سوال های نهایی: از انرژی به ماده

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحان نهایی فصل از انرژی به ماده:

سوال های تشریحی:

1.در مورد فتوسنتز به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. میانبرگ گیاهان دو لپه و تک لپه شامل یاخته های نرم آکنه است یا سخت آکنه؟

ب. بیشترین جذب کاروتنوئیدها در چه بخش هایی از نور مرئی است؟

ج. کمبود الکترون سبزینه a در فتوسیستم ۲ چگونه جبران می شود؟

د. در چرخه کالوین CO۲ با فعالیت کدام آنزیم با ریبولوز بیس فسفات ترکیب می شود؟

ه. به فرایند استفاده از CO۲ برای تشکیل ترکیب های آلی، چه می گویند؟

2.شکل مقابل فتوسنتز در گیاهان CAM را نشان می دهد. دو ویژگی مناطقی که این گیاهان در آنجا زندگی می کنند، را بنویسید. (امتحان نهایی، دی 97)

3.در مورد « جانداران فتوسنتز کننده دیگر» به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. یک باکتری فتوسنتز کننده اکسیژن زا نام ببرید؟

ب. چه نوع باکتری هایی در معادن، اعماق اقیانوس ها و اطراف دهانه آتشفشان های زیر آب وجود دارند؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل از انرژی به ماده:

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1:

الف. نرم آکنه

ب. آبی و سبز

ج. از تجزیه نوری آب

د. روبيسكو

ه. تثبیت کربن

پاسخ سوال 2: این گیاهان در مناطقی زندگی می کنند که با مسئله دما و نور شدید در طول روز و کمبود آب مواجه اند.

پاسخ سوال 3:

الف. سیانو باکتری ها

ب. شیمیوسنتز کننده


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل از انرژی به ماده

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: