پاسخ های تشریحی سوال های نهایی 92 تا 95: فصل ژنتیک جمعیت

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1) پاسخ سوال های نهایی:
پاسخ های مشخص نمودن درستی یا نادرستی عبارت:
  ●خزانهٔ ژنی شامل مجموع الل های مربوط به ژن های همهٔ سلول های گامت افراد یک جمعیت است. (نادرست)
  ●افزایش همانندی (ژنی) باعث کاهش توان بقای جمعیت در برابر تغییرات محیطی می شود. (درست)
پاسخ های انتخاب گزینه درست:
  ●فراوانی و شایستگی تکاملی زاده های هتروزیگوس حاصل از آمیزش های ……….. تغییر نمی کند.
    همسان پسندانه
    ناهمسان پسندانه
    یک نوع حلزون که در جنگلی و علفزار ساکن اند.
    افراد ناخالص HbAHbS با افراد خالص HbAHbA
  ●ساز و کار جداکنندهٔ خزانه ژنی کدام مورد ، به درستی بیان نشده است ؟
    حشره شب تاب – رفتاری
    قورباغه یک سرده – نازیستایی دورگه
    وزغ درخت بلوط -زمانی
    اسب و الاغ – نازایی دو رگه
  ●کرم شب تاب ماده، نرهای گونهٔ خود را بر چه اساسی شناسایی می کند؟
    زمان تابش نور
    نوع نور تابیده شده
    تعداد تابش های نور
    نوع و زمان نور تابیده شده
پاسخ های سوال های تشریحی:
  ●هر یک از موارد زیر کدام الگوی اثر انتخاب طبیعی بر صفات پیوسته را نشان می دهد؟
    الف)✓پاسخ: انتخاب جهت دار

    ب)✓پاسخ: انتخاب گسلنده
  ●هر یک از موارد زیر، کدام یک از عوامل به هم خوردن تعادل هاردی – واینبرگ را نشان می دهد؟
    الف)✓پاسخ: رانش ژن
    ب)✓پاسخ: انتخاب طبیعی
  ●64 درصد یک جمعیت متعادل فاقد الل تالاسمی هستند چند در صد افراد این جمعیت را مردانی تشکیل می دهند، که فقط دارای یک الل   تالاسمی می باشند؟( نوشتن راه حل الزامی است )
✓پاسخ:zistpf521478
  ●در یک جمعیت ۱۰۰۰ نفری در تعادل هاردی – واینبرگ، اگر ۱۰ نفر به نوعی بیماری که دارای یک ژن مغلوب اتوزومی  است مبتلا باشند،   مطلوب است: (خرداد 93)
✓پاسخ:zistpf589614
  ●در مورد گیاه گل مغربی به سؤالات زیر پاسخ دهید. (خرداد 93)
    الف)✓پاسخ: 2n= 14
    ب)✓پاسخ: سلول زیگوت تریپلویید (3n)تشکیل می شود.. فرد تریپلوییدی که از نمو این سلول زیگوت حاصل می شود، نازا است.
  ●در عبارات زیر کلمه ی مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در برگه ی پاسخ بنویسید:
    الف) درآمیزش های غیر تصادفی فراوانی الل ها تغییر(می کند – نمی کند).
    ب) (نوترکیبی – جهش) می تواند بدون نیاز به پیدایش الل های جدید بر تنوع ژنتیکی بیفزاید.
  ●به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید: (خرداد 92)
    الف)✓پاسخ: جدایی رفتاری
    ب)✓پاسخ: کاهش می یابد
  ●در یک جمعیت که در حال تعادل هاردی – واینبرگ است، فراوانی ژنوتیپ ها به قرار زیر است. (خرداد 92)
zistpf5698878
  در صورت انجام خودلقاحی، فراوانی ژنوتیپ (درصد) افراد خالص در نسل اول چگونه خواهد بود؟
✓پاسخ:zistpf58720124

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: