تست های کنکور 90 تا 95: فصل گردش مواد

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●162 در پی مرگ گلبول های قرمز در یک فرد بالغ ، کدام اتفاق روی می دهد؟
    هضم  آهن توسط ماکروفاژها
    انتقال هموگلوبین آزاد شده به مغز استخوان
    تولید دو مادهٔ رنگی در کیسهٔ صفرا
    ورود ترکیبی به چرخهٔ متابولیک پروتئین ها
  ●178 در یک فرد سالم، هر سلول موجود در خون که توانایی ………………. را دارد، نمی تواند ………………
    انجام دیاپدز – در طول حیات خود، از نظر ساختار و اندازه تغییر نماید.
    ذره خواری – یک میکروب خاص را از سایر میکروب ها شناسایی کند.
    ورود به مرحله ۲ G چرخهٔ سلولی – گیرندهٔ آنتی ژنی داشته باشد.
    تولید مادهٔ گشادکنندهٔ رگ ها – مادهٔ ضد انعقاد خون تولید نماید.
  ●184 کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ روزنه های موجود در برگ گیاه گوجه فرنگی درست است؟
    باعث انجام تبادلات گازی گیاه با محیط خارج می شوند.
    پیوستگی شیرهٔ خام را در آوندهای چوبی حفظ می کنند.
    با قرار گرفتن در موقعیت های گرم و خشک بسته می شوند.
    در پی تغییر فشار آب در سلول های نگهبان، تغییر اندازه می دهند.
  ●193 در یک فرد سالم، در فاصلهٔ زمانی شروع صدای اول قلب تا خاتمهٔ صدای دوم، کدام اتفاق روی می دهد؟
    انقباض دو دهلیز راست و چپ
    ثبت موج  QRS  در نوار قلب
    ثبت موج T در متحنی الکتروکاردیوگرام
    انتشار پیام الکتریکی از گرهٔ پیشاهنگ به گرهٔ دوم
    ✓پاسخ ها: سوال 162:گزینه 4،سوال 178:گزینه 2، سوال 184:گزینه 2، سوال 193:گزینه 3
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●168 باتوجه به منحنی زیر ، در نقطهء A برخلاف ………………..
    C ، صدایی طولانی تر و بم تر از صدای دوم قلب شنیده می شود.
    D ، سلول های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند.
    B ،جریان الکتریکی به شبکهء گرهی دیوارهء میوکارد بطن ها منتشر می شود.
    E ، جریان الکتریکی از گره سینوسی-دهلیزی به تارهای ماهیچهء دهلیزی سرایت می کند.
zist94(3)
  ●172 کدام گزینه درست است؟
    در خرچنگ دراز همانند ملخ ، خون توسط یک رگ شکمی به قلب باز می گردد.
    در کرم خاکی بر خلاف خرچنگ دراز ، خون غنی از اکسیژن به قلب وارد می شود.
    در ملخ بر خلاف ماهی ، رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر و سایر قسمت ها می راند.
    در ماهی همانند کرم خاکی ، خون از طریق یک رگ شکمی به سمت بخش های عقبی بدن جریان می یابد.
    ✓پاسخ ها: سوال 168:گزینه 2، سوال 172:گزینه 3
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●181 همه ي ………..، مي توانند همانند نوتروفيل ها، ………….
    گرانولوسيت هايي كه آنزيم هاي ليزوزومي فراوان دارند ـ تا بيش از يك سال زنده بمانند.
    آگرانولوسيت هايي كه فاگوسيتوز انجام مي دهند ـ در دفاع غيراختصاصي شركت كنند.
    گرانولوسيت هايي كه در حساسيت ها زياد مي شوند ـ ماده ي ضد انعقاد خون ترشح نمايند.
    آگرانولوسيت هايي كه پروتئين دفاعي مي سازند ـ با ذره خواري ميكروب ها را نابود سازند.
  ●184 كدام عبارت، در مورد پديده ي حبابدارشدگي گياهان C3 صادق است؟
    به طور معمول، حباب ها مي توانند سبب توقف كامل جريان شيره ي خام شوند.
    در اغلب موارد، حباب ها مي توانند از تراكئيدي به تراكئيد ديگر منتشر شوند.
    در هنگام شب، تمايل گازهاي محلول به خروج از شيره خام كاهش مي يابد.
    با بالا رفتن فشار ريشه اي در گياه، قطعاً حباب هاي بزرگي در مسير شيره خام ايجاد مي شود.
  ●187 كدام گزينه عبارت زير را به نادرستي تكميل مي نمايد؟
  «در انسان، با كاهش اكسيژن محيط، ……… افزايش مي يابد.»
    نياز به مصرف اسيد فوليك
    قطر رگه اي خون رسان به كبد
    در مواردي احتمال تغيير شكل اريتروسيت ها
    قطر همه ي رگ هاي ديواره ي كيسه هاي هوايي
  ●190 در انسان، رشته هاي ماهيچه اي كه در نوك بطن ها قرار دارند و براي انتقال پيام الكتريكي اختصاصي شده اند، نمي توانند ………
    سبب انقباض هم زمان سلول هاي هر دو بطن شوند.
    سبب انقباض همه ي تارهاي ميوكارد قلب شوند.
    در باز شدن دريچه هاي سرخرگي نقش داشته باشند.
    تحت تأثير دستگاه عصبي خودمختار، فعاليت خود را تغيير دهند.
  ●198 كدام گزينه عبارت زير را به نادرستي تكميل مي نمايد؟
  «در ماهي ……… خرچنگ، ……….. »
    مانند ـ سلول هاي قلب توسط خون روشن تغذيه مي شوند.
    مانند ـ سرخرگ پشتي داراي خونِ غني از اكسيژن است.
    برخلاف ـ سرخرگ شكمي، خون غني از اكسيژن را به بافت هاي مختلف بدن مي رساند.
    برخلاف ـ مقدار زيادي از تركيبات پلاسما، از ابتداي مويرگ ها به فضاهاي بين سلولي وارد مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 181:گزینه 2، سوال 184:گزینه 3،سوال 187:گزینه 4، سوال 190:گزینه 2،سوال 198:گزینه 3
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●195 در نقطه اي از منحني زير كه با علامت سوال مشخص گرديده، ………………..
    دهليزها خود را براي انقباض آماده مي كنند .
    همه ي حفرات قلب در حال استراحت مي باشند .
    مانعي براي خروج خون از دهليز راست وجود دارد .
    مانعي براي خروج خون از بطن چپ وجود دارد .
zist92 (1)
    ✓پاسخ ها: سوال 195:گزینه 4
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●180 كدام نادرست است؟
  به طور معمول در انسان، …………. مستقيماً خون ………….. مي كند.
    دوسياهرگ ـ تيره را به يكي از حفرات قلب وارد
    چهار سياهرگ ـ روشن را به يكي از حفرات قلب وارد
    دو سرخرگ ـ تيره را از دو حفره ي قلب خارج
    يك سرخرگ ـ روشن را از يك حفره ي قلب خارج
  ●187 بلافاصله پس از شنيدن صداي اول قلب در يك فرد سالم، ………….
    دريچه هاي سيني بسته مي شوند.
    خون در دهليزها جمع مي شود.
    دريچه هاي دهليزي ـ بطني بسته مي شوند.
    فشار خون در بطن ها شديداً افت مي كند.
    ✓پاسخ ها: سوال 180:گزینه 3، سوال 187:گزینه 2
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●162 كدام عبارت در مورد قلبِ انساني سالم و بالغ به درستي بيان شده است؟
    زايش تحريكات طبيعي قلب در سرتاسر بافت گرهي صورت مي گيرد .
    انتشار تحريك از دهليزها به بطن ها، فقط از طريق بافت گرهي ممكن است .
    گرهي دوم بزرگتر از گرهي اول است و به وسيله ي رشته هايي از بافت گرهي به يكديگر مربوط ند .
    سرعت انتشار تحريك در الياف ديواره ي بين دو بطن، بيش از شبكه ي گرهي ديواره ي ميوكارد است.
    ✓پاسخ ها: سوال 162:گزینه 2


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●167 خون سرخرگ بند ناف جنین انسان …………خون…………. ماهی، ……………….. است.
    همانند- سرخرگ پشتی – روشن
    برخلاف – سیاهرگ شکمی – تیره
    همانند – سرخرگ شکمی – تیره
    بر خلاف – سرخرگ آبششی – روشن
  ●168 کدام گزینه، صحیح است؟
    جانداری با ساده ترین دستگاه گردش مواد، فاقد هرگونه تغییر رفتار ژنتیکی است.
    در مواردی، محرک شرطی می تواند پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید.
    بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است.
    در تغییر هر رفتار ژنتیکی، آزمون و خطا نقشی مؤثری دارد.
  ●185 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور متاسب کامل می کند؟
  در هر جانوری که ……………….. وجود دارد،…………………
    چهار نوع بافت اصلی – پروتئین شیر توسط آنزیم رنین رسوب می نماید.
    رگ شکمی – مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن مبادله می شود.
    تعدادی کیسهٔ هوا دار – قدرت پیوستگی هموگلوبین به مولکول های اکسیژن بسیار زیاد است.
    گردش خون مضاعف – سطح قشر چین خوردهٔ مخ نسبت به اندازهٔ بدن، بیشترین مقدار را دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال 167:گزینه 3،سوال 168:گزینه 2، سوال 185:گزینه 3
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●156 کدام عبارت ، دربارهء سلول های سازندهء تارکشندهء ریشه هویج ، درست است ؟
    درپیوستگی شیره خام در آوندهای چوبی نقش دارند.
    توسط سلول های مردهء نوک ریشه محافظت می شوند.
    در مجاورت سلول های بنیادی مریستم ساز قرار می گیرند.
    همواره پلی مری از اسیدهای چرب بر روی دیوارهء خود دارند.
  ●189 در مورد هر جانوری که سطح مبادلهء اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام عبارت درست می باشد؟
    بعضی از درشت مولکول های موجود در بدن ، در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند.
    کارآیی دستگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی افزایش یافته است.
    فشار تراوش در ابتدای مویرگ ها بیش از فشار اسمزی است.
    مراحل اولیهءنمو رویان ، یکسان می باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال 156:گزینه 1، سوال 189:گزینه 1
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●156 هر جانوري كه ساده ترين ………… را دارد، فاقد ……….. مي باشد .
    گيرنده ي نوري ـ هومئوستازي
    دستگاه عصبي ـ همولنف
    دستگاه گردش مواد ـ سلول هايي با زوائد حركتي
    گردش خون بسته – گوارش برون سلولي
  ●173 گياه بنت قنسول …………
    برخلاف زنبق، از گياهان چند ساله ي علفي مي باشد.
    برخلاف گندم، در انتهاي برگ هاي خود روزنه هاي آبي دارد.
    همانند گوجه فرنگي، مي تواند تحت تأثير يك شب بسيار گرم گل دهد.
    همانند نرگس زرد، در برش عرضي ساقه ي خود، سه بخش متمايز دارد.
  ●193 هر مهره داري كه سلول هاي جنسي خود را به داخل آب رها مي سازد، ………..
    در دوران جنيني، مغز سه بخشي دارد.
    داراي گردش خون مضاعف است.
    ماده دفعي نيتروژن دار خود را، بدون صرف انرژي به آب پيراموني منتشر مي كند.
    به كمك دستگاه تنفسي خود، فقط از اكسيژن محلول در آب استفاده مي نمايد.
  ●200 هر هورموني كه مصرف گلوكز را در سلول هاي بدن افزايش مي دهد، قطعاً ………….
    از غدهاي در بالاي تيموس ترشح مي شود.
    از غدهاي در زير معده به خون وارد مي شود.
    گيرنده هايي بر روي غشاي پلاسمايي سلول هاي هدف دارد.
    فعاليت نوعي آنزيم موجود در غشاي گلبول هاي قرمز را ممكن مي سازد.
    ✓پاسخ ها: سوال 156:گزینه 2، سوال 173:گزینه 4، سوال 193:گزینه 1،سوال 200:گزینه 4
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●165 در ماهي خاردار …………….. انسان، خون خارج شده از ………….، ابتدا به ………….. وارد مي شود .
    مانند ـ روده ـ قلب
    مانند ـ قلب ـ روده
    برخلاف ـ دستگاه تنفس ـ مغز
    برخلاف ـ دستگاه تنفس ـ قلب
  ●187 در همه ي گياهان، ………………
    صعود آب در عناصر آوندي، ناشي از فرايند تعريق يا تعرق است.
    كلاهك از مريستم هاي راس ريشه محافظت مي كند .
    دو مسير براي حركت آب در عرض ريشه وجود دارد.
    در تفكيك الل ها از يكديگر، هاگ تشكيل مي شود.
  ●192 كدام نادرست است؟
  در طول …………….. بسيار گرم، ………………
    شب هاي ـ گياه گوجه فرنگي، گل هاي فراواني توليد مي كند .
    روزهاي ـ گياه نيشكر مي تواند در استروما قند سه كربني بسازد .
    شب هاي ـ فرايند تثبيت دي اكسيدكربن در كاكتوس انجام مي شود.
    روزهاي مرطوب و  پديده ي تعريق در حاشيه ي برگِ لادن رويت مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 165:گزینه 3، سوال 187:گزینه 4،سوال 192:گزینه 1
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●178 به طور معمول در همه ي گياهان از تجزيه ي كامل يك مولكول گلوكز، تركيبات مختلف بدون نيتروژني پديد مي آيند كه ………. شوند.
    مي توانند به بخش هاي مرده ي گياه منتقل شده و سپس انبار
    در هر شرايطي در گياه باقي مانده و سبب افزايش كارآئي تنفس نوري
    ممكن است طبق قوانين اسمز از طريق روزنه ها به محيط خارج دفع
    مي توانند در جهت شيب تراكم خود و از طريق روزنه ها به محيط خارج وارد
  ●185 كدام نادرست است؟
  به طور معمول در يك فرد بالغ، ……………
    انتشار تحريك از دهليزها به بطن ها از طريق بافت پيوندي غيرممكن است.
    كاهش سديم بدن و افزايش پروتئين هاي خون در بهبود اِدم موثر مي باشد.
    خون جمع آوري شده از روده ي باريك، از طريق سياهرگ ها مستقيماً به قلب وارد مي شود.
    کاهش  O2 و افزايش CO2  خون ، مستقيماً بر تغيير قطر سرخرگ هاي كوچك تاثيرگذار است.
    ✓پاسخ ها: سوال 178:گزینه 4، سوال 185:گزینه 3
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●159 كدام جاندار در محيط زيست خود بيشتر اوقات به تكيه گاه چسبيده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذايي مورد نياز خود را با   گوارش برون سلولي و درون سلولي تأمين مي كند؟
    هيدر
    اسفنج
    كشتي چسب
    كپك مخاطي سلولي
  ●163 كدام عبارت نادرست است؟
    نوتروفيل ها و ماكروفاژها داراي تعداد زيادي ليزوزوم مي باشند .
    نوتروفيل ها از نظر ساختار و عملكرد به لنفوسيت ها شباهت زيادي دارند .
    بازوفيل ها همچون ماستوسيت ها مي توانند در واكنش هاي آلرژيك شركت نمايند .
    ماكروفاژها مانند نوتروفيل ها قادر به انجام حركات آميبي در بافتِ آسيب ديده هستند .
  ●191 توليد …………… فقط در سلول هاي سالمِ بدنِ انسان، ممكن است .
    اينترفرون
    پرفورين
    هيستامين
    ترومبوپلاستين
  ●198 ماكروفاژها مي توانند ……………..
    منشاء گرانولوسيتي داشته باشند.
    طول عمري بيش از لنفوسيت ها داشته باشند .
    در صورت لزوم از مويرگ به بافت وارد شوند.
    به كمك پادتن ها ميكروب ها را درخون فاگوسيتوز كنند.
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 1،سوال 163:گزینه 2، سوال 191:گزینه 2، سوال 198:گزینه 2

15
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

15 دیدگاه

 • ناشناس
  6 سال پیش

  ممنون از وب سایت عالی تون !فوق العاده است!

 • علی۷
  6 سال پیش

  عالی بود لطفا تستای مبحثی بیشتری از کنکور های اخیر قرار بدین 🙂

 • Maede
  6 سال پیش

  شما چرا انقد خفنید؟؟ ♡♡

 • Reza
  6 سال پیش

  واقعاااا ممنون خیلیییی فوق عاااااااااااالیه

 • zahra
  5 سال پیش

  سلام خسته نباشید میگم
  به جرعت میتونم اولین و بهترین سایت زیست کنکوری رو به سایت شما نسبت بدم
  فقط ی موضوعی
  ایا میشه سوالات زیست شناسی خودمون رو از طریق تلگرام بپرسیم ؟
  ممنون میشم پاسخ بدین

  • زیست یاد
   5 سال پیش

   سلام
   سپاس از شما
   همچنین امکانی فعلا تو زیست یاد نداریم ولی حتما در آینده این امکان رو برای بازدیدکننده های وب سایت فراهم می کنیم.
   موفق باشین

  • zahra
   5 سال پیش

   بسیارعالی
   دراون صورت دیگه وااقعا حرفی برای گفتن نمیمونه
   فقط ممنون میشم اگه همچین امکانی رو برای سایت قرار دادید ب ایمیل من خبر بدید
   موفقیت رو همچنین برای شما و دوستان کنکوری کشورم خواستارم.

  • زیست یاد
   5 سال پیش

   حتما
   نظراتون رو برامون ارسال کنید…
   همچنین
   سپاس

 • علی
  5 سال پیش

  ممنون از سایت خوبتون واقعا عالیه…ولی اگه بشه جواب های تشریحی هم بزارید برای این سوالا بهتر میشه…

 • محمد
  5 سال پیش

  سایتتون فوق العادس.دمتون گررررررم

 • رضا
  4 سال پیش

  عالییییییییییی سپاسگزارم از عوامل سایت

  • زیست یاد
   4 سال پیش

   سپاس

 • مبینا
  4 سال پیش

  کاش فایل دانلودشونو میزاشتین

 • Samooneh.a
  3 سال پیش

  عالیه

 • Ata
  2 سال پیش

  پاسخ نامه تشریحی همراه شناسنامه سوال که از کجای صفحه کتاب است

شبکه های اجتماعی ما: