پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 92 تا 95: فصل ویروس ها و…

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1) پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:
  ●بیشتر باکتری ها اتوتروف اند. (نادرست)
  ●کلستریدیوم بوتولینم ، یکی از باکتری های اندوسپوردار است. (درست)
پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  ●نوعی باکتری به نام ……………………… بیماری سل را ایجاد می کند.✓پاسخ: مایکوباکتریوم توبرکلوسیز
پاسخ های انتخاب گزینه درست:
  ●کدام یک از جانداران زیر نسبت به سایرین دارای توانایی های متابولیسمی متعددی می باشند؟
    ویروس ها
    باکتری ها
    آغازیان
    گیاهان
  ●بر چه اساسی باکتری ها به دو گروه گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می شوند؟
    غشای سلولی
    دیوارهٔ سلولی
    کپسول
    اندوسپور
  ●باکتری های گوگردی سبز برای فتوسنتز از چه ماده ای به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند؟
    H2S
    آب
    اسیدهای آلی
    کربوهیدرات ها
  ●باکتری های میله ای شکل را چه می نامند؟
    کوکوس
    استافیلو
    باسیلوس
    اسپیریلیوم
  ●مونومر سازندهٔ پریون ها کدام است؟
    مونوساکارید
    آمینواسید
    ریبونوکلئوتید
    نوکلئوتید
پاسخ های سوال های تشریحی:
  ●در مورد ویروس ها به سؤالات پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: آندوسیتوز
    ب)✓پاسخ: DNA
    ج)✓پاسخ: آنفولانزا (و یا ویروس ایدز )
    د)✓پاسخ: لیزوژنی
  ●چرا آنتی بیوتیک ها بر روی ویروس ها تأثیر ندارند؟
    ✓پاسخ:آنتی بیوتیک ها با فرایندهای سلولی تداخل دارند وچون فرایند های سلولی در ویروس ها رخ نمی دهد.
  ●عامل باکتریایی مولد هر یک از بیماری های زیر را بنویسید:

    الف)✓پاسخ: پروپیونی باکتریوم آکنس  
    ب)✓پاسخ: مایکوباکتریوم توبر کلوسیز
    ج)✓پاسخ: استافیلوکوکوس اورئوس
  ●به سؤالات زیر دربارهٔ ویروس ها پاسخ دهید. (خرداد 94)
    الف)✓پاسخ: چندوجهی
    ب)✓پاسخ: DNA
    ج)✓پاسخ: از طریق شکاف های کوچکی که در دیوارهٔ سلولی ایجاد می کند.
  ●به سؤالات زیردربارهٔ باکتری ها پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: نقش شوره گذاری را در چرخهٔ نیتروژن به عهده دارند.
    ب)✓پاسخ: توانایی تولید اندوسپور
    ج)✓پاسخ: استرپتومایسز
  ●میزبان هر یک از ویروس های مقابل کدام جاندار است؟(خرداد 93)
    ✓پاسخ:1- گیاه تنباکو (یا گیاهان خویشاوند تنباکو) ذکر یک مورد

    ✓پاسخ: 2- باکتری ها
  ●در بارهٔ ویروس ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. (خرداد 93)
    الف)✓پاسخ: چون ویروس ها آنزیم های لازم برای متابولیسم و نیز ساختارهای لازم برای پروتئین سازی را ندارند.
    ب)✓پاسخ: این مولکول ها از سلول میزبان قبلی تأمین شده اند.
    ج)✓پاسخ: از طریق آندوسیتوز
  ●چرا رنگ آمیزی گرم در پزشکی از اهمیت فراوان برخوردار است؟(خرداد 93)
    ✓پاسخ:چون باکتری های گرم – مثبت و گرم – منفی با آنتی بیوتیک های متفاوتی نابود می شوند.
  ●در رابطه با ویروس ها و باکتری ها به سوالات زیر پاسخ دهید: (خرداد 92)
    الف)✓پاسخ: از پروتئین ، لیپید و گلیکوپروتئین
    ب)✓پاسخ: بر اساس نوع دیواره سلولی آنها
    ج) 1)✓پاسخ:تولید استون یا بوتانول 2)✓پاسخ: تولید آنتی بیوتیک

    د)✓پاسخ: ترکیبات آلی مثل اسیدها و کربوهیدرات ها

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: