه های همیشه منقبض و منفذ آن ها بسته، فقط هنگام عبور غذا باز هستند.
    ▲نقش←از برگشت محتویات لوله به بخش قبلی، جلوگیری می کنند.
      ■مثال: در انتهای لولهٔ گوارش دو بنداره به ترتیب از نوع ماهیچهٔ صاف و مخطط وجود دارد که هنگام دفع باز می شوند، بندارهٔ ابتدای مری،       بندارهٔ انتهای مری، بندارهٔ پیلور (بین معده و رودهٔ باریک) و بندارهٔ انتهای رودهٔ باریک
عمیق تر یادبگیرید:
ویدیوهای آموزشی :❻اندام های دستگاه گوارش


❶ساختار و حرکات لولهء گوارش:
  ●ساختار لولهء گوارش:
    ▲دیوارهٔ بخش های مختلف لولهٔ گوارش، ساختار مشابهی دارند.
    ▲لولهٔ گوارش، ۴ لایه دارد و هر لایه، از انواع بافت ها تشکیل شده
    ▲چهار لایهٔ دیوارهٔ لوله گوارش از خارج به داخل:
      ■لایهٔ بیرونی:
        ◆خارجی ترین لایهٔ دیوارهٔ لولهٔ گوارش
        ◆بافت های سازنده←بافت پیوندی سست همراه با بافت پوششی یا بدون آن، بافت چربی و رگ ها
        ◆لایهٔ بیرونی دیوارهٔ لولهٔ گوارش، بخشی از صفاق است.
        ◆صفاق←پرده ی وصل کننده ی اندام های درون شکم از خارج به هم
      ■لایهٔ ماهیچه ای:
        ◆انواع:
          ○نوع مخطط←در دهان، حلق، ابتدای مری و دریچهٔ خارجی مخرج
          ○نوع صاف←(به شکل های طولی و حلقوی) در بخش های دیگر لولهٔ گوارش
        ◆بافت های سازنده←بافت ماهیچه ای، بافت پیوندی سست، شبکه ای از یاخته های عصبی و رگ های خونی
        ◆وظیفه←انقباض ماهیچه ها←موجب خرد و نرم شدن غذا، مخلوط شدن آن با شیره های گوارشی و حرکت محتویات لوله
        ◆استثنا: دیوارهٔ معده یک لایه یاختهٔ ماهیچه ای بیشتر دارد.
      ■زیرمخاط (لایهٔ زیرمخاطی):
        ◆بافت های سازنده←بافت پیوندی سست، رگ های فراوان و شبکه ای از یاخته های عصبی
        ◆وظیفه←موجب چسبیدن مخاط، روی لایهٔ ماهیچه ای←به راحتی روی آن بلغزد یا چین بخورد.
      ■مخاط (لایهٔ مخاطی):
        ◆بافت های سازنده←بافت پوششی، بافت پیوندی سست، رگ ها و یاخته های ماهیچهٔ صاف
        ◆داخلی ترین یاخته های مخاط←یاخته های بافت پوششی
    ▲نقش یاخته های بافت پوششی مخاط در بخش های مختلف لولهٔ گوارش:
      ■برخی می توانند مولکول های گوناگون را از لوله دریافت و به فضای بین یاخته ای وارد کنند.
      ■ساختن مواد گوناگون:
        ◆آنزیم ها و اسید معده←نقش در  گوارش شیمیایی غذاها
        ◆هورمون ها←ترشح به خون و تنظیم فعالیت های دستگاه گوارش
        ◆موسین
    ▲موسین:
      ■ترشح توسط یاخته های بافت پوششی مخاط←در سراسر لولهٔ گوارش
      ■جنس←گلیکوپروتئین
      ■وظیفه←آب فراوانی جذب و مادهٔ مخاطی ایجاد می کند.
    ▲وظیفهٔ مادهٔ مخاطی:
      ■دیوارهٔ لولهٔ گوارش را از خراشیدگی حاصل از تماس غذا یا آسیب شیمیایی (بر اثر اسید یا آنزیم) حفظ می کند.
      ■ذره های غذایی را به هم می چسباند و آنها را به تودهٔ لغزنده ای تبدیل می کند.
  ●حرکات لولهء گوارش:
    ▲انقباض ماهیچه های دیوارهٔ لولهٔ گوارش←به وجود آوردن حرکات منظم
    ▲انواع حرکات لولهٔ گوارش:
      ■حرکات کرمی:
        ◆چگونگی ایجاد حرکات کرمی←ورود غذا←گشادی لولهٔ گوارش و تحریک یاخته های عصبی دیوارهٔ لوله← انقباض ماهیچه های دیواره         ←ظهور یک حلقهٔ انقباضی در لوله که به جلو ( از دهان به سمت مخرج) حرکت می کند.
        ◆وظیفهٔ حرکات کرمی:
          ○به جلو  راندن  غذا در طول لوله با سرعتی مناسب
          ○نقش مخلوط کنندگی←به ویژه وقتی که  حرکت رو به جلوی محتویات لوله با برخورد به یک بنداره، متوقف شود؛ مثل زمان برخورد           محتویات معده به پیلور. در این حالت،حرکات کرمی فقط می توانند محتویات لوله را مخلوط کنند.
    ▲چگونگی ایجاد استفراغ←وارونگی جهت حرکات کرمی←حرکت محتویات لوله حتی از بخش ابتدای رودهٔ باریک به سرعت رو به دهان
      ■حرکات قطعه قطعه کننده:
        ◆چگونگی ایجاد حرکات قطعه قطعه کننده←ایجاد بخش های منقبض شده بین قطعه های شل←این انقباض ها در کسری از دقیقه         پایان←رخ دادن انقباض در نقاط جدید، بین نقاط قبلی
        ◆وظیفهٔ حرکات قطعه قطعه کننده:
          ریزتر کردن محتویات لوله
          ○مخلوط کردن بیش تر محتویات لوله با شیره های گوارشی
    ▲چگونگی ایجاد انقباض های گرسنگی←خالی ماندن معده برای چند ساعت یا بیشتر←ایجاد حرکات کرمی در آن←انقباض های گرسنگی
    ▲هنگام انقباض های گرسنگی، ممکن است فرد، درد خفیفی در معده احساس کند.


❷گوارش غذا:
  ●گوارش شامل دو فرآیند:
    ▲فرآیند گوارش مکانیکی←آسیاب شده غذا
    ▲فرآیند گوارش شیمیایی←تبدیل مولکول های بزرگ مانند کربوهیدرات ها، پروتئین ها و لیپیدها به مولکول های کوچک
  ●آنزیم تجزیه کنندهٔ نشاسته، لیپید و پروتئین←به ترتیب آمیلاز، لیپاز و پروتئاز
  ●گوارش در دهان:
    ▲گوارش غذا در دهان←گوارش مکانیکی ،گوارش شیمیایی (تجزیهٔ نشاسته)
    ▲عوامل مؤثر در جویدن غذا و گوارشی مکانیکی آن در دهان←فعالیت هماهنگ ماهیچه های اسکلتی آرواره ها و گونه ها، لب ها، زبان و     دندان ها
    ▲نتیجهٔ آسیاب شدن غذا در دهان:
      ■فعالیت بهتر آنزیم های گوارشی،
      ■جلوگیری از خراشیده شدن لولهٔ گوارش بر اثر تماس با غذا
      ■آسان کردن عبور ذره های غذا از لوله←ضمن گوارش، غذا با بزاق مخلوط و به توده ای قابل بلع تبدیل می شود.
    ▲غده های ترشح کنندهٔ بزاق در دهان:
      ■سه جفت غدهٔ بزاقی بزرگ←غده های بناگوشی،غده های زیرآرواره ای و غده های زیرزبانی
      ■غده های بزاقی کوچک
    ▲ترکیبات بزاق←آب، یون هایی مانند بی کربنات، موسین و انواع آنزیم ها
    ▲آنزیم های بزاقی:
      ■آمیلاز←کمک به گوارش شیمیایی نشاسته
      ■لیزوزیم←از بین بردن باکتری های درون دهان
  ●بلع غذا:
    ▲چگونگی انجام بلع←با فشار زبان←رانده شدن تودهٔ غذا به عقب دهان و داخل حلق←رسیدن غذا به حلق (تشبیه به چهارراه)، ادامه یافتن     بلع به شکل غیرارادی
    ▲هنگام بلع:
      ■زبان به سمت بالا ← مانع برگشت غذا به دهان
      ■زبان کوچک به سمت بالا ←بستن دهانهٔ راه بینی
      ■اپی گلوت(برچا کنای) به سمت پایین (و حنجره به سمت بالا می آید)←بستن مسیر نای←ورود غذا به مری
نکته شکل 19:هنگام بلع، فقط راه مری برای عبور غذا باز است.
نکته شکل 19:مطابق شکل زیر، حرکات کرمی، غذا را در طول مری، حرکت می دهند.
    ▲بندارهٔ ابتدای مری در فاصلهٔ زمانی بین بلع ها بسته است←از ورود هوا به مری جلوگیری می کند.
    ▲هنگام بلع، دیوارهٔ ماهیچه ای حلق بسته و حرکت کرمی آن، غذا رابه مری می راند←بندارهٔ ابتدای مری، شل و غذا به مری وارد می     شود←حرکت کرمی در مری ادامه و با شل شدن بندارهٔ انتهای مری، غذا وارد معده می شود.
    ▲بندارهٔ انتهای مری برای خروج  گازهای بلعیده شده باغذا (بادگلو) نیز شل می شود.
    ▲جاذبهٔ زمین به حرکت غذا در مری کمک می کند.
    ▲غده های مخاط مری، مادهٔ مخاطی ترشح می کنند.
  ●برگشت اسید به مری(ریفلاکس):
    ▲چگونگی برگشت اسید به مری←کافی نبودن انقباض بندارهٔ انتهای مری←برگشت اسید به مری
    ▲آسیب ناشی از برگشت اسید به مری←آسیب دیدن تدریجی مخاط مری←زیرا حفاظت دیوارهٔ آن به اندازهٔ معده و رودهٔ باریک نیست.
    ▲علل برگشت اسید به مری←سیگار کشیدن، مصرف نوشابه های الکلی، رژیم غذایی نامناسب، استفادهٔ بیش از اندازه از غذاهای آماده و     تنش و اضطراب
  ●گوارش در معده:
    ▲معده، بخش کیسه ای شکل  لولهٔ گوارش است.
    ▲وظایف معدہ:
      ■انبار کردن غذای بلع شده←چین خوردگی های  دیواره ی معده با  پرشدن معده باز می شود، تا غذا در معده انبار شود.
      ■گوارش شیمیایی (و مکانیکی) غذا←در اثر شیرهٔ معده و حرکات معده
    ▲کیموس←مخلوط غذا که به طور کامل با شیرهٔ معده آمیخته شده
    ▲حفره های معده←فرو رفتن یاخته های پوششی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین و ایجاد حفره های معده
    ▲مجاری غده های معده، به حفره های معده راه دارند.
    ▲یاخته های غده های معده← ترشح کننده مواد مختلف شیرهٔ معده
    ▲شیرهٔ معده شامل:
      ■آنزیم ها (پروتئازها و لیپاز)←ترشح توسط یاخته های اصلی غده ها
        ◆پروتئازهای معده←پپسینوژن
        ◆کلریدریک اسید← پپسینوژن را به پپسین تبدیل و پپسین نیز تبدیل پپسینوژن به پپسین را سریع تر می کند.
        ◆پپسین←تجزیه پروتئین ها را به مولکول های کوچک تر
      ■کلریدریک اسید←ترشح توسط یاخته های کناری غده های معده
      ■عامل (فاکتور) داخلی←ترشح توسط یاخته های کناری غده های معده
        ◆وظیفهٔ عامل داخلی←برای جذب ویتامین B۱۲ در رودهٔ باریک و حفاظت از آن در برابر آنزیم ها ضروری است.
    ▲ نتیجهٔ تخریب یاخته های کناری غده های معده:
      ■کمبود کلریدریک اسید
      ■ابتلا به کم خونی خطرناک
    ▲علت کم خونی در اثر تخریب یاخته های کناری غده های معده←ویتامین B۱۲ که برای ساختن گویچه های قرمز در مغز استخوان لازم است،     به دلیل کمبود عامل داخلی جذب نمی شود.
    ▲نتیجهٔ برداشتن معده←عدم ترشح عامل داخلی و به خطر افتادن زندگی فرد
    ▲مواد مترشحه از یاخته های پوششی سطحی مخاط معده:
      ■مادهٔ مخاطی:
        ◆ویژگی←بسیار چسبنده
        ◆ وظیفه←به شکل لایهٔ ژله ای چسبناکی، مخاط معده را می پوشاند.
نکته:برخی از یاخته های غده های معده نیز ماده مخاطی را ترشح می کنند.
      ■بیکربنات:
        ◆ویژگی←قلیایی
        ◆وظیفه← لایهٔ ژله ای حفاظتی را قلیایی کرده و سد حفاظتی محکمی در مقابل اسید و آنزیم ایجاد می کند.
نکته شکل 20: یاخته های غده های معده، مواد مختلف شیرهٔ معده را ترشح می کنند.
    ▲حرکات معده:
      ■پس از هر بار بلع غذا، معده اندکی انبساط می یابد و انقباض های کرمی معده، به صورت موجی آغاز می شود.
      ■حرکات معده از بخش های بالاتر معده←به سمت پیلور←آمیختن  غذا  با شیرهء معده
      ■با راندن غذا به سمت پیلور، که به طور معمول بسته  است، کمی کیموس از پیلور عبور می کند و به رودهٔ باریک وارد می شود.
      ■انقباض پیلور←مانع از عبور ذره های درشت غذا←بازگشت این ذرات به عقب←آسیاب شدن مجدد←مایع شدن(گوارش مکانیکی)
      ■حرکات کرمی با شدت←حرکت حلقهٔ انقباضی محکمی به سمت پیلور←کاهش انقباض پیلور←ورود کیموس معده به رودهٔ باریک
نکته شکل 21: حرکات معده در اثر انقباض ماهیچه های آن ایجاد می شوند. یاخته های لایهٔ ماهیچه ای دیوارهٔ معده در سه جهت طولی، حلقوی و مورب قرار گرفته اند.
نکتهٔ فعالیت:آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید، پروتئین سفیدهٔ تخم مرغ را گوارشی می دهد.آنزیم ها در دمای ویژه ای فعالیت می کنند.
  ●گوارش در رودهء باریک:
    دوازدهه←ابتدای رودهٔ باریک، دوازدهه نام دارد.
    ▲ورود کیموس معده به تدریج در رودهٔ باریک←مراحل پایانی گوارش در آن و به ویژه در دوازدهه
    ▲عوامل مؤثر در گوارش نهایی کیموس:
      ■مواد شیرهٔ روده، لوزالمعده و صفرا که به دوازدهه می ریزند.
      ■حرکات روده
    ▲نقش حرکت های رودهء باریک:
      ■گوارش مکانیکی کیموس
      ■پیش بردن کیموس در طول روده
      ■گستراندن کیموس در سراسر مخاط روده
    ▲نتیجهٔ گستراندن کیموس←افزایش تماس کیموس با شیره های گوارشی و یاخته های پوششی مخاط
    ▲ترکیبات شیرهٔ روده←مادهٔ مخاطی، آب و یون های مختلف از جمله بی کربنات
    ▲ترشح شیرهٔ روده توسط←یاخته های پوششی مخاط رودهٔ باریک
    ▲گروهی از یاخته های پوششی مخاط رودهٔ باریک، آنزیم های گوارشی دارند.
  ●صفرا:
    ▲ساخته شدن صفرا←توسط یاخته های کبد (جگر)
    ▲محل ذخیره شدن صفرا←در کیسهٔ صفرا
    ▲ترکیبات صفرا←نمک های صفراوی، بی کربنات، کلسترول و فسفولیپید لسیتین
    ▲صفرا فاقد آنزیم می باشد.
    ▲صفرا با فاصلهٔ کمی بعد از ورود کیموس، به دوازدهه می ریزد.
    ▲وظایف صفرا:
      ■نقش در گوارش و ورود چربی ها به محیط داخلی
      ■نقش در دفع برخی مواد مانند کلسترول اضافی و بیلی روبین (بیلی روبین،  ماده ای است که از تخریب هموگلوبین گویچه های قرمز در کبد       ایجاد می شود.)
نکته: صفرا از راه مجاری صفراوی کبد به یک مجرای مشترک وارد و در کیسهٔ صفرا ذخیره می شود.
    ▲سنگ کیسه ی صفرا:
      ■چگونگی ایجاد←ترکیبات صفرا مانند کلسترول، در کیسهٔ صفرا رسوب کرده و سنگ کیسهٔ صفرا ایجاد می شود.
      ■میزان کلسترول در صفرا به میزان چربی غذا بستگی دارد.
      ■افرادی که چند سال رژیم پرچربی داشته  باشند، بیشتر در معرض تولید سنگ صفرا قرار دارند.
      علایم سنگ کیسهٔ صفرا:
        ◆درد←به دلیل بسته شدن مجرای خروج صفرا توسط سنگ
        ◆زردی یا یرقان←به دلیل افزایش بیلی روبین در خون
  ●شیرهء لوزالمعده:
    محل←در زیر و موازی با معده
    ترکیبات←آنزیم ها (تریپسین، لیپاز و آمیلاز) و بی کربنات
    ▲لوزالمعده آنزیم های لازم برای گوارش شیمیایی انواع مواد و تبدیل بسپارها (پلیمرها) به تکپار(مونومر ها)
    ▲شیرهٔ لوزالمعده از راه مجرایی به دوازدهه می ریزد.
    ▲پروتئازهای لوزالمعده، به شکل غیرفعال ترشح (به روش برونرانی) می شوند.
نکتهٔ فعالیت:پروتئازهای لوزالمعده، قوی و متنوع اند و می توانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند.
    ▲تریپسین←از آنزیم های لوزالمعده که به صورت غیرفعال، ترشح شده و درون رودهٔ باریک فعال می شود.
      از وظایف تریپسین←فعال کردن پروتئازهای دیگر
    لیپاز و آمیلاز لوزالمعده←گوارش شیمیایی چربی ها و نشاسته  در رودهٔ باریک
  ●گوارش کربوهیدارت ها:
    ▲دی ساکاریدها←مونوساکارید+مونوساکارید
      ■مثال برای دی ساکاریدها←ساکارز (قند نیشکر) و لاکتوز (قند شیر)
    ▲پلی ساکاریدها←پلی مری تشکیل شده از تعداد زیادی مونوساکارید (گلوکز)
      ■مثال برای پلی ساکاریدها←نشاسته و گلیکوژن
    ▲آمیلاز بزاق و لوزالمعده←تبدیل نشاسته به یک دی ساکارید و مولکول درشتی شامل ۳ تا ۹ مولکول گلوکز
    ▲آنزیم های یاخته های رودهٔ باریک←تبدیل مولکول های درشت فوق را به مونوساکارید←مونوساکاریدهایی مانند گلوکز (نه مولکول درشت)     می توانند به این یاخته ها وارد شوند.
    ▲آنزیم های گوارشی با واکنش آب کافت (هیدرولیز)←تبدیل کربوهیدرات های درشت تر به مونوساکارید
    ▲در هیدرولیز به کمک آنزیم و با مصرف آب←پیوند بین تک پارها شکسته و آن ها از هم جدا می شوند.
نکته شکل 24:یاخته های رودهٔ باریک، آنزیم هایی دارند که دی ساکاریدها و کربوهیدرات های درشت  تر را به مونوساکارید تبدیل می کنند.
  ●گوارش پروتئین ها:
    پپسین←لازم برای گوارش رشته های کلاژن بافت پیوندی درون گوشت
    ▲پپسین در محیط اسیدی معده←گوارش پروتئین ها  و تبدیل آن ها به مولکول های کوچک تر
    فعالیت پروتئازهای پانکراسی و آنزیم های یاخته های رودهٔ باریک←آبکافت پروتئین ها به واحدهای سازندهٔ خود یعنی آمینواسیدها
  ●گوارش چربی ها:
    ▲تری گلیسریدها (چربی ها)←فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی
    تری گلیسریدها ←پیوند یک مولکول گلیسرول+سه مولکول اسید چرب
    ▲اولین مرحله گوارش چربی ها←تبدیل آنها به قطره های ریز←باعث اثر آنزیم لیپاز بر آن ها←زیرا چربی غذا در دمای بدن ذوب و در سطح     محتویات لولهٔ گوارش شناور می شود؛ در حالی که لیپاز در آب محلول است.
    ▲صفرا و حرکات مخلوط کنندهٔ رودهٔ باریک←موجب ریز شدن چربی ها
    گوارش چربی ها←بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه
    لیپاز و آنزیم های تجزیه کنندهٔ لیپیدها در دوازدهه←آبکافت تری گلیسریدها،کلسترول و فسفولیپیدها 
نکته ی شکل 26:نمک های صفراوی و لسیتین، به قطره های چربی (تری گلیسرید) می چسبند و آن ها را به قطره های بسیار ریز تبدیل می کنند تا لیپاز، آن ها را آب کافت کند.
عمیق تر یادبگیرید:
ویدیوهای آموزشی:❼متابولیسم گوارش،❽تولید HCl در سلول های حاشیه معده


❸مشاهدهء درون دستگاه گوارش:
  ●درون بینی یا آندوسکوپی←روشی است برای مشاهدهء بخش های مختلف بدن از جمله دستگاه گوارش و درون مری، معده و دوازدهه
    درون بین یا آندوسکوپ←لوله ای باریک و انعطاف پذیر با دوربینی بر یک سر آن است که از راه دهان و یا برش جراحی وارد بدن می شود.
    دوربین ویدیویی، درون بین تصویر درون بدن را به طور مستقیم در صفحهٔ نمایش نشان می دهد.
    کاربردهای درون بینی←تشخیص زخم ها، سرطان معده، تشخیص عفونت در اثر هلیکوباکتر پیلوری و نمونه برداری به منظور بررسی سلامت     بافت
  کولون بینی یا کولونوسکوپی←روشی برای بررسی کولون یا رودهٔ بزرگ که به کمک آن رودهٔ بزرگ را تا محل اتصال به رودهٔ کوچک بررسی می     کنند تا اختلال های احتمالی دیوارهٔ آن را مشاهده کنند.
نکتهٔ فعالیت:محلول لوگول، باعث تغییر رنگ (آبی شدن) محلول نشاسته می شود.


گردآورنده این مطلب: خانوم پروین مقدم با همکاری وب سایت کمک آموزشی زیست یاد

11
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

11 دیدگاه

 • محمد
  11 ماه پیش

  سلام خیلی مفیده ممنونم ازتون یجایی هم بعضی کلمات نیومده مثلا یاخته بافت پوششی مواد گوناگون میسازند خب (برخی) از این مواده میتونه ی نکته خوب باشه البته حرفم برای اونایی که تست میدن بنظرم اول همون قسمتو دوره کنن و بعد از این مطالب مفید استفاده کنن بازم ممنونم از این سایت خوبتون

 • سامان رشیدی
  9 ماه پیش

  سلام. ممنون از مطالبتون خیلی مفید هستن. اگه امکانش هست میخوام تو سایت مشارکت داشته باشم. جزوه هام رو میتونم به صورت تایپ شده یا اسکن شده تو سایت آپلود کنم. اگه امکانش هست یه ایمیل به من بدین‌.

 • پویان
  7 ماه پیش

  خخخخخ از رو گاج اینارو مینویسین،من خودم کتاب زیستشو دارم دقیقا همینه که اینجا نوشته،

  • زیست یاد
   7 ماه پیش

   ما منبع مون کتابه درسی شماس…
   خود کتاب های درسی هم از کتاب های مرجع نوشته میشن…
   خود کتاب های مرجع از رو مقاله های انتشار یافته نوشته میشن…
   ما ادعای نداریم فقط مطالب کتاب درسی شما رو خلاصه نویسی و ترتیب بندی کردیم…همین

شبکه های اجتماعی ما: