پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 92 تا 95: فصل آغازیان

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1) پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  ●جلبک اسپیروژیر با روشی ………………. تولید مثل جنسی انجام می دهد.✓پاسخ: هم یوغی
  ●در کاهوی دریایی، زئوسپور حاصل تقسیم…………….است.✓پاسخ: میوز 
پاسخ های انتخاب گزینه درست:
  ● دیاتوم ها، آغازیان……………و…………….. هستند .
    تک سلولی – هترو تروف
    تک سلولی – فتوسنتز کننده
    پرسلولی – فتوسنتز کننده
    پرسلولی – هترو تروف
پاسخ های سوال های تشریحی:
  ●دو ویژگی اصلی جانداران یوکاریوت را که نخستین بار در آغازیان ظاهر شد، بنویسید؟
    ✓پاسخ: تولید مثل جنسی و پر سلولی بودن
  ●هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام شاخه از آغازیان می باشد؟
    الف)✓پاسخ: آمیب
    ب)✓پاسخ: جلبک قرمز
    ج)✓پاسخ: تاژکداران جانور مانند
    د)✓پاسخ: پارامسی
  ●کپک های مخاطی سلولی در هنگام تنش های محیطی چه ساختاری را پدید می آورند؟
    ✓پاسخ:تعدادی از این آمیب ها به دور یکدیگر جمع می شوند، از حرکت باز می ایستند و یک کلنی پر سلولی می سازند.
  ●در شکل مقابل در مرحله (۲) از چرخه زندگی پلاسمودیوم چه اتفاقی رخ می دهد؟
    ✓پاسخ:اسپوروزوئیت ها، سلول های جگر را آلوده می کنند و به مروزوئیت نمو می یابند .
  ●به سؤالات زیر دربارهٔ تولید مثل آغازیان پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: زئوسپور
    ب)✓پاسخ: اسپورانژ
  ●به سؤالات زیر دربارهٔ آغازیان پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: وجود یک پوشش حفاظتی از جنس سلولز که اغلب با لایه ای از جنس سیلیس پوشیده شده است.
    ب)✓پاسخ: امکان فشرده شدن موجود و عبور از موانع را برای آن فراهم می کند.
    ج)✓پاسخ: هستهٔ کوچک

  ●دو اختلاف آغازیان کپک مانند و قارچ ها را بنویسید.
    ✓پاسخ:1-در دیواره سلولی آغازیان کپک مانند بر خلاف قارچ ها کیتین وجود ندارد. 2- میتوز آغازیان با میتوز قارچ ها متفاوت است.
  ●با توجه به شکل که مربوط به چرخهٔ زندگی کاهوی دریایی است، به سوالات زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: شماره ۲   

    ب)✓پاسخ: زئوسپور
  ●هر یک از عبارت های زیر مربوط به ویژگی های کدام شاخه از آغازیان می باشد؟
    الف)✓پاسخ: آمیب ها
    ب)✓پاسخ: دیاتوم ها
    ج)✓پاسخ: تاژکداران جانور مانند
  ●سلول مژکداران چه ویژگی هایی دارد که امکان فشرده شدن موجود، و عبور از موانع را برای آن فراهم می کند؟
    ✓پاسخ:دیوارهٔ پیکر مژکداران سخت ، اما انعطاف پذیر است.
  ●هاگ های کپک های مخاطی پلاسمودیومی، در صورت رویش در شرایط مساعد، به چه سلول هایی تبدیل می شوند؟  و این سلول ها دیپلوئیداند   یا هاپلوئید؟
    ✓پاسخ:سلول های آمیبی شکل  یا تاژکدار – هاپلوئید
  ●نقش هر یک از موارد زیر را در آغازیان بنویسید:
    الف)✓پاسخ: به جهت گیری او گلنا به سوی نور کمک می کند.
    ب)✓پاسخ: تاژک طولی موجب حرکت به جلو می شود.
    ج)✓پاسخ: حرکت یا تغذیه
  ●در بیماری مالاریا علت تب و لرز چیست ؟
    ✓پاسخ:پس از ترکیدن گلبول های قرمز، مروزوئیت ها و مواد سمی آزاد می شوند، که موجب تب و لرز می شوند.
  ●در بارهٔ آغازیان به سوالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: از نوع تناوب نسل
    ب)✓پاسخ: در دیواره سلولی آغازیان کپک مانند بر خلاف دیواره سلولی قارچ ها کیتین وجود ندارد. و میتوز در آغازیان کپک مانند متفاوت با     میتوز در قارچ هاست.

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: