سوال های نهایی 90 تا 95: فصل تولید مثل و… در جانوران

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


1)سوال های نهایی:
مشخص نمودن درستی یا نادرستی  عبارت (پاسخ های تشریحی):
  ●اووسیت اولیه پس از ترک تخمدان، در صورتی که با اسپرم لقاح یابد، مرحله دوم تقسیم میوز (میوز II) را انجام می دهد. (خرداد ماه 94)
  ●ترشحات غده ی پروستات، مواد قلیایی موجود در مسیر حرکت اسپرم را خنثی می کند. (خرداد ماه 93)
کامل کردن عبارت با کلمات مناسب (پاسخ های تشریحی):
  ●حدود شش روز بعد از لقاح، جنین در مرحله ی ………………. وارد رحم شده و به جداره ی رحم متصل می شود. (خرداد ماه 91)
  ●در انسان، اسپرم ها پس از تولید، درون ……….. بالغ می شوند و توانائی حرکت کردن را بدست می آورند. (خرداد ماه 90)
انتخاب گزینه درست (پاسخ های تشریحی):
  در کدام یک از جانوران زیر، زیگوت از طریق لولهٔ تخم بر از بدن مادر خارج می شود؟(خرداد ماه 95)
    پستانداران کیسه دار
    خزندگان
    جانوران زنده زا
    پستانداران جفت دار
  ●در کدام یک از گروه های جانوری زیر، رحم ابتدایی وجود دارد؟ (خرداد ماه 94)
    تخم گذار
    بچه زا
    زنده زا
    پستانداران جفت دار
  ●کدام گزینه در ارتباط با ساختار بند ناف رویان درست است؟ (خرداد ماه 94)
    از یک سیاهرگ و دو سرخرگ تشکیل شده است.
    از دو سیاهرگ و یک سرخرگ تشکیل شده است.
    از یک سیاهرگ و یک سرخرگ تشکیل شده است.
    از دو سیاهرگ و دو سرخرگ تشکیل شده است.
  ●کدام یک از جانوران زیر رحم ابتدایی دارند؟ (خرداد ماه 93)
    پلاتی پوس – اپاسوم
    اپاسوم – کانگورو
    کانگورو – انسان
    پلاتی پوس – کانگورو
سوال های تشریحی (پاسخ های تشریحی):
  در ارتباط با دستگاه تولید مثلی مرد به پرسش های زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه 95)
    الف)مسیر خروج اسپرم ها را پس از تولید در لوله های اسپرم ساز تا میز راه، نام ببرید.
    ب) در فرایند اسپرم زایی، در میوز II، از هر اسپرماتوسیت ثانویه، دو سلولی که تولید می شود، چه نام دارند؟
  در ارتباط با دستگاه تولید مثلی زن و نمو رویان، به پرسش های زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه 95)
    الف) اولین گویچهٔ قطبی در سن بلوغ جنسی، از تقسیم میوزی کدام سلول ایجاد می شود؟
    ب) ترشح کدام هورمون ها در مرحلهٔ لوتئالی، با مکانیسم خود تنظیمی منفی مهار می شود؟
    ج) اندام های جنسی جنین، در چه زمانی قابل تشخیص هستند؟
  ●در ارتباط با دستگاه تولید مثلی مرد و زن به پرسش های زیر پاسخ دهید. (خرداد ماه 94)
    الف) اسپرماتوسیت اولیه، از تقسیم میتوز کدام سلول ها در دیوارهء داخلی لوله های اسپرم ساز به وجود می آید؟
    ب) در کدام بخش از دستگاه تولید مثلی مرد، اسپرم ها توانایی حرکت کردن را به دست می آورند؟
    ج) کاهش مقادیر استروژن و پروژسترون، چه تأثیری بر دیواره رحم دارد؟
  ●در مورد چرخه ی تولید مثلی زن، به سؤالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 93)
    الف) کدام هورمون هیپوفیز پیشین باعث تشکیل جسم زرد می شود؟
    ب) کدام هورمون جنسی، قبل از تخمک گذاری باعث ضخیم و پرخون شدن دیواره ی رحم می شود؟
  ●اصطلاحات «بلاستوسیست» را تعریف کنید. (بخشی از یک سوال خرداد ماه 93)
  ●با توجه به روش های مختلف تولید مثل جنسی در جانوران ، پاسخ دهید: (خرداد ماه 92)
    الف) کدام روش نگهداری جنین، در اپاسوم وجود دارد؟
    ب) اندازه ی تخمک در جانوران مختلف به چه عاملی بستگی دارد؟
  ●در مورد دستگاه تولید مثل انسان، به سؤالات زیر پاسخ دهید.(خرداد ماه 92)
    الف) مجرای اپیدیدم علاوه بر نقش آن در بلوغ اسپرم چه اهمیتی دارد؟
    ب) هورمون پروژسترون در مرحله ی لوتئال، از چه بخشی از تخمدان ترشح می شود؟
    ج) چه نوع مکانیسم خود تنظیمی سبب کاهش ترشح LH و FSH در طی مرحله لوتئال می شود؟
  ●به دو سوال زیر در رابطه با جنین انسان پاسخ دهید.(خرداد ماه 92)
    الف) جفت از کدام پرده جنینی منشاء می گیرد؟
    ب) نقش جفت را در نمو جنین بنویسید.
  ●یک نقش برای هر یک از موارد زیر ، بنویسید. (خرداد ماه 91)
    الف) FSH مردان
    ب) قطعه ی میانی اسپرم
    ج) استروژن در تخمدان
  ●طرح روبرو ، یکی از روش های نگهداری جنین در جانوران را نشان می دهد: (خرداد ماه 91)
zist2f102254
    الف) نام این روش را بنویسید.
    ب) کدامیک از جانوران زیر، از این روش برای نگهداری جنین  خود، استفاده می نماید؟
    موش  اپاسوم  قورباغه
  ●نوع لقاح ، در سخت پوستان دریایی، و روش نگهداری جنین در اپاسوم را بنویسید؟ (خرداد ماه 90)
  ●هورمون  FSH در مردان و زنان ، به ترتیب بر چه بخش هایی اثر می کند ؟  (خرداد ماه 90)
  ●به سوالات زیر پاسخ دهید: (خرداد ماه 90)
    الف) حداکثر میزان LH، چه اثراتی در تخمدان دارد؟
    ب) حدود شش روز بعد از لقاح ، توده ی سلولی جنینی ، که به جداره ی رحم می رسد، چه نامیده می شود؟

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: