پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 90 تا 95: فصل کروموزوم و…

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:
  ●کروموزوم درون هستهٔ سلول های یوکاریوتی که در حال تقسیم اند، دیده می شود. (درست) 
  ●بعضی سلول ها پس از دومین مرحلهٔ رشد (G۲)، وارد مرحلهٔ G0 (جی صفر) شده و تقسیم سلول در آنها برای همیشه متوقف می شود.   (نادرست)
  ●کروموزوم های همتا در سلول های جنسی یافت نمی شود. (درست)
  ●کروموزوم های همتا در همه ی سلول ها وجود دارند. (نادرست)
  ●برخی از سلول های جنسی نر تولید شده در ملخ نر، فاقد کروموزوم جنسی است. (درست)
پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  ●اگر قطعه جدا شده از یک کروموزوم به کروموزوم ………………متصل شود، جهش جابه جایی می نامند.✓پاسخ: غیرهمتا
  ●در جهش ساختاری کروموزومی، از نوع ………………. بعد از ایجاد جهش، مقدار ماده وراثتی حاصل، به طور واضح کاهش می یابد.✓پاسخ: حذف
پاسخ های انتخاب گزینه درست:
  ●کدام یک از جانداران زیر می تواند دو نوع گامت تولید کند؟
    ملخ ماده
    زن
    مرغ
    خروس
  ●شکل زیر مربوط به سلولی است که در حال انجام تقسیم میتوز است. کدام مورد از جمله های زیر درست است؟
zist2f699874
    بخشی که با علامت سؤال (؟) مشخص شده، از جنس پروتئین است.
    هر یک از سلول های دختر که در پایان میتوز از این سلول ایجاد می شوند، ۸=۲n است.
    کروموزوم های، تک کروماتیدی در این مرحله، حداکثر فشردگی را پیدا می کنند.
    یک مرحله قبل از این سلول، همهٔ رشته های دوک از یک سو به قطب و از سوی دیگر به سانترومر کروموزوم ها متصل شده اند.
  ●در تنظیم چرخه ی سلولی، نقطه وارسی در کدام مورد وجود ندارد؟
    پایان G1
    پایان S
    اواخر G2
    پایان میتوز
  ●جنسیت کدام یک با بقیه تفاوت دارد؟
    پروانه ZZ
    ملخ XO
    انسان XY
    کبوتر ZW
پاسخ های سوال های تشریحی:
  ●در گیاهانی که سانتریول ندارند، دوک چگونه ساخته می شود؟
    ✓پاسخ: بعضی پروتئین های سیتوپلاسمی  با همکاری پروتئین های غشایی  این کار را انجام می دهند.
  ●اصطلاح «جهش واژگونی» را تعریف کنید.
    ✓پاسخ: در واژگونی، قطعه ای از کروموزوم که بر اثر شکسته شدن جدا شده است، در جهت معکوس به جای اول خود متصل می شود.
  ●جهش کروموزومی را تعریف کنید.
    ✓پاسخ: به تغییراتی که در تعداد  و ساختار کروموزوم ها رخ می دهند، جهش کروموزومی می گویند.
  ●در ارتباط با چرخهٔ سلول، به پرسش های زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: بعضی سلول ها به طور مشخصی در اینترفاز باقی می مانند،و تقسیم سلول در آنها برای همیشه متوقف  می شود. در این حالت     گفته می شود که سلول وارد مرحلهٔ G0 (جی صفر) شده است.
    ب)✓پاسخ: سیتوکینز
  ●به پرسش های زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: تلوفاز
    ب)✓پاسخ: پروتئین
  ●به سؤالات زیر پاسخ دهید :
    الف)✓پاسخ: تقسیم دوتایی
    ب)✓پاسخ: 8
    ج)✓پاسخ: G2
    د) ✓پاسخ: تلوفاز
  ●طرح رو به رو سلول پیکری ملخ را نشان می دهد.
    الف)✓پاسخ: نر
    ب)✓پاسخ: 11
  ●در رابطه با کروموزوم ها به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: هیستون
    ب)✓پاسخ: مضاعف شدن
    ج)✓پاسخ: مرحله S
    د)✓پاسخ: با تجزیه و تحلیل کاریوتیپ
  ●در سلول های گیاهی ، سیتوکینز، چگونه انجام می شود؟
    ✓پاسخ: وزیکول های گلژی در میانه سلول به یکدیگر می پیوندند و صفحه ای را پدید می آورند که توسط غشا احاطه می شود.
  ●به چه دلیل آسیب های وارد به مغز و نخاع جبران نمی شوند؟
    ✓پاسخ: از آن جا که این سلول ها وارد میتوز نمی شوند هیچ سلولی جانشین سلول های آسیب دیده نخواهد شد.
  ●هر یک از وقایع زیر در کدام مرحله از چرخه سلولی ، صورت می گیرند؟
    الف)✓پاسخ: مرحله S
    ب)✓پاسخ: G2 (دومین مرحله ی رشد)
  ●هر یک از ویژگی های زیر در کدام مرحله از تقسیم میتوز انجام می شود؟
    الف)✓پاسخ: متافاز
    ب)✓پاسخ: تلوفاز
    ج)✓پاسخ: پروفاز
  ●در شکل مقابل ، کدام شماره ها، نقاط وارسی اصلی را نشان می دهد؟
    ✓پاسخ: 1، 3 و 5
  ●در ساختار نوکلئوزوم، چه نوع مولکول هایی شرکت دارند ؟
    ✓پاسخ: DNA و پروتئین (هیستون)
  ●به سوالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: ۳۸ اتوزوم
    ب)✓پاسخ: کروموزوم Y
  ●در رابطه با چرخه زندگی یک سلول یوکاریوتی به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: مرحله S (سنتز)
    ب)✓پاسخ: کوتاه شدن  رشته های دوک

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: