سوال های نهایی 90 تا 95: فصل تولید مثل در گیاهان

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)سوال های نهایی:
مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):
  ●در تولید مثل رویشی گیاه برگ بیدی ، قطعه ای از برگ گیاه ، استفاده می شود. (خرداد ماه 91)
  ●در سرخس ، آرکگن ها و آنتریدی ها، زیر پروتال تشکیل می شوند.  (خرداد ماه 90)
کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):
  ●تولید مثل رویشی در گیاه لاله، به وسیله نوعی ساقه تغییر شکل یافته به نام …………….. انجام می گیرد. (خرداد ماه 94)
  ●بخش اسپوروفیتی خزه با تقسیم میوز، …………………… تولید می کند. (خرداد ماه 93)
  ●سلول تخم زای خزه، در اثر تقسیم ………… در آرکگن بوجود می آید. (خرداد ماه 90)
انتخاب گزینه درست (پاسخ های تشریحی):
  در کدام یک از گیاهان زیر، تکثیر رویشی به وسیلهٔ ساقهٔ تغییر شکل یافته نیست؟(خرداد ماه 95)
    نرگس
    زنبق
    توت فرنگی  
    بنفشهٔ افریقایی
سوال های تشریحی (پاسخ های تشریحی):
  هر یک از ویژگی ها در ستون  A، مربوط به کدام مورد از ستون B است. آنها را مشخص کرده، و در پاسخ نامه بنویسید. (خرداد ماه 95)
zist2f965521
  در مورد چرخهٔ زندگی مخروط داران، به سؤالات زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه 95)
    الف) هر سلول دانهٔ گرده نارس، در اثر چه نوع تقسیمی به دانهٔ گردهٔ رسیده تبدیل می شود؟
    ب) گامت های نر در کدام محل، از تقسیم سلول زایشی به وجود می آیند؟
  در رابطه با شکل مقابل که مربوط به دانهٔ یک گیاه نهان دانه است، به پرسش های زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه 95)
zist2f95587457
    الف) کدام شماره، یک برگ تغییر شکل یافته است، که در انتقال مواد غذایی به رویان نقش دارد؟
    ب) شمارهٔ ۲ چه نام دارد؟
  ●هر یک از ویژگی ها در ستون الف مربوط به کدام گیاه از ستون ب است. آن ها را مشخص کرده، و در پاسخ نامه بنویسید. (خرداد ماه 94)
zist2f92210
  ●به سوالات زیر که دربارهٔ گیاهان است، پاسخ دهید. (خرداد ماه 94)
    الف) نهانزادان آوندی را تعریف کنید.
    ب) خارجی ترین حلقهٔ گل کامل، چه وظیفه ای برعهده دارد؟
    ج) در شکل مقابل که مربوط به دانهٔ ذرت است: از لقاح گامت نر با سلول دوهسته ای، کدام شماره به وجود می آید؟
zist2f925547
  ●اصطلاح «لپه» را تعریف کنید. (بخشی از یک سوال خرداد ماه 93)
  ●در مورد چرخه ی زندگی سرخس به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 93)
    الف) شماره ی (1) چه ساختاری را نشان می دهد؟
    ب) عمل لقاح در کدام بخش انجام می شود؟
zist2f988412
  ●هر یک از اصطلاحات ستون اول، با یکی از اصطلاحات ستون دوم، ارتباط صحیح تری دارند. آنها را مشخص کرده و در برگه ی پاسخ بنویسید.   (خرداد ماه 93)
zist2f96475
  ●بافت ذخیره ی دانه ی رسیده ی هریک از گیاهان زیر را از نظر تعداد مجموعه ی کروموزومی مقایسه کنید. (خرداد ماه 92)
    الف) کاج
    ب) لوبیا
    ج) ذرت
  ●به دو سؤال زیر در رابطه با گیاهان پاسخ دهید: (خرداد ماه 92)
    الف) به چه گیاهانی نهانزادان آوندی می گویند؟
    ب) آنتروزوئیدها از تقسیم کدام سلول دانه ی گرده ی کاج به وجود می آیند؟
  ●شکل روبرو مربوط به تولید مثل در نهاندانگان است، موارد 1 و 2 را نامگذاری کنید. (خرداد ماه 92)
zist2f98774415
  ●بعضی از عبارات ستون اول، با بعضی از عبارات ستون دوم ، ارتباط صحیح دارند. آنها را مشخص، و دربرگه پاسخ بنویسید. (خرداد ماه 91)
zist2f98820
  ●هر یک از بخش های زیر متعلق به کدام مرحله از چرخه زندگی گیاه است؟ (خرداد ماه 91)
    الف) کپسول خزه
    ب) پروتال سرخس
    د) آرکگن خزه
  ●بعضی از عبارات ستون اول، با بعضی از عبارات ستون دوم ، ارتباط صحیح دارند. آنها را مشخص، و دربرگه پاسخ  بنویسید. (خرداد ماه 90)
zist2f95541
  ●با توجه به شکل مقابل پاسخ دهید: (خرداد ماه 90)
zist2f988743
    الف) نام شماره ی یک را بنویسید.
    ب) شماره ی دو ، منشاء تشکیل کدام بخش دانه، می تواند باشد؟
    ج) این شکل، جزء ساختار کدام یک از گیاهان زیر می باشد؟
    سرو    گل ستاره    سرخس

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: