تست های کنکور 90 تا 95: فصل پویایی جمعیت های زیستی

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


l تازه ترین مطالب وب سایت رو تو کانال تلگرامی زیست یاد ببینین!


1)تست های غیر ترکیبی:
تست های کنکور 95 (دفترچه C):
  ●170 کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ جمعیت های طبیعی قطعا درست است؟
    اندازه جمعیت بر توان بقای جمعیت مؤثر است.
    شانس آمیزش، میان افرادی با فنوتیپ یکسان بیشتر است.
    فراوانی نسبی الل ها از نسلی به نسل دیگر بدون تغییر باقی می ماند.
    به دنبال پایین آمدن تراکم جمعیت، احتمالی تولید مثل کاهش می یابد.
  ●176 کدام موارد، دربارهٔ نوع ویژه ای از هم زیستی درست است؟
  الف – هر دو جاندار، دارای کنام واقعی یکسانی می باشند.
  ب – ساختار و رفتار دو جاندار با یکدیگر هماهنگ است.
  ج – در اغلب اوقات، دو جاندار از یکدیگر سود می برند.
  د – در مواردی، یکی از دو جاندار حذف می شود.
    الف وج
    الف و د
    ب و د
    ب و ج
    ✓پاسخ ها: سوال 170:گزینه 1، سوال 176:گزینه 3
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●182 در هرنوع رابطهء صیادی میان دوگونه ، گونهء نفع برنده همواره……………….
    براندازهء جمعیت گونهء دیگر موثر است .
    با گونه ء دیگر یک کنام واقعی مشترک دارد.
    هماهنگ با گونهء دیگر تغییر و تحول یافته است.
    رقابت را در میان افراد گونهء دیگر افزایش می دهد.
    ✓پاسخ ها: سوال 182:گزینه 3
تست های کنکور 91 (دفترچه A):
  ●190 كدام نادرست است؟
  نوزاد پروانه ي كلم مي تواند ………..
    نخستين خط دفاعي بعضي گياهان را بشكند.
     با تغيير در تركيبات ثانويه، با گياه رابطه ي هم زيستي برقرار كند.
    با افزودن موادي به روغن خردل، از اثرات سمي آن در امان بماند.
    از تركيبات دفاعي توليد شده توسط همه ي گياهان تغذيه نمايد.
    ✓پاسخ ها: سوال 190:گزینه 4
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●188 مطالعات تيلمن و همكارانش نشان داد كه ………………
    صيادي اثرات رقابت را كاهش مي دهد .
    كنام گونه هاي مختلف، يك اندازه نيست .
    رقابت كنندگان مي توانند با هم سازش داشته باشند .
    افزايش تنوع گياهان، موجب افزايش پايداري زيستگاه ها مي شود.
    ✓پاسخ ها: سوال 188:گزینه 4


2)تست های ترکیبی:
تست های کنکور 94 (دفترچه C):
  ●179 در همه ی گیاهان آوندی ، هر سلول تمایز یافتهء روپوست برگ ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟
    در پی تثبیت دی اکسید کربن جو ، یک اسید سه کربنه می سازد.
    با تولید نوعی ترکیب ٍ ثانوی، همواره حشرات مزاحم را دور می نماید.
    باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود.
    در مرحلهء بی هوازی تنفس ، دو +H تولید می نماید.
    ✓پاسخ ها: سوال 179:گزینه 4
تست های کنکور 93 (دفترچه C):
  ●161 در يكي از آزمايشات گوس، حذف رقابتي بين گونه هاي پارامسي رخ نداد. اين گونه هاي رقيب از موجوداتي تغذيه مي كردند كه همگي   …………
    در زنجيره ي انتقال الكترون خود با كمك NADH ، انرژي كسب مي كردند .
    براي رونويسي ژن هاي خود، از يك نوع RNA پليمراز استفاده مي كردند.
    در ژنوم خود، تعداد زيادي محل هاي آغاز همانندسازي داشتند.
    در چرخه سلولي شان، سه نقطه ي وارسي داشتند.
    ✓پاسخ ها: سوال 161:گزینه 2
تست های کنکور 92 (دفترچه A):
  ●198 در جمعيتي از جانداران كمترين وابستگي بين سيستم تبادل گازها و دستگاه گردش خون ديده مي شود، در اين افراد، …………..
    بروز مرگ و مير گسترده معمولاً غيرتصادفي است .
    بيشترين انرژي صرف توليدمثل مي شود .
    مواد نيتروژندار به صورت اوره دفع مي گردد .
    طيف تابش هاي الكترو مغناطيسي قابل رويت مي باشد.
    ✓پاسخ ها: سوال 198:گزینه 2
تست های کنکور 90 (دفترچه A):
  ●159 كدام جاندار در محيط زيست خود بيشتر اوقات به تكيه گاه چسبيده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد غذايي مورد نياز خود را با   گوارش برون سلولي و درون سلولي تأمين مي كند؟
    هيدر
    اسفنج
    كشتي چسب
    كپك مخاطي سلولي
    ✓پاسخ ها: سوال 159:گزینه 1

3
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

3 دیدگاه

 • 6 سال پیش

  بسیار عالی
  انشاالله موفق باشید

 • محمد
  6 سال پیش

  خیلی عالیه ولی لطفاً پاسخ تشریحی تستا رو هم بذارید?

 • کنکوری
  5 سال پیش

  پاسخ تشریحی داشت بهترین سایت میشد

شبکه های اجتماعی ما: