خلاصه فصل: پروتئین سازی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل:
1)نظریه یک ژن – یک زنجیره ی پلی پپتید
2)رمز های وراثتی
3)رونویسی (اولین مرحله ی بیان ژن)
4)شناسایی رمز های DNA توسط نیرنبرگ
5)ترجمه: تبدیل توالی نوکلئوتیدها در mRNA به توالی آمینواسید ها در پروتئین در ریبوزوم (دومین مرحله ی بیان ژن)
6)ژن های گسسته(فقط در یوکاریوت ها)
7)تنظیم بیان ژن (در یک زمان مشخص کدام ژن ها استفاده شوند (روشن باشند) و کدام ژن ها استفاده نشوند(خاموش باشند))
8)جهش= هرگونه تغییر در ساختار DNA← جهش نقطه ای= تغییر در یک یا چند نوکلئوتید ژن در کروموزوم


راهنمای زیست یاد :
۱) علایم ترتیب بندی مطالب : ۱) ، ❶ ، ● ، ▲ ، ■ ، ◆ ، ○
۲) مطالب با رنگ: مطالب فصل کتاب درسی:برای دانش آموزان، مطالب مرتبط از فصل های دیگر کتاب های درسی:برای کنکوری ها، مطالب خارج از کتاب های درسی:برای توضیح بیشتر مطالب


1)نظریه یک ژن – یک زنجیره ی پلی پپتید
❶بیماری آلکاپتونوریا:
  ●بیماری ارثی، نقص ژنی ، مغلوب اتوزومی
  ●علت بیماری: نقص ژنی در سنتز آنزیم تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید ← سیاه شدن ادرار در مجاورت هوا به علت وجود هموجنتیسیک   اسید در ادرار (در افراد سالم این اسید توسط آنزیم مخصوصی تجزیه می شود)
  ●کاشف: آرچیبلد گرو ← برقراری رابطه بین یک نقص ژنی(آلکاپتونوریا یا نوعی بیماری ارثی) و یک نقص آنزیمی (آنزیم تجزیه کننده   هموجنتیسیک اسید)
❷آزمایش های بیدل و تیتوم ← ارائه نظریه یک ژن – یک آنزیم:
  ●انواع آزمایش:
    ▲آزمایش روی صفات قابل مشاهده مثل ژن رنگ چشم در مگس سرکه و ژن کنترل کننده رنگیزه ها در گیاهان
    ▲آزمایش روی جهش هایی که مربوط به ژن های کنترل کننده ی واکنش های مهم متابولیک از قبیل تولید ویتامین ها و آمینواسیدها بود (مدل     آزمایش های بیدل و تیتوم)
  ●مورد آزمایش: ژن های هاگ های قارچی هاپلوئید به نام کپک نوروسپورا کراسا ← رشد روی محیط حداقل: ویتامین بیوتین + نمک + شکر (برای   تامین انرژی)
  ●واکنش مورد آزمایش: مسیر متابولیسمی تولید آمینواسید آرژینین:
zistp112548
  ●شرح آزمایش: هاگ های سالم -(اشعه X یا UV)← هاگ های جهش یافته: قادر به رشد روی محیط کشت کامل (نه حداقل)←انواع کپک های   جهش یافته نیازمند آرژینین:
    ▲آنزیم 1 جهش یافته: نیازمند ارنیتین ،آرژینین یا سیترولین برای رشد.
    ▲آنزیم 2  جهش یافته: نیازمند سیترولین یا آرژینین برای رشد
    ▲آنزیم 3 جهش یافته: فقط نیازمند آرژینین برای رشد
❸دلایل تغییر نظریه ی بیدل و تیتوم:
  ●بسیاری از ژن ها پروتئین هایی را به رمز در می آورند که آنزیم نیستند.
  ●بسیاری از پروتئین ها از چند زنجیره ی پلی پپتیدی تشکیل شده اند که تولید هر زنجیره را یک ژن خاص رهبری کرده.
    نتیجه : نظریه ی یک ژن – یک زنجیره ی پلی پپتید
ارجاع به کتاب دوم فصل 1: پروتئین های به هفت گروه تقسیم می شوند که یکی از آن ها آنزیم است.
نکته: نوروسپوراکراسا یک قارچ آسکومیست است.


2)رمز های وراثتی
❶تعداد رمز ها
  ●اگر رمز ها یک حرفی باشد← 4 رمز (A,T,C,G) داریم < 20 نوع آمینواسید
  ●اگر رمز ها 2 حرفی باشد ← 16 رمز داریم < 20 نوع آمینواسید
  ●اگر رمز ها 3 حرفی باشد ← 64 رمز داریم > 20 نوع آمینو اسید←یک آمینواسید ممکن است بیش از یک رمز داشته باشد.
❷کار رمز ها تعیین نوع و ترتیب آمینواسیدهای پروتئین
❸ RNA و RNAپلی مراز:
  ●دلایل میانجی بودن مولکول RNA:
    ▲RNA هم در هسته و هم در سیتوپلاسم وجود دارد.
    ▲در سلول هایی که فعالیت پروتئین سازی در آنها شدید است. RNA فراوانی یافت می شود و برعکس.
  ●نقش های RNA پلی مراز (آنزیم مسئول رونویسی RNA از روی DNA):
    ▲شکستن پیوند هیدروژنی بین 2 زنجیره ی DNA (برخلاف DNAپلی مراز)
    ▲قرار دادن ریبونوکلئوتید مکمل در برابر هر یک از دئوکسی ریبونوکلئوتید های DNA(تشکیل پیوند هیدروژنی)
    ▲اتصال هر ریبونوکلئوتید جدید به ریبونوکلئوتید قبلی (تشکیل پیوند فسفو دی استر)
ارجاع به کتاب سوم فصل 5: نقش های DNA پلی مراز:
قرار دادن دئوکسی ریبونوکلئوتید مکمل در برابر هر یک از دئوکسی ریبونوکلئوتید ها (تشکیل پیوند هیدروژنی)
اتصال هر دئوکسی ریبونوکلئوتید جدید به قبلی (تشکیل پیون فسفودی استر)
ویرایش (برخلاف RNA پلی مراز)
  ●انواع RNAپلی مراز :
    ▲یوکاریوتی:
      ■ Ⅰ : تولید rRNA (ریبوزومی)← کاربرد rRNA در ساختمان ریبوزوم
      ■ Ⅱ : تولید پیش ساز mRNA (پیک) و RNAهای کوچک ← کاربرد mRNA در حمل اطلاعات از DNA به ریبوزوم
      ■ Ⅲ : تولید tRNA (ناقل) و RNAهای کوچک ← کاربرد tRNA در انتقال آمینواسید ها به ریبوزوم
    ▲پروکاریوتی: تولید همه انواع RNA
مقایسه ی تصویری بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها:
zistpf1998 عمیق تر یادبگیرید:
ویدیوهای آموزشی : ❶ از DNA تا پروتئین، ❷مقایسه بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها
تصاویر آموزشی : ❶اسنپ شات خلاصه بیان ژن در یوکاریوت ها


3)رونویسی (اولین مرحله ی بیان ژن)
❶بخش های از DNA:
  ●راه انداز: قسمتی از DNA در نزدیکی جایگاه آغاز رونویسی که RNA پلی مراز با اتصال به آن رونویسی را از محل صحیح آغاز می کند.
نکته: راه انداز یک توالی دو رشته ای است و مورد رونویسی قرار نمی گیرد.
  ●جایگاه آغاز رونویسی: اولین نوکلئوتیدی از DNA که رونویسی می شود.
  ●جایگاه پایان رونویسی: آخرین نوکلئوتیدی از DNA که رونویسی می شود.
❷تفاوت های رونویسی و همانند سازی:
  ●در رونویسی بر خلاف همانند سازی، مولکول حاصل RNA است.
  ●در رونویسی بر خلاف همانندسازی فقط یکی از دو رشته ی DNA به عنوان الگو عمل می کنند← به علت نظریه ی یک ژن – یک رشته پلی پپتید
❸ترتیب شکستن و تشکیل پیوند ها:
  ●شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین 2 رشته DNA
  ●تشکیل پیوند هیدروژنی بین نوکلئوتید های DNA و RNA و تشکیل پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتید های RNA
  ●شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین DNA و RNA
  ●تشکیل پیوند هیدروژنی بین رشته ی DNA
نکته: با توجه به مطالب فوق در می یابیم که تعداد پیوند هیدروژنی شکسته شده = تعدادپیوند هیدروژنی تشکیل شده است.
نکات شکل 1.4: نکته ای که باید در این شکل مورد توجه قرار دهید این است که در فرآیند رونویسی ، همواره چندین RNA پلی مراز عمل رونویسی را پشت سر هم از روی ژن مربوطه انجام می دهند. به عبارت دیگر که یک RNA پلی مراز شروع به رونویسی می کند، پس از اینکه جایگاه آغاز رونویسی را ترک کرد، RNA پلی مراز بعدی رونویسی را شروع می کند و به همین ترتیب در یک زمان چندین RNA پلی مراز عمل رونویسی را انجام می دهند. بنابراین اگر یک ژن را که از روی آن رونویسی صورت می گیرد، مورد مطالعه قرار دهید، ساختاری پر مانند مشاهده می کنید. بدیهی است که هرچه از ابتدای ژن به انتهای آن نزدیک شوید، طول رشته های RNA طولانی تر می شود. درضمن رونویسی همواره از روی یک رشته ی DNA انجام می شود.
zistpf1253عمیق تر یادبگیرید:
ویدیو های آموزشی: ❸مکانیسم رونویسی


4)شناسایی رمز های DNA توسط نیرنبرگ
❶آزمایش نیرنبرگ:
  ●مواد موجود در لوله ی آزمایش نیرنبرگ، 20 نوع آمینواسید + مایع استخراج شده از سیتوپلاسم (تعدادی آنزیم) + mRNA مشخص
  ●کدون رمز 3 نوکلئوتیدی mRNA (کدون های عمومی هستند.یعنی در همه ی جانداران یکسان اند.)
  ●روش آزمایش نیرنبرگ: mRNA با کدون های مشخص ← پلی پپتید با آمینو اسید های مشخص ← رمز های کدون ها مشخص می شوند.
❷کدون ها:
  ●چند کدون مهم:
    ▲آغاز= AUG
    ▲پایان= UAA, UAG, UGA ← ترجمه نمی شوند.
    ▲سرین، لوسین و آرژینین← هر کدام 6 کدون دارند.
    ▲متیونین (آغاز) و تریپتوفان ← هر کدام 1 کدون دارند.
نکته ی بسیار مهم: اگر با دقت به جدول نگاه کنید، در می یابید که نوکلئوتید سوم رمز کمترین اهمیت را در تعیین معنی رمز دارد. به عبارت دیگر در بسیاری موارد، درصورتی که سومین نوکلئوتید رمز تغییر کند، تغییری در معنای رمز به وجود نمی آید.


5)ترجمه: تبدیل توالی نوکلئوتیدها در mRNA به توالی آمینواسید ها در پروتئین در ریبوزوم (دومین مرحله ی بیان ژن)
❶عوامل موثر در ترجمه:
  ● mRNA: رمز وراثتی رونویسی شده از روی DNA
  ● tRNA
    ▲عامل انتقال آمینو اسید به ریبوزوم – تک رشته ای
    ▲ساختارها:
      ■ساختار خطی (ساختار نخست)
      ■برگ شبدری (ساختار دوم)
      ■ساختار 3 بعدی L مانند (ساختار سوم)← ساختار درون سلول
    ▲اجزای ساختار
      ■برگ میانی: محل آنتی کدون
      ■جایگاه پذیرنده ی آمینو اسید:CCA
      ■ 2 حلقه ی دیگر: نگهداری برگ میانی روی ریبوزوم
  ●ریبوزوم (دستگاه ترجمه): دارای زیر واحد کوچک و بزرگ ← دارای 2 جایگاه : A (برای آمینواسید) و P (برای پلی پپتید در حال ساخت)
  ●اسید های آمینه : مونومر های پروتئین
  ●عامل پایان ترجمه: توقف پروتئین سازی از طریق هیدرولیز پیوند آخرین tRNA موجود در جایگاه P با رشته ی پلی پپتید
ارجاع به کتاب دوم فصل 2: از سال دوم به یاد دارید که اولا جنس ریبوزوم از پروتئین و rRNA است و ثانیا مکان های ریبوزوم در سلول عبارتند از : آزاد در سیتوپلاسم ، روی شبکه آندوپلاسمی زبر، روی پوشش خارجی هسته، درون میتوکندری و کلروپلاست
ارجاع به کتاب پیش دانشگاهی فصل 3: به این جمله مهم توجه کنید :«اتصال آمینو اسیدها در ریبوزوم هنگام پروتئین سازی را یک rRNA انجام می دهد (فعالیت آنزیمی RNA)»
❷مراحل ترجمه:
  ●مرحله آغاز: اتصال بخش کوچک ریبوزوم، mRNA و tRNA آغاز گر به هم ←اتصال بخش بزرگ ریبوزوم به آنها و قرار گرفتن tRNA آغاز گر   در جایگاه P
  ●مرحله ادامه: ورود tRNA حامل آمینو اسید دوم به جایگاه A← خروج tRNA آغازگر از جایگاه P و انتقال آمینواسید آن (متیونین) به جایگاه A   و برقراری پیوند پپتیدی با آمینواسید دوم در جایگاه A←جابه جایی ریبوزوم به اندازه یک کدون در طول mRNA و پر شدن P و خالی شدن A   ←ورود سومین tRNA به جایگاه A←…
  ●مرحله پایان:قرار گرفتن کدون پایان در A ← هیدرولیز پیوند آخرین tRNA موجود در جایگاه P با رشته ی پلی پپتیدی توسط عامل پایان ترجمه   ← جداشدن mRNA و 2 بخش کوچک و بزرگ ریبوزوم از هم.
نکته: اگر تعداد آمینواسید ترجمه شده در یک زنجیره ی پلی پپتید n باشد آنگاه:
تعداد کدون mRNAها : 1+n
تعداد حرکت ریبوزوم روی mRNAها:1-n
تعداد کدونی که وارد جایگاه P و A می شود: n
تعداد پیوند پپتیدی تشکیل شده:1-n
توجه بسیار مهم: به هیچ وجه این فرمول ها را حفظ نکنید بلکه سعی کنید که با تحلیل نحوه ی پروتئین سازی، خودتان آنها را بدست آورید.
نکته تفکر نقادانه: به این جمله توجه کنید: «جهت جریان اطلاعات ژنی در سلول ها همیشه یک طرفه و از DNA به سوی پروتئین ها است»
عمیق تر یادبگیرید:
ویدیو های آموزشی: ❹ اتصال آمینواسید به tRNA، ❺ فرآیند ترجمه


6)ژن های گسسته(فقط در یوکاریوت ها)
❶mRNA اولیه —(تغییرات (اغلب کوتاه شدن) در هسته)—> mRNA بالغ
  ●قسمت های mRNA اولیه:
    ▲رونوشت اگزون: ترجمه می شود.
    ▲رونوشت اینترون: ترجمه نمی شود (از mRNA اولیه حذف می شود).
  ●نکات:
    ▲اینترون و اگزون بخش های DNA هستند.
    ▲تعداد اینترون همواره یکی کمتر از اگزون است به ازای حذف هر رونوشت اینترون 2 پیوند فسفودی     استر شکسته و یک پیوند فسفودی استر تشکیل می شود.
zistpf14587
نکته فعالیت: به این جمله توجه کنید:«کراتین یکی از پروتئین های موست که ژن آن در سلول های خاصی از پوست بیان می شود.» ضمنا به  این کلمات هم توجه نمائید: :کرآتینین: یکی از موادی که توسط کلیه ها دفع می شود. کوتین: (کوتیکول-پوستک): پلی مری از اسیدهای چرب طویل در گیاهان، کیتین (پلی ساکارید سخت): کاربرد در پوشش خارجی حشرات و دیواره ی سلولی قارچ ها، کینین: ماده ای شیمیایی که از پوست نوعی در خت برای درمان مالاریا تهیه می شود.
عمیق تر یادبگیرید:
ویدیو های آموزشی: ❻ویرایش mRNA اولیه


7)تنظیم بیان ژن (در یک زمان مشخص کدام ژن ها استفاده شوند (روشن باشند) و کدام ژن ها استفاده نشوند(خاموش باشند))
❶کاربرد در:
  ●پروکاریوت ها: پاسخ به شرایط محیطی
  ●یوکاریوت ها:
    ▲پاسخ به شرایط محیطی
    ▲دخالت در نمو: ماده ی ژنتیک همه ی سلول های جاندار یکسان —(در هر نوع سلول فقط ژن های خاصی بیان می شود)—> تولید پروتئین     های مختلف ←شکل و کار متفاوت در سلول ها (فنوتیپ های گوناگون در بین سلول ها)
نکته: توجه داشته باشید که هسته ی همه سلول های هسته دار در هر جاندار زنده دارای محتوای ژنتیکی مشابهی است.
❷پروکاریوت ها:
  ●ویژگی ها: دارای mRNA تک ژنی یا چند ژنی، دارای اپران، تنظیم بیان ژن عمدتا هنگام رونویسی
  ●اپران= یک یا چند ژن ساختاری (ژن هایی که رونویسی می شوند) + بخش تنظیم کننده (اپراتور + راه انداز)
  ●عوامل موثر در تنظیم بیان ژن:
    ▲بخش تنظیمی= اپراتور + راه انداز
      ■ تنظیم بیان همزمان ژن ها
    ▲پروتئین تنظیم کننده= مهار کننده (محصول ژن تنظیم کننده):
      ■اتصال به اپراتور← ژن: خاموش
      ■اتصال به آلولاکتوز← ژن: روشن
    ▲عامل تنظیم کننده: آلولاکتوز (تبدیل یافته لاکتوز)← در اپران لک (اپران تنظیم کننده متابولیسم لاکتوز)
❸یوکاریوت ها:
  ●ویژگی ها: دارای mRNA تک ژنی، فاقداپران، تنظیم بیان ژن غالبا هنگام شروع رونویسی
نکته: در سلول های یوکاریوتی ،به دلیل وجود غشای هسته، پدیدهء رونویسی از ترجمه جداست.
  ●عوامل موثر در تنظیم بیان ژن:
    ▲عوامل رونویسی (پروتئین): اتصال به راه انداز← کمک به RNA پلی مراز برای اتصال به راه انداز
    ▲پروتئین فعال کننده (از عوامل رونویسی): اتصال به افزاینده و فعال کردن عوامل رونویسی متصل به راه انداز
    ▲توالی افزاینده (بخش از DNA): دور از راه انداز← تشکیل حلقه در DNA ← قرار گیری کنار راه انداز
عمیق تر یادبگیرید:
ویدیو های آموزشی: ❼تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها، ❽ تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها


8)جهش= هرگونه تغییر در ساختار DNA← جهش نقطه ای= تغییر در یک یا چند نوکلئوتید ژن در کروموزوم
❶انواع جهش نقطه ای
  ●جانشینی= جابه جا شدن یک نوکلئوتید با نوکلئوتید دیگر
  ●کاهش=حذف شدن یک یا چند نوکلئوتید
  ●افزایش=اضافه شدن یک یا چند نوکلئوتید
نکته: جهش تغییر چارچوب:حذف یا اضافه شدن تعداد غیر مضرب 3 نوکلئوتید ← اشتباه خوانده شدن کدون
    ▲مضرات کاهش و افزایش (تغییر چهارچوب):
      ■به وجود آمدن رمز پایان زودتر از موعد اتمام پروتئین سازی ← پروتئین ناقص
      ■از بین رفتن رمز پایان و ادامه یافتن غیر طبیعی پروتئین← پروتئین غیر عادی و طولانی
نکته: گاهی جانشینی در بیان ژن تاثیر ندارد← تغییر کدون UGU به UGC ← هر دو کدون مربوط به آمینواسید سیستئین
❷انواع جهش از نظر ضرر:
  ●انواع جهش در سلول های جنسی← ممکن است به زاده ها منتقل شود.
  ●جهش در سلول های پیکری ←فقط خود فرد را متاثر می کند.
ارجاع به کتاب سوم دبیرستان فصل 6:
zistpf1431
zistpf10078
ضمنا توجه کنید که مضاعف شدن= حذف+ جابه جایی بین کوروموزوم های همتا

عمیق تر یادبگیرید:
ویدیو های آموزشی: ❾ جهش جانشینی، جهش حذف و اضافه


چقدر یادگرفته اید ؟؟؟
سوال های آموزشی: سوال های نهایی 92 تا 95 فصل پروتئین سازی
تست های آموزشی :1) تست های غیرترکیبی کنکور 90 تا 95 فصل پروتئین سازی


منابع :
1) جزوه ی آموزشی زیست شناسی پیش دانشگاهی موسسه گزینه دو (با کمی تغییر)
2) تصاویر : بیولوژی کمپل ویرایش ۱۰

22
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

22 دیدگاه

 • علیرضا
  6 سال پیش

  عالی بود…
  واقعا خسته نباشید…

  • ....
   6 سال پیش

   ممنون
   موفق باشین

 • پردیص
  6 سال پیش

  حقاً فوق العاده این..جزوه بسیار عالی وبسیاررر کامله..ایشالا که توهمه چی موفق شین..
  فقط ای کاش ویدیو ها ی زیرنویسی چیزی برا ماها ک زبانمون داغونه داشت:)
  ویدیوهاهم عالیه
  مرسی ک عمیق آموزش دادین..

