پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 90 تا 95: فصل ماده ی ژنتیک

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:
  ●در آزمایش ایوری، اضافه کردن آنزیم تخریب کنندهء نوکلئیک اسید، به عصارهء سلولی استخراج شده از باکتری کپسول دار کشته شده، موجب   ترانسفورماسیون می شود. (نادرست)
  ●در آزمایش ایوری، اضافه شدن آنزیم تخریب کننده پروتئین به عصاره ی سلولی باکتری های کپسول دار کشته شده با حرارت، مانع از   ترانسفورماسیون نشد. (درست) 
  ●در مولکول DNA ی خطی ، تعداد پیوندهای فسفودی استر از تعداد نوکلئوتیدهای آن کمتر است . (درست) 
پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  ●در مدل مارپیچ دو رشته ای، دو رشتهٔ DNA را پیوند های …………………… به یکدیگر متصل می کنند.✓پاسخ:هیدروژنی 
  ●تعداد نوکلئوتیدهای آدنین دار در مولکول DNA ای با 400 نوکلئوتید و ۱۵۰ سیتوزین ، ……………. می شود.✓پاسخ:۵۰ عدد
  ●در طی عمل ویرایش، آنزیم …………………. باعث شکسته شدن پیوند فسفودی استر نوکلئوتید غلط می شود.✓پاسخ: DNA پلیمراز 
پاسخ های سوال های تشریحی:
  ●گریفیت، پس از تزریق مخلوط باکتری های بدون کپسول زنده و باکتری های کپسول داری که بر اثر گرما کشته شده  بودند، به موش ها، چه   چیزی را در خون موش های مرده مشاهده کرد؟
    ✓پاسخ: او پس از بررسی خون موش های مرده مشاهده کرد که در خون این موش ها، بعضی از باکتری های بدون کپسول ،کپسول دار شده اند.
  در ارتباط با ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها به سؤالات زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: بر اساس این تصاویر معلوم شد که مولکول DNA به صورت مولکولی مارپیچی است  که از دو یا سه زنجیره تشکیل شده است.
    ب)✓پاسخ: آنزیم DNA پلی مراز
  ●ویلکینز و فرانکلین، بر چه اساسی به ساختار مارپیچی دو یا سه زنجیره ای مولکول  DNA پی بردند؟
    ✓پاسخ: بر اساس تصاویر به دست آمده از بلورهای مولکول DNA با روش پراش پرتو ایکس  
  ●اگر ردیف نوکلئوتیدی یک رشتهٔ DNA خطی، به صورت  AGCTTGA باشد، مطلوب است:
    الف)✓پاسخ: TCGAACT
    ب)✓پاسخ: ۱۷
    ج)✓پاسخ: ۱۴
  ●در ارتباط با همانند سازی  DNA به پرسش های زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: ویرایش
    ب) در کدام یک از سلول های زیر، هنگام همانند سازی مولکول DNA معمولاً دو دوراهی همانند سازی تشکیل می شود؟
    استرپتوکوکوس نومونیا   لنفوسیت B انسان
  ●در قسمتی از یک مولکول DNA خطی، ۲۰۰ نوکلئوتید وجود دارد.
    الف) ✓پاسخ: ۲۰۰
    ب) ✓پاسخ: 100
  ●به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: پیوندهای هیدروژنی
    ب)✓پاسخ: در باکتری ها، دو دوراهی همانند سازی ایجاد می شود ولی در سلول های یوکاریوتی چندین دوراهی همانند سازی ایجاد می شود.
  ●آنزیم DNA پلی مراز چگونه از بروز جهش به هنگام همانندسازی جلوگیری می کند؟
    ✓پاسخ: با برداشتن نوکلئوتید اشتباه (غیر مکمل با رشته الگو) و گذاشتن نوکلئوتید صحیح در رشته جدید
  ●اصطلاح «ترانسفورماسیون» را تعریف کنید.
    ✓پاسخ: تغییر در خصوصیات ظاهری باکتری با دریافت مواد ژنتیک از محیط خارج
  ●در مورد ماده وراثتی ، به سوالات زیر پاسخ دهيد.
    الف)✓پاسخ: آنزیم تخریب کننده DNA یا آنزیم نوکلئاز
    ب)✓پاسخ: درهرمولکول DNA دختری حاصل ازهمانند سازی، یک رشته جدید و یک رشته قدیمی وجود دارد.
  ●DNA خطی با ۰۰۰ ۵ جفت نوکلئوتید مفروض است. اگر ۲۰ درصد این نوکلئوتید ها ، آدنین دار باشد :
    الف)✓پاسخ: G=3000
    ب)✓پاسخ: 13000 پیوند هیدروژنی
  ●مراحل زیر توسط یکی از محققان انجام شده است:
  باکتری بدون کپسول زنده + آنزیم تخریب کننده ی پروتئین  +عصاره ی باکتری کپسول دار کشته شده ← تزریق به موش
    الف)✓پاسخ: موش می میرد
    ب)✓پاسخ: ترانسفورماسیون
  ● شکل روبرو، بخشی از مولکول  DNA را نشان می دهد .
    الف)✓پاسخ: شش (6) پیوند فسفو دی استر
    ب)✓پاسخ: هشت (۸) نوکلئوتید
    ج)✓پاسخ: اصل چارگاف
    د)✓پاسخ: هلیکاز

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: