سوال های نهایی: جریان اطلاعات در یاخته

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحان نهایی فصل جریان اطلاعات در یاخته:

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.در هو هسته ای ها (یوکاریوت ها)، اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است. (امتحان نهایی، دی 97)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.به بخش هایی که در مولکول دنا وجود دارند و رونوشت آن ها در رنای پیک سیتوپلاسمی حذف نمی شوند، ………………. می گویند. (امتحان نهایی، دی 97)

سوال های تشریحی:

1.در مورد رونویسی به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. در هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) رنای رناتنی (rRNA) توسط کدام آنزیم رنابسپاراز ساخته می شود؟

ب. به رشته مکمل رشته الگو در مولکول دنا، چه گفته می شود؟

2.در مورد «به سوی پروتئین» به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. ساخته شدن پلی پپتید از روی اطلاعات رنای پیک، چه نامیده می شود؟

ب. تفاوت توالی های انواع رناهای ناقل مربوط به کدام ناحیه می باشد؟

ج. چرا در هوهسته ای ها (یوکاریوت ها) فرصت بیشتری برای پروتئین سازی وجود دارد؟

3.در مورد تنظیم بیان ژن به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. در تنظیم مثبت رونویسی در باکتری اشرشیاکلای چه عاملی سبب می شود که فعال کننده به جایگاه خود بچسبد؟

ب. در هوهسته ای ها، پروتئین هایی که با اتصال به نواحی خاصی از راه انداز، رنابسپاراز را به محل راه انداز هدایت می کنند، چه نام دارند؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل جریان اطلاعات در یاخته:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: درست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: بیانه (اگزون)

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1:

الف.توسط رنا بسپاراز ۱( RNA پلی مراز)

ب.رشته رمزگذار

پاسخ سوال 2:

الف.ترجمه

ب.ناحیه پادرمزهای (آنتی کدونی)

ج.در این یاخته ها سازوکارهایی برای حفاظت رنای پیک در برابر تخریب وجود دارد، بنابراین، فرصت بیشتری برای پروتئین سازی هست.

پاسخ سوال 3:

الف.مالتوز

ب.عوامل رونویسی


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل جریان اطلاعات در یاخته

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: