پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 90 تا 95:فصل میوز و…

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:
  ●اگر رویداد جدا نشدن کروموزوم ها در میوزI رخ دهد، تعداد کروموزوم های چهار گامت ایجاد شده، غیر طبیعی می شود. (درست)
  ●مخمر نان، می تواند از طریق قطعه قطعه شدن نیز تولید مثل کند. (نادرست)
  ●جوانهٔ جدیدی که از یک هیدر به وجود می آید، آید، یک کلون است. (درست)
پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  ●ملکه ی زنبور عسل از طریق بکرزایی، …………………. تولید می کند.✓پاسخ: زنبورنر
  ●در طی میوزII، در جانوران ماده، سلول ………………… سیتوکینز نامساوی انجام می دهد.✓پاسخ: تخمک نابالغ
  ●تکثیر عامل مولد کزاز، نوعی تولید مثل ………….. است .✓پاسخ: غیر جنسی
پاسخ های سوال های تشریحی:
  ●به پرسش های زیر در رابطه با سلولی با 2n=78 که در حالی تقسیم میوز است، پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: ۴ عدد (دو جفت)
    ب)✓پاسخ: ۳۹ عدد
    ج)✓پاسخ: ۳۹ عدد
  ●به پرسش های زیر که دربارهٔ تقسیم میوز است پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: پروفاز Ⅱ
    ب)✓پاسخ: ۸
    ج)✓پاسخ: هاپلوئید
  ●در چه صورتی سلول زیگوت به جای دو کروموزوم، سه نسخه از آن کروموزوم را خواهد داشت؟
    ✓پاسخ: اگر گامتی که دو کروموزوم همتا دارد، با یک گامت عادی لقاح یابد.
  ●در انسان، پدیده ی جدا نشدن کروموزوم ها، با افزایش سن، بیشتر در چه جنسی و در کدام مرحله ی تقسیم رخ می دهد؟
    ✓پاسخ: ماده ، آنافاز Ⅰ
  ●طرح رو به رو مرحله ای از تقسیم میوز را در یک جاندار نر، نشان می دهد.
    الف)✓پاسخ: متافاز Ⅱ
    ب)✓پاسخ: 4 تتراد
    ج)✓پاسخ: اسپرم تمایز نیافته
  ●به سؤالات زیردر رابطه با تقسیم میوز پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: متافاز ۲
    ب)✓پاسخ: ۸
    ج)✓پاسخ: آنافاز ۱
  ●علت مورد زیر را بنویسید.
    ✓پاسخ: چون هیچ فرد نری در این نوع تولید مثل شرکت ندارد تا ماده ژنتیک خود را به اشتراک گذارد (فرزندان حاصل کاملا شبیه     مادرند (و در واقع یک کلون هستند)
  ●طرح روبرو مرحله ای از تقسیم میوز را نشان میدهد :
    الف)✓پاسخ: آنافاز Ⅱ
    ب)✓پاسخ: 8 تا
    ج)✓پاسخ: 4 تا
    د)✓پاسخ: 4 تا
  ●درهر سلول پیکری افراد مبتلا به بیماری نشانگان داون ، چند کروموزوم جنسی وچند کروموزوم اتوزومی به ترتیب وجود دارد؟
    ✓پاسخ: ۲ کروموزوم جنسی و 45 کروموزوم اتوزوم وجود دارد.
  ●شکل روبه رو ، یکی از مراحل تقسیم میوز در جنس نر می باشد:
    الف)✓پاسخ: پروفازⅠ
    ب)✓پاسخ: دو عدد
    ج)✓پاسخ: دو نوع گامت
    د)✓پاسخ: اسپرم های نابالغ
  ●به سوالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: سلول زیگوت به جای دو کروموزوم ، سه نسخه ، از آن کروموزوم خواهد داشت.
    ب)✓پاسخ: بکرزایی

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: