زیست دوم دبیرستان

26 مطلب موجود می باشد.

خلاصه فصل: حرکت

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : 1)حركت در جانوران 2)حركت در آدمي: ماهيچه هاي مخطط 3)حركت در آدمي: استخوان ها 4)ورزش...

خلاصه فصل: گوارش

مفاهیم کلیدی در خلاصه فصل : 1)وال كوژپشت 2)مراحل تغذيه 3)گوناگوني دستگاه گوارش 4)گوناگوني رژيم غذايي 5)انواع گوارش در جانوران 6)ديواره...

شبکه های اجتماعی ما: