دوره های آموزشی


لیست دوره های آموزشی زیست یاد:

» زیست انسانی: فصل 2، 3، 4 و 5 زیست دهم +  فصل 1، 2، 3، 4 و 5 و 7 زیست یازدهم

» زیست جانوری: گفتارهای پایانی فصل 2، 3، 4 و 5 زیست دهم + گفتارهای پایانی فصل 1، 2، 3، 4 و 5 و 7 زیست یازدهم + فصل 8 زیست دوازدهم

» زیست گیاهی: فصل 6 و 7 زیست دهم + فصل 8 و 9 زیست یازدهم

» زیست سلولی: فصل 1 زیست دهم + فصل 6 زیست یازدهم + فصل 5 و 6 زیست دوازدهم

» ژنتیک: فصل 1، 2، 3، 4 و 7 زیست دوازدهم

شبکه های اجتماعی ما: