۲۲ فروردین ۱۳۹۵ ۲۶,۹۵۱ تست های طبقه بندی شده , گردش مواد
تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل گردش مواد

۱)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۶۲ در پی مرگ گلبول های قرمز در یک فرد بالغ ، کدام اتفاق روی می دهد؟
    هضم  آهن توسط ماکروفاژها
    انتقال هموگلوبین آزاد شده به مغز استخوان
    تولید دو مادهٔ رنگی در کیسهٔ صفرا
    ورود ترکیبی به چرخهٔ متابولیک پروتئین ها
  ●۱۷۸ در یک فرد سالم، هر سلول موجود در خون که توانایی ………………. را دارد، نمی تواند ………………
    انجام دیاپدز – در طول حیات خود، از نظر ساختار و اندازه تغییر نماید.
    ذره خواری – یک میکروب خاص را از سایر میکروب ها شناسایی کند.
    ورود به مرحله ۲ G چرخهٔ سلولی – گیرندهٔ آنتی ژنی داشته باشد.
    تولید مادهٔ گشادکنندهٔ رگ ها – مادهٔ ضد انعقاد خون تولید نماید.
  ●۱۸۴ کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ روزنه های موجود در برگ گیاه گوجه فرنگی درست است؟
    باعث انجام تبادلات گازی گیاه با محیط خارج می شوند.
    پیوستگی شیرهٔ خام را در آوندهای چوبی حفظ می کنند.
    با قرار گرفتن در موقعیت های گرم و خشک بسته می شوند.
    در پی تغییر فشار آب در سلول های نگهبان، تغییر اندازه می دهند.
  ●۱۹۳ در یک فرد سالم، در فاصلهٔ زمانی شروع صدای اول قلب تا خاتمهٔ صدای دوم، کدام اتفاق روی می دهد؟
    انقباض دو دهلیز راست و چپ
    ثبت موج  QRS  در نوار قلب
    ثبت موج T در متحنی الکتروکاردیوگرام
    انتشار پیام الکتریکی از گرهٔ پیشاهنگ به گرهٔ دوم
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۲:گزینه ۴،سوال ۱۷۸:گزینه ۲، سوال ۱۸۴:گزینه ۲، سوال ۱۹۳:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۶۸ باتوجه به منحنی زیر ، در نقطهء A برخلاف ………………..
    C ، صدایی طولانی تر و بم تر از صدای دوم قلب شنیده می شود.
    D ، سلول های مخطط و منشعب بطنی در حالت استراحت می باشند.
    B ،جریان الکتریکی به شبکهء گرهی دیوارهء میوکارد بطن ها منتشر می شود.
    E ، جریان الکتریکی از گره سینوسی-دهلیزی به تارهای ماهیچهء دهلیزی سرایت می کند.
zist94(3)
  ●۱۷۲ کدام گزینه درست است؟
    در خرچنگ دراز همانند ملخ ، خون توسط یک رگ شکمی به قلب باز می گردد.
    در کرم خاکی بر خلاف خرچنگ دراز ، خون غنی از اکسیژن به قلب وارد می شود.
    در ملخ بر خلاف ماهی ، رگ پشتی خون را از انتهای بدن به سوی سر و سایر قسمت ها می راند.
    در ماهی همانند کرم خاکی ، خون از طریق یک رگ شکمی به سمت بخش های عقبی بدن جریان می یابد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۸:گزینه ۲، سوال ۱۷۲:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۸۱ همه ی ………..، می توانند همانند نوتروفیل ها، ………….
    گرانولوسیت هایی که آنزیم های لیزوزومی فراوان دارند ـ تا بیش از یک سال زنده بمانند.
    آگرانولوسیت هایی که فاگوسیتوز انجام می دهند ـ در دفاع غیراختصاصی شرکت کنند.
    گرانولوسیت هایی که در حساسیت ها زیاد می شوند ـ ماده ی ضد انعقاد خون ترشح نمایند.
    آگرانولوسیت هایی که پروتئین دفاعی می سازند ـ با ذره خواری میکروب ها را نابود سازند.
  ●۱۸۴ کدام عبارت، در مورد پدیده ی حبابدارشدگی گیاهان C3 صادق است؟
    به طور معمول، حباب ها می توانند سبب توقف کامل جریان شیره ی خام شوند.
    در اغلب موارد، حباب ها می توانند از تراکئیدی به تراکئید دیگر منتشر شوند.
    در هنگام شب، تمایل گازهای محلول به خروج از شیره خام کاهش می یابد.
    با بالا رفتن فشار ریشه ای در گیاه، قطعاً حباب های بزرگی در مسیر شیره خام ایجاد می شود.
  ●۱۸۷ کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
  «در انسان، با کاهش اکسیژن محیط، ……… افزایش می یابد.»
    نیاز به مصرف اسید فولیک
    قطر رگه ای خون رسان به کبد
    در مواردی احتمال تغییر شکل اریتروسیت ها
    قطر همه ی رگ های دیواره ی کیسه های هوایی
  ●۱۹۰ در انسان، رشته های ماهیچه ای که در نوک بطن ها قرار دارند و برای انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شده اند، نمی توانند ………
    سبب انقباض هم زمان سلول های هر دو بطن شوند.
    سبب انقباض همه ی تارهای میوکارد قلب شوند.
    در باز شدن دریچه های سرخرگی نقش داشته باشند.
    تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را تغییر دهند.
  ●۱۹۸ کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟
  «در ماهی ……… خرچنگ، ……….. »
    مانند ـ سلول های قلب توسط خون روشن تغذیه می شوند.
    مانند ـ سرخرگ پشتی دارای خونِ غنی از اکسیژن است.
    برخلاف ـ سرخرگ شکمی، خون غنی از اکسیژن را به بافت های مختلف بدن می رساند.
    برخلاف ـ مقدار زیادی از ترکیبات پلاسما، از ابتدای مویرگ ها به فضاهای بین سلولی وارد می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۱:گزینه ۲، سوال ۱۸۴:گزینه ۳،سوال ۱۸۷:گزینه ۴، سوال ۱۹۰:گزینه ۲،سوال ۱۹۸:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۹۵ در نقطه ای از منحنی زیر که با علامت سوال مشخص گردیده، ………………..
    دهلیزها خود را برای انقباض آماده می کنند .
    همه ی حفرات قلب در حال استراحت می باشند .
    مانعی برای خروج خون از دهلیز راست وجود دارد .
    مانعی برای خروج خون از بطن چپ وجود دارد .
zist92 (1)
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۹۵:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۸۰ کدام نادرست است؟
  به طور معمول در انسان، …………. مستقیماً خون ………….. می کند.
    دوسیاهرگ ـ تیره را به یکی از حفرات قلب وارد
    چهار سیاهرگ ـ روشن را به یکی از حفرات قلب وارد
    دو سرخرگ ـ تیره را از دو حفره ی قلب خارج
    یک سرخرگ ـ روشن را از یک حفره ی قلب خارج
  ●۱۸۷ بلافاصله پس از شنیدن صدای اول قلب در یک فرد سالم، ………….
    دریچه های سینی بسته می شوند.
    خون در دهلیزها جمع می شود.
    دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته می شوند.
    فشار خون در بطن ها شدیداً افت می کند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۸۰:گزینه ۳، سوال ۱۸۷:گزینه ۲
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۶۲ کدام عبارت در مورد قلبِ انسانی سالم و بالغ به درستی بیان شده است؟
    زایش تحریکات طبیعی قلب در سرتاسر بافت گرهی صورت می گیرد .
    انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها، فقط از طریق بافت گرهی ممکن است .
    گرهی دوم بزرگتر از گرهی اول است و به وسیله ی رشته هایی از بافت گرهی به یکدیگر مربوط ند .
    سرعت انتشار تحریک در الیاف دیواره ی بین دو بطن، بیش از شبکه ی گرهی دیواره ی میوکارد است.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۲:گزینه ۲


۲)تست های ترکیبی:
تست های کنکور ۹۵ (دفترچه C):
  ●۱۶۷ خون سرخرگ بند ناف جنین انسان …………خون…………. ماهی، ……………….. است.
    همانند- سرخرگ پشتی – روشن
    برخلاف – سیاهرگ شکمی – تیره
    همانند – سرخرگ شکمی – تیره
    بر خلاف – سرخرگ آبششی – روشن
  ●۱۶۸ کدام گزینه، صحیح است؟
    جانداری با ساده ترین دستگاه گردش مواد، فاقد هرگونه تغییر رفتار ژنتیکی است.
    در مواردی، محرک شرطی می تواند پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید.
    بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است.
    در تغییر هر رفتار ژنتیکی، آزمون و خطا نقشی مؤثری دارد.
  ●۱۸۵ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور متاسب کامل می کند؟
  در هر جانوری که ……………….. وجود دارد،…………………
    چهار نوع بافت اصلی – پروتئین شیر توسط آنزیم رنین رسوب می نماید.
    رگ شکمی – مواد غذایی به طور مستقیم بین خون و سلول های بدن مبادله می شود.
    تعدادی کیسهٔ هوا دار – قدرت پیوستگی هموگلوبین به مولکول های اکسیژن بسیار زیاد است.
    گردش خون مضاعف – سطح قشر چین خوردهٔ مخ نسبت به اندازهٔ بدن، بیشترین مقدار را دارد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۷:گزینه ۳،سوال ۱۶۸:گزینه ۲، سوال ۱۸۵:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۴ (دفترچه C):
  ●۱۵۶ کدام عبارت ، دربارهء سلول های سازندهء تارکشندهء ریشه هویج ، درست است ؟
    درپیوستگی شیره خام در آوندهای چوبی نقش دارند.
    توسط سلول های مردهء نوک ریشه محافظت می شوند.
    در مجاورت سلول های بنیادی مریستم ساز قرار می گیرند.
    همواره پلی مری از اسیدهای چرب بر روی دیوارهء خود دارند.
  ●۱۸۹ در مورد هر جانوری که سطح مبادلهء اکسیژن و دی اکسید کربن به درون بدن منتقل شده است، کدام عبارت درست می باشد؟
    بعضی از درشت مولکول های موجود در بدن ، در فضای خارج سلولی هیدرولیز می شوند.
    کارآیی دستگاه گردش خون در تبادل گازهای تنفسی افزایش یافته است.
    فشار تراوش در ابتدای مویرگ ها بیش از فشار اسمزی است.
    مراحل اولیهءنمو رویان ، یکسان می باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۶:گزینه ۱، سوال ۱۸۹:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۳ (دفترچه C):
  ●۱۵۶ هر جانوری که ساده ترین ………… را دارد، فاقد ……….. می باشد .
    گیرنده ی نوری ـ هومئوستازی
    دستگاه عصبی ـ همولنف
    دستگاه گردش مواد ـ سلول هایی با زوائد حرکتی
    گردش خون بسته – گوارش برون سلولی
  ●۱۷۳ گیاه بنت قنسول …………
    برخلاف زنبق، از گیاهان چند ساله ی علفی می باشد.
    برخلاف گندم، در انتهای برگ های خود روزنه های آبی دارد.
    همانند گوجه فرنگی، می تواند تحت تأثیر یک شب بسیار گرم گل دهد.
    همانند نرگس زرد، در برش عرضی ساقه ی خود، سه بخش متمایز دارد.
  ●۱۹۳ هر مهره داری که سلول های جنسی خود را به داخل آب رها می سازد، ………..
    در دوران جنینی، مغز سه بخشی دارد.
    دارای گردش خون مضاعف است.
    ماده دفعی نیتروژن دار خود را، بدون صرف انرژی به آب پیرامونی منتشر می کند.
    به کمک دستگاه تنفسی خود، فقط از اکسیژن محلول در آب استفاده می نماید.
  ●۲۰۰ هر هورمونی که مصرف گلوکز را در سلول های بدن افزایش می دهد، قطعاً ………….
    از غدهای در بالای تیموس ترشح می شود.
    از غدهای در زیر معده به خون وارد می شود.
    گیرنده هایی بر روی غشای پلاسمایی سلول های هدف دارد.
    فعالیت نوعی آنزیم موجود در غشای گلبول های قرمز را ممکن می سازد.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۶:گزینه ۲، سوال ۱۷۳:گزینه ۴، سوال ۱۹۳:گزینه ۱،سوال ۲۰۰:گزینه ۴
تست های کنکور ۹۲ (دفترچه A):
  ●۱۶۵ در ماهی خاردار …………….. انسان، خون خارج شده از ………….، ابتدا به ………….. وارد می شود .
    مانند ـ روده ـ قلب
    مانند ـ قلب ـ روده
    برخلاف ـ دستگاه تنفس ـ مغز
    برخلاف ـ دستگاه تنفس ـ قلب
  ●۱۸۷ در همه ی گیاهان، ………………
    صعود آب در عناصر آوندی، ناشی از فرایند تعریق یا تعرق است.
    کلاهک از مریستم های راس ریشه محافظت می کند .
    دو مسیر برای حرکت آب در عرض ریشه وجود دارد.
    در تفکیک الل ها از یکدیگر، هاگ تشکیل می شود.
  ●۱۹۲ کدام نادرست است؟
  در طول …………….. بسیار گرم، ………………
    شب های ـ گیاه گوجه فرنگی، گل های فراوانی تولید می کند .
    روزهای ـ گیاه نیشکر می تواند در استروما قند سه کربنی بسازد .
    شب های ـ فرایند تثبیت دی اکسیدکربن در کاکتوس انجام می شود.
    روزهای مرطوب و  پدیده ی تعریق در حاشیه ی برگِ لادن رویت می شود.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۶۵:گزینه ۳، سوال ۱۸۷:گزینه ۴،سوال ۱۹۲:گزینه ۱
تست های کنکور ۹۱ (دفترچه A):
  ●۱۷۸ به طور معمول در همه ی گیاهان از تجزیه ی کامل یک مولکول گلوکز، ترکیبات مختلف بدون نیتروژنی پدید می آیند که ………. شوند.
    می توانند به بخش های مرده ی گیاه منتقل شده و سپس انبار
    در هر شرایطی در گیاه باقی مانده و سبب افزایش کارآئی تنفس نوری
    ممکن است طبق قوانین اسمز از طریق روزنه ها به محیط خارج دفع
    می توانند در جهت شیب تراکم خود و از طریق روزنه ها به محیط خارج وارد
  ●۱۸۵ کدام نادرست است؟
  به طور معمول در یک فرد بالغ، ……………
    انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها از طریق بافت پیوندی غیرممکن است.
    کاهش سدیم بدن و افزایش پروتئین های خون در بهبود اِدم موثر می باشد.
    خون جمع آوری شده از روده ی باریک، از طریق سیاهرگ ها مستقیماً به قلب وارد می شود.
    کاهش  O2 و افزایش CO2  خون ، مستقیماً بر تغییر قطر سرخرگ های کوچک تاثیرگذار است.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۷۸:گزینه ۴، سوال ۱۸۵:گزینه ۳
تست های کنکور ۹۰ (دفترچه A):
  ●۱۵۹ کدام جاندار در محیط زیست خود بیشتر اوقات به تکیه گاه چسبیده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذایی مورد نیاز خود را با   گوارش برون سلولی و درون سلولی تأمین می کند؟
    هیدر
    اسفنج
    کشتی چسب
    کپک مخاطی سلولی
  ●۱۶۳ کدام عبارت نادرست است؟
    نوتروفیل ها و ماکروفاژها دارای تعداد زیادی لیزوزوم می باشند .
    نوتروفیل ها از نظر ساختار و عملکرد به لنفوسیت ها شباهت زیادی دارند .
    بازوفیل ها همچون ماستوسیت ها می توانند در واکنش های آلرژیک شرکت نمایند .
    ماکروفاژها مانند نوتروفیل ها قادر به انجام حرکات آمیبی در بافتِ آسیب دیده هستند .
  ●۱۹۱ تولید …………… فقط در سلول های سالمِ بدنِ انسان، ممکن است .
    اینترفرون
    پرفورین
    هیستامین
    ترومبوپلاستین
  ●۱۹۸ ماکروفاژها می توانند ……………..
    منشاء گرانولوسیتی داشته باشند.
    طول عمری بیش از لنفوسیت ها داشته باشند .
    در صورت لزوم از مویرگ به بافت وارد شوند.
    به کمک پادتن ها میکروب ها را درخون فاگوسیتوز کنند.
    ✓پاسخ ها: سوال ۱۵۹:گزینه ۱،سوال ۱۶۳:گزینه ۲، سوال ۱۹۱:گزینه ۲، سوال ۱۹۸:گزینه ۲

https://zistyad.ir?p=2812
زیست یاد

دیدگاه کاربران

۱۵ دیدگاه دربارهٔ «تست های کنکور ۹۰ تا ۹۵: فصل گردش مواد»

ناشناس گفت:

ممنون از وب سایت عالی تون !فوق العاده است!

علی۷ گفت:

عالی بود لطفا تستای مبحثی بیشتری از کنکور های اخیر قرار بدین 🙂

Maede گفت:

شما چرا انقد خفنید؟؟ ♡♡

Reza گفت:

واقعاااا ممنون خیلیییی فوق عاااااااااااالیه

zahra گفت:

سلام خسته نباشید میگم
به جرعت میتونم اولین و بهترین سایت زیست کنکوری رو به سایت شما نسبت بدم
فقط ی موضوعی
ایا میشه سوالات زیست شناسی خودمون رو از طریق تلگرام بپرسیم ؟
ممنون میشم پاسخ بدین

زیست یاد گفت:

سلام
سپاس از شما
همچنین امکانی فعلا تو زیست یاد نداریم ولی حتما در آینده این امکان رو برای بازدیدکننده های وب سایت فراهم می کنیم.
موفق باشین

zahra گفت:

بسیارعالی
دراون صورت دیگه وااقعا حرفی برای گفتن نمیمونه
فقط ممنون میشم اگه همچین امکانی رو برای سایت قرار دادید ب ایمیل من خبر بدید
موفقیت رو همچنین برای شما و دوستان کنکوری کشورم خواستارم.

زیست یاد گفت:

حتما
نظراتون رو برامون ارسال کنید…
همچنین
سپاس

علی گفت:

ممنون از سایت خوبتون واقعا عالیه…ولی اگه بشه جواب های تشریحی هم بزارید برای این سوالا بهتر میشه…

محمد گفت:

سایتتون فوق العادس.دمتون گررررررم

رضا گفت:

عالییییییییییی سپاسگزارم از عوامل سایت

زیست یاد گفت:

سپاس

مبینا گفت:

کاش فایل دانلودشونو میزاشتین

Samooneh.a گفت:

عالیه

Ata گفت:

پاسخ نامه تشریحی همراه شناسنامه سوال که از کجای صفحه کتاب است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه‌های اجتماعی زیست یاد: آپارات / تلگرام / اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زیست یاد می‌باشد.