 • زهرا
  5 سال پیش

  سلام ببخشید خلاصه فصل های غیر از این چند فصل که عالی بودنو ندارید تو این سایت برای زیست پیشدانشگاهی ؟؟
  واقعا عالی و مفید بودند دستتون درد نکنه??

  • زیست یاد
   5 سال پیش

   سلام
   خلاصه تمام فصل های زیست شناسی پیش دانشگاهی و زیست دوم و سوم دبیرستان در سایت موجوده…
   خواهش می کنم 🙂

 • Reyhan
  5 سال پیش

  اغا عالیییییییییی بود نخستیده باشی
  تشکر فراوااااااااااااااااااااان

 • جمشید
  5 سال پیش

  خیلی عالی بود اگه تمام فصلهها به صورت جزوه در یک pdfبگذاريدخيلي ممنون

  • Mostafa
   4 سال پیش

   اره واقعا جامع بوووود … اگه به صورت PDF بوود که دیگه مو لا درزش نمیرفت …

 • Anonymous
  5 سال پیش

  ممنون خیلی کمک کرد?

 • محمد مهدی جعفری
  5 سال پیش

  خیلی ممنون فوق العاده بود

 • لاله
  5 سال پیش

  بسیار بسیار مطالب عالی و قابل درک و کاملی بود هم چنین بسیار کاربردی رد حل تست های ترکیبی و مفهومی با تشکر فراوان

 • Negin
  5 سال پیش

  ??Awliiiiiii?? bod?mmnooon?? v khoda qovt

 • افشین
  5 سال پیش

  عالی بود.مرسی

 • مريم
  4 سال پیش

  سلام،مرسي از شما.اگر PDFقرار ميداديد،بيشتر مورد استفاده قرار ميگرفتن.

 • محدثه
  4 سال پیش

  عااااالی. مخصوصا در قسمت ترکیب با مطالب سالهای دیگه
  ممنون و خسته نباشید

 • Sahar
  4 سال پیش

  عااالی….خیلی خسته نباشید…و ممنون بخاطر زحمتایی که میکشید….کارتون برای افرادی مثل من که نمیتونیم کلاس ثبت نام کنیم خیلی ارزش داره….فقط اگر ویدئوها با زیرنویس فارسی بود یا اینکه لاقل خودتون روش صدا گذاری میکردین اونوقت کارتون بی نقص بود..بلزم مرسیی

  • زیست یاد
   4 سال پیش

   سلام
   ممنونم
   به امید خدا زیرنویس ویدیوهازو اماده می کنیم.
   موفق باشید…

 • سارا
  4 سال پیش

  سلام خدا قوت خيلي كار بزرگي انجام داديد واقعا
  خيلي زحمت كشيديد
  ممنون بابت فكر خوبتون و زحماتتون
  فقط اگه ترجمه ي ويديو ها هم باشه كه خيلي عالي ميشه
  سپاس ❤️??

 • امیر حسین نصیری
  4 سال پیش

  سلام تو قسمته:

  تفاوت های رونویسی و همانند سازی:
  ی تفاوت دیگه هم هست

  در رو نویسی برخلاف همانند سازی فقط از بخشی از dnaرو نویسی میشه تو همانند سازی از تمام dnaهمانند سازی میشه

  مرسی فقط pdf هاشونو هم بزارین

 • امیر حسین
  4 سال پیش

  با سلام ای کاش تمام نکات رو به صورت pdf واسه دانلود میزاشتین

 • Golshan
  3 سال پیش

  سلام
  سپاسگزارم از مطالب جامع و مفيدتون.

 • meri
  3 سال پیش

  عالیههههه مرسی?

شبکه های اجتماعی ما: