یادداشت زیستی: گروه خونی Rh

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


یادداشت زیستی گروه خونی Rh:

گروه خونی Rh: بر اساس بودن یا نبودن پروتئینی است که در غشای گویچه های قرمز جای دارد و پروتئین D نامیده می شود.

وجود پروتئین D: گروه خونی Rh مثبت

وجود نداشتن پروتئین D: گروه خونی Rh منفی

ژن پروتئین D: بود و نبود پروتئین D به نوعی ژن بستگی دارد. دو ژن در ارتباط با این پروتئین، در میان مردم دیده می شود.

ژنی که می تواند پروتئین D را بسازد:  ژن D

ژنی که نمی تواند پروتئین D را بسازد: ژن d

جایگاه ژن های D :Rh و d جای مشخصی در فام تن دارند و هر دو، جای یکسانی از فام تن شمارهء ۱ را به خود اختصاص داده اند. به این جایگاه از فام تن شماره ۱، جایگاه ژن های Rh می گویند (شکل ۳).

نکته: توجه داشته باشید که هر فام تن شماره ۱ در این جایگاه ژن D یا d را دارد و نه هر دو را.

دِگره(الل): به D و d که شکل های مختلف صفت Rh را تعیین می کنند و هر دو جایگاه ژنی یکسانی دارند؛ دِگره(الل) می گویند. از آنجا که هر یک از ما دو فام تن ۱ داریم، پس دو دگره هم برای Rh داریم.

صفت خالص: فرد ممکن است هر دو فام تن شمارهء ۱، D یا هر دو d را داشته باشند. در این صورت می گویند فرد برای این صفت خالص است.

گروه خونی فردی DD: مثبت

گروه خونی فردی dd: منفی

صفت ناخالص: اگر یک فام تن D و دیگری d را داشته باشد می گویند فرد برای این صفت، ناخالص است (شکل ۴).

گروه خونی فردی Dd: مثبت

رابطۀ بارز و نهفتگی: مشاهدات نشان می دهند که افراد ناخالص، گروه خونی مثبت را خواهند داشت. اگر دو دگرهء D و d کنار هم قرار بگیرند، این آلل D است که بروز می کند. در چنین حالتی گفته می شود که دگره D بارز  ودگرهء d نهفته است و بین دگره ها رابطۀ بارز و نهفتگی برقرار است.

نکته: طبق قرارداد، دگره بارز را با حرف بزرگ بزرگ و دگرهء نهفته را با حرف کوچک آن نشان می دهیم.

توضیح علت رابطهء بارز و نهفتگی دگره های گروه خونی Rh: داشتن تنها یک دگره D کافی است تا در غشای گویچه های قرمز پروتئین D مشاهده شود به همین علت، گروه خونی فردی که برای این صفت ناخالص است، مثبت خواهد شد (شکل ۵).

ژن نمود (ژنوتیپ): ترکیب دگره ها

رخ نمود(فنوتیپ): شکل ظاهری یا حالت بروز یافته صفت


گردآورنده: حسن لطفی

۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

بدون دیدگاه

شبکه‌های اجتماعی ما: