سوال های نهایی: انتقال اطلاعات در نسل ها

 

این مطلب برای شما مفید بود؟ آیا آن را می پسندید؟


سوال های امتحان نهایی فصل انتقال اطلاعات در نسل ها:

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:

1.در گل میمونی، با دیدن رنگ گل می توان ژن نمود (ژنوتیپ) آن را تشخیص داد. (امتحان نهایی، خرداد 98)

2.صفات چندجایگاهی رخ نمودهای (فنوتیپ های) گسسته ای دارند. (امتحان نهایی، دی 97)

عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1.D و d شکل های مختلف صفت Rh را تعیین می کنند. بین این دگره ها (الل ها) رابطه……..برقرار است. (امتحان نهایی، دی 97)

2.در گروه خونی ABO، بین دگره های (الل های) A و B رابطه …………وجود دارد. (امتحان نهایی، خرداد 98)

در عبارت های زیر جواب صحیح را انتخاب کنید:

1.نمودار توزیع فراوانی رخ نمودهای (پیوسته _ غیرپیوسته) شبیه زنگوله است. (امتحان نهایی، خرداد 98)

سوال های تشریحی:

1.در مورد انتقال اطلاعات در نسل ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، خرداد 98)

الف. جایگاه ژنی گروه خونی Rh در کدام فام تن (کروموزوم) است؟

ب. صفت رنگ نوعی ذرت یک صفت چند جایگاهی است یا تک جایگاهی؟

ج. تغذیه نوزاد مبتلا به فنیل کتونوری با شیر مادر، باعث آسیب رسیدن به کدام یاخته های بدن او می شود؟

2.پدری گروه خونی O و مادری گروه خونی AB دارد. چه ژن نمودها (ژنوتیپ ها) و رخ نمودهایی (فنوتیپ هایی) برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟ (بدون ذکر راه حل) (امتحان نهایی، دی 97)

3.مردی هموفیل قصد دارد با زنی ازدواج کند که سالم است و ناقل هم نیست. چه ژن نمودها (ژنوتیپ) و رخ نمودهایی (فنوتیپ هایی) برای فرزندان آنان پیش بینی می کنید؟ (بدون ذکر راه حل) (امتحان نهایی، خرداد 98)

4.در مورد بیماری هموفیلی به پرسش های زیر پاسخ دهید. (امتحان نهایی، دی 97)

الف. دختر دارای ژن نمود (ژنوتیپ) XHXh سالم است یا بیمار؟

ب. شایع ترین نوع هموفیلی مربوط به فقدان چه ماده ای در بدن است؟

5.در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری (PKU) کدام آنزیم وجود ندارد؟ (امتحان نهایی، دی 97)


پاسخنامه تشریحی سوال های امتحان نهایی فصل انتقال اطلاعات در نسل ها:

پاسخ درستی یا نادرستی عبارات:

1.پاسخ: درست

2.پاسخ: نادرست

پاسخ تکمیل عبارات با کلمات مناسب:

1.پاسخ: بارز و نهفتگی (غالب و مغلوبی)

2.پاسخ: هم توانی

پاسخ انتخاب جواب صحیح عبارات:

1.پاسخ: پیوسته

پاسخ سوال های تشریحی:

پاسخ سوال 1:

الف.فام تن شماره 1

ب.چندجایگاهی

ج.یاخته های مغزی

پاسخ سوال 2: AO : گروه خونی A  و BO: گروه خونی B

پاسخ سوال 3: XHXh : دختر ناقل و XHY: پسر سالم 

پاسخ سوال 4:

الف.سالم

ب.فقدان عامل انعقادی VIII( هشت)

پاسخ سوال 5: در این بیماری آنزیمی که آمینواسید فنیل آلانین را می تواند تجزیه کند وجود ندارد.


مطالب مرتبط:

ویدیو های آموزشی: فصل انتقال اطلاعات در نسل ها

تست های کنکور: فصل انتقال اطلاعات در نسل ها

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

*لطفا جای خالی زیر را با یک عدد (مثل:3،2،1...) پر کنید تا ثابت شود شما یک ربات نیستید...

بدون دیدگاه

شبکه های اجتماعی ما: