پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 92 تا 95: فصل رفتارشناسی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1) پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:
  ●در پژوهش پاولوف دربارهٔ ترشح بزاق سگ، ترشح بزاق پاسخی غیر شرطی است که با دیدن غذا ایجاد می شود. (درست)
  ●وجود صفات چشمگیر در بین نرها، در افزایش رقابت نیز نقش دارد. (نادرست)

پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  ●……………… در بسیاری از جانوران نقش مهمی را در شکل گیری رفتار غریزی دارند.✓پاسخ: یادگیری
  ●رفتار فداکارانهٔ زنبور های عسل ماده در نگهداری و تغذیهٔ زاده های ملکه نوعی رفتار ………….. محسوب می شود. ✓پاسخ: مشارکتی

پاسخ های انتخاب گزینه درست:
  ●کرم شب تاب ماده، نرهای گونهٔ خود را بر چه اساسی شناسایی می کند؟
    زمان تابش نور
    نوع نور تابیده شده
    تعداد تابش های نور
    نوع و زمان نور تابیده شده
  ●رفتار به پشت افتادن مار و گرفتن حالت مار مرده به خود به چه منظور انجام می شود؟
    دفاع
    جلب جفت
    حمله به شکار
    تعیین قلمرو
پاسخ های سوال های تشریحی:
  ●در باره رفتار شناسی جانوران به سؤالات پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: نقش پذیری
    ب)✓پاسخ: اطمینان از بقای فرزندان
    ج)✓پاسخ: چرایی
    د)✓پاسخ: مشارکتی
  ●مهم ترین عاملی در تعیین راهبردهای تولید مثلی متفاوتی که جانوران در فصل تولید مثل دارند چیست؟
    ✓پاسخ:هزینه ای است که والدین برای تولید مثل و نگهداری از فرزندان باید بپردازند .
  ●اساس بروز رفتار غریزی نوعی ماهی در حمله به ماهی های نر مهاجم که وارد قلمرو او می شوند، مشابه کدام یک از رفتارهای ذکر شده می   باشد.
    الف) برگرداندن تخم توسط غاز
    ب) تخم گذاری کوکو در لانه میزبان
  ●در هر یک از موارد زیر، نوع تغییر رفتاری که حاصل تجربه ( یادگیری ) می باشند، مشخص کنید.
    الف)✓پاسخ: عادی شدن
    ب)✓پاسخ: حل مسئله
  ●هر یک از موارد زیر بیانگر کدام نوع رفتار یادگیری در جانوران است؟
    الف)✓پاسخ: عادی شدن
    ب)✓پاسخ: شرطی شدن فعال (آزمون و خطا)
  ●به سؤالات زیر دربارهٔ ارتباط جانوران با هم دیگر پاسخ دهید. (خرداد 94)
    الف)✓پاسخ: زیرا معمولا علایم جفت یابی هر گونه خاصی همان گونه است.
    ب)✓پاسخ: زیرا والد ماده انرژی بیشتری برای تولید مثل صرف می کند ومحدودیت بیشتری در تولید مثل دارد.
  ●آیا می توان رفتارهای جانوران را به طور مشخص در دو گروه غریزی و یاد گیری قرار داد ؟ توضیح دهید.
    ✓پاسخ:خیر ، رفتارها معمولاً حاصل بر هم کنش اطلاعات ژنی (وراثت) و یادگیری (محیط) است.
  ●به چه دلیل صفات چشمگیر، موجب کاهش نزاع (رقابت) بین نرها می شوند؟
    ✓پاسخ:نرهایی که صفات فیزیکی برتری ندارند ، کمتر خود را درگیر نزاع های جدی می کنند.(به همین دلیل صفات چشمگیر در واقع موجب     کاهش نزاع بین نرها می شوند.)
  ●به سؤالات زیر دربارهٔ رفتارشناسی پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: در این رفتار جانور در موقعیتی جدید که قبلاً با آن رویده  نشده است، بدون استفاده از آزمون و خطا رفتار مناسبی از خود بروز     می دهد.
    ب)✓پاسخ: محرکی که باعث بروز الگوی عمل ثابت می شود.
  ●هر یک از رفتارهای زیر در جانوران برای چه هدفی انجام می شود؟
    الف)✓پاسخ: جلب جفت
    ب)✓پاسخ: تعیین قلمرو
  ●در رابطه با رفتارهای جانوری پاسخ کوتاه دهید: (خرداد 92)
    الف)✓پاسخ: نقش پذیری
    ب)✓پاسخ: رنگ قرمز سطح زیرین شکم ماهی های نر مزاحم
    ج)✓پاسخ: علائم صوتی
  ●علت وجود سیستم تک همسری در بیش تر پرندگان نر چیست؟
    ✓پاسخ:(مهم ترین عامل در تعیین راهبردهای تولید مثلی هزینه ای است که والدین برای تولید مثل و نگهداری از فرزندان باید بپردازند). مثلا     تولید مثل در پرندگان پرهزینه است. آنها باید آشیانه بسازند، و روی تخم های خود بخوابند و جوجه ها را بعد از بیرون آمدن از تخم مرتب غذا     بدهند. معمولاً یک پرنده نمی تواند به تنهایی تمام این کارها را انجام دهد. به همین دلیل همکاری دو والد برای نگهداری و مراقبت از جوجه ها     لازم است.
  ●رفتار شیر نر جوان را بر اساس فرضیهٔ انتخاب فرد توضیح دهید.
    ✓پاسخ:شیر جوان با کشتن بچه شیرها، میزان مرگ ومیر را افزایش می دهد، و سبب کاهش بقای گونه می شود، اما به علت  افزایش احتمال     تولید مثل خود، بقای خود را افزایش می دهد.
  ●هر یک از رفتارهای زیر مربوط به کدام نوع از انواع رفتارهای یادگیری می باشند؟
    الف)✓پاسخ: عادی شدن
    ب)✓پاسخ: حل مسئله

1
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

یک دیدگاه

  • مبینا
    3 هفته پیش

    عالی بود

شبکه های اجتماعی ما: