پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 92 تا 95: فصل پویایی جمعیت ها و…

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟

17+

1) پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:
  ●در پژوهش های رابرت پاین، هنگامی که ستارهای دریایی از اکوسیستم دریا حذف شد، تنوع زیستی افزایش، و رقابت بین گونه هایی که شکار   آن هستند، کاهش یافت. (نادرست)
پاسخ های کامل کردن عبارت با کلمات مناسب:
  ●طبق نظریهٔ مالتوس رشد جمعیت انسانی …………….. از منابع غذایی است. ✓پاسخ:سریع تر
  ●در آزمایش رابرت پاین پس از حذف ستارهای دریایی، تعداد گونه های شکار آنها ……………. می یابد. ✓پاسخ: کاهشی

پاسخ های انتخاب گزینه درست:
  ●تراکم جمعیت با کدام یک رابطهٔ عکس دارد؟
    اندازه
    رقابت
    فاصلهٔ افراد
    توان تولید مثلی
پاسخ های سوال های تشریحی:
  ●اگر آهنگ افزایش ذاتی در جمعیت ۱۰۰ تایی از گوسفند تاسمانی 0/08 باشد و در طول یک سال ۲ مرگ در جمعیت داشته باشیم، تعداد بره   های متولد شده در طول یک سال چقدر است؟ (نوشتن محاسبات الزامیست )
    ✓پاسخ:zistpf6875454
  ●اصطلاح تکامل همراه را تعریف کنید.
    ✓پاسخ:هم آهنگی تغییر گونه هایی که در یک اکوسیستم زندگی می کنند و با هم ارتباط نزدیک دارند.
  ●آیا ممکن است کنام واقعی یک جاندار از کنام بنیادی آن بزرگترباشد؟ چرا؟
    ✓پاسخ:خیر .زیرا کنام واقعی بخشی از کنام بنیادی است که هر گونه اشغال می کند.
  ●با ذکر دو مثال مشخصی کنید رقابت دسترسی گونه ها را به منابع محدود می کند.
    ✓پاسخ:تقسیم بندی منابع میان سسک های زرد (پژوهش های مک آرتور) و درباره دو گونه کشتی چسب ( ژوزف کانال)
  ●به سؤالات زیر دربارهٔ تأثیر رقابت بر شکل دهی جوامع زیستی پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: چون این گونه در رقابت با گونهٔ ۲ است.
    ب)✓پاسخ: گونه ای که با کارایی بیشتری می تواند از منابع استفاده کند.
  ●به سؤالات زیر دربارهٔ الگو های رشد جمعیت ها پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: سبب کم شدن احتمال جفت یابی و در نتیجه کاهش آهنگ تولید مثل می شود.
    ب)✓پاسخ: زیرا در آغاز فصل تولید مثل، معمولا تعداد افراد بالغی که زنده مانده اند بسیار کمتر از حد گنجایش محیط است.
  ●اگر اندازه جمعیت یک گله فیل ها 450 باشد، و در طول یک سال ۹ مرگ و 45 تولد در این گله روی دهد، آهنگ افزایش  ذاتی این جمعیت   چقدر است؟ ( نوشتن راه حل الزامی است)
    ✓پاسخ:zistpf65841
  ●در رابطه با جمعیت های تعادلی و فرصت طلب به سؤالات زیر پاسخ دهید.
    الف)✓پاسخ: نوع اثری است که انتخاب طبیعی روی آن ها می گذارد.
    ب)✓پاسخ:جمعیت های تعادلی
  ●در آزمایش گوس (آزمایش بر روی گونهٔ ۱ و گونه ۲ پارامسی)، نتیجه رقابت به چه عواملی بستگی دارد؟
    ✓پاسخ:نتیجه رقابت به تشابه و هم پوشانی کنام های واقعی گونه های رقیب بستگی دارد.
  ●به سؤالات زیر پاسخ دهید.
    الف) روغن خردل
    ب) هم سفرگی
  ●آیا ممکن است کنام واقعی یک جاندار از کنام بنیادی آن بزرگ تر باشد؟ چرا؟
    ✓پاسخ:خیر .زیرا همواره کنام واقعی بخشی از کنام بنیادی است که هر جاندار آن را اشغال می کند.
  ●شکل زیر انواعی از هرم های جمعیت انسان را که مربوط به جوامع مختلف هستند نشان می دهد، سرعت و آهنگ  رشد کدام یک بالاتر است؟
    ✓پاسخ:الف
  ●دربارهٔ جمعیت ها به سؤالات زیر پاسخ دهید:
    الف)✓پاسخ: فرصت طلب  چون رشد ونمو و (تولید مثل سریعی) دارند، و با سرعت در زیستگاه های خالی شده گسترش می یابند.
    ب)✓پاسخ: در طبیعت معمولأعواملى نظیر رقابت برای غذا، شیوع بیماری وشکار شدن،تعداد اعضای جمعیت را محدود می کند وبه آن اجازهٔ رشد،     به صورت نمایی نمی دهد. عوامل وابسته به تراکم نامیده می شوند. یا (عواملی که باعث محدود شدن اهنگ رشد جمعیت ها می شوند.)

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: