تست های کنکور 90 تا 95: فصل کروموزوم و میتوز

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●158 کدام عبارت، دربارهء همهء رشته های دوک موجود در یک سلول مریستمی گیاه حسن یوسف، درست است ؟
    تا صفحهء میانی سلول ادامه می یابند.
    به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند.
    در پی حرکت جفت سانتریول ها شکل می گیرند.
    درپی تغییر شکل موقت اسکلت سلولی ، ایجاد می شوند.
  ●186 در یک سلول مگس سرکه ، کروماتیدهای هر کروموزوم از هم جدا شده اند و به سمت دو قطب سلول در حرکت می باشند. سلول زاینده   ی این سلول در ………………. داشته است.
    انتهای مرحلهء S ، هشت کروماتید
    ابتدا مرحلهء G2 ، شانزده سانترومر
    انتهای مرحلهء G1 ، سی و دو رشته پلی نوکلئوتید خطی
    ابتدای مرحلهء G1 ، پنجاه و چهار میکروتوبول سانتریولی
    ✓پاسخ ها: سوال 158:گزینه 4، سوال 186:گزینه 4
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●166 در گياه اطلسي، پس از آنكه كروماتيدهاي زيگوت، حداكثر فشردگي را پيدا نمودند، ………….
    غشاي هسته شروع به محو شدن مي نمايد.
    جفت سانتريول ها در قطبين سلول مستقر مي شوند.
    كروموزوم هاي همتا از يكديگر جدا مي گردند.
    كوتاه شدن رشته هاي ريز پروتئيني ممكن مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 166:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●161 در همه ي سلول هاي يوكاريوتي، …………
    پوشش هسته در پروفاز ناپديد و در تلوفاز دوباره ظاهر مي شود.
    همانندسازي DNA قبل از آغاز پروفاز I انجام مي شود.
    در شروع تقسيم سلول، رشته هاي دوك به كروموزوم ها اتصال مي يابند.
    بلافاصله پس از تقسيم هسته، غشاي سلول به درون فرو رفتگي پيدا مي كند.
    ✓پاسخ ها: سوال 161:گزینه 3
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●161 در چرخه ي سلولي نارون، در مرحله ي ………….
    G2، يك جفت سانتريول شروع به همانندسازي مي كنند.
    S، كروماتين حداكثر فشردگي و تراكم را پيدا نكرده است.
    سيتوكينز، صفحه ي جداكننده، ديواره ي سلولي است كه غشا ندارد .
    پروفاز، كروموزوم هاي قابل رويت و رشته هاي دوك، درون هسته شكل مي گيرند.
    ✓پاسخ ها: سوال 161:گزینه 2


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●190 در تار ماهیچهء اسکلتی یک فرد خردسال ، کدام اتفاق رخ نمی دهد؟
    مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی
    تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف
    به وجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی مونوساکارید
    فرایند تشکیل کمربند از رشته های پروتئینی در میان سلول
    ✓پاسخ ها: سوال 190:گزینه 4
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●161 در يكي از آزمايشات گوس، حذف رقابتي بين گونه هاي پارامسي رخ نداد. اين گونه هاي رقيب از موجوداتي تغذيه مي كردند كه همگي   …………
    در زنجيره ي انتقال الكترون خود با كمك NADH، انرژي كسب مي كردند .
    براي رونويسي ژن هاي خود، از يك نوع RNA پليمراز استفاده مي كردند.
    در ژنوم خود، تعداد زيادي محل هاي آغاز همانندسازي داشتند.
    در چرخه سلولي شان، سه نقطه ي وارسي داشتند.
  ●170 كدام گزينه عبارت زير را در مورد جانداران به درستي تكميل مي نمايد؟
  «در پايان ……… ممكن نيست كه ………. »
    تلوفاز I ـ بر مقدار ماده ي ژنتيكي سلول هاي حاصل، افزوده شود.
    يك ميوز عادي ـ سلول هاي حاصل، مقدار ماده ي ژنتيكي متفاوتي داشته باشند.
    يك ميتوز عادي ـ عدد كروموزومي سلول جنسي با سلول زاينده ي آن برابر باشد.
    تلوفاز II ـ در سلولي، تعداد كروموزوم ها، بيش از تترادهاي سلول زاينده ي آن باشد.
  ●186 چند مورد جمله ي زير را به طور درستي تكميل مي كند؟
  «هر جاندار آغازي كه ………. دارد، ………»
  الف ـ توانايي توليد پلاسموديوم را ـ نوعي هاگ مقاوم توليد مي كند.
  ب ـ ظاهر حلزوني شكل ـ اكسيژن محيط را افزايش مي دهد.
  ج ـ ديواره سيليسي ـ در هسته ي خود، تعدادي نوكلئوزوم را جاي داده است.
  د ـ شيار دهاني و ديواره ي انعطاف پذير ـ داراي چرخه ي زندگي از نوع تناوب نسل است.
    1
    2
    3
    4
    ✓پاسخ ها: سوال 161:گزینه 2، سوال 170:گزینه 1، سوال 186:گزینه 2
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●168 در چكاوك ماده با عدد كروموزومي 2n=14، چهار جفت از كروموزوم هاي اتوزومي هموزيگوس مي باشند، اين پرنده حداكثر توانايي توليد ……….. نوع گامت را دارد.
    4
    12
    8
    1
  ●194 در ملخ صفتي دو اللي و وابسته به جنس با رابطه ي غالب و مغلوبي مفروض است. هنگامي ملخ هاي نر فنوتيپ مغلوب را نشان مي دهند كه   والد ……… قطعاً ………….. باشد.
    ماده ـ داراي الل مغلوب
    ماده ـ هموزيگوس مغلوب
    نر ـ داراي الل مغلوب
    نر ـ فاقد الل مغلوب
    ✓پاسخ ها: سوال 168:گزینه 3، سوال 194:گزینه 1

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: