سوال های نهایی: مولکول های اطلاعاتی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحان نهایی فصل مولکول های اطلاعاتی:

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس ابعاد مولکول دنا را تشخیص دادند. (امتحان نهایی، دی 97)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.آنزیم دنابسپاراز در فعالیت بسپارازی (پلیمرازی) خود پیوند ………… را تشکیل می دهد. (امتحان نهایی، دی 97)

سوال های تشریحی:

1.در مورد مولکول دنا (DNA) به سؤالات زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. چرا قطر مولکول دنا در سراسر آن یکسان است؟

ب. در هر دو راهی همانندسازی چند آنزیم هلیکاز در حال فعالیت است؟

2.در مورد «ساختار پروتئین ها» به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. پیوندهای هیدروژنی منشأ تشکیل کدام ساختار پروتئین هستند؟

ب. هموگلوبین دارای کدام ساختار پروتئین است؟

3.در مورد آنزیم ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. بعضی آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین ها نیاز دارند، به  این مواد چه می گویند؟

ب. تغییر PH چگونه باعث تغییر فعالیت یک آنزیم می شود؟


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل مولکول های اطلاعاتی:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: درست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: فسفو دی استر

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1:

الف.چون همیشه یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دو حلقه ای قرار می گیرد.

ب.یک آنزیم هلیکاز

پاسخ سوال 2:

الف.ساختار دوم پروتئین ها

ب.ساختار چهارم پروتئین ها

پاسخ سوال 3:

الف.کوآنزیم (کمک کننده به آنزیم)

ب.تغییر PH با تأثیر بر پیوندهای شیمیایی مولکول پروتئین می تواند باعث تغییر شکل آنزیم شود و در نتیجه امکان اتصال آن به پیش ماده از بین برود، در نتیجه میزان فعالیت آن تغییر می کند.


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل مولکول های اطلاعاتی

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: