تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل کروموزوم و میتوز

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۵۸ کدام عبارت، دربارهء همهء رشته های دوک موجود در یک سلول مریستمی گیاه حسن یوسف، درست است ؟
    تا صفحهء میانی سلول ادامه می یابند.
    به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند.
    در پی حرکت جفت سانتریول ها شکل می گیرند.
    درپی تغییر شکل موقت اسکلت سلولی ، ایجاد می شوند.
  ●۱۸۶ در یک سلول مگس سرکه ، کروماتیدهای هر کروموزوم از هم جدا شده اند و به سمت دو قطب سلول در حرکت می باشند. سلول زاینده   ی این سلول در ………………. داشته است.
    انتهای مرحلهء S ، هشت کروماتید
    ابتدا مرحلهء G2 ، شانزده سانترومر
    انتهای مرحلهء G1 ، سی و دو رشته پلی نوکلئوتید خطی
    ابتدای مرحلهء G1 ، پنجاه و چهار میکروتوبول سانتریولی
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۸:گزینه ۴، سوال ۱۸۶:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۶۶ در گیاه اطلسی، پس از آنکه کروماتیدهای زیگوت، حداکثر فشردگی را پیدا نمودند، ………….
    غشای هسته شروع به محو شدن می نماید.
    جفت سانتریول ها در قطبین سلول مستقر می شوند.
    کروموزوم های همتا از یکدیگر جدا می گردند.
    کوتاه شدن رشته های ریز پروتئینی ممکن می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۶:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۶۱ در همه ی سلول های یوکاریوتی، …………
    پوشش هسته در پروفاز ناپدید و در تلوفاز دوباره ظاهر می شود.
    همانندسازی DNA قبل از آغاز پروفاز I انجام می شود.
    در شروع تقسیم سلول، رشته های دوک به کروموزوم ها اتصال می یابند.
    بلافاصله پس از تقسیم هسته، غشای سلول به درون فرو رفتگی پیدا می کند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۱:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۶۱ در چرخه ی سلولی نارون، در مرحله ی ………….
    G2، یک جفت سانتریول شروع به همانندسازی می کنند.
    S، کروماتین حداکثر فشردگی و تراکم را پیدا نکرده است.
    سیتوکینز، صفحه ی جداکننده، دیواره ی سلولی است که غشا ندارد .
    پروفاز، کروموزوم های قابل رویت و رشته های دوک، درون هسته شکل می گیرند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۱:گزینه ۲


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۹۰ در تار ماهیچهء اسکلتی یک فرد خردسال ، کدام اتفاق رخ نمی دهد؟
    مضاعف شدن کروموزوم های تک کروماتیدی
    تک کروماتیدی شدن کروموزوم های مضاعف
    به وجود آمدن زنجیره های طویلی از نوعی مونوساکارید
    فرایند تشکیل کمربند از رشته های پروتئینی در میان سلول
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۰:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۶۱ در یکی از آزمایشات گوس، حذف رقابتی بین گونه های پارامسی رخ نداد. این گونه های رقیب از موجوداتی تغذیه می کردند که همگی   …………
    در زنجیره ی انتقال الکترون خود با کمک NADH، انرژی کسب می کردند .
    برای رونویسی ژن های خود، از یک نوع RNA پلیمراز استفاده می کردند.
    در ژنوم خود، تعداد زیادی محل های آغاز همانندسازی داشتند.
    در چرخه سلولی شان، سه نقطه ی وارسی داشتند.
  ●۱۷۰ کدام گزینه عبارت زیر را در مورد جانداران به درستی تکمیل می نماید؟
  «در پایان ……… ممکن نیست که ………. »
    تلوفاز I ـ بر مقدار ماده ی ژنتیکی سلول های حاصل، افزوده شود.
    یک میوز عادی ـ سلول های حاصل، مقدار ماده ی ژنتیکی متفاوتی داشته باشند.
    یک میتوز عادی ـ عدد کروموزومی سلول جنسی با سلول زاینده ی آن برابر باشد.
    تلوفاز II ـ در سلولی، تعداد کروموزوم ها، بیش از تترادهای سلول زاینده ی آن باشد.
  ●۱۸۶ چند مورد جمله ی زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟
  «هر جاندار آغازی که ………. دارد، ………»
  الف ـ توانایی تولید پلاسمودیوم را ـ نوعی هاگ مقاوم تولید می کند.
  ب ـ ظاهر حلزونی شکل ـ اکسیژن محیط را افزایش می دهد.
  ج ـ دیواره سیلیسی ـ در هسته ی خود، تعدادی نوکلئوزوم را جای داده است.
  د ـ شیار دهانی و دیواره ی انعطاف پذیر ـ دارای چرخه ی زندگی از نوع تناوب نسل است.
    ۱
    ۲
    ۳
    ۴
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۱:گزینه ۲، سوال ۱۷۰:گزینه ۱، سوال ۱۸۶:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۶۸ در چکاوک ماده با عدد کروموزومی ۲n=14، چهار جفت از کروموزوم های اتوزومی هموزیگوس می باشند، این پرنده حداکثر توانایی تولید ……….. نوع گامت را دارد.
    ۴
    ۱۲
    ۸
    ۱
  ●۱۹۴ در ملخ صفتی دو اللی و وابسته به جنس با رابطه ی غالب و مغلوبی مفروض است. هنگامی ملخ های نر فنوتیپ مغلوب را نشان می دهند که   والد ……… قطعاً ………….. باشد.
    ماده ـ دارای الل مغلوب
    ماده ـ هموزیگوس مغلوب
    نر ـ دارای الل مغلوب
    نر ـ فاقد الل مغلوب
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۸:گزینه ۳، سوال ۱۹۴:گزینه ۱

https://zistyad.ir?p=2234
زیست یاد

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.