پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 90 تا 95: فصل تولیدمثل در…

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:

  ●اووسیت اولیه پس از ترک تخمدان، در صورتی که با اسپرم لقاح یابد، مرحله دوم تقسیم میوز (میوز II) را انجام می دهد. (نادرست)
  ●ترشحات غده ی پروستات، مواد قلیایی موجود در مسیر حرکت اسپرم را خنثی می کند. (نادرست)
پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  ●حدود شش روز بعد از لقاح، جنین در مرحله ی ………………. وارد رحم شده و به جداره ی رحم متصل می شود.✓پاسخ: بلاستوسیست
  ●در انسان، اسپرم ها پس از تولید، درون ……….. بالغ می شوند و توانائی حرکت کردن را بدست می آورند.✓پاسخ: اپی دیدیم
پاسخ های انتخاب گزینه درست:
  ●در کدام یک از جانوران زیر، زیگوت از طریق لولهٔ تخم بر از بدن مادر خارج می شود؟
    پستانداران کیسه دار
    خزندگان
    جانوران زنده زا
    پستانداران جفت دار
  ●در کدام یک از گروه های جانوری زیر، رحم ابتدایی وجود دارد؟
    تخم گذار
    بچه زا
    زنده زا
    پستانداران جفت دار
  ●کدام گزینه در ارتباط با ساختار بند ناف رویان درست است؟
    از یک سیاهرگ و دو سرخرگ تشکیل شده است.
    از دو سیاهرگ و یک سرخرگ تشکیل شده است.
    از یک سیاهرگ و یک سرخرگ تشکیل شده است.
    از دو سیاهرگ و دو سرخرگ تشکیل شده است.
  ●کدام یک از جانوران زیر رحم ابتدایی دارند؟
    پلاتی پوس – اپاسوم
    اپاسوم – کانگورو
    کانگورو – انسان
    پلاتی پوس – کانگورو
پاسخ های سوال های تشریحی:
  ●در ارتباط با دستگاه تولید مثلی مرد به پرسش های زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ:اپی دیدیم  و مجرای اسپرم بر
    ب)✓پاسخ: اسپرماتید
  در ارتباط با دستگاه تولید مثلی زن و نمو رویان، به پرسش های زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: اووسیت اولیه
    ب)✓پاسخ: (FSH و LH)
    ج)✓پاسخ: در انتهای سه ماههٔ اول
  ●در ارتباط با دستگاه تولید مثلی مرد و زن به پرسش های زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: اسپرماتوگونی
    ب)✓پاسخ: اپی دیدیم
    ج)✓پاسخ: سبب ریزش دیوارهٔ رحم می شود.
  ●در مورد چرخه ی تولید مثلی زن، به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: LH
    ب)✓پاسخ: استروژن
  ●اصطلاحات «بلاستوسیست» را تعریف کنید.
    ✓پاسخ: توده ی سلولی در رحم  که به شکل یک توپ تو خالی در آمده است.
  ●با توجه به روش های مختلف تولید مثل جنسی در جانوران ، پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: زنده زایی
    ب)✓پاسخ: میزان ذخیره غذایی تخمک
  ●در مورد دستگاه تولید مثل انسان، به سؤالات زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: ذخیره اسپرم
    ب)✓پاسخ: جسم زرد
    ج)✓پاسخ: خود تنظیمی منفی
  ●به دو سوال زیر در رابطه با جنین انسان پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: پرده کوریون
    ب)✓پاسخ: انتقال مواد غذایی از مادر به جنین
  ●یک نقش برای هر یک از موارد زیر ، بنویسید.
    الف )✓پاسخ: تولید اسپرم را در لوله های اسپرم ساز تحریک می کند.
    ب )✓پاسخ: واجد میتوکندری های فراوانی است، لذا این میتوکندری ها ، انرژی لازم برای حرکت اسپرم را تامین می کنند.
    ج)✓پاسخ: رشد بیشتر سلول های فولیکول
  ●طرح روبرو ، یکی از روش های نگهداری جنین در جانوران را نشان می دهد:
    الف)✓پاسخ: زنده زا
    ب) کدامیک از جانوران زیر، از این روش برای نگهداری جنین  خود، استفاده می نماید؟
    موش    اپاسوم     قورباغه
  ●نوع لقاح ، در سخت پوستان دریایی، و روش نگهداری جنین در اپاسوم را بنویسید ؟
    ✓پاسخ: لقاح داخلی – زنده زا
●هورمون  FSH در مردان و زنان ، به ترتیب بر چه بخش هایی اثر می کند ؟
    ✓پاسخ: در مردان ، لوله های اسپرم ساز  و در زنان ، فولیکول
  ●به سوالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: تکمیل اولین تقسیم میوزی در گامت ها  و پاره شدن فولیکول
    ب)✓پاسخ: بلاستوسیست

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: