بانک سوالات


» 10 دوره سوالات امتحانات نهایی زیست شناسی دوازدهم (+ پاسخ تشریحی):

1. خرداد ماه سال 1401

2. دی ماه سال 1400

3. شهریور ماه سال 1400

4. خرداد ماه سال 1400

5. دی ماه سال 99

6. شهریور ماه سال 99

8. خرداد ماه سال 99

8. دی ماه سال 98

9. شهریور ماه سال 98

10. خرداد ماه سال 98

» تست های زیست شناسی کنکور نظام جدید:

داخل کشور:

تست های زیست شناسی کنکور سال 98 + پاسخنامه تشریحی (منتشر شده توسط وب سایت انتشارات خیلی سبز)

تست های زیست شناسی کنکور سال 99 + پاسخنامه تشریحی (منتشر شده توسط وب سایت انتشارات خیلی سبز)

تست های زیست شناسی کنکور سال 1400 + پاسخنامه تشریحی (منتشر شده توسط وب سایت انتشارات خیلی سبز)

خارج از کشور:

تست های زیست شناسی کنکور سال 98 + پاسخنامه تشریحی (منتشر شده توسط وب سایت انتشارات خیلی سبز)

تست های زیست شناسی کنکور سال 99 + پاسخنامه تشریحی (منتشر شده توسط وب سایت انتشارات خیلی سبز)

تست های زیست شناسی کنکور سال 1400 + پاسخنامه تشریحی (منتشر شده توسط وب سایت انتشارات خیلی سبز)

شبکه های اجتماعی ما: