پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 90 تا 95: فصل دستگاه عصبی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1)پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:
  در تشریح مغز گوسفند، در عقب تالاموس ها، بطن سوم به صورت محوطهٔ باز قیف مانندی دیده می شود. (درست)
  ●طناب عصبی پشتی در حشرات، در هر قطعه از بدن دارای یک گره عصبی است. (نادرست)
  ●دستگاه عصبی مرکزی پلاناریا شامل مغز و دو طناب عصبی است. (درست)
پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  در انعکاس زردپی زیر زانو، نورون رابط در مادهٔ ……………………. نخاع قرار دارد.✓پاسخ: خاکستری 
  ●انتقال دهنده ی عصبی در پایانه نورون های حرکتی …………………..است. ✓پاسخ: استیل کولین
پاسخ های انتخاب گزینه درست:
  ●اثر اعصاب سمپاتیک در کدام یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است ؟
    ضربان قلب
    تعداد تنفسی
    فشار خون
    فعالیت های گوارشی
  ●کدامیک مرکز تقویت پیام های حسی است؟
    هیپوتالاموس
    تالاموس
    بصل النخاع
    ساقه مغز
پاسخ های سوال های تشریحی:
  در رابطه با مغز انسان به سؤالات زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: دستگاه لیمبیک
    ب)✓پاسخ: بسیاری از مواد که در متابولیسم سلول های مغزی نقشی ندارند. و نیز میکروب ها معمولاً نمی توانند وارد مغز شوند.
  در حشرات، فعالیت ماهیچه های هر قطعه از بدن، چگونه کنترل می شود؟(خرداد ماه 95)
    ✓پاسخ: طناب عصبی شکمی این جانوران، در هر قطعه از بدن، دارای یک گرهٔ عصبی است،  هر یک از این گره ها فعالیت ماهیچه های آن قطعه     را کنترل می کنند.
  ●به پرسش های زیر که در مورد منحنی تغییر پتانسیل غشا است، پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: شمارهء ۳
    ب)✓پاسخ: هر دو کانال بسته
  ●در ارتباط با دستگاه عصبی به پرسش های زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: بصل النخاع
    ب)✓پاسخ: ریشهء شکمی
    ج) در دستگاه عصبی کدام جانور مقابل، تقسیم بندی مرکزی و محیطی وجود ندارد؟ 1- زنبور ۲- هیدر ۳- پلاناریا
  ●در ارتباط با تشریح مغز به پرسش های زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: سطح شکمی
    ب )✓پاسخ: جسم پینه ای
  ●در رابطه با انعکاس زردپی زیر زانو به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: نورون حرکتی ماهیچه های عقب ران
    ب)✓پاسخ: دندریت
  ●در ارتباط با ساختار مغز به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: قشر مخ
    ب)✓پاسخ: شماره ی 5
  ●به سؤالات زیر پاسخ دهید :
    الف )✓پاسخ: کانال های دریچه دار پتاسیمی
    ب)✓پاسخ: بافت پیوندی
  ●در رابطه با پرده ی مننژ به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: سخت شامه
    ب)✓پاسخ: نرم شامه
  ●شکل مقابل مربوط به تشریح مغز است . موارد 1 تا 4 را نامگذاری کنید.
    ✓پاسخ: 1.اجسام مخطط 2.اپی فیز یا پینه آل 3.مخچه (درخت زندگی) 4.بصل النخاع
zist2f2330
  ●با توجه به نمودار پتانسیل عمل روبرو ، به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: ۵
    ب )✓پاسخ: منفی تر
  ●هر یک از اعمال زیر، توسط کدام بخشی عصبی ، کنترل می شود؟
    الف)✓پاسخ: قشر مخ
    ب)✓پاسخ: هیپوتالاموس
  ●با توجه به روند تکاملی سیستم عصبی در جانوران مختلف ، به سؤالات زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: کیسه تنان
    ب )✓پاسخ: حشرات
  ●در هنگام تشریح مغز، با برش کم عمق طولی در جسم پینه ای ، ابتدا کدام نواحی زیر مشاهده می شود؟
    اپی فیز      اجسام مخطط      تالاموس         بطن ۱ و ۲
  ●نمودارهای روبه رو ، مربوط به عملکرد نورون ، می باشند.
    الف)✓پاسخ: پتانسیل آرامش (استراحت)
    ب )✓پاسخ: کانال دریچه دار پتاسیمی
  ●شکل روبه رو ، سطح پشتی مغز گوسفند را نشان می دهد:
    الف )✓پاسخ: شماره ی ۳
    ب )✓پاسخ: لوب بویایی
  ●به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: ماهیچه ی جلوی ران نخاع
    ب )✓پاسخ: نورون های حرکتی ماهیچه های اسکلتی
    ج) در دستگاه عصبی مرکزی کدام جانور ، دو طناب عصبی موازی وجود دارد؟
    زنبور   هیدر   پلاناریا

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: