خلاصه فصل: قارچ ها

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل:
1)ویژگی های قارچ ها

2)انواع قارچ ها بر اساس نوع ساختار تولید مثلی
3) همزیستی قارچ ها


راهنمای زیست یاد :
۱) علایم ترتیب بندی مطالب : ۱) ، ❶ ، ● ، ▲ ، ■ ، ◆ ، ○
۲) مطالب با رنگ: مطالب فصل کتاب درسی:برای دانش آموزان، مطالب مرتبط از فصل های دیگر کتاب های درسی:برای کنکوری ها، مطالب خارج از کتاب های درسی:برای توضیح بیشتر مطالب


1)ویژگی های قارچ ها
❶شباهت و تفاوت با گیاهان
  ●شباهت ها:
    ▲غیر متحرک بودن
    ▲داشتن دیواره ی سلولی
    ▲داشتن اندام ریشه مانند (در برخی از قارچ ها)
  ●تفاوت ها
    ▲هتروتروف بودن قارچ ها (ترشح آنزیم های گوارشی و تجزیه مواد آلی محیط به مولکول های قابل جذب ← تغذیه)
    ▲ساختار:
      ■پیکر رشته ای قارچ ها (غیر از مخمرها که تک سلولی اند.)
      ■دیواره ی سلولی از جنس کیتین (نوعی پلی ساکارید) در قارچ ها (هم جنس اسکلت خارجی حشرات)
    ▲میتوز هسته ای در قارچ ها (باقی ماندن پوشش هسته در میتوز و تشکیل دوک در داخل هسته)
❷ساختار قارچ ها:
  ●نخینه: رشته های سلولی باریک و طویل سازنده ی پیکر قارچ (در بعضی گونه ها دارای دیواره ی ناقص بین سلول ها و در بعضی دیگر فاقد   دیواره ی عرضی (جریان داشتن آزادانه سیتوپلاسم))
  ●میسلیوم: حاصل رشد، انشعاب و اجتماع در هم پیچیده و گره خورده ی نخینه ها ← افزایش سطح به حجم ← افزایش جذب
نکته: قارچ پنی سیلیوم روی پرتقال ← ساختارهای تولیدمثلی (بخش های سبز و سفید) + پیکر قارچ (لابه لای بافت میوه)
❸روش کسب انرژی:
  ●تجزیه کننده: تجزیه ی مواد آلی غیر زنده مثل شاخه و برگ به زمین ریخته ی گیاهان، اجساد جانوری و مواد دفعی آن ها ← نقش مهم در   بازیافت مواد و بازگراندن آن ها به چرخه ی مواد
  ●انگل: تهیه ی غذا از میزبان های زنده
❹قارچ ها و انسان:
  ●مضر (رقابت با انسان در به دست آوردن غذا):
    ▲استفاده از مواد غذایی (نان ، میوه، سبزی، گوشت و …)
    ▲استفاده از مواد غذایی (کاغذ، مقوا، لباس، رنگ، چرم و …)
    ▲بیماری زایی (قارچ لای انگشتان پا به خصوص در ورزشکاران و …)
  ●مفید (به دلیل توانایی زیستن در شرایط متفاوت):
    ▲استفاده از مخمر (قارچ تک سلولی) در تولید نان
    ▲ایجاد طعم و بوی برخی پنیر ها
    ▲تولید برخی آنتی بیوتیک ها (مثل پنی سیلین)
ارجاع به کتاب پیش دانشگاهی فصل 8: مخمر ها تخمیر الکلی انجام می دهند و در نانوایی کاربرد دارند. محصولات تخمیر الکلی ، اتانول و کربن دی اکسید است که کربن دی اکسید موجب ور آمدن خمیر می شود. الکل برای مخمرها سمی است ولی مخمرها تا غلظت حدود 12 درصد الکل را می توانند تحمل کنند.
عمیق تر یادبگیرید:
ویدیوهای آموزشی : ❶ فاسد شدن غذا❷ رشد قارچ پنی سیلیوم


2)انواع قارچ ها بر اساس نوع ساختار تولید مثلی
❶دئوترومیست ها (فاقد تولید مثل جنسی):
  ●براساس روش های مولکولی جزء آسکومیکوتا قرار داده می شوند.
  ●مثال:
    ▲پنی سیلیوم (تولید کننده ی پنی سیلین)
    ▲آسپرژیلوس (تخمیر سس سویا و تولید سیتریک اسید)
    ▲قارچ های ایجاد کننده ی بیماری های پوستی (مثل قارچ لای انگشتان پا)
❷زیگومیکوتا (تولیدمثل غیر جنسی بسیار شایع تر از تولیدمثل جنسی):
  ●ویژگی ها
    ▲زندگی در خاک
    ▲تغذیه از مواد جانوری و گیاهی در حال تجزیه
    ▲نخینه معمولا فاقد دیواره ی عرضی
  ●ساختار:
    ▲استولون= میسلیوم های روی سطح نان
    ▲ریزوئید= نخینه های نفوذ کننده درون نان
  ●چرخه زندگی:
zistpf112145
  ●مثال:
    ▲کپک سیاه نان (ریزوپوس استولونیفر)
❸آسکومیکوتا (معمولا تولید مثل غیر جنسی):
  ●ویژگی:
    ▲نخینه دارای دیواره ی عرضی
  ●چرخه زندگی:
zistpf1125478
  ●مثال:
    ▲مخمر (نام عمومی آسکومیست های تک سلولی)
    ▲قارچ فنجانی
    ▲مخمر نان (ساکارومایسز سروزیه)
    ▲کاندیدا آلبیکنز (مخمر عامل بیماری برفک دهان در انسان)
نکته: بیشتر مخمرها ← تولید مثل با جوانه زدن ← تولید سلولی کوچک از سلولی بزرگ
❹بازدیدیومیکوتا (تولید مثل غیر جنسی نادر است مگر در برخی از زنگ ها و سیاهک ها که در آن ها به فراوانی دیده می شود.):
  ●ویژگی:
    ▲نخینه دارای دیواره ی عرضی
  ●چرخه ی زندگی:
zistpf114520
  ●مثال:
    ▲قارچ چتری
    ▲آمانیتا موسکاریا (قارچ چتری کشنده)
    ▲قارچ پفکی
    ▲قارچ ژله ای
    ▲قارچ صدفی
    ▲زنگ ها (از بیماری زا های مهم گیاهان)
    ▲سیاهک ها (از بیماری زا های مهم گیاهان)
نکته ی شکل 11.6: همان طور که در زیر نویس شکل نوشته شده ، زنگ به غلات حمله می کند و به آنها آسیب می رساند.
نکته شکل 11.7: به شکل و مطالب آن خوب دقت کنید.


3) همزیستی قارچ ها
ارجاع به کتاب پیش دانشگاهی فصل 6: همیاری رابطه ای است که در آن هر دوطرف رابطه سود می برند مانند رابطه ی مورچه و شته. (برای توضیحات بیشتر به این فصل مراجعه کنید.)
❶قارچ – ریشه ای (همیاری بین قارچ و ریشه های گیاهان آوندی):
  ●نقش طرفین رابطه:
    ▲نخینه: انتقال فسفر و دیگر مواد معدنی از خاک به ریشه ی گیاهان
    ▲گیاه: ساخت کربوهیدرات مورد نیاز خود و نخینه
  ●انواع قارچ – ریشه ای:
    ▲نفوذ نخینه به درون ریشه
    ▲پیچیدن نخینه به درو ریشه ← بین بازیدیومیست ها با کاج، بلوط و بید
  ●نکته: ساختار های ریشه مانند گیاهان ابتدایی غالبا قارچ – ریشه ای بوده اند.
❷گلسنگ (همیاری بین قارچ (معمولا آسکومیست ) و فتوسنتز کننده (جلبک سبز، سیانوباکتری یا هر دو)):
  ●نقش طرفین رابطه:
    ▲قارچ : تامین مواد معدنی و حفاظت از جزء فتوسنتز کننده
    ▲فتوسنتز کننده: تولید کربوهیدرات ها
  ●ویژگی ها:
    ▲اولین جانداران اکوسیستم ها
    ▲قادر به زندگی در شرایط سخت (بیابان های بایر، قطب شمال، خاک های بدون گیاه، صخره های داغ آفتاب خورده و تنه ی درختان)
    ▲قادر به تثبیت نیتروژن
    ▲شرایط خشکی و انجماد ← به خواب رفتن گلسنگ
    ▲رشد آهسته در شرایط سخت
    ▲حساس به تغییرات شیمیایی محیط ← ابزار زنده برای سنجش کیفیت هوا
ارجاع به کتاب پیش دانشگاهی فصل 6: منایع تغذیه گوزن شمالی عمدتا گلسنگ است.


چقدر یادگرفته اید ؟؟؟
سوال های آموزشی: سوال های نهایی 92 تا 95 فصل قارچ ها
تست های آموزشی :1) تست های غیرترکیبی کنکور 90 تا 95 فصل قارچ ها


منابع :
1) جزوه ی آموزشی زیست شناسی پیش دانشگاهی موسسه گزینه دو

19
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

19 دیدگاه

 • علیرضا
  6 سال پیش

  یه دنیا ممنون … عالیه…حتما سایتتون رو گسترده تر کنید.

 • افشین
  5 سال پیش

  آقا انصافن سایتتون حرف نداره پرفکته دست گلتون درد نکنه

 • 5 سال پیش

  آقا خیلی سایتتون عالیه دستتون درد نکنه مچکرم.‏I love you

 • نرگس
  5 سال پیش

  سلام.
  کاندیدا آلبیکنز جزو مخمرهای بازیدیومیکوتا هستش.لطفا اصلاح کنید

  • زیست یاد
   5 سال پیش

   سلام
   طبق مطالب صفحه ی 257 کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی (چاپ سال 94) کاندیدا آلبیکنز جزو قارچ های آسکومیست می باشد.
   سپاس

  • نرگس
   5 سال پیش

   ای وای نه!اشتباه کردم!معذرت:))

  • زیست یاد
   5 سال پیش

   تشکر به خاطر اینکه سعی می کنید در تکامل مطالب به ما کمک کنید…

 • عباس
  5 سال پیش

  همینا رو برا نهایی امسال بخونم جواب میده؟

  • زیست یاد
   5 سال پیش

   اگه وقت دارین حتما کنار مطالعه ی کتاب، خلاصه ها رو مطالعه کنید.

 • عظیمی
  5 سال پیش

  سایتتون حرف نداره،عالیه

 • Mojde
  5 سال پیش

  Great

 • آتوسا
  4 سال پیش

  عالی، خیلی ممنون. سایتتون عالیه، پیروز باشید. ???

 • دکتر آینده
  4 سال پیش

  عالیه مطالبتون ??

 • negin
  4 سال پیش

  واقعا حرف نداره سایتتون… ???

 • مینا
  4 سال پیش

  عالیه ???

 • مهتاب
  4 سال پیش

  مچکرم بسیار عالی بود براتون بهترین هارو آرزومندم

 • tala
  4 سال پیش

  خیلی عالیه من که میخوام واسه نهایی همینارو بخونم

  • mostafa
   4 سال پیش

   منم همینا رو خوندم???

 • یگانه ?
  4 سال پیش

  عالی

شبکه های اجتماعی ما: