پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 92 تا 96: فصل پروتئین سازی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1) پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:
  ●در بخش آنتی کدون مولکول tRNA، توالی AUC نمی تواند وجود داشته باشد.(درست)
  ●در رونویسی یک ژن در سلول تخم یک دوزیست ، رشته های منشعب در ساختار پر مانند ، DNA هایی هستند که در حال ساخته شدن اند.   (نادرست)
  ●حذف رونوشت اینترون ها و تشکیل mRNA بالغ در هسته صورت می گیرد. (درست)

پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  ●ژن هایی که محصول رونویسی آنها ………………….. باشد ترجمه می شود.(خرداد 96) ✓پاسخ: mRNA
پاسخ های سوال های تشریحی:

  ● mRNA اولیه ای با ۳ اگزون و ۲ اینترون در سلول کپک نوروسپورا مفروض است، برمبنای گسسته بودن ژن های یوکاریوتی، به سؤالات   پاسخ دهید.(خرداد 96)
    الف)✓پاسخ: ۳
    ب)✓پاسخ:هسته
  ●رشته mRNA حاصل از DNA الگو مقابل، تحت تأثیر یکی از انواع جهش های نقطه ای قرار گرفته است.(خرداد 96)

    الف)✓پاسخ:کاهش
    ب )✓پاسخ:A
  ●در مورد انواع مولکول  RNA به سؤالات زیر پاسخ دهید .
    الف)✓پاسخ:بخش های دو رشته ای موجود در مولکولی نتیجه تا خوردگی های مولکول RNA روی خود حاصل شده اند.
    ب)✓پاسخ:AUG
  ●در مورد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها به سؤالات پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ:هنگام رونویسی
    ب )✓پاسخ:عوامل رونویسی
  ●در جریان بالغ شدن یک mRNA اولیه چهار پیوند فسفو دی استرشکسته می شود:
    الف)✓پاسخ:سه اگزون
    ب)✓پاسخ:دو پیوند فسفو دی استر تشکیل می شود.
  ●در مورد tRNA به سؤالات زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ:CCA
    ب)✓پاسخ:به نگهداری آن روی ریبوزوم کمک می کند.
  ●به سؤالات زیر در مورد تنظیم بیان ژن پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ:آلولاکتوز
    ب)✓پاسخ:هنگام شروع رونویسی
  ●در ارتباط با توالی نوکلئوتیدی در mRNA زیر به سؤالات پاسخ دهید:
zistpf1522145
    الف)✓پاسخ:AAA
    ب)✓پاسخ:CGU
    ج)✓پاسخ:جایگاه A ریبوزوم
  ●در مورد تنظیم بیان ژن به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ:سلول های یوکاریوتی
    ب)✓پاسخ:هر اپران از یک یا چند ژن ساختاری  و بخش تنظیم کننده ساخته شده است.
  ●در آزمایش های بیدل و تیتوم، منظور از جهش یافته چیست؟
    ✓پاسخ:هاگ هایی را که نمی توانستند روی محیط کشت حداقل رشد کنند، جهش یافته نامیدند.
  ●نیرنبرگ و همکاران او از چه مولکولی برای شناسایی رمز  DNAاستفاده کردند؟
    ✓پاسخ:mRNA
  ●در رابطه با اپران لک به پرسش های زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ:3 ژن ساختاری
    ب)✓پاسخ:یک راه انداز
  ●در فرآیند ترجمه کدام یک زودتر رخ می دهد؟
    الف) ریبوزوم به اندازهٔ یک کدون در طول mRNA به پیش می رود.
    ب)tRNA  حامل دومین آمینواسید به جایگاه A وارد می شود.

1
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

یک دیدگاه

  • کریمی
    2 سال پیش

    عالی. ممنون

شبکه های اجتماعی ما: