پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 90 تا 95: فصل تولیدمثل گیاهی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1)پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:
  ●در تولید مثل رویشی گیاه برگ بیدی ، قطعه ای از برگ گیاه ، استفاده می شود. (نادرست)
  ●در سرخس ، آرکگن ها و آنتریدی ها، زیر پروتال تشکیل می شوند. (درست) 
پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  ●تولید مثل رویشی در گیاه لاله، به وسیله نوعی ساقه تغییر شکل یافته به نام …………….. انجام می گیرد.✓پاسخ: پیاز
  ●بخش اسپوروفیتی خزه با تقسیم میوز، …………………… تولید می کند.✓پاسخ: هاگ یا اسپور
  ●سلول تخم زای خزه، در اثر تقسیم ………… در آرکگن بوجود می آید.✓پاسخ: میتوز
پاسخ های انتخاب گزینه درست:
  ●در کدام یک از گیاهان زیر، تکثیر رویشی به وسیلهٔ ساقهٔ تغییر شکل یافته نیست؟
    نرگس
    زنبق
    توت فرنگی  
    بنفشهٔ افریقایی
پاسخ های سوال های تشریحی:
  ●هر یک از ویژگی ها در ستون  A، مربوط به کدام مورد از ستون B است. آنها را مشخص کرده، و در پاسخ نامه بنویسید. (خرداد ماه 95)
zist2f965521
    ✓پاسخ:الف- 3 (آرکگن)
    ✓پاسخ:ب- 1 (هاگ)
    ✓پاسخ:ج- 5 (گیاه اصلی خزه)
  در مورد چرخهٔ زندگی مخروط داران، به سؤالات زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: میتوز
    ب)✓پاسخ: لولهء گرده
  در رابطه با شکل مقابل که مربوط به دانهٔ یک گیاه نهان دانه است، به پرسش های زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: 4
    ب)✓پاسخ: برگ های رویانی
  ●هر یک از ویژگی ها در ستون الف مربوط به کدام گیاه از ستون ب است. آن ها را مشخص کرده، و در پاسخ نامه بنویسید.
zist2f92210
    ✓پاسخ: a- (3.خزه)
    ✓پاسخ: b- (4.سرخس)
    ✓پاسخ: c- (1.کاج)
  ●به سوالات زیر که دربارهٔ گیاهان است، پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: به گیاهان آوندی بدون دانه نهانزادان آوندی می گویند.
    ب)✓پاسخ: وظیفه حفاظت از غنچه های گل را بر عهده دارد.
    ج)✓پاسخ: شمارهء ۱
  ●اصطلاح «لپه» را تعریف کنید. (بخشی از یک سوال خرداد ماه 93)
    ✓پاسخ: برگ های تغییر شکل یافته ای هستند  که بخشی از رویان را تشکیل می دهند.
  ●در مورد چرخه ی زندگی سرخس به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: پروتال
    ب)✓پاسخ: شکل 2
  ●هر یک از اصطلاحات ستون اول، با یکی از اصطلاحات ستون دوم، ارتباط صحیح تری دارند. آنها را مشخص کرده و در برگه ی پاسخ بنویسید.
zist2f96475
    ✓پاسخ:1 – ج (لوله گرده)
    ✓پاسخ: 2- الف (گامتوفیت ماده ی کاج)
    ✓پاسخ: 3-ب (تخم زا)
  ●بافت ذخیره ی دانه ی رسیده ی هریک از گیاهان زیر را از نظر تعداد مجموعه ی کروموزومی مقایسه کنید.
    الف)✓پاسخ: هاپلوئید(یک مجموعه)
    ب)✓پاسخ: دیپلوئید(دو مجموعه)
    ج)✓پاسخ: تریپلوئید(سه مجموعه)
  ●به دو سؤال زیر در رابطه با گیاهان پاسخ دهید:
    الف) ✓پاسخ: گیاهان آوندی بدون دانه
    ب) ✓پاسخ: سلول زایشی
  ●شکل روبرو مربوط به تولید مثل در نهاندانگان است، موارد 1 و 2 را نامگذاری کنید.
    ✓پاسخ: 1)لوله گرده  2) تخم زا
  ●بعضی از عبارات ستون اول، با بعضی از عبارات ستون دوم ، ارتباط صحیح دارند. آنها را مشخص، و دربرگه پاسخ بنویسید.
zist2f98820
    ✓پاسخ: 1 (c. ریشه چه) ،6 (d. ذخیره دانه ذرت)، 4 (a. برگ تغییر شکل یافته حاصل از رویان)، 5 (b. مسیر لوله گرده)
  ●هر یک از بخش های زیر متعلق به کدام مرحله از چرخه زندگی گیاه است؟
    الف)✓پاسخ:  اسپوروفیتی
    ب)✓پاسخ: گامتوفیتی
    د)✓پاسخ: گامتوفیتی
  ●بعضی از عبارات ستون اول، با بعضی از عبارات ستون دوم ، ارتباط صحیح دارند. آنها را مشخص، و دربرگه پاسخ  بنویسید.
zist2f95541
    ✓پاسخ: آندوسپرم ← دانه کاج،  جوانه زنی دانه ←ژیبرلین،  ساقه رونده توت فرنگی ← اسپوروفیت
  ●با توجه به شکل مقابل پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: کیسه رویانی
    ب)✓پاسخ: آلبومن (ذخیره غذایی دانه)
    ج) این شکل، جزء ساختار کدام یک از گیاهان زیر می باشد ؟
    سرو   گل ستاره   سرخس

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: