دوره های آموزشی


دوره های آموزشی حضوری زیست یاد شامل:

» ارائه نقشه های یادگیری هر فصل

» آموزش بر اساس واحدهای یادگیری + عبارت های کنکوری، نکات تصاویر، قیدها و ترکیب ها

» بررسی و ارائه تست های کنکور داخل و خارج از کشور طبقه بندی شده برای هر فصل 

» بررسی و ارائه سوال های نهایی دوازدهم طبقه بندی شده برای هر فصل

لیست دوره های آموزشی زیست یاد:

» زیست انسانی:

:: بخش اول: فصل 2، 3، 4 و 5 زیست دهم

:: بخش دوم: فصل 1، 2، 3، 4 و 5 و 7 زیست یازدهم

» زیست جانوری: گفتارهای پایانی فصل 2، 3، 4 و 5 زیست دهم + گفتارهای پایانی فصل 1، 2، 3، 4 و 5 و 7 زیست یازدهم + فصل 8 زیست دوازدهم

» زیست گیاهی: فصل 6 و 7 زیست دهم + فصل 8 و 9 زیست یازدهم + فصل 6 زیست دوازدهم

» زیست سلولی: فصل 1 زیست دهم + فصل 6 زیست یازدهم + فصل 5 زیست دوازدهم

» ژنتیک: فصل 1، 2، 3، 4 و 7 زیست دوازدهم

شبکه های اجتماعی ما